(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

100 74 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:14

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ TIẾN THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ TIẾN THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Ngô Tiến Thống năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện luận văn tơi nhận giúp đỡ tận tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Đức Nhuận - Giảng viên Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cơ giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, Ban quản lý đào tạo - trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho thực hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống, tập thể Phòng Tài ngun - Mơi trường, Phòng tài chính, Phòng Thống kê, cấp ủy, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện Nông Cống giúp đỡ tơi q trình thực đề tài địa bàn Tơi xin cảm ơn đến gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi qua trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Ngô Tiến Thống năm 2018 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài .2 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phân loại hiệu sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm hiệu sử dụng đất 1.1.2 Phân loại hiệu sử dụng đất 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.2 Đặc điểm phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 11 1.2.1 Đất sản xuất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 11 1.2.2 Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .14 1.3 Những nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giới Việt Nam 15 1.3.1 Các nghiên cứu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giới 15 1.3.2 Những nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Việt Nam .19 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu .27 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.3.2 Phương pháp điều tra nông hộ 27 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu: .28 iv 2.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nông Cống 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2.Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 35 3.2 Tình hình sử dụng đất huyện Nơng Cống 40 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Nông Cống 40 3.2.2 Hiện trạng sử dụng biến động đất sản xuất nông nghiệp huyện Nông Cống 42 3.3 Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Nông Cống 45 3.3.1 Các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp huyện Nông Cống 45 3.3.2 Các loại hình sử dụng đất địa bàn huyện 48 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Nông Cống 51 3.4.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 52 3.4.3 Hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 75 3.5 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện thời gian tới 81 3.5.1 Mục tiêu định hướng phát triển ngành nông nghiệp 81 3.5.2 Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu 82 3.5.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện 84 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HIỆU Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt CNH – HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hố CN-TTCN : Cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CN-XDCB : Công nghiệp, xây dựng CPSX : Chi phí sản xuất CVĐ : Cây vụ đơng DTTN : Diện tích tự nhiên GTGT : Giá trị gia tăng GTSX : Giá trị sản xuất HQĐV : Hiệu đồng vốn đầu tư HTX DVNN : Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp KHCN : Khoa học công nghệ KTTT : Kinh tế trang trại LĐ : Lao động LUT : Loại hình sử dụng đất SDĐ : Sử dụng đất TM-DV : Thương mại, dịch vụ UBND : Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số loại đất địa bàn huyện Nơng Cống 33 Bảng 3.2 Diện tích gieo trồng hàng năm giai đoạn 2013 – 2017 37 Bảng 3.3 Diện tích, suất, sản lượng số trồng năm 2017 37 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng đất huyện Nông Cống năm 2017 41 Bảng 3.5 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp năm 2017 42 Bảng 3.6 Biến động sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2017 43 Bảng 3.7 Các tiểu vùng sinh thái kinh tế nông nghiệp huyện Nông Cống 47 Bảng 3.8 Các loại hình sử dụng đất huyện Nơng Cống 48 Bảng 3.9: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 54 Bảng 3.10: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 56 Bảng 3.11: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 62 Bảng 3.12 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất huyện Nơng Cống 66 Bảng 3.13 So sánh hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 67 Bảng 14 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 69 Bảng 3.16 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 3………… 72 Bảng 3.15 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 71 Bảng 3.17 So sánh hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 74 Bảng 3.18 Hiệu môi trường LUT 76 Bảng 3.19 So sánh mức đầu tư phân bón thực tế địa phương với tiêu chuẩn bón phân cân đối hợp lý 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt thay sản xuất nông nghiệp Việc quản lý, sử dụng đất bền vững, tiết kiệm thực có hiệu trở thành chiến lược quan trọng tồn phát triển xã hội nhiều nguyên nhân: Tài nguyên đất có hạn, đất có khả canh tác ỏi, áp lực dân số, phát triển thị hóa, cơng nghiệp hóa hạ tầng kỹ thuật; điều kiện tự nhiên hoạt động tiêu cực người dẫn tới đất bị ô nhiễm, thoái hoá, khả canh tác, để phục hồi độ phì nhiêu cần thiết cho canh tác nông nghiệp phải trải qua hàng trăm năm Đối với Việt Nam, quốc gia đất chật, người đông, đời sống đại phận nhân dân dựa vào SXNN, đất đai lại quý giá Việc sử dụng, khai tháchiệu loại quỹ đất có việc làm có ý nghĩa, Việt Nam lên xây dựng CNXH từ nước nông nghiệp, lạc hậu nghèo nàn, xuất phát điểm kinh tế thấp, tiềm Việt Nam chủ yếu dựa vào lao động đất đai Nơng Cống huyện nằm phía Nam tỉnh Thanh Hóa Với tiềm mạnh huyện bán sơn địa lợi nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú, hòa chung vào tiến trình hội nhập, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, kinh tế huyện có bước phát triển mạnh năm trở lại Mặc dù vậy, nông nghiệp ngành sản xuất chủ yếu huyện Việc nghiên cứu để đưa phương pháp đánh giá khoa học, xác hiệu sử dụng Đất sản xuất nơng nghiệp sở mục tiêu mang tính chất bền vững có ý nghĩa vơ quan trọng phát triển nông nghiệp quy hoạch phát triển kinh tế địa phương thời kì hội nhập Từ để có định hướng đạo có chế sách cấp, ngành để giúp Nơng Cống có hướng đắn phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp người dân lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp điều kiện cụ thể huyện, nâng cao hiệu sử dụng Đất sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững việc làm quan trọng cần thiết Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài để góp phần xây dựng định hướng sử dụng Đất sản xuất nông nghiệp hợp lý, hiệu huyện Nông Cống, hướng dẫn TS Nguyễn Đức Nhuận thực đề tài: “Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất sản xuất Nông nghiệp địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá so sánh hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Nông Cống - Lựa chọn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa khoa học: Góp phần bổ sung lý luận phương pháp đánh giá loại hình sử dụng đất bổ sung sở thực tiễn để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch quản lý đất đai - Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần xây dựng định hướng loại hình sử dụng đất đất sản xuất nơng nghiệphiệu để phục vụ cho công tác đánh giá đất, quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa tương lai 77 Chỉ tiêu đánh giá độ che phủ hệ số sử dụng đất: Thấp nhất;2 Trung Bình;3.Cao Kết điều tra cho thấy LUT lúa - CVĐ LUT chun cói độ che phủ đất, hệ số sử dụng đất đạt mức cao Riêng LUT lúa độ che phủ, hệ số sử dụng đất khả bảo vệ cải tạo đất thấp Khi điều tra mức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trình sản xuất nông nghiệp huyện Nông Cống cho thấy phần lớn hộ sử dụng thuốc BVTV tương đối nhiều, chí lạm dụng thuốc Hầu hết loại trồng phun thuốc bảo vệ thực vật lần/vụ Tuy nhiên, loại trồng lúa, rau màu, dưa chuột sử dụng nhiều thuốc BVTV loại trồng khác, có nơng dân phun - lần/vụ Chưa hình thành thói quen phun phòng theo khuyến cáo, nơng dân thường phun thuốc BVTV xuất sâu bệnh, dịch hại liều lượng phun cao, khơng cân đối lần phun, có cách thời điểm thu hoạch không xa, nên suất không bảo tồn, lượng thuốc bảo vệ thực vật tàn dư đất, sản phẩm nông nghiệp khó tránh khỏi, ảnh hưởng khơng nhỏ đến mơi trường an tồn chất lượng nơng sản Một số nơi huyện làm tốt công tác khuyến nông, việc sử dụng thuốc BVTV bà nông dân theo hướng dẫn cán khuyến nông Việc khuyến cáo cho hộ nông dân sử dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp giúp hạn chế đến mức tối đa dùng thuốc BVTV Một thực tế chung trình sử dụng thuốc BVTV địa bàn huyện rác thuốc BVTV sau sử dụng (vỏ chai, vỏ gói) thường vút bừa bãi đồng ruộng, thả xuống kênh mương Việc làm gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường 3.4.3.1 Mức sử dụng phân bón: 78 Bón phân cân đối hợp lý hiểu cung cấp cho trồng chất dinh dưỡng thiết yếu, đủ liều lượng, tỷ lệ thích hợp, thời gian bón hợp lý cho đối tượng trồng, đất, mùa vụ cụ thể đảm bảo suất cao, chất lượng nông sản tốt an tồn mơi trường sinh thái Kết điều tra cho thấy, Phân bón mà đa số nông hộ sử dụng phân đơn Đạm Urê (46%N), Super lân (12%P) KCl (60%K) Căn vào mức độ loại phân bón bình qn bón cho loại trồng, chúng tơi tính lượng N, P 2O5 K2O để so sánh với tiêu chuẩn bón phân cân đối hợp lý, bảng 3.19 Bảng 3.19 So sánh mức đầu tư phân bón thực tế địa phương với tiêu chuẩn bón phân cân đối hợp lý Theo kết điều tra thực tế T T Loại trồng Phân chuồng (tấn/ha) N (kg/ha) P2 O K2 O (kg/ha) (kg/ha) Theo quy trình (tiêu chuẩn)* Phân chuồng (tấn/ha) N (kg/ha) P2 O (kg/ha) K2 O (kg/ha) Lúa xuân - 12 93,81 60,13 76,31 - 10 90 - 130 30 - 90 50 - 100 Lúa mùa - 10 72,07 44,82 68,40 6-8 60 - 100 40 - 60 - 60 Ngô đông 10 - 12 130,7 80,76 100,05 -10 120 - 180 70 - 90 60 - 100 Ngô xuân - 10 128,2 75,5 100,05 120 - 180 70 - 90 60 - 100 Khoai lang - 10 58,27 36,25 63,22 50 – 60 40 - 50 60 - 90 Khoai tây 110,4 52,8 126,0 100 - 120 40 - 60 120 - 150 Lạc - 29,13 48,50 56,64 - 20 – 30 60 - 90 30 - 60 Mía - 163,4 60,45 132,17 - 150 - 210 60 - 90 120 - 210 Dưa chuột 7-8 36,55 81,27 118,43 - 48,42 92,83 64,27 - 48,06 29,75 53,06 - 60,11 78,20 72,30 10 Rau đông 11 Đậu loại 12 Hành chăm - 10 79 13 Cói - 10 72,75 119,61 102,82 - Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra; (*) Đường Hồng Dật, 2010[12], Kỹ thuật bón phân cân đối hợp lý cho trồng So sánh mức bón phân thực tế địa bàn huyện với tiêu chuẩn bón phân cân đối hợp lý Đường Hồng Dật mức sử dụng phân bón cho loại loại trồng địa bàn huyện nằm khung tiêu chuẩn So với tiêu chuẩn mức đầu tư phân bón huyện trung bình, số loại trồng mức phân bón thấp tiêu chuẩn, nguyên nhân giá phân bón thị trường cao Bên cạnh đó, lượng phân hữu chưa đáp ứng yêu cầu, làm cho đất đai liên kết, khơ cứng, dễ bị xói mòn, rửa trơi Vì vậy, để đáp ứng u cầu nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững cần phải có hướng dẫn cụ thể khuyến nghị cho người dân sử dụng tỷ lệ phân bón N:P:K cân đối cho trồng, ý bổ sung lượng phân hữu Thực tế địa bàn huyện số trồng bón phân với lượng cân đối nghiêm trọng N, P K Có thể thấy rằng, bón đạm trồng phát triển nhìn thấy rõ nhất, người nơng dân thường bón nhiều đạm bón lân kali cho trồng gây ảnh hưởng không tốt đến việc hấp thu dinh dưỡng cây, đến suất trồng đến môi trường Khi bón đạm q nhiều, khơng cân lân kali, trồng không sử dụng hết dẫn đến lượng khí NH3 phát thải tăng lên ảnh hưởng xấu tới môi trường, đặc biệt môi trường khơng khí 3.4.3.2 Mức độ thích hợp hệ thống trồng đất Xét mức độ thích hợp kiểu sử dụng đất đất: để đánh giá mức độ thích hợp kiểu sử dụng đất đến môi trường, tiến hành điều tra khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia ngành nông nghiệp vấn hộ nông dân Tổng hợp phiếu điều tra, vấn hộ nơng dân khả thích hợp trồng đất thích hợp hiểu khả cho suất cao ổn định trồng 80 Phần lớn hộ nông dân hỏi cho canh tác lương thực, họ đậu không ảnh hưởng đến môi trường đất, loại cho suất ổn định Sau tiến hành điều tra, vấn hộ nông dân để xác định mức độ ảnh hưởng kiểu sử dụng đất đến môi trường, kết cho thấy: Phần lớn hộ nông dân cho hệ thống trồng tương đối thích hợp với đất (chiếm 75%) Tuy nhiên, kiến nghị với Phòng Nơng nghiệp huyện phải tập huấn thêm kỹ thuật sản xuất, phòng trừ sâu hại Bên cạnh đưa thêm số loại trồng thích hợp vào trồng nhằm khai thác triệt để qũy đất có, chân đất trồng vụ Lúa Nhận xét chung: Từ kết tiêu đánh giá cho thấy điều kiện đất đai, khí hậu địa phương phù hợp với loại trồng, đem lại hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện cao, nhiều khả để phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa Đa số loại hoa màu, công nghiệp ngắn ngày cho hiệu cao Các loại hình sử dụng đất địa bàn huyện hầu hết có khả sử dụng bền vững tương lai Mặc dù đa dạng loại trồng diện tích lúa độc canh cao Diện tích đất trồng vụ thấp, việc phát triển vụ đông chân đất lúa đem lại hiệu cao diện tích lại chưa mở rộng nhiều nguyên nhân khó khăn cấu mùa vụ chưa hợp lý: diện tích lúa hè thu sớm không đủ thời gian sản xuất vụ đông, hệ thống thủy lợi nội đồng xuống cấp không đáp ứng yêu cầu tiêu úng cho sản xuất, quyền đơn vị chưa quan tâm tới việc phát triển vụ đơng Có thể nhận thấy rằng: LUT trồng chuyên màu mạnh vùng, hiệu kinh tế, xã hội môi trường đạt giá trị cao so với LUT khác Tiếp đến LUT vụ màu - lúa, thấp LUT vụ lúa đạt hiểu trung bình LUT lại Để phát huy hết tiềm sẵnđịa phương thời gian tới định hướng sử dụng đất huyện cần quan tâm tới việc thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Đưa vào sản xuất giống trồng 81 xuất, chất lượng, loại trồng hàng hóa cần đưa vào sản xuất nhiều Cơ cấu trồng vụ cần quan tâm phát triển loại hình sử dụng đất bền vững hệ thống trồng trọt Việc luân canh lương thực màu cần áp dụng để đảm bảo yêu cầu bảo vệ cải tạo đất Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng phân hóa học thuốc BVTV 3.5 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện thời gian tới 3.5.1 Mục tiêu định hướng phát triển ngành nông nghiệp Mặc dù có vị trí cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa huyện Nơng Cống có hệ thống đường giao thông thuận lợi để lưu thông với vùng lân cận Cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, hệ sinh thái, thực vật trồng phong phú kết hợp với kinh nghiệm thâm canh người dân lực lượng lao động huyện dồi Tiềm phát triển sản xuất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cao Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu sản xuất ngành nơng nghiệp huyện đề mục tiêu định hướng phát triển sau: * Mục tiêu: - Đưa nhanh tiến KHCN vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóagiá trị kinh tế cao, mở rộng nhanh diện tích, giống lúa có chất lượng cao, đưa trồng có giá trị xuất vào sản xuất - Thực thành công đề án phát triển kinh tế trang trại, từ đến năm 2020, huyện phấn đấu có 521 TT, có 145 TT trồng hàng năm, 76 TT trồng lâu năm, 40 TT lâm nghiệp, 89 TT chăn nuôi, 74 TT thuỷ sản 97 TT tổng hợp Các TT có tổng vốn đầu tư 137,7 tỷ đồng, giải việc làm cho 6.736 lao động - Cơ cấu nội ngành có chuyển dịch tích cực, tăng giá trị đóng góp chăn ni dịch vụ nông nghiệp * Định hướng phát triển: - Sử dụng đất triệt để sở phát huy tối đa lợi so sánh điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng đất, góp phần nâng cao suất, 82 chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tận dụng nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người dân, phù hợp với lực sản xuất hộ đảm bảo an ninh lương thực - Tiếp tục quán triệt đạo thực nghiêm túc Nghị số 03/NQ-HU ngày 19/10/2016 Huyện Ủy Nông Cống thực chuyển dịch cấu giống, chuyển đổi cấu mùa vụ sản xuất Đưa nhanh tiến KHKT giống trồng, giống vào sản xuất theo hướng vừa đảm bảo an tồn lương thực, vừa có giá trị thu nhập cao đơn vị diện tích Từng bước giảm diện tích độc canh lúa, mở rộng diện tích vụ đơng chân ruộng lúa - Tập trung đạo đưa nhanh tiến KHKT vào sản xuất nông nghiệp Khảo nghiệm lựa chọn giống lúa ngắn ngày, thích nghi với đồng đất Nông Cống, tạo điều kiện cho HTX dịch vụ nông nghiệp, tổ chức kinh tế khác phát triển để giúp nông dân thực số khâu trình sản xuất mà hộ gia đình khơng thể đảm nhiệm - Hiện đại hố nơng nghiệp, tăng cường đưa giới hố áp dụng vào khâu trình sản xuất; bước liên hệ, tìm kiếm thị trường đầu ổn định cho nông sản để người dân mạnh dạn yên tâm đầu tư sản xuất Nâng cao kiến thức, đào tạo nghề đổi hình thức tổ chức sản xuấthiệu nơng thơn - Hình thành vùng sản hàng hố tập trung, gắn với công nghệ chế biến thị trường tiêu thụ sản phẩm; giới hoá khâu trình sản xuất Tập trung nỗ lực tạo bước chuyển biến sản xuất nông nghiệp, hướng tới xây dựng nơng nghiệp hàng hố đa dạng, phát triển nhanh bền vững với suất, chất lượng có khả cạnh tranh - Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, bố trí thời vụ phù hợp với điều kiện khí tượng, thời tiết, thủy văn khai thác tối ưu điều kiện mà khơng làm ảnh hưởng đến môi trường 3.5.2 Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp hiệu 3.6.2.1 Quan điểm đề xuất 83 - Phù hợp với mục tiêu phát triển địa phương mục tiêu chung tồn tỉnh - Các loại hình sử dụng đất có khả sử dụng bền vững mặt kinh tế xã hội mơi trường, có khả phát triển ổn định lâu dài, tận dụng lợi địa phương điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - Đề xuất loại hình sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất nông nghiệp huyện - Đề xuất loại hình sử dụng đất cho sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường, gia tăng lợi ích kinh tế người sử dụng đất - Đề xuất sử dụng đất sở quan tâm cải thiện nâng cao mức sống thu hút lao động tạo thêm việc làm cho người dân 3.5.2.2 Đề xuất loại hình sử dụng đất Trên quan điểm đề xuất từ kết đánh giá tổng hợp khả sử dụng bền vững loại hình sử dụng đất kết hợp với yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất Cùng với việc xem xét điều kiện tự nhiên khả khai thác đất đai huyện Nông Cống, chúng tơi xin đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp áp dụng cho huyện Nơng Cống thời gian tới là: - LUT lúa: Đây LUT hiệu không cao kiểu canh tác truyền thống nguồn cung cấp lương thực chủ yếu nên đa số người dân chưa đầu tư nhiều chấp nhận Để tăng hiệu cho LUT cần quan tâm đưa vào sản xuất giống lúa có suất cao, phẩm chất tốt phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương Bên cạnh cần quan tâm nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo cho việc tưới tiêu nước sản xuất Trong thời gian tới huyện cần đạo trì sử dụnghiệu diện tích đất lúa nay, hạn chế đến mức thấp việc chuyển sang mục đích khác - LUT lúa - CVĐ: Trồng vụ đơng thích hợp với chân đất vàn cao trồng vụ lúa địa bàn huyện LUT tăng thu nhập cho người sản xuất, giải 84 lao động nông nhàn, vừa có tác dụng cải tạo đất Hiện diện tích vụ đơng chiếm 13,8% diện tích đất trồng vụ lúa, chưa phát huy hết tiềm sẵnhuyện Vì vậy, năm tới huyện cần có quy hoạch biện pháp đạo phù hợp để mở rộng diện tích đạt 20% diện tích đất lúa vụ Cần quan tâm đưa vào giống trồng có giá trị xuất - LUT chuyên màu CNNN: Hiệu đem lại tốt nên cần quan tâm đầu tư hệ thống tưới tiêu phù hợp, quy hoạch vùng sản xuất tập trung để vào sản xuất hàng hóa Có thể mở rộng diện tích gieo trồng loại hình sử dụng đất từ việc chuyển phần diện tích đất trồng vụ lúa - vụ màu - Đối với LUT vụ lúa (lúa xuân), hiệu kinh tế không cao lại khơng bền vững thời gian tới chuyển sang thực mơ hình trang trại tổng hợp: lúa - cá, lúa - cá - vịt,… Nếu quan tâm đạo sát khung lịch thời vụ gieo trồng thực trồng vụ lúa năm, việc đưa giống có thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất, giống P6 Đột Biến (thời gian sinh trưởng từ 80 - 85 ngày) - Đối với diện tích chun trồng Cói Mía đặc điểm thổ nhưỡng riêng phù hợp với loại nên trì cần quan tâm tới chế độ canh tác, thâm canh Đối với LUT Chun mía thời gian đầu vụ nên trồng xen canh loại phù hợp để tăng giá trị thu nhập 3.5.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Từ thực trạng sản xuất địa bàn huyện Nông Cống, địa phương khác tỉnh Thanh Hóa nói riêng nước nói chung sản xuất nơng nghiệp đạt thành tựu định, hệ thống trồng vật nuôi ngày nâng cao số lượng, suất chất lượng nơng sản góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân Tuy nhiên, nơng nghiệp mang tính chất tự phát, quy mô nhỏ chưa áp dụng nhiều tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất suất lao động chưa cao, thu nhập người dân thấp Hay nói cách khác hiệu sử dụng đơn vị diện tích đất đai thấp, chưa khai thác hết tiềm mạnh vốn có 85 Qua q trình thực đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện thời gian tới sau: 3.5.3.1 Giải pháp chế, sách nơng nghiệp - Trên địa bàn huyện hồn thành công tác dồn điền đổi (lần 2), thời gian tới cần tập trung quy hoạch xây dựng mô hình cánh đồng cao sản, cánh đồng mẫu lớn để việc sử dụng đấthiệu - Hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân thực tốt quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai - Thơng tin, tun truyền sách hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước, tỉnh, huyện cho phát triển nông nghiệp nông thôn vay vốn, cung cấp giống trồng vật nuôi cho nhân dân… 3.5.3.2 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp Có thể nói rằng, khó khăn lớn đặt nơng dân nói chung nơng dân Nơng Cống nói riêng đầu nơng sản? Đây vấn đề có tính chất định tới việc đầu tư sản xuất, chuyển đổi cấu trồng nông dân Để xây dựng hệ thống thị trường tiêu thụ ổn định, theo cần phải: - Quy hoạch, xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản phẩm rộng khắp, đa dạng loại hình quy mơ Hình thành trung tâm thương mại trung tâm, thị trấn, thị tứ, tạo mơi trường giao lưu hàng hóa thuận lợi tập trung - Có biện pháp khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân ký kết hợp đồng sản xuất bao tiêu sản phẩm đầu cho nông dân Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng sản xuất bao tiêu sản phẩm giải pháp để đưa sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo quỹ đạo kinh tế thị trường, vừa đảm bảo lợi ích nơng dân, vừa hạn chế rủi ro người dân yên tâm đầu tư sản xuất 3.5.3.3 Giải pháp nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật - Có chế độ đãi ngộ người làm công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, khuyến khích cán có trình độ địa phương cơng tác - Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ vật tư, giống, thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, công tác thú 86 y, mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, đến sở, nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đáp ứng tốt điều kiện sản xuất nông hộ - Tiếp tục thực chương trình khuyến nơng, đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến khoa học giống trồng, vật ni có suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, tổ chức nhân giống trồng, vật nuôi kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất cung cấp nguồn giống - Tăng cường liên kết với quan nghiên cứu, trường đại học nước, nghiên cứu ứng dụng tiến công nghệ kỹ thuật ngành chủ đạo, ưu tiên lĩnh vực chế biến nông sản, nghiên cứu mơ hình kinh tế trang trại sản xuấthiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất vùng 3.5.3.4 Giải pháp vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp chủ yếu từ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Nông Cống Do vậy, để giúp cho nông dân có vốn đầu tư cho sản xuất nơng nghiệp cần: - Đa dạng hóa hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, ưu tiên người vay vốn để phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa Địa phương cần có sách hỗ trợ vốn dự án sản xuất quy mô lớn Cải tiến thủ tục cho vay, nhanh chóng giải việc vay vốn cho nông dân để họ kịp thời vụ sản xuất - Các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp ứng trước vốn, kỹ thuật cho nông dân thông qua việc cung vật tư, giống tạo điều kiện cho nhân dân gieo trồng chăm sóc thời vụ 87 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Nơng Cống có tổng diện tích đất tự nhiên 28.653,3ha, diện tích đất canh tác 13,088,4ha, hệ thống sử dụng đất canh tác huyện đa dạng với nhiều loại hình sử dụng đất khác Trên địa bàn huyện có kiểu sử dụng đất chính: vụ lúa, vụ lúa - CVĐ, màu - lúa, vụ lúa, chuyên màu CNNN, chun cói chun mía; với 18 loại hình sử dụng đất Dựa điều kiện địa hình, đất đai tình hình phát triển kinh tế xã hội, huyện Nông Cống chia thành tiểu vùng: - Tiểu vùng I: tổng diện tích đất tự nhiên 9.081,89ha, đất nông nhiệp 4.860,2ha, đất canh tác 3.984,47ha Có loại hình sử dụng đất: vụ lúa, vụ lúa – CVĐ, chuyên màu CNNN, với 10 kiểu sử dụng đất chủ yếu Thời gian tới cần quan tâm mở rộng diện tích trồng vụ đơng chân đất lúa để nâng cao hiệu sử dụng đất tiểu vùng - Tiểu vùng II: tổng diện tích đất tự nhiên 11.342,88ha, đất nông nhiệp 7.241,81ha, đất canh tác 5.077,22ha Có loại hình sử dụng đất: vụ lúa, vụ lúa - CVĐ, màu - lúa, vụ lúa, chuyên màu CNNN chun mía; với 13 loại hình sử dụng đất chủ yếu Thời gian tới cần quan tâm tới diện tích đất canh tác LUT lúa để đưa vào trồng vụ/năm, bên cạnh cần định hướng mở rộng diện tích đất trồng vụ đơng đất vụ lúa với trồng xuất - Tiểu vùng III: tổng diện tích đất tự nhiên 8.228,53ha, đất nơng nhiệp 5.394,18ha, đất canh tác 4.026,71ha Có loại hình sử dụng đất: vụ lúa, vụ lúa - CVĐ, vụ lúa, chuyên màu CNNN chun mía; với 12 loại hình sử dụng đất chủ yếu Thời gian tới cần quan tâm tới diện tích đất canh tác LUT lúa để đưa vào trồng vụ/năm Nhìn chung, hệ thống LUT dịa bàn huyện LUT chuyên màu CNNN mang lại hiệu cao nhất, LUT lúa – CVĐ hiệu thu thấp LUT lúa Hiện khả thích nghi hệ thống trồng địa bàn huyện cao Vấn đề sử dụng phân bón cho trồng nằm khung tiêu chuẩn, việc sử dụng thuốc BVTV cho LUT chuyên màu nhiều, nhiên 88 chưa có ảnh hưởng lớn tới môi trường Trên sở hiệu loại hình sử dụng đất xem xét, với mạnh phát triển nông nghiệp địa phương mục tiêu phát triển, đề xuất định hướng sử dụng đất canh tác địa bàn huyện thời gian tới sau: - Đối với LUT vụ lúa : cần quan tâm đưa vào gieo cấy giống lúa có suất cao, chất lượng tốt, có khả kháng sâu bệnh - Mở rộng diện tích gieo trồng vụ đơng đất vụ lúa, đưa trồng có giá trị xuất - Ở diện tích đất thấp trũng canh tác vụ lúa cần đầu tư sở hạ tầng, kênh mương nội đồng đảm bảo tưới, tiêu nước để sau vụ Lúa Xuân chuyển sang mơ hình lúa - cá, canh tác thêm vụ Lúa hè thu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất - Cần trì nâng cao hiệu LUT chuyên màu CNNN Bên cạnh cần hỗ trợ nơng dân vốn kỹ thuật để vào sản xuất hàng hóa tập tung * Kiến nghị: - Huyện cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, thủy lợi ) để phục vụ cho nhu cầu sản xuất Tăng cường công tác khuyến nông nhằm nâng cao hiểu biết kỹ thuật sản xuất cho nông dân thông qua hoạt động tập huấn kỹ thuật, trình diễn mơ hình thí nghiệm địa phương Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nông dân cần tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn với lãi suất thấp để họ phát triển sản xuất - Tăng cường hỗ trợ, đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật giống trồng, vật ni có suất cao, chất lượng tốt, phù hợp điều kiện sinh thái huyện, cải tạo, nâng cấp, xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, ngành nghề nông thôn, - Vì thời gian nghiên cứu khơng cho phép nên đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu xã hội hiệu môi trường./ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống giai đoạn 2010 - 2020 Báo cáo thống kê - Chi cục thống kê huyện Nông Cống năm 2017 Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2017 xã, huyện Nông Cống Bộ Nông nghiệp PTNT (2005), “Phát triển nông nghiệp nông thơn bền vững giải pháp xố đói nghèo bảo vệ môi trường”, Thông tin khoa học công nghệ - kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn), số 1/2005 Các Mác (1949), Tư luận, tập III, NXB Sự Thật Hà Nội Cao Liêm, Đào Châu Thu, Trần Thị Tú Ngà (1990), Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Hồng, Đề tài 52D,0202, Hà Nội Đào Châu Thu (2002), Bài giảng hệ thống nông nghiệp dùng cho học viên cao học, Trường ĐHNN Hà Nội Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (2000), Đánh giá tiềm sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999), “Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp” NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Đường Hồng Dật cộng (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Đường Hồng Dật, Kỹ Thuật Bón Phân Cân Đối Hợp Lý Cho Cây Trồng, NXB Khoa Học Tự Nhiên Công Nghệ 2010 12 FAO (1976), A Framework for Land Evaluation, Rom 13 Hội khoa học đất (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Lê Duy Thước (1992), Tiến tới khả chế độ canh tác hợp lý đất đốt nương rẫy vùng đồi núi Việt Nam, Tạp chí khoa học đất số - 1992 15 Lê Hải Đường (2007), “Chống thối hóa, sử dụng hiệu tài nguyên đất nhằm phát triển bền vững”, Tạp chí Dân tộc 90 16 Lê Hội (1996), Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 193 17 Lê Hồng Sơn (1995), Ứng dụng kết đánh giá đất vào đa dạng hoá trồng vùng đồng Sông Hồng NXBNN, trang 64 18 Lê Thái Bạt (2003), “Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu bền vững”, Tạp chí cộng sản,14, trang 134 19 Luật đất đai năm 2013 (2013), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 Ngơ Thế Dân (2001), "Một số vấn đề khoa học công nghệ Nơng nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp” Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, số 01/2001, trang - 4; 21 Nguồn Internet (Bách khoa toàn thư Việt Nam Http/dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn) 22 Nguyễn Đình Bồng, (2002), Quỹ đất quốc gia - Hiện trạng dự báo sử dụng đất, Tạp chí khoa học đất, 16/2002 23 Nguyễn Đình Hợi (1993), Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 24 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Hồng Đan, Đỗ Đình Đài (2003), "Khả mở rộng đất nông nghiệp vùng Tây nguyên", Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn, số 10, Hà Nội 26 Nguyễn Khang, Nguyễn Công Pho cộng (1999), Nghiên cứu quy trình đánh giá đất cho vùng lãnh thổ, Viện quy hoạch thiết kế nơng nghiệp 27 Nguyễn Thị Vòng cộng (2001), Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Bích (2007), Nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam hai mươi năm đổi khứ tại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Phạm Chí Thành (1998), Phương pháp luận xây dựng hệ thống canh tác Miền bắc Việt Nam, Tạp chí hoạt động khoa học số 3/1998 - trang 18 - 21 91 30 Phạm Vân Đình; Đỗ Kim Chung cộng (1998), Kinh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 31 Rosemary Morrow (1994), Hướng dẫn sử dụng đất theo nông nghiệp bền vững, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 32 Thái Phiên (2000), Sử dụng quản lý đất bền vững, NXBNN, Hà Nội 33 Trần An Phong (1995), Đáng giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 34 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Thanh Hóa; Mức độ đầu tư phân bón năm 2017; Mức độ sử dụng số loại thuốc bảo vệ thực vật năm 2017; 35 Vũ Khắc Hòa (1996), Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành - tỉnh Hà Bắc, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 36 Vũ Năng Dũng (1997), Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hố trồng vùng đồng sông Hồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 37 Vũ Ngọc Tuyên (1994), Bảo vệ môi trường đất đai, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 38 Vũ Thị Bình (1995), Đánh giá đất đai phục vụ định hướng quy hoạch nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Gia Lâm vùng đồng sông Hồng, Luận án PTS khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, trang - 24 ... phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.2.1 Đất sản xuất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.2.1.1 Đất sản xuất nông nghiệp Đất có từ lâu khái niệm đất có... tài: Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất sản xuất Nông nghiệp địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá so sánh hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp. .. hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.2 Đặc điểm phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 11 1.2.1 Đất sản xuất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 11 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyên Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn