Giáo trình quản trị doanh nghiệp

1 79 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:19

Cinque TerreGiáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp Tác giả : Nguyễn Văn KýThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7077 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Giáo trình quản trị doanh nghiệp của ThS. Nguyễn Văn Ký và sinh viên Lã Thị Ngọc Diệp nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương, bao gồm : Giới thiệu các vấn đề của doanh nghiệp, giới thiệu những vấn đề cơ bản trong quản trị nhân sự và quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, cung cấp những kiến thức cơ bản trong quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính doanh nghiệp, trình bày những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát trong doanh nghiệp. Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp Tác giả : Nguyễn Văn Ký Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7077 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đọc Online Giáo trình quản trị doanh nghiệp ThS Nguy ễn Văn Ký sinh viên Lã Th ị Ng ọc Di ệp nh ằm trang b ị cho học sinh kiến thức pháp luật nghiệp vụ quản tr ị doanh nghi ệp thông qua ch ương, bao gồm : Giới thiệu vấn đề doanh nghiệp, giới thiệu v ấn đề c b ản qu ản tr ị nhân s ự qu ản trị khoa học công nghệ doanh nghiệp, cung cấp nh ững ki ến th ức c b ản qu ản tr ị chi phí, k ết qu ả sách tài doanh nghiệp, trình bày nh ững v ấn đề liên quan đến cơng tác ki ểm sốt doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn