(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái Nguyên

52 117 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:17

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái NguyênThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái Nguyên 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM QUỐC TIẾN THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẮM ĐEN TẠI HỢP TÁC THỦY SẢN NÚI CỐC - THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên – 2018 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM QUỐC TIẾN THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẮM ĐEN TẠI HỢP TÁC THỦY SẢN NÚI CỐC - THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Hồ Thị Bích Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp ngồi cố gắng thân, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiều nhân tổ chức quan, nhân xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan tâm giúp đỡ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, tồn thể q thầy khoa tận tình giảng dạy bảo giúp tơi hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Hợp tác thủy sản Hồ Núi Cốc tạo điều kiện giúp đỡ bảo tận tình, hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận sở thực tập Tôi xin gửi lời cảm ơn tới giáo Hồ Thị Bích Ngọc người định hướng cho đề tài, tận tình hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ bảo chu đáo suốt trình thực tập hồn thành nội dung khóa luận Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Cô Qua tơi xin gửi lòng biết ơn tới người thân gia đình bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ em học tập suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Phạm Quốc Tiến iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mối quan hệ độ tuổi, chiều dài cân nặng trắm đen Bảng 2.2 : Một số tiêu dự án nuôi Trắm đen ao 18 Bảng 3.1: Thông số môi trường nước Hồ Núi Cốc 24 Bảng 3.2 : Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng 24 Bảng 4.1 : Tình hình chăn ni thủy sản HTX 29 Bảng 4.2 : Kết theo dõi môi trường nước khu vực nuôi 34 Bảng 4.3 : Kết theo dõi sinh trưởng Trắm Đen 35 Bảng 4.4 : kết theo dõi tỷ lệ sống Trắm Đen Error! Bookmark not defined Bảng 4.5 : Kết theo dõi tính tốn FCR lồng ni Trắm đen 37 iv DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 : trắm đen (Mylopharyngodon piceus) Hình 4.1 : Tốc độ sinh trưởng Trắm Đen (g/con/ngày) 35 Hình 4.2: Tỷ lệ sống Trắm đen (%) Error! Bookmark not defined v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa cs Cộng ĐBSH Đồng Bằng Sông Hồng HTX Hợp tác NTTS Nuôi trồng thủy sản TDMNBB Trung Du Miền Núi Bắc Bộ vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1.Đặt đề vấn 1.2.Mục tiếu đề tài 1.3.Nội dung nghiên cứu Error! Bookmark not defined PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Đặc điểm sinh học 2.1.2 Kỹ thuật nuôi 11 2.1.3 Một số bệnh phương pháp phòng tránh bệnh trắm đen 15 2.2 Tình hình ni thương phẩm trắm đen, Trai cấy ngọc Việt Nam Và giới 16 2.2.1 Tình hình ni thương phẩm trắm đen Việt Nam Và giới 16 2.2.2 Tình hình nuôi thương phẩm trai cấy ngọc Việt Nam Và giới Error! Bookmark not defined 2.3 Một số nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng củacá trắm đen, Trai cấy ngọc giới Error! Bookmark not defined vii 2.3.1 Một số nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng củacá trắm đen giới Error! Bookmark not defined 2.3.2 Một số nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng trai cấy ngọc giới Error! Bookmark not defined 2.4 Môi trường nuôi Error! Bookmark not defined 2.4.1 Môi trường nuôi trắm đen Error! Bookmark not defined 2.4.2 Môi trường nuôi cấy trai ngọc Error! Bookmark not defined 2.5.Một số nghiên cứu Trắm đen, Trai cấy ngọc Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.5.1 Một số nghiên cứu Trắm đen Việt NamError! Bookmark not defined 2.5.2 Một số nghiên cứu trai cấy ngọc Việt NamError! Bookmark not defined 2.6Đặc điểm Hồ Núi Cốc PHẦN III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Vật liệu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2.2.Thức ăn sử dụng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm Error! Bookmark not defined 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm Error! Bookmark not defined 3.3.1 Bố trí thí nghiệm Error! Bookmark not defined 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined viii 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 4.1Số liệu môi trường qua tháng Error! Bookmark not defined 4.1.2 Số liệu môi trường qua tháng Trai ngọcError! Bookmark not defined 4.2 Kết theo dõi tăng trưởng Trắm đen 33 4.3 Kết tỉ lệ sống 35 4.3.1 Kết tỉ lệ sống 35 4.3.2 Kết tỉ lệ sống Trai ngọc 37 4.4 Hệ số chuyển đổi thức ăn Trắm đen 37 4.5 Tỷ lệ cho ngọc Error! Bookmark not defined PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước ta với hệ thống sơng ngòi dày đặc có đường biển dài thuận lợi phát triển hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản (NTTS) Theo báo cáo ngành thủy sản năm 2013, sản lượng thủy sản Việt Nam trì tăng trưởng liên tục suốt 17 năm qua với mức tăng bình quân 9,07%/năm Với chủ trương thúc đẩy phát triển phủ, hoạt động ni trồng thủy sản có bước phát triển mạnh, sản lượng liên tục tăng cao năm qua, bình quân đạt 12,77%/năm, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản nước Theo thống kê Tổng cục Thủy Sản năm 2016, Diện tích ni trồng thủy sản nước năm 2015 Việt Nam khoảng 450 nghìn ha, sản lượng khoảng 2.413 nghìn tấn, chiếm 36,79% tổng sản lượng thủy sản, chủ yếu số đối tượng Tra, Rô Phi, Tơm xanh lồi truyền thống Trong lồi ni truyền thống, Trắm đen lồi nước đặc sản có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon có hàm lượng dinh dưỡng cao nên nhiều người ưa chuộng Trong y học, thịt Trắm đen có tính bình, vị ngọt, có nhiều tác dụng chữa đau dày mãn tính, phù nề, viêm gan, thận, tê thấp, sưng đau, nâng cao sức đề kháng, tăng cường miễn dịch (Phó Thu Hương, 2006) [6], người Trung Quốc thường sử dụng Trắm đen vị thuốc quý (Nico cs., 2005) [21] Mật Trắm đen dược liệu quý chữa mờ mắt, mắt đỏ kéo màng, đau họng, tắc họng, trẻ đờm dãi tắc (sách thuốc, thuốc biệt dược, nhà xuất Y học) Vì vậy, để hiểu biết thêm ni trồng thủy sản khả thích nghi sinh trưởng Trắm đen Thái Nguyên, xin tiến hành thực 29 t1 : Là thời điểm lần kiểm tra trước 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu Xử lý theo phương pháp thống kê sinh vật học phần mềm Microsoft ecxel 2007 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tình hình chăn ni thủy sản HTX Thủy sản Núi Cốc Tình hình chăn ni thủy sản HTX Bảng 4.1 Tình hình chăn nuôi thủy sản HTX STT Đối tượng 2016 2017 trắm đen (con) 10.000 10.000 chiên thịt (con) 5000 5000 chiên giống (con) 6000 8000 chép thịt (kg) 1000 500 rô phi thịt (kg) 3000 1000 anh vũ giống (con) 3000 15.000 thịt (kg) 300 lăng chấm giống 3000 10.000 20.000 (con) Trai Ngọc (con) 30 Qua bảng 4.1 cho thấy, cấu sản xuất HTX chủ yếu đối tượng thủy đặc sản nước Chủ yếu hoạt động HTX sản xuất cung cấp giống cho thị trường tỉnh Sản lượng thịt chưa cao Tuy nhiên nhóm đặc sản có đặc điểm thường có tốc độ sinh trưởng chậm nên thời gian ni phải kéo dài Thường phải tối thiểu năm đạt khối lượng thương phẩm Nhìn chung sản lượng năm 2017 cao năm 2016 cho thấy HTX tăng suất sản xuất Đặc biệt, từ năm 2017 HTX tiếp nhận phần dự án thử nghiệm nuôi trai nước lấy ngọc, hướng tốt cho HTX Hoạt động nuôi trai khơng làm tốn thức ăn (do trai sử dụng hồn toàn thức ăn tự nhiên), mặt khác hoạt động sống trai làm giảm ô nhiễm môi trường nước hoạt động nuôi HTX môi trường nước hồ chứa 4.2 Kết theo dõi môi trường nuôi trắm đen hợp tác thủy sản Núi Cốc Các yếu tố môi trường yếu tố có vai trò quan trọng Việc xác định số yếu tố môi trường nhiệt độ nước, oxy hòa tan, pH cho phép đánh giá biến đổi mơi trường sống Trong q trình theo dõi nuôi thương phẩm Trắm đen lồng Chúng thu mẫu môi trường kiểm tra thông số môi trường khu vực nuôi Kết kiểm tra thể bảng 4.2 sau đây: Bảng 4.2: Kết theo dõi môi trường nước khu vực nuôi DO (mg/l) (X ± Tháng 12 ̅) 8,35 ± 0,08 pH ( X ± Nhiệt độ (ºC) ̅) 7,10 ± 0,05 ( X ± ̅) 20,50 ± 0,20 31 Đ ối với 8,85 ± 0,06 6,90 ± 0,06 19,84 ± 0,40 9,14 ± 0,07 6,90 ± 0,07 19,70 ± 1,35 7,42 ± 0,05 7,20 ± 0.09 23,60 ± 3,60 6,25 ± 0,05 7,30 ± 0,08 25,60 ± 1,20 Max 9,14 ± 0,07 7,30 ± 0,08 25,60 ± 1,20 Min 6,25 ± 0,05 6,90 ± 0,06 19,70 ± 1,25 Trung bình 8,00 ± 0,06 7,08 ± 0,07 21,85 ± 1,35 động vật sống nói chung nhiệt độ yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sống Tuy nhiên thủy sản nói chung trắm đen nói riêng yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ Động vật thủy sản thuộc nhóm biến nhiệt, nhiệt độ mơi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ Ở thời điểm nhiệt độ môi trường xuống thấp (mùa đông) nhiệt độ thân nhiệt giảm, làm toàn q trình trao đổi chất giảm xuống, dừng hẳn nhiệt độ môi trường xuống thấp Ngược lại nhiệt độ môi trường tăng lên trình trao đổi chất tăng lên Tuy nhiên lồi thủy sản có ngưỡng nhiệt độ hoạt động Trong trình thực theo dõi từ tháng 12 năm 2017 đến tháng năm 2018 nhiệt độ tháng đầu dao động khoảng 19,7 – 20,5ºC Trung bình tháng 20ºC, nhiệt độ tương đối thấp vào mùa đông miền Bắc Hai tháng cuối nhiệt độ tăng rõ rệt thời tiết ấm hơn, dao động từ 23-25 ºC, ngưỡng nhiệt thuận lợi cho sinh trưởng trắm đen Giá trị nhiệt độ môi trường nhận phù hợp cho sinh trưởng trắm 32 Kết theo dõi pH môi trường nước cho thấy pH dao động khoảng 6,5 - 7,5 Kết theo dõi giá trị pH cho thấy khơng có khác biệt lồng ni bố trí khu vực nuôi Giá trị pH nước khoảng 6,5 – 7,5 nằm khoảng thích hợp cho sinh trưởng Trắm Đen Khoảng pH phù hợp cho sinh trưởng phát triển cho Trắm Đen từ 6,5 - 8,5 (theo QCVN 02-22:2015/BNNPTNT) [9] Giá trị pH nước có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới nuôi; độ pH cao thấp gây ảnh hưởng đến phát triển cá, pH thấp hay cao 11 gây chết cho (theo Nguyễn Đức Hội, 2004 ) [5] Hàm lượng oxy hòa tan trung bình q trình nuôi dao động khoảng 6,0 – 9,5 mg/l, nằm khoảng phù hợp cho sinh trưởng phát triển Trắm Đen Độ oxy hòa tan phù hợp cho sinh trưởng phát triển loài ≥ 4mg/l (theo QCVN 02-22:2015/BNNPTNT) [9] Oxy hòa tan cao lồng lý mà ni Trắm đen lồng mật độ (11 con/m²) cao nuôi ao (0,1-1,0 con/m², theo Nguyễn Thị Diệu Phương cs (2009) [8], Kim Văn Vạn, 2013 [13]) Giá trị DO vào tháng 12, tháng cao tháng lại thời tiết lạnh thời điểm có nhiệt độ nước thấp hơn, q trình ơxy hóa chất hữu xảy với cường độ thấp, độ hồ tan oxy vào nước lại tăng lên Vì mùa đông (nhiệt độ thấp) giá trị DO thường cao Trong q trình ni chúng tơi thấy trắm đen khơng xuất biểu bị thiếu hụt oxy 4.3 Kết thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 33 Động vật nói chung động vật thủy sản nói riêng cơng tác phòng bệnh ln đóng vai trò quan trong cơng tác chăn ni Tuy nhiên vai trò cơng tác phòng bệnh động vật thủy sản đóng vai trò quan trọng hẳn Sự sống hay thành cơng sản xuất thủy sản phụ thuộc lớn vào cơng tác phòng bệnh Đối với động vật thủy sản phát bệnh thường giai đoạn muộn Khi thường khơng ăn nên việc sử dụng thuốc khó Việc tách riêng hay tiêm uống điều khó thực việc nuôi thương phẩm Hơn tốc độ lây lan mầm bệnh môi trường nước nhanh chóng, việc cách ly hay khoanh vùng dịch bệnh khơng phải điều dễ thực Nắm vai trò quan trọng cơng tác phòng bệnh HTX có kế hoạch phòng bệnh chặt chẽ Định kỳ hàng tháng lưới lồng vệ sinh cách sử dụng máy (máy rửa xe) Nếu thấy lưới có tình trạng vệ sinh thay lưới Các túi vôi thay lượng vôi túi (1-2 tháng/lần) Hàng tháng trai ni lấy ngọc kiểm tra tình trạng vệ sinh Bùn đất đặc biết định hại hà nước ngọt, tảo sống ký sinh bên vỏ trai gây ảnh hưởng lớn đến đời sống trai Ngoài cơng tác sản xuất giống đòi hỏi cao vấn đề vệ sinh dụng cụ thiết bị bình weys, bể ấp, bể ương …các dụng cụ thiết bị vệ sinh trước, sau trình sản xuất Trong trình thực tập sở, cán kỹ thuật thực tồn q trình vệ sinh phòng bệnh 4.4 Kết theo dõi tăng trưởng Trắm đen Kết theo dõi sinh trưởng Trắm đen lồng nuôi thể bảng 4.3 sau đây: 34 Bảng 4.3: Kết theo dõi sinh trưởng Trắm đen Lồng Cỡ thả Khối lượng Tốc nuôi (g/con) trung bình lần trưởng đo cuối (g/con) độ sinh (g/con/ngày) 90 530 2,44 90 515 2,36 90 580 2,72 90 525 2,41 Bảng kết ghi lại thu mẫu lần cuối vào ngày 10 tháng năm 2018 Từ kết theo dõi cho thấy tốc độ sinh trưởng lồng ni ổn định Lồng có cỡ lớn đạt 580g/con sau tháng nuôi, lồng nhỏ đạt 515g/con Kết cho thấy khối lượng tương đối đồng lồng Tốc độ sinh trưởng trung bình thời gian theo dõi đạt từ 2,36 – 2,72 g/con/ngày Kết thấp công bố Kim Văn Vạn (2013) [13] Theo cơng bố sinh trưởng tương đối trắm đen đạt 5,5 – 8,9 g/con/ngày Sự khác lý nuôi vào thời điểm mùa đơng, nhiệt độ nước thấp, sử dụng thức ăn Mặt khác đối tượng trăm nuôi với mật độ cao (11 con/m3), trong nghiên cứu ni ao, nơi mà mật độ nuôi dao động từ 0,1 – 1,0 con/m2 35 Hình 4.1: Tốc độ sinh trưởng trắm đen (g/con/ngày) tốc độ sinh trưởng (g/con/ngày) 2.5 2 Lồng nuôi 4.3 Kết tỉ lệ sống 4.3.1 Kết tỉ lệ sống Tỉ lệ sống Trắm đen lồng nuôi thể bảng 4.3 đây: Bảng 4.4: Kết theo dõi tỉ lệ sống Trắm đen Lồng nuôi Số thả (con) Số thu Tỉ lệ sống (%) hoạch (con) 1200 1195 99,58 1200 1193 99,42 1200 1189 99,08 36 1200 1200 100 Trung bình 99,52 Kết tỷ lệ sống trắm đen nuôi lồng cho thấy tỷ lệ sống sau tháng nuôi đạt trung bình 99,52%, biệt có lồng đạt 100% Kết cho thấy tỷ lệ sống trắm đen nuôi lồng HTX thủy sản núi cốc hồ núi cốc cao Tỷ lệ sống Trắm Đen nuôi lồng cao tỷ lệ sống Trắm Đen nuôi ao dự án “Ứng dụng Khoa học Công nghệ nuôi trắm đen (Mylopharyngodon piceus) thương phẩm ao tỉnh Thái Nguyên” Kim Văn Vạn [13] Tỷ lệ sống ao đạt 70-71% Một vài thể chết trình vận chuyển hoạt động kéo cá, vệ sinh Tỷ lệ sống lồng cao nguồn nước hồ nguồn nước sạch, diện tích mặt nước rộng nên biến động yếu tố môi trường DO, NH3/NH4, pH, nhiệt độ so với ao ni Và dịch bệnh vào mùa Đơng nên khơng phát bệnh Hình 4.2: Tỷ lệ sống Trắm đen (%) 100.2 100 100 Tỷ lệ sống (%) 99.8 99.58 99.6 99.42 99.4 99.2 99.08 99 98.8 98.6 Lồng nuôi 37 4.4 Hệ số chuyển đổi thức ăn Trắm đen Hệ số chuyển đổi thức ăn thông số quan trọng đánh giá hiệu sử dụng thức ăn nuôi lồng nhiên hệ số thức ăn không tỷ lệ nghịch với tăng trưởng nuôi Bảng 4.5: Kết theo dõi tính tốn FCR lồng nuôi Trắm đen Lồng Trọng nuôi Trọng Tổng Tổng Tổng lượng lượng khối khối lượng đo từ lúc thu lượng lượng thức ăn theo dõi (g/con) ban (g/con) đầu FCR thu cho (kg) (kg) 633,35 1284 2,44 614,40 1284 2,54 689,62 1468 2,52 630,00 1286 2,46 (kg) 330 90 300 260 108 350 Trung bình 2,49 Hệ số sử dụng thức ăn trắm đen nuôi lồng thẻ bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi thức ăn lồng dao động từ 2,44 đến 2,54 Sự chênh lệch hệ số lồng khơng nhiều Trung bình hệ số FCR mà chúng tơi theo dõi đạt giá trị 2,49 Có sai khác lồng cho liên quan đến chất lượng giống lồng, phần số lượng tạp (tép dầu) cạnh tranh Nhưng hệ số thấp so với hệ 38 số chuyển đổi thức ăn Trắm Đen nuôi ao công bố Kim Văn Vạn cs., 2013 [13] (FCR = 3,0) Tuy nhiên, mật độ nuôi lồng dày ao nên tiêu tốn thức ăn thấp giai đoạn nhỏ sinh trưởng nhanh giai đoạn sau nuôi lồng tháng từ giai đoạn giống nên khẳng định chắn điều 39 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trắm Đen, đối tượng ni có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên Thái Nguyên Trắm Đen nuôi tháng cho thấy thích nghi, sinh trưởng phát triển chúng nuôi lồng bè Hồ Núi Cốc Nhiệt độ nước trung bình lồng thí nghiệm dao động khoảng 1927oC, nằm khoảng thích hợp cho sinh trưởng Trắm Đen pH lồng nuôi dao động khoảng 6,5 –8,5 nằm khoảng phù hợp với nước nuôi Trắm Đen Oxy hòa tan lồng ni dao động khoảng 6,25 – mg/l, nằm khoảng phù hợp cho sinh trưởng phát triển Trắm Đen Tốc độ sinh trưởng sau 180 ngày nuôi (6 tháng), từ cỡ ban đầu trắm đen trung bình 90g/con, đến khối lượng trung bình ni tháng thứ 537,5 g/con Sinh trưởng tương đối trung bình đạt 2,48 g/con/ngày Tỷ lệ sống trắm đen nuôi lồng HTX hồ núi Cốc đạt 99 -100% Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR trung bình đạt 2,5 Trắm đen loài mang lại giá trị kinh tế cao Sau q trình ni Trắm đen tháng qua thấy thích nghi sinh trưởng Trắm đen nuôi lồng Hồ Núi Cốc 5.2 Đề nghị Trong ứng dụng này, hạn chế điều kiện thời gian kinh phí nên ứng dụng thực thời gian tháng tương ứng với giai đoạn đầu nuôi thương phẩm Xuất phát từ nhận định này, đề xuất tiếp tục thực 40 ứng dụng để tiếp tục phát triển nuôi Trắm Đen lồng đạt hiệu cao nhân rộng huyện thị có điều kiện tự nhiên phù hợp 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Từ Giấy Bùi thị Nhu Thuận (1976): Thành phần hoá học thức ăn Việt Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Cục Quân nhu Nguyễn Văn Hảo (1993): ngư loại học - phân loại điều tra ngư loại vùng nước (tập II), NXBNN Nguyễn Văn Hảo Ngô Sỹ Vân (2001): nước Việt Nam Tập 1, Họ chép (Cyprinidae), Nxb Nông nghiệp, 2001, 622 trang Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư (2004): Trắm Đen Trang 129-132 Trong Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư, Nguyễn Kim Độ, Nguyễn Thị An,2004, thảo Quyển thủy sản Bách khoa tồn thư Nơng nghiệp Việt Nam, 296 trang Nguyễn Đức Hội (2004): Quản lý chất lượng nước ni trồng thủy sản, Giáo trình giảng dạy Đại học, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1, Bắc Ninh Phó Thu Hương (2006): Trắm phòng chữa bệnh bốn mùa Nguyễn Thị Diệu Phương (2003): thị trường rau nước Hà Nội, Dự án PAPUSSA, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản Nguyễn Thị Diệu Phương , Vũ Văn Trung Kim Văn Vạn (2009), Hiện trạng nuôi Trắm đen thương phẩm vùng đồng sơng Hồng Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bộ NN&PTNT, Việt Nam Số 2, 2009 Trang 80-85 ISSN 0866-7020 QCVN 02-22:2015/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở nuôi lồng/bè nước - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm bảo vệ mơi trường 10 Vũ Trung Tạng Nguyễn Đình Mao (2005): Ngư loại học, NXB Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh 11 Phạm Văn Trang (2004) Nguyễn Trung Thành Nguyễn Thị Diệu Phương (2004), kỹ thuật nuôi số lồi tơm phố biến Việt Nam, nhà xuất Nông nghiệp 42 12 Nguyễn Thái Tự (1983) thành phần lồi đặc tính phân bố khu hệ lưu vực sơng Lam Tạp chí sinh học Tập 7, số 2:18,19 13 Kim Văn Vạn (2012- 2013), chuyên gia đạo kỹ thuật dự án “Ứng dụng Khoa học Công nghệ nuôi trắm đen (Mylopharyngodon piceus) thương phẩm ao tỉnh Thái Nguyên” 14 tháng Được thực Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 14 Nguyễn Văn Việt (1993) kỹ thuật nuôi nước Phần nuôi thịt Nhà xuất nông nghiệp 15 Mai Đình Yên (1998) “Hiện trạng nguồn lợi thuỷ sản nước đề xuất chương trình hành động để bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi này” Hội thảo phát triển bền vững” tổ chức Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản Bắc Ninh, năm 1998 II Tài liệu tiếng anh 16 Ben-Ami F and Heller J (2001) Biological Control of Aquatic Pest Snails by the Black Carp Mylopharyngodon piceus Academic Press Biological Control, Volume 22, Number 2, October 2001, pp 131-138 (8) 17 Ismail N M and El-Deeb F A (2004) Feeding ecology and food composition of the black carp Mylopharyngodon piceus and the grass carp Ctenopharyngodon idella inhabiting the fish pond of Al-Abbassa fish hatchery with emphasis given to vector snails Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 2004 (Vol 34) (No 2) 643-657 18 Leng X and Wang D (2003) Nutrient requirements and feed manufacturing technology of Mylopharyngodon piceus Richardson 19 Michael C C., Zhang J and Zhou (2004) Black Carp Fingerling Production with Soy-Maximized Feeds Results of ASA/China 2004 Feeding Trial 35-04-82 American Soybean Association Room 902, China World Tower No Jianguomenwai Avenue Beijing 100004, P.R China 20 Michael C C., Zhou E and Zhang J (2006) Feeding Trials Demonstrate Effectiveness of Soy-Based, High Protein Feed for Black Carp Production 43 ASA-IM/China Aquaculture Program Black carp, soybean meal, 80:20 pond technology, China Leng Xiang Jun Wang(2003) 21 Nico L.G., Williams J.D and Jelks H.L., 2005 Black Carp: Biological Synopsis and Risk Assessment of an Introduced Fish, American Fisheries Society Special Publication 32, Bethesda, MD ... nghi sinh trưởng cá Trắm đen Thái Nguyên, xin tiến hành thực chun đề: Thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái Nguyên 1.2 Mục...i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM QUỐC TIẾN THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG CÁ TRẮM ĐEN TẠI HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NÚI CỐC - THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... dưỡng cá trắm đen - Tham gia công tác khác sở 3.4 Các tiêu phương pháp thực 3.4.1 Các tiêu thực - Tình hình chăn ni thủy sản trang trại - Thực cơng việc chăm sóc, nuôi dưỡng đàn cá trắm đen thương
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), tại hợp tác xã thủy sản Núi Cốc, Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn