MA TRẬN đề KT HK 2 11 18 19 k11

2 113 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:41

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN TRƯỜNG THPT CAO LỘC KIỂM TRA HỌC KÌ II- LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2018– 2019 MA TRẬN CHÍNH THỨC Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I Mục đích đề kiểm tra: củng cố kiến thức về: - Đồng đẳng, danh pháp tính chất hóa học ankan, anken, ankin ancol - Định nghĩa, tính chất phenol II Hình thức đề kiểm tra: - Trắc nghiệm: 12 câu, điểm (60%) - Tự luận: câu, điểm (40%) III Ma trận đề kiểm tra Tên chủ đề Cấp độ Nhận biết Ankan Số câu Số điểm Tỉ lệ % Anken, ankin TNKQ Dãy đồng đẳng, công thức chung ankan câu 1,0 điểm 10% - Khái niệm, công thức chung anken - Công thức chung ankin Thơng hiểu TL TNKQ Tính chất hóa học ankan câu 0,5 điểm 5% Tính chất hóa học anken Cộng Vận dụng TL Cấp độ thấp TNKQ TL - Viết PTHH minh họa tính chất hóa học ankan, anken, ankin, ancol, phenol - Gọi tên thay Phân biệt ankan, ankin với anken chất khác TNKQ Cấp độ cao TL câu TN 1,5 điểm 15% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Ancol Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phenol Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % câu câu 1,0 điểm 10% Xác định bậc ancol câu 0,5 điểm 5% Tính chất hóa học phenol câu 2,5 điểm 25% câu 0,5 điểm 5% câu 2,0 điểm 20% ½ câu 1,0 điểm 10% câu 0,5 điểm 5% Ứng dụng ancol đời sống câu 0,5 điểm 5% Tính chất hóa học phenol câu 0,5 điểm 5% câu 1,5 điểm 15% câu TN 2,5 điểm 25% câu TN 1,0 điểm 10% câu 2,0 điểm 20% câu 2,0 điểm 20% câu 1,0 điểm 10% 12 câu 10 điểm 100% - HẾT ... học phenol câu 0,5 điểm 5% câu 1,5 điểm 15% câu TN 2, 5 điểm 25 % câu TN 1,0 điểm 10% câu 2, 0 điểm 20 % câu 2, 0 điểm 20 % câu 1,0 điểm 10% 12 câu 10 điểm 100% - HẾT ... câu 2, 5 điểm 25 % câu 0,5 điểm 5% câu 2, 0 điểm 20 % ½ câu 1,0 điểm 10% câu 0,5 điểm 5% Ứng dụng ancol đời sống câu 0,5 điểm 5% Tính chất hóa học phenol câu 0,5 điểm 5% câu 1,5 điểm 15% câu TN 2, 5
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN đề KT HK 2 11 18 19 k11, MA TRẬN đề KT HK 2 11 18 19 k11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn