Khái quát chung về thành lập công ty

40 61 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:17

Chương 1KHÁI QUÁT CHUNG1.01 Tại sao phải nghiên cứu loại hình kinh doanh không pháp nhân (phi tổ chức – Unincorporated Firm)?1.02 Hình thái của hợp danhCHƯƠNG 2ðẠI LÝ VÀ KINH DOANH MỘT CHỦ2.01 Vai trò người chủ sở hữu2.02 Thành lập ñại lý2.03. Các quyền quản lý ñại lý2.04. Trách nhiệm pháp lý của bên uỷ thác cho các việc làm sai của bên ñại lý.2.05. Trách nhiệm của ñại lý cho bên uỷ thác2.06. Trách nhiệm của bên uỷ thác cho ñại lý.2.07. Thanh lý hợp ñồngChương 3THÀNH LẬP HỢP DANH3.01 GIỚI THIỆU: ÁP DỤNG CÁC QUY TẮC MẶC ðỊNH CỦA HỢP DANH3.02 SỰ TỒN TẠI CỦA HỢP DANH: LUẬT HỢP DANH3.03 SỰ TỒN TẠI CỦA HỢP DANH: LUẬT KHÁC3.04 LỰA CHỌN LUẬT ÁP DỤNGChương 4QUYỀN TÀI CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN4.01 QUYỀN TÀI CHÍNH CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN4.02 ðÓNG GÓP TÀI CHÍNH4.03 VỐN GÓP BẰNG KHOẢN TRẢ LÃI4.04 VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN HỢP DANH4.05 LỖ VÀ TÀI KHOẢN VỐN CỦA THÀNH VIÊNChương 5QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT5.01 QUYỀN QUẢN TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN5.02 QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM HỢP DANH5.03 HÀNH VI SAI PHẠM CỦA THÀNH VIÊN5.04 THỎA THUẬN VỀ QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁTChương 6CÁC LOẠI TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN6.01 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN VỀ CÁC KHOẢN NỢ6.02 HỢP ðỒNG CỦA CHỦ NỢ VỚI CÁC THÀNH VIÊN6.03 KHOẢN HOÀN LẠI VÀ VỐN GÓPChương 7QUYỀN ỦY THÁC CỦA HỢP DANH7.01 Giải thích quyền tài sản của các thành viênChương 10:NGHIÊN CỨU VỀ HỢP DANH PHÁP NHÂN10.1 Giới thiệu10.2 Những ñiểm mạnh của TNHH10.3 Quản trị công ty và Công ty hợp danh kinh doanh10.04 Hai lần thuế và sự hợp tác10.05 Hình thức TNHH không có tư cách pháp nhân10.06 Kết luậnChương 11HỢP DANH HỮU HẠN11.01 Hoàn cảnh và lịch sử ra ñời11.02 Sự liên hệ với luật về Hợp danh (hợp danh trách nhiệm chung)11.03 Sự thành lập: thủ tục và hậu quả của việc không tuân thủ11.04 Quyền tài chính của các thành viên11.05. Quyền quản lý và giám sát của các thành viên11.06 Trách nhiệm của các thành viên ñối với khoản nợ của Hợp danh11.07 Quyền tài sản của các thành viên211.08 Nghĩa vụ ñược ủy thác và các biện pháp khắc phục11.09 Chia tách và giải thể11.10 Sáp nhập và chuyển ñổi11.11 Hệ thống thuế của HDHH11.12. Áp dụng luật chứng khoánChương 12CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN12.01. Lịch sử và tổng quan12.02 Thiết lập một Công ty TNHH12.03 Vấn ñề thuế12.04 Áp dụng các quy chế12.05 Lựa chọn luật áp dụng12.06 Các LLC chuyên biệt (về một lĩnh vực)12.07 Quyền và nghĩa vụ tài chínhh của các thành viên công ty12.08 Quản lý12.09 Chuyển giao lợi ích12.10 Nhiệm vụ ủy thác12.11 Thành viên tách khỏi công ty12.12 Giải thểChương 13HỢP DANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLP)13.01. Khái quát và lịch sử.13.02. Sự hình thành của 1 HDTNHH.13.03. Trách nhiệm hữu hạn13.04. Hiệu lực của việc ñăng ký HDTNHH dựa trên các quy tắc hợp danh ngầm ñịnh và các thỏa thuậnHD.13.05. Thuế và các khía cạnh pháp lý của HDTNHH13.06. HD Hữu hạn chịu trách nhiệm hữu hạn (LLLP): .Chương 14NHỮNG CHỈ DẪN MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN14.01. Các hình thức kinh doanh mới: Tờrớt và hiệp hội HD hữu hạn14.02. Các hiệp hội không có tư cách pháp nhân hoạt ñộng không vì mục ñích lợi nhuận.14.03. Các doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân công cộng (pubicly traded)14.04. ðạo luật về hiệp hội kinh doanh thống nhất.14.05. Doanh nghiệp 1 chủ chịu trách nhiệm hữu hạn không có tư cách pháp nhân14.06. Chịu TNHH mà không cần liên kết kinh doanh.14.07. TNHH như là 1 quy tắc ngầm ñịnhHỢP ðỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TẮC KÈ HOAðIỀU I: ðỊNH NGHĨAðIỀU II: HÌNH THỨC VÀ MỤC ðÍCHðIỀU III: VỐN GÓP VÀ KẾ TOÁNðIỀU IV: LỢI NHUẬN, LỖ, VÀ BỒI HOÀNðIỀU V: QUYỀN THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊNðIỀU VI: KIỂM SOÁT VÀ QUẢN TRỊðIỀU VII: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN VÀ GIÁM ðỐCðIỀU VIII: QUYỀN BỎ PHIẾU VÀ KIỂM SOÁT CỦA THÀNH VIÊNðIỀU IX: QUYỀN CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊNðIỀU X: SỰ PHÂN TÁCH VÀ GIẢI THỂðIỀU XI: GIẢI THỂ, THANH LÝ, VÀ CHẤM DỨTðIỀU XII: ðIỀU KHOẢN CHUNG PHẦN 1: TÓM TẮT DÀN Ý CỦA CUỐN SÁCH Chương KHÁI QUÁT CHUNG 1.01 Tại phải nghiên cứu loại hình kinh doanh khơng pháp nhân (phi tổ chức – Unincorporated Firm)? 1.02 Hình thái hợp danh CHƯƠNG ðẠI LÝ VÀ KINH DOANH MỘT CHỦ 2.01 Vai trò người chủ sở hữu 2.02 Thành lập đại lý 2.03 Các quyền quản lý ñại lý 2.04 Trách nhiệm pháp lý bên uỷ thác cho việc làm sai bên ñại lý 2.05 Trách nhiệm ñại lý cho bên uỷ thác 2.06 Trách nhiệm bên uỷ thác cho ñại lý 2.07 Thanh lý hợp ñồng Chương THÀNH LẬP HỢP DANH 3.01 GIỚI THIỆU: ÁP DỤNG CÁC QUY TẮC MẶC ðỊNH CỦA HỢP DANH 3.02 SỰ TỒN TẠI CỦA HỢP DANH: LUẬT HỢP DANH 3.03 SỰ TỒN TẠI CỦA HỢP DANH: LUẬT KHÁC 3.04 LỰA CHỌN LUẬT ÁP DỤNG Chương QUYỀN TÀI CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN 4.01 QUYỀN TÀI CHÍNH CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN 4.02 ðĨNG GĨP TÀI CHÍNH 4.03 VỐN GĨP BẰNG KHOẢN TRẢ LÃI 4.04 VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN HỢP DANH 4.05 LỖ VÀ TÀI KHOẢN VỐN CỦA THÀNH VIÊN Chương QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 5.01 QUYỀN QUẢN TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN 5.02 QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM HỢP DANH 5.03 HÀNH VI SAI PHẠM CỦA THÀNH VIÊN 5.04 THỎA THUẬN VỀ QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Chương CÁC LOẠI TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN 6.01 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN VỀ CÁC KHOẢN NỢ 6.02 HỢP ðỒNG CỦA CHỦ NỢ VỚI CÁC THÀNH VIÊN 6.03 KHOẢN HỒN LẠI VÀ VỐN GĨP Chương QUYỀN ỦY THÁC CỦA HỢP DANH 7.01 Giải thích quyền tài sản thành viên Chương 10: NGHIÊN CỨU VỀ HỢP DANH PHÁP NHÂN 10.1 Giới thiệu 10.2 Những điểm mạnh TNHH 10.3 Quản trị cơng ty Công ty hợp danh kinh doanh 10.04 Hai lần thuế hợp tác 10.05 Hình thức TNHH khơng có tư cách pháp nhân 10.06 Kết luận Chương 11 HỢP DANH HỮU HẠN 11.01 Hoàn cảnh lịch sử ñời 11.02 Sự liên hệ với luật Hợp danh (hợp danh trách nhiệm chung) 11.03 Sự thành lập: thủ tục hậu việc không tuân thủ 11.04 Quyền tài thành viên 11.05 Quyền quản lý giám sát thành viên 11.06 Trách nhiệm thành viên ñối với khoản nợ Hợp danh 11.07 Quyền tài sản thành viên 11.08 Nghĩa vụ ñược ủy thác biện pháp khắc phục 11.09 Chia tách giải thể 11.10 Sáp nhập chuyển ñổi 11.11 Hệ thống thuế HDHH 11.12 Áp dụng luật chứng khoán Chương 12 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 12.01 Lịch sử tổng quan 12.02 Thiết lập Công ty TNHH 12.03 Vấn ñề thuế 12.04 Áp dụng quy chế 12.05 Lựa chọn luật áp dụng 12.06 Các LLC chuyên biệt (về lĩnh vực) 12.07 Quyền nghĩa vụ tài chínhh thành viên cơng ty 12.08 Quản lý 12.09 Chuyển giao lợi ích 12.10 Nhiệm vụ ủy thác 12.11 Thành viên tách khỏi công ty 12.12 Giải thể Chương 13 HỢP DANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLP) 13.01 Khái quát lịch sử 13.02 Sự hình thành HDTNHH 13.03 Trách nhiệm hữu hạn 13.04 Hiệu lực việc ñăng ký HDTNHH dựa quy tắc hợp danh ngầm ñịnh thỏa thuận HD 13.05 Thuế khía cạnh pháp lý HDTNHH 13.06 HD Hữu hạn chịu trách nhiệm hữu hạn (LLLP): Chương 14 NHỮNG CHỈ DẪN MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHƠNG CĨ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN 14.01 Các hình thức kinh doanh mới: Tờ-rớt hiệp hội HD hữu hạn 14.02 Các hiệp hội khơng có tư cách pháp nhân hoạt động khơng mục đích lợi nhuận 14.03 Các doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân cơng cộng (pubicly traded) 14.04 ðạo luật hiệp hội kinh doanh thống 14.05 Doanh nghiệp chủ chịu trách nhiệm hữu hạn khơng có tư cách pháp nhân 14.06 Chịu TNHH mà không cần liên kết kinh doanh 14.07 TNHH quy tắc ngầm ñịnh HỢP ðỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TẮC KÈ HOA ðIỀU I: ðỊNH NGHĨA ðIỀU II: HÌNH THỨC VÀ MỤC ðÍCH ðIỀU III: VỐN GĨP VÀ KẾ TỐN ðIỀU IV: LỢI NHUẬN, LỖ, VÀ BỒI HỒN ðIỀU V: QUYỀN THƠNG TIN CỦA THÀNH VIÊN ðIỀU VI: KIỂM SOÁT VÀ QUẢN TRỊ ðIỀU VII: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN VÀ GIÁM ðỐC ðIỀU VIII: QUYỀN BỎ PHIẾU VÀ KIỂM SOÁT CỦA THÀNH VIÊN ðIỀU IX: QUYỀN CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN ðIỀU X: SỰ PHÂN TÁCH VÀ GIẢI THỂ ðIỀU XI: GIẢI THỂ, THANH LÝ, VÀ CHẤM DỨT ðIỀU XII: ðIỀU KHOẢN CHUNG Chương KHÁI QUÁT CHUNG Mục đích nghiên cứu loại hình kinh doanh khơng pháp nhân (phi tổ chức – Unincorporated Firm)? Cuốn sách nghiên cứu vấn đề mà chương trình giảng dạy trường luật khơng đề cập đến: hình thức hợp danh loại hình kinh doanh khơng mang tính pháp nhân khác Các loại hình kinh doanh có nhiều ý kiến tranh luận thảo luận tóm lược chương cụ thể hóa xun suốt sách Các khóa học kinh doanh thường bỏ qua hình thái kinh doanh mà dùng chúng cho việc so sánh dung chúng “món ăn khai vị trước bữa ăn chính” Khóa học hợp danh thường trọng vào ñiều luật đại lý, thời lượng ngắn mơ hình, kế hoạch kinh doanh, hình thức hợp danh loại hình U.F Sự thiếu sót chương trình giảng dạy ñiều ñáng tiếc Tuy nhiên, loại hình kinh doanh U.F có ràng buộc chủ yếu thỏa thuận cam kết ñiều luật mặc ñịnh ðiều ñặc biệt loại hình kinh doanh kỹ thuật lập kế hoạch, biên soạn khía cạnh khác luật sư thương mại * Luật cho hình thức hợp danh thường tập trung vào tổ chức nội cơng ty, phần luật liên quan cơng ty chủ thể khác ñược bao gồm khóa học Việc chia tách khơng thể tránh ñược chương trình giảng dạy nhà trường Cuốn sách cung cấp lượng lớn vấn ñề khác, bao gồm thuế, suy xét nhân thấu ñáo, luật bảo mật, vấn ñề lập kế hoạch, lựa chọn hình thức kinh doanh; đặc biệt đề cập đến tất cơng ty hợp tác chặt chẽ ñược thảo luận chương 11 Các doanh nghiệp kinh doanh cần nắm phát sinh từ việc hạn chế chủ sở hữu công ty với việc bán cổ phần họ thị trường chứng khoán thiếu chặt chẽ Thị trường hạn chế nên việc quản lý chủ sở hữu có áp lực đáng kể Vì để tăng quyền cho chủ sở hữu rời bỏ công ty việc bán cổ phần trở lại công ty Chương ðẠI LÝ VÀ KINH DOANH MỘT CHỦ 2.01 Vai trò người chủ sở hữu Loại hình kinh doanh khơng pháp nhân người chủ sở hữu (đơi nhóm) tạo tiền vốn, nguồn cung cấp công việc người làm thuê, hợp ñồng vay mượn tiền cho thuê Ví dụ: kinh doanh ngành điện ảnh gần Trên thực tế có chủ sở hữu, nghĩa có người nhận lợi tức cơng ty sau tốn cho người cấp vốn, người lao động, tiền vay tín dụng theo tỷ giá thị trường Các quan hệ ông chủ đầu vào vai trò sở hữu khơng bao hàm đạo luật liên kết kinh doanh riêng biệt Chương trình bày chế quan trọng trường hợp luật áp dụng cho loại hình cơng ty khơng pháp nhân này: luật cho đại lý nói chung, tóm lược phần trình bày thứ đại lý 2.02 Thành lập ñại lý Câu hỏi ñầu tiên ñối tác có nằm quan hệ ñại lý hay khơng? ðiều thể vài khó khăn: ñại lý quan hệ thân mật, tồn mà không cần văn A ðịnh nghĩa ñại lý ðại lý mối quan hệ uỷ thác mà biểu đồng ý cá nhân với cá nhân khác Cá nhân khác hoạt ñộng sở quyền lợi anh ta, khả ñiều hành cho phép người ñã ñồng ý Một bên cho hoạt ñộng nắm giữ, người uỷ thác, bên hoạt ñộng, ñại lý ðặc trưng ñại lý gồm: - ðược cho phép người uỷ thác người quản lý - Bị ñiều hành người uỷ thác - Hoạt ñộng người ñiều hành sở lợi ích người uỷ thác Cụ thể sau: Sự cho phép: Thực tế ñại lý quan hệ hợp đồng; nhiên, cho phép khơng yêu cầu với ñối tác “người ñiều hành người uỷ nhiệm”, mà cho phép họ tham gia vào quan hệ mà có nhân tố bao gồm lợi ích ñiều hành ñại lý Quyền ñiều hành người uỷ thác nhân tố quan trọng ñại lý Nó hỗ trợ hoạt ñộng người ñiều hành tới bên uỷ thác họ Các ñiều khoản khác quan hệ ñại lý bổn phận bên ñiều hành theo dẫn bên uỷ thác Hoạt ñộng sở lợi ích bên uỷ thác Một đại lý đồng ý từ bỏ lợi ích cá nhân họ mà hoạt động cho lợi ích bên uỷ nhiệm, ñây sở cho bổn phận trách nhiệm ñược uỷ thác đại lý, lòng trung thành B Phân biệt quan hệ ñại lý khơng phải đại lý ðiều quan trọng phân biệt quan hệ đại lý, cần có nhân tố đại lý, khơng phải tất Ví dụ: việc ủy quyền khơng đại lý, người ñược ủy quyền hoạt ñộng cho người ñược hưởng lợi; người ñược ủy quyền chủ thể hướng tới việc ñiều hành người ñược hưởng lợi ích - Một vài quan hệ là: việc mua bán khoản nợ bảo đảm nên khơng phải quan hệ đại lý, trở thành đại lý hồn cảnh cụ thể ñặc biệt Một nhà bán lẻ hay ñó mua hàng hố bán lại Hoạt động mang lại lợi tức cho họ cho lợi tức người bán gốc, nói chung khơng có bổn phận phải tuân lệnh dẫn người mua gốc Trong tình này, khơng có lý đảm bảo đối tác có nghĩa vụ, trách nhiệm lớn cho người bán cí trách nhiệm người uỷ thác việc bán lẻ Ví dụ: Làm hại việc sử dụng sản phẩm cách nguy hiểm Người bán gốc có trách nhiệm cho quản lý việc sản xuất sản phẩm nguy hiểm, người bán lại đồng ý điều hành lợi ích mà cấu thành đại lý HỢP DANH VƠ HẠN (GENERAL PARTNERSHIP) Chương THÀNH LẬP HỢP DANH LUẬT HỢP DANH Quy tắc hợp danh mặc ñịnh áp dụng cho mối quan hệ hợp danh Cũng giống ñại diện, hợp danh phổ biến thường quan hệ khơng thức, phát sinh khơng dự định trước ðể xác định hợp danh, cần phải quy trở quy tắc mặc ñịnh phần 3.01: Nếu bên ñồng ý với quy tắc hợp danh mặc định, họ hợp danh Nhưng cần hợp ñồng quy ñịnh vài quy tắc hợp danh mặc ñịnh, không cần thiết phải quy ñịnh bên muốn quy tắc mặc ñịnh khác ñược áp dụng Ngay bên ñã ñồng ý với ñiều khoản khác so với quy tắc hợp danh mặc ñịnh, ñiều nảy sinh việc phải cụ thể hóa mối quan hệ chí thành viên thỏa thuận phần lớn quy tắc UPA xác ñịnh hợp danh “hiệp hội gồm nhiều người làm chủ việc kinh doanh ñể sinh lợi nhuận” RUPA sử dụng cách giải thích tương tự ñể xác ñịnh hợp danh (101.4) quy ñịnh việc hình thành nên hợp danh (202) Phần lớn yếu tố việc ñịnh nghĩa – nhiều chủ, kinh doanh lợi nhuận – rõ ràng Nhưng miêu tả theo cách giả thuyết nêu khơng rõ ràng bên tiến hành hoạt ñộng kinh doanh với tư cách đồng sở hữu, liệu họ có quan hệ khác, vợ-chồng chủ nợ-con nợ Khơng giống đại diện đơn thuần, có người làm chủ (thủ trưởng), hợp danh mối quan hệ nhiều chủ Vì vậy, khơng giống đại diện, thành viên khơng hoạt ñộng thay mặt cho thành viên khác, chia sẻ quyền quản trị thay cho việc chấp thuận ñiều khiển từ người khác UPA quy ñịnh số dẫn việc bên hành động thành viên cách hướng dẫn tòa án tìm kiếm yếu tố cần thiết – chia sẻ lợi nhuận Nếu việc chia sẻ lợi nhuận quà tặng, quan hệ hợp danh trừ phù hợp với liệt kê đặc biệt UPA RUPA 202 Nếu quan hệ khơng rơi vào trường hợp đó, việc chia sẻ lợi nhuận chứng minh chứng cân đối ngang nhau, đưa ñến ñề nghị hợp danh ñộng giải thể ñưa ñến phán tổng kết trường hợp vắng thành viên khác Nếu quan hệ rơi vào trường hợp ñặc biệt, quan trọng ñặc biệt việc chia lợi nhuận nằm ngồi trường hợp tòa án đơn giản phải xem xét chứng việc chia lợi nhuận so với chứng khác ý ñịnh chủ ñộng bị ñộng LỰA CHỌN LUẬT ÁP DỤNG Quy tắc chung ñược lựa chọn luật áp dụng cho hợp danh UPA không lựa chọn luật áp dụng Trong UPA không bao gồm lựa chọn luật, UPA lại quy định “quy tắc luật hợp lý” áp dụng, có lẽ bao gồm luật xung ñột luật Anh-Mỹ Xem Vestal, Sự lựa chọn luật nghĩa vụ tài thành viên theo RUPA, 79 IOWA L.REV 219 (1994) Sửa ñổi (lần 2) Xung ñột, 294, quy ñịnh “quyền nghĩa vụ thuộc thành viên ñối với thành viên khác ñược xác ñịnh theo luật tiểu bang, liên quan ñến vấn ñề cụ thể, phù hợp ñối với quan hệ ñối với thành viên giao dịch theo nguyên tắc quy ñịnh ñiều Luật ñược lựa chọn ñể áp dụng cho quy tắc 187-188” Những quy tắc việc áp dụng chúng ñối với hợp danh cơng ty khác bàn luận Ribstein, Lựa chọn Luật Hợp ñồng, 18 J.Corp L 245 (19930 Tóm lại 187(1) quy định thực việc thi luật lựa chọn hợp ñồng thành viên nhằm ñể giải thích vấn ñề mà thành viên giải hợp đồng Hay nói cách khác, theo điều 187(2) hợp đồng khơng thực thi với vấn ñề hiệu lực nếu: (a) bang lựa chọn khơng có quan hệ giao dịch tương ứng thành viên khơng có sở hợp lý khác ñể bên lựa chọn, (b) việc áp dụng luật ñã lựa chọn trái với sách chung tiểu bang mà có lợi ích lớn so với bang ñược lựa chọn việc xác ñịnh vấn ñề cụ thể theo ñiều 188 bang ñược áp dụng luật mà bên khơng lựa chọn luật có hiệu lực Theo 6(2) áp dụng cho trường hợp khơng có lựa chọn luật có hiệu lực bên, điểm có tác dụng để áp dụng ngun tắc ñiều ñể xác ñịnh luật ñược áp dụng cho vấn ñề bao gồm: (a) nơi giao kết hợp ñồng (b) nơi ñàm phán hợp ñồng, (c) nơi thực hiện, (d) ñịa ñiểm tiêu ñề hợp ñồng, (e) trụ sở, nơi cư trú, quốc tịch, nơi thành lập nơi kinh doanh bên Theo 188 (2), ñiểm ñược ñánh giá theo tầm quan trọng chúng với vấn ñề cụ thể Phần 188(3) quy ñịnh luật tiểu bang nơi mà hợp ñồng ñược ñàm phán thực ñược áp dụng Theo quy tắc này, luật ñược lựa chọn hợp ñồng hợp danh thường ñược áp dụng Tuy nhiên, tòa án từ chối áp dụng luật tiểu bang khác với tòa án khác hợp danh khơng có quan hệ tương ứng với bang ñó vấn ñề ñó, trách nhiệm thành viên, liên quan đến sách chung tòa án Khơng thể xác định rõ ràng điều kiện đủ ñể ñịnh không thực thi theo hợp ñồng bên Ví dụ, bên có lý thuyết phục ñể chọn quy ñịnh luật tòa án cụ thể nơi mà có quy định luật hợp danh phát triển tòa án xa rời với giao dịch dường khơng có “lợi ích” giao dịch ngồi việc thu hút hợp danh vào kiện tụng đến tòa án Thật vậy, ñiều “lý hợp lý” cho việc lựa chọn có hiệu lực theo Bản sửa đổi 187(2) (a) RUPA 106 lần ñầu tiên quy ñịnh lựa chọn luật mặc ñịnh cho hợp danh: “luật nơi hợp danh có trụ sở điều chỉnh mối quan hệ thành viên quan hệ thành viên hợp danh.” Quy ñịnh khơng áp dụng RUPA vấn đề liên quan ñến mối quan hệ thành viên bên thứ ba, quy tắc “rút lui” RUPA 307 ñược thảo luận ñây 6.01 Cf Cornerstone Realty, Inc v Dresser Rand Co., 993 F.Supp 107 (D.Conn 1998) (vấn ñề tranh chấp liệu New York viện dẫn việc yêu cầu rút lui ñược áp dụng thành viên khơng đồng ý với nơi mà hợp ñồng cho tài sản hợp danh ñược tạo nơi mà hợp ñồng hợp danh ñược tạo ñể ñiều chỉnh Vì quy ñịnh cụ thể RUPA tranh luận nơi có hoạt động kinh doanh tổ chức khơng đăng ký, xem Johnson, Rủi ro kinh doanh: Sự lựa chọn luật tổ chức khơng hình thành pháp nhân, J SM & Em Bus Law 249 (1997) RUPA 106 khơng phải quy định khơng thể từ bỏ theo ñiều 103, xuất ñối lập với việc lựa chọn luật hợp ñồng Tuy nhiên, điều hạn chế RUPA 103 (b) (9), quy ñịnh hợp ñồng hợp danh “có thể khơng hạn chế quyền bên thứ ba theo [ðạo luật] này” Ngồi ra, Cơng văn Hướng dẫn điều 106 nói lựa chọn luật “nói chung u cầu xung đột luật áp dụng’, có nghĩa việc hạn chế thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng ðạo luật Hợp danh sửa ñổi Texas rõ luật tiểu bang lựa chọn hợp đồng áp dụng “bang có mối quan hệ với thành viên với công việc vấn ñề hợp danh tương ứng theo quy tắc áp dụng hợp đồng thành viên ngồi hợp đồng hợp danh.” Xem Tex.Rev.Civ Stat Ann Art 6132b1.05 (Phía Tây năm 1995) Chương QUYỀN TÀI CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN QUYỀN TÀI CHÍNH CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN Các thành viên chia sẻ lợi nhuận ngang nhau, gánh lỗ ngang (hoặc chia sẻ theo tỷ lệ thành viên đồng ý chia sẻ khơng ngang nhau) Quy tắc phân chia ngang bằng, khác với quy tắc khác, chỗ quy định thành viên khơng ñược nhận thêm khoản chênh lệch so với vốn góp tiền khoản trả lãi trừ họ thỏa thuận khác ðĨNG GĨP TÀI CHÍNH Các thành viên góp vốn hai cách thức vào hợp danh – góp vốn tiền mặt góp vốn vay Vốn vay thường liên quan đến q trình trả nợ việc trả lãi suất thời kỳ Vốn tiền mặt thường áp dụng với công ty không hồn vốn trước giải thể góp vào tài khoản ñể chứng minh phần lợi nhuận thành viên Các thành viên khơng buộc phải góp tài vào hợp danh Thay vào đó, thành viên đóng vai trò thực dịch vụ phổ biến Các thành viên khơng tiếp tục có nghĩa vụ đóng góp tài A Tài sản Hợp danh Cá nhân Trong cơng ty thức, hợp đồng ln phân định tài sản hợp danh, bao gồm tất phần vốn góp thành viên vào hợp danh Trong cơng ty khơng thức, khơng thể phân ñịnh rõ ràng liệu hợp danh, hay thành viên, sở hữu tài sản mà hợp danh sử dụng ðiều quan trọng ñối với thành viên họ cố gắng lấy lại tài sản “của họ”, ñối với chủ nợ hợp danh thành viên cá nhân B Việc hồn trả vốn góp tài chính: ðạo luật hợp danh quy ñịnh thành viên ñược hồn trả lại vốn tiền, vốn góp tín dụng khoản trả lãi, thơng qua việc chia lợi nhuận ngang Tuy nhiên, phần vốn góp bổ sung vào vốn cụ thể hóa khoản vay mà thành viên nhận thêm khoản hoàn trả dạng lãi VỐN GĨP BẰNG DỊCH VỤ Các thành viên thường góp vốn dịch vụ họ tài họ Khơng giống đại diện, thành viên khơng có quyền luật định để nhận thêm khoản hoàn vốn nhiều dịch vụ mà họ thực Dịch vụ, giống vốn góp tài chính, phần mà thành viên tốn để ñược trả lại thông qua việc chia lợi nhuận VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN HỢP DANH Tài khoản vốn cho thành viên Những tài khoản vốn phản ánh từ ban ñầu tiền mặt giá thị trường rõ ràng tài sản góp vốn thành viên Trong suốt q trình, chúng ñiều chỉnh tăng lên ñể phản ánh phần lợi nhuận thành viên phần vốn bổ sung thành viên ñiều chỉnh giảm xuống ñể phản ánh phần lỗ thành viên phần chia lợi nhuận rút vốn thành viên Một thành viên đóng góp tài sản vào hợp danh khơng phải trả thuế theo ñịnh giá tài sản kể từ thành viên mua vào thời điểm ñó Các thành viên thường thỏa thuận hợp ñồng hợp danh cách thức xác ñịnh số tiền thuế Các thành viên thỏa thuận phương pháp kế tốn họ, vấn đề hồn vốn cho thành viên trước giải thể Mặc dù thành viên xác định quyền nhận lợi nhuận nghĩa vụ góp vốn khác so với cách thức mà họ xác ñịnh số thuế, luật thuế ñòi hỏi số thuế phải kèm theo quyền lợi tài khơng bị đánh thuế Số vốn thành viên quan trọng việc cách thức thành viên phân chia tiền cách thức họ xác ñịnh số thuế Tuy nhiên, ñã ñề cập hợp ñồng Chameleon, bên có “mức chia sẻ” cho việc phân chia quyền điều hành quyền lợi tài khác với mức vốn góp họ LỖ VÀ TÀI KHOẢN VỐN CỦA THÀNH VIÊN Một yếu tố quan trọng luật hợp danh chủ nợ đòi nợ từ tài sản ngồi tài sản hợp danh Một biểu ñiều thành viên phải chia sẻ lỗ ðiều quan trọng phải hiểu cách thức quy chế cơng ty hợp danh điều chỉnh vấn đề tính tốn vốn cơng ty Giữ kế tốn theo cách hình thành nên kiểu thỏa thuận thành viên cách thức chia lợi nhuận lỗ giải thể Trong công ty hợp danh khơng thức, khơng thể có kế tốn xác năm, có chế độ kế tốn vào thời điểm cuối đưa số lãi lỗ cuối Trong tình cơng ty đơn giản xem số dư phần hụt tài sản so sánh với trách nhiệm thành viên phải phân chia theo số cách thức Lưu ý rằng, ví dụ B đây, họ góp vốn dịch vụ, có lẽ khơng có để hồn trả, phải tính tốn số tiền bỏ túi bà ta để trả cho phần vốn góp A Cơng ty giải thể Như tình phản ánh, tòa án ln khơng vui vẻ với kết quả, chí ñiều khoản trái ngược hợp ñồng Chương QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN QUẢN TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN Nhìn chung, lựa chọn quản trị cơng cụ quản lý mang lại khác biệt lớn thịnh vượng doanh nghiệp Có hai loại quyền quản trị quyền lực thành viên: loại áp dụng với thân thành viên, loại áp dụng cho mối quan hệ với bên thứ ba Những loại tuân theo chế ñại diện quyền lực thực tế hiển nhiên thảo luận 2.03 Nhìn chung, quyền quản trị thành viên theo quy chế hợp danh bao gồm sau: Quyền quản lý Quyền bỏ phiếu ngang Phiếu biểu yêu cầu hành ñộng: quy tắc theo luật Áp dụng nguyên tắc luật ñịnh Câu hỏi cá nhân thành viên phủ loại định theo quy ñịnh pháp luật ñây phụ thuộc vào thỏa thuận biểu lộ bên Với xuất thỏa thuận rõ ràng tòa án cho bên chấp thuận thỏa thuận hợp lý kinh tế mà cân chi phí nhằm đạt số phiếu cao ñối với ñịnh ñược mong ñợi so với chi phí dự kiến để chống lại thành viên ñược bỏ phiếu “Bất thường” rõ ràng bao gồm việc chuyển đổi hình thức kinh doanh từ hợp danh thành công ty cổ phần Nghĩa vụ ủy thác quyền quản trị Quyền quản trị có liên quan mật thiết đến nghĩa vụ ủy thác phương pháp ñược ñề cập Chương ðể bỏ phiếu tham gia quản trị, thành viên cần thơng tin Vì vậy, thành viên có quyền ủy thác việc giải thể Xem 8.02 Ngồi ra, quyền thành viên tham gia vào quản trị giải thích quyền bồi thường thiệt hại họ bị loại khỏi việc quản trị Xem 9.02 (D) QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM HỢP DANH Phần 5.01 ñiều chỉnh vấn đề quyền quản trị quyền kiểm sốt thành viên với Giống ñại diện khơng phải thành viên, thành viên có nhiều quyền mở rộng mối ràng buộc với hợp danh giao dịch với bên thứ ba thành viên với UPA RUPA 301 cho nguyên tắc chung thành viên ñại diện Họ ñịnh nghĩa quyền lực thành viên ràng buộc với công ty thành viên “mặc nhiên thực theo cách thức phổ biến” hoạt ñộng kinh doanh hợp danh (RUPA ñồng hóa “thời hạn thơng thường” với “cách thức phổ biến”) ðó phạm vi quyền lực mặc nhiên, mở rộng đến việc bên thứ ba khơng thơng báo hạn chế quyền lực thành viên Theo UPA 9(2) RUPA 301(2), thành viên ràng buộc với hợp danh giao dịch không “phổ biến” “thơng thường” họ khơng ủy quyền thực tế hợp danh Một thành viên người mà ràng buộc với cơng ty mà khơng có quyền lực thực tế bị lệ thuộc vào chấp thuận công ty, bao gồm trách nhiệm với thành viên khác khơng có khả nhận bồi thường từ thành viên khác tốn mà họ trả cho bên thứ ba Quy tắc UPA quyền lực ñược áp dụng trường hợp HÀNH VI SAI PHẠM CỦA THÀNH VIÊN Các thành viên ràng buộc cơng ty khơng hợp đồng mà hành vi lừa dối, vi phạm dân hành vi sai trái khác Xem UPA 13-14 RUPA 305 Trách nhiệm nói chung dựa liệu hoạt động có nằm giới hạn thông thường công việc kinh doanh hợp danh Có quy tắc đặc biệt, áp dụng cho trường hợp sau ñây, ñối với việc sử dụng quỹ sai trái THỎA THUẬN VỀ QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SỐT A Xác định Quyền bỏ phiếu Quản trị Các bên đồng ý tập trung quyền lực quản trị vào nhiều người quản lý Sự thay quyền quản trị thành viên theo hợp ñồng làm nảy sinh câu hỏi thực tế pháp lý Như ñã ñề cập 5.01, quyền quản trị ủy quyền hạ thấp chi phí định cơng ty, tạo rủi ro người quản lý hành ñộng trái ngược lại so với lợi ích thành viên khác Theo đó, thành viên đồng ý với hạn chế việc tự ý hành động giám đốc khơng ngăn chặn giám ñốc việc làm thất bại mục ñích quyền lực quản trị ủy quyền B Các loại Quyền Phủ Thành viên Quyền thành viên phủ quyết ñịnh sửa ñổi bất thường khác theo hợp đồng hợp danh Xem ñoạn 8.1 hợp ñồng Chameleon Một loại quy định thơng dụng có khả làm giảm thiếu chắn liên quan ñến việc phân biệt hành vi hàng ngày bất thường (xem 5.01) cách nhận diện vấn ñề ñịnh ñề nghị chấp thuận tất ñại ña số thành viên Ví dụ, hợp đồng quy ñịnh thành viên phải cho ý kiến việc bán cầm cố bất ñộng sản hợp danh Các bên lựa chọn điều chỉnh vấn ñề bế tắc quy ñịnh trí đề cập Wilf, supra, điều khoản cho phép trả tiền cho thành viên phản ñối ñể rút lui Một số vấn ñề liên quan ñến hợp ñồng ñược ñề cập Larken Minnesota, Inc v Wray, 881 F Supp 1413 (D Minn 1995) Trong trường hợp đó, hợp đồng hợp danh hữu hạn quy ñịnh trường hợp bế tắc liên quan ñến ñịnh ña số, bên ñệ trình bên muốn bán lợi ích cho bên lại mua lợi ích bên lại Người có giá cao phải mua lợi ích người lại với giá ngang mức trung bình hai bên cộng lại Một thành viên hữu hạn đệ trình mức giá cao sau khơng thể khơng muốn dùng tiền để kết thúc việc bán Tòa án bên lại mua tài sản với giá đấu thầu, mà tòa án xác định giá “mức giá trung bình” theo thỏa thuận Tòa án nêu lý ñây cách tốt ñể thỏa mãn ý muốn bên để có phân chia đặt tình bế tắc, khơng bên cản trở q trình đệ trình mức giá cao mà bên khơng có ý định thực Tòa án lưu ý thỏa thuận không yêu cầu giá bán cuối phải xấp xỉ giá thị trường C Thay ñổi quyền lực thành viên ñể ràng buộc với Công ty Bất kỳ quyền hạn thành viên ñể thay quy tắc mặc định quản trị kiểm sốt họ, giải thích bổ sung thêm liên quan ñến việc thực thi thay ñổi quan hệ với bên thứ ba Các thành viên muốn chắn người định – ví dụ người chuyên gia phán – tạo trách nhiệm hợp danh Nghiên cứu tình Petel 5.02 Khẳng định rằng, Rajeshkumar tham gia vào hợp danh, bị nghi ngờ ảnh hưởng thông minh cha mẹ thiếu nhạy bén kinh doanh, muốn chắn cha mẹ chuyển giao khách sạn mà thiếu lời khuyên Khẳng ñịnh thêm khơng muốn thừa nhận tòa án từ chối ràng buộc hợp danh theo ñiều 9.1 UPA ðiều 10.3 UPA khơng áp dụng để bảo vệ bên thứ ba Làm cách mà Rajeshkumar tự bảo vệ quy định hợp đồng hợp danh? ðoạn 8.1 hợp đồng Chameleon có lẽ khơng đủ để bảo vệ theo UPA bên thứ ba có lẽ khơng có “kiến thức” hạn chế quyền lực mà cha mẹ có theo UPA 9.1 ðoạn 6.1 8.2 Hợp đồng Chameleon khơng bảo vệ Rajesh ñược ñịnh làm giám ñốc hợp danh Các bên thứ ba người mà thực tế nhìn thấy thỏa thuận chứa ñựng hạn chế bị ràng buộc, Rajesh khơng thể tính tốn cách cần thiết cho cha mẹ ñể ñưa thỏa thuận với bên thứ ba Trái lại, bên thứ ba muốn chắn giao dịch giống Patel, mà khơng 9.1 ràng buộc Bên thứ ba cố gắng lấy ý kiếntừ tất thành viên Nhưng Patel ñề cập ñến vấn ñề ñụng chạm tới – thành viên? Thậm chí hợp đồng thành văn khơng định nghĩa nhận dạng thành viên mơ tả xem họ thỏa thuận gì? ðể điều chỉnh tình này, RUPA 303 cho phép hợp danh xếp văn hướng dẫn quyền lực hợp danh Nghiên cứu cách thức hướng dẫn có lẽ khẳng định quyền lực chuyển giao tình Patel – ví dụ, phải nói gì, hợp danh phải sửa đổi theo hình thức Ngồi ra, làm để hướng dẫn đảm bảo cha mẹ khơng có quyền chuyển giao mà khơng có ý kiến Rajesh? Nếu chuyển giao xe tơ hợp danh thay khách sạn sao? Còn thiết bị văn phòng sao? Có lẽ hợp đồng phải bao gồm quy ñịnh ñiều chỉnh hướng dẫn loại quyền lực hợp danh theo RUPA Ví dụ, hợp đồng yêu cầu giám ñốc xếp hướng dẫn hạn chế quyền họ ñã quy ñịnh hợp ñồng hợp danh trao quyền cho số thành viên nhận diện để chuyển giao tài sản thực hành vi khác Hợp ñồng ñòi hỏi giám ñốc phải gửi hướng dẫn cho thành viên quy định sửa đổi hướng dẫn định kỳ có kiện góp vốn thêm giải thể thành viên Chương CÁC LOẠI TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN VỀ CÁC KHOẢN NỢ Theo quy tắc mặc ñịnh truyền thống, hợp danh có trách nhiệm khoản nợ (xem chương 5), chủ nợ ñòi từ hợp danh cá nhân thành viên Xem UPA 15; RUPA 306 Ít công ty chủ sở hữu nắm trực tiếp quyền quản lý, thành viên có quy tắc mối quan hệ ñại diện giống họ chia lợi nhuận có vị trí thuận lợi để quản lý cơng ty bảo vệ khỏi lỗ Như thảo luận chương 10, việc nguồn gốc việc quản lý khơng phải tất cơng ty, đặc biệt cơng ty chun nghiệp Vì vậy, Chương 11 – 13 cho thấy luật cho phép mở rộng việc chủ sở hữu giữ cơng ty khơng hình thành pháp nhân hạn chế trách nhiệm họ Quy tắc ñể thu nợ từ thành viên cách truyền thống có hiệu lực đạo luật tố tục khơng áp dụng cho hợp danh RUPA 307 bao gồm quy tắc Nói chung, chủ nợ kiện theo kiện cá nhân thành viên hợp danh để thu nợ từ họ phải làm giống ñể thu nợ từ hợp danh Quan trọng ñã thảo luận tình huống, chủ nợ phải “tận dụng” phương pháp họ ñể trước tiên thu nợ từ tài sản hợp danh trước khởi kiện cá nhân thành viên HỢP ðỒNG CỦA CHỦ NỢ VỚI CÁC THÀNH VIÊN Chủ nợ cố gắng tránh hàng rào luật hợp danh phá sản ñể thu nợ hợp danh từ thành viên cá nhân cách hợp ñồng trực tiếp trách nhiệm thành viên ðiều chắn thực người cho cơng ty luật thuê nhà xuất phát từ phán lớn gần ñây chống lại họ vụ phá sản gần ñây hãng luật lớn Trái lại, thành viên phải nỗ lực cam kết với chủ nợ ñể hạn chế trách nhiệm họ KHOẢN HOÀN LẠI VÀ VỐN GÓP Phần 6.01 6.02 thảo luận trách nhiệm bên thứ ba Phần thảo luận trách nhiệm ñược thành viên chia sẻ với A Khoản hoàn lại UPA 18 (b) RUPA 401 (c) quy ñịnh khơng có hợp đồng xung đột, thành viên hồn lại cơng ty cho khoản ñã chi trách nhiệm phát sinh trình kinh doanh hợp danh Vì vậy, thành viên phải trả khoản nợ ñịnh hợp danh cho bên thứ ba, khoản hồn lại quy định cách thức điều chỉnh chia sẻ lỗ thành viên ðiều tương tự với quy tắc ñại diện ñược tổng kết Bản sửa ñổi (thứ 2) ðại diện, 438 Phạm vi hồn lại theo UPA RUPA khơng rõ ràng Các khoản ñã trả trách nhiệm phát sinh “hoạt ñộng hợp lý hàng ngày” (UPA) “thời điểm thơng thường” cơng việc hợp danh có nghĩa gì? Hành vi thành viên phải ủy quyền rõ ràng phạm vi công việc kinh doanh hợp danh dẫn ñến trách nhiệm cho hợp danh theo quy ñịnh ñề cập Chương Tuy nhiên, quyền thành viên khoản hồn lại lớn nhỏ trách nhiệm hợp danh Nghiên cứu khác sau ñây: ðể ñảm bảo cho ý muốn khách hàng, thành viên trả cho khách hàng khoản thiệt hại nhân viên mắc lỗi ñã gây mà cơng ty khơng có trách nhiệm phải chịu hành vi ngồi phạm vi cơng việc nhân viên th Khoản tiền trách nhiệm có liên quan ñến hợp ñồng quyền hạn thành viên lại bên quyền hạn thực tế thành viên Vấn ñề chỗ liệu thành viên có mắc lỗi cách hợp lý phạm vi quyền hạn bà ta? Khoản tiền trách nhiệm liên quan ñến hành vi chi trả thành viên mà dẫn ñến trách nhiệm cho hợp danh Vấn ñề chỗ liệu hành vi có phải bất cẩn cố ý làm sai lừa dối? Một cách ñể giải câu hỏi điều chỉnh quyền hồn lại mặc ñịnh thành viên liên quan ñến trách nhiệm ủy thác họ ñã nêu Chương Nói cách khác, thành viên nên 10 Trong trường hợp Thành viên không thực góp vốn Thành viên cam kết, giám đốc thông báo cho Thành viên việc vi phạm hợp ñồng Nếu Thành viên chậm thực hợp ñồng vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thơng báo, Thành viên bị xem khơng trả nợ phải bị khởi kiện tòa án có thẩm quyền bang nơi có Trụ sở bang nơi có địa Thành viên nêu Hợp đồng Cơng ty này, loại bỏ Thành viên theo đoạn 10.1 Mọi Thành viên thỏa thuận với phán tòa án thực thi hợp đồng Thành viên khác trả khoản tiền số nợ khoản vay với lãi suất mức lãi suất không nặng lãi cao nhất, tùy thuộc mức thấp hơn, an toàn cho lợi ích mặc định Thành viên Cơng ty Chừng khoản nợ chưa ñược trả ñủ, Thành viên trả tiền có quyền hưởng tồn phần chia lợi nhuận Thành viên nợ Mặc dù vậy, chủ nợ Công ty Người khác Cơng ty khơng có quyền thực thỏa thuận nghĩa vụ góp thêm vốn, trừ có ý kiến chấp thuận Thành viên việc thực chuyển giao nghĩa vụ cho chủ nợ 3.3 Góp vốn thêm Thành viên có nghĩa vụ phép góp thêm vốn vào số ban ñầu theo Phụ lục A theo ñịnh Giám đốc đa số phiếu chia sẻ Khi có kiện xảy ra, Giám đốc phải Thơng báo đến tất Thành viên văn 10 ngày trước ngày góp vốn nêu rõ số vốn góp thêm cần thiết, mục đích việc góp vốn thêm, ngày Thành viên phải góp vốn Các Thành viên có nghĩa vụ thực góp vốn thêm theo tỷ lệ phần chia sẻ họ Trong trường hợp hay nhiều Thành viên khơng góp thêm vốn, Thành viên khác có hội thực góp vốn theo phần chia sẻ họ tỷ lệ điều chỉnh để phản ánh phần vốn góp thêm họ Phương án Thành viên khơng thực góp vốn theo yêu cầu bị loại theo ðoạn 10.1 3.4 Tài khoản Vốn Một tài khoản vốn góp cá nhân thiết lập trì cho Thành viên Con số Tài khoản vốn Thành viên ban đầu số vốn góp ban ñầu Thành viên Tài khoản vốn Thành viên hạch tốn với phần vốn góp khác họ, ñược thực với phần phân chia lợi nhuận ròng Thành viên ñược xác ñịnh theo ñoạn 4.1, ñược để tính phần phân chia lợi nhuận cho Thành viên với số lỗ ròng mà thành viên phải chịu theo ñoạn 4.1 3.5 Tạm ứng Nếu Thành viên ứng trước khoản vào Công ty vượt vốn góp Thành viên, bao gồm việc trả phần trách nhiệm cho công ty, số tạm ứng tăng tài khoản thành viên phần chia sẻ thành viên Số tạm ứng nghĩa vụ nợ Công ty Thành viên Cơng ty hồn lại cho thành viên theo điều khoản ñiều kiện Giám ñốc Thành viên nắm ña số phiếu biểu quyết ñịnh ðIỀU IV: LỢI NHUẬN, LỖ, VÀ BỒI HỒN 4.1 Xác định lợi nhuận ròng lỗ ròng Lợi nhuận ròng, lỗ ròng khoản khác có liên quan ñược xác ñịnh hàng ngày, hàng tháng sở khác theo ñịnh Giám ñốc sử dụng phương án mà luật pháp liên bang tiểu bang cho phép 4.2 Xác định Lợi nhuận ròng Lỗ ròng Lợi nhuận ròng lỗ ròng Cơng ty, cách gọi khác thu nhập, giá trị gia tăng, giảm xuống khoản nợ, ñược xác ñịnh theo tài khoản vốn Thành viên theo tỷ lệ phần chia sẻ Thành viên, trừ có quy định khác pháp luật thuế 4.3 Hồn vốn Khơng Thành viên có quyền nhận lãi, lương rút vốn tài khoản vốn họ khoản lãi hoàn lại với danh nghĩa Công ty người khác khả họ với tư cách Thành viên (bao gồm Giám ñốc) trừ ñược quy ñịnh khác Hợp ñồng 26 Chú thích: Quy tắc khơng lợi nhuận quy tắc mặc ñịnh theo ñạo luật hợp danh Xem 4.02(B) ðiều khoản sửa đổi để ñiều chỉnh công ty chuyên nghiệp dịch vụ khác, kiểu hồn lại khuyến khích phù hợp với thành viên nhân viên quan trọng Xem 4.03 4.4 Phân chia lợi nhuận tạm thời Công ty phân chia cho Thành viên tùy thời gian, theo tỷ lệ giống ñã xác ñịnh lợi nhuận ròng theo ñoạn 4.1, tiền mặt Giám ñốc ñịnh phù hợp với lợi nhuận ròng Cơng ty tạo khoản dự trữ hợp lý gây quỹ hoạt động kinh doanh cho Cơng ty, miễn khoản phân chia đủ ñể cho phép Thành viên trả trách nhiệm thuế theo luật liên bang tiểu bang tương ứng với phần lợi nhuận ñược chia sẻ họ thu nhập chịu thuế Công ty ðIỀU V: QUYỀN THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN 5.1 Nghĩa vụ lưu Sổ Sách Giám đốc phải chuẩn bị trì, ñặt quy ñịnh chuẩn bị trì, trụ sở Cơng ty, sổ kế tốn Công ty mà thể báo cáo thực tế tất chi phí phát sinh, tất khoản chi, tất khoản tín dụng thực nhận ñược tất thu nhập phát sinh liên quan đến hoạt động Cơng ty 5.2 Bảo mật Thành viên Thơng tin sau ñây, cần ñược kiểm tra xác nhận nhân viên kế tốn độc lập, Giám đốc phải thông báo cho Thành viên thời hạn tháng sau kết thúc năm Tài chính: bảng cân đối kế tốn Cơng ty kể từ bắt đầu kết thúc Năm Tài chính; báo cáo lợi nhuận lỗ Công ty Năm Tài báo cáo tài khoản Vốn Thành viên kết thúc Năm Tài chính, thay đổi suốt năm Tài chính; báo cáo phần Thành viên khoản thu nhập, gia tăng, lỗ, giảm trừ khoản nợ Năm Tài Cơng ty để tính thuế thu nhập 5.3 Phương pháp kế toán ðể nhằm mục ñích báo cáo tài báo cáo thuế nhằm mục đích xác định số lợi nhuận lỗ, sổ sách Cơng ty trì phương pháp kế toán [hợp lý] áp dụng theo nguyên tắc kế tốn thơng thường thừa nhận, phản ánh tất giao dịch Công ty thích hợp với việc kinh doanh Cơng ty 5.4 Tiếp cận sổ sách Mỗi Thành viên tiếp cận với Hợp ñồng Chứng nhận sổ sách báo cáo nêu ñoạn 5.1 vào tất thời ñiểm hợp lý hành ðIỀU VI: KIỂM SỐT VÀ QUẢN TRỊ 6.1 Quyền quản lý Giám ñốc Giám ñốc quản lý Cơng ty theo Hợp đồng trừ ngoại lệ quyền ñược Giám ñốc ủy quyền cho cá nhân khác Giám ñốc người mà Giám ñốc ủy quyền theo ñoạn đại diện liên quan đến cơng việc kinh doanh Công ty, hành vi người có khả thực theo Hợp đồng ràng buộc trách nhiệm Cơng ty 6.2 Uy tín Bên thứ ba Một người thơng báo văn có chữ ký người việc định với tư cách “Giám ñốc” theo Phụ lục A ñể nhận diện Giám ñốc người ủy quyền để thực chuyển cơng cụ tài liệu thay mặt Công ty 6.3 Thời hạn Giám ñốc Giám ñốc phải làm cho ñến xảy kiện: (i) Giải thể Giám ñốc với tư cách Thành viên theo ñoạn 10.1 27 (ii) Từ chức Giám ñốc với tư cách Giám ñốc theo ñoạn 6.4; (iii) Bãi nhiệm Giám ñốc theo ñoạn 6.5 6.4 Từ chức Giám đốc Một Giám đốc từ chức Giám ñốc lúc nào, Công ty yêu cầu Giám ñốc phải bồi thường từ thiệt hại vi phạm hợp đồng lao động Cơng ty Giám ñốc Một Giám ñốc từ chức không gây việc giải thể Giám ñốc Thành viên 6.5 Bãi nhiệm Giám đốc Một Giám đốc bị cách chức lúc lý gì, khơng có lý do, Thành viên sở hữu ña số tỷ lệ chia sẻ, quyền Giám đốc u cầu Cơng ty bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng lao động ñối với Công ty 6.6 Bầu Giám ñốc Bằng việc kết thúc thời hạn Giám ñốc theo ñoạn 6.3, Giám ñốc ñược bầu theo phương pháp bỏ phiếu Thành viên sở hữu phần lớn tỷ lệ chia sẻ 6.7 Vấn ñề Thuế Giám ñốc theo Hợp ñồng ñược ñịnh “Thành viên phụ trách vấn đề Thuế” Cơng ty theo mục đích 6231 (a) (7) Bộ luật có quyền quản lý kiểm sốt, thay mặt Cơng ty, thủ tục hành Cơng ty ñối với Phòng Thu nhập Nội liên quan ñến việc xác ñịnh khoản thu nhập, gia tăng, lỗ, giảm trừ tín dụng Cơng ty để tính thuế thu nhập theo luật liên bang Ở góc ñộ này, Giám ñốc phải gửi email thông báo cho Thành viên thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận thơng báo từ Phòng Thu nhập nội thủ tục hành Cơng ty có liên quan đến việc xác ñịnh khoản thu nhập, gia tăng, lỗ, giảm trừ tín dụng ðIỀU VII: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN VÀ GIÁM ðỐC 7.1 Sự cẩn trọng tối thiểu Giám ñốc Nghĩa vụ cẩn trọng Giám đốc việc làm tròn nhiệm vụ Giám đốc Cơng ty Thành viên khác ñược giới hạn việc thực trung thực mẫn cán ñể tránh khỏi bất cẩn ngẫu nhiên, liều lĩnh cố ý làm trái ðể làm tròn bổn phận mình, Giám đốc phải ñược bảo vệ tối ña với trung thực dựa kết cần thiết phải trì theo ðiều V dựa báo cáo thông tin cung cấp người 7.2 Giao dịch nội Giao dịch bên Một Giám đốc có nghĩa vụ khơng tham gia vào giao dịch với Cơng ty Giám đốc trực tiếp gián tiếp có lợi ích giao dịch, trừ giao dịch cơng khai Cơng ty Thành viên sở hữu ña số tỷ lệ chia sẻ biết chi tiết giao dịch lợi ích, ủy quyền, chấp thuận, phê duyệt giao dịch Giám đốc Một Giám đốc tham gia sở hữu lợi ích liên doanh mà không giao dịch với Công ty hình thức Cơng ty Thành viên khơng có quyền liên doanh Việc tìm kiếm liên doanh khơng bị coi hành vi sai trái không phù hợp tương tự cạnh tranh với hoạt ñộng kinh doanh Cơng ty tham gia Công ty 7.3 Tài sản Thông tin Cơng ty Một Thành viên Giám đốc không sử dụng chiếm hữu tài sản Công ty trừ việc sử dụng chiếm hữu cơng khai với Cơng ty chấp thuận, ủy quyền phê duyệt Thành viên mà sở hữu ña số tỷ lệ chia sẻ người biết chi tiết giao dịch “tài sản Công ty” bao gồm thông tin phát triển độc quyền cho Cơng ty hội để trao lại cho Cơng ty 7.4 Giới hạn nghĩa vụ Giám ñốc Thành viên Trừ có thỏa thuận khác theo Hợp đồng này: (i) Khơng Thành viên Giám đốc có nghĩa vụ nhiệm vụ, bao gồm nghĩa vụ tài chính, bao gồm nghĩa vụ tài bao gồm nghĩa vụ trách nhiệm theo luật 28 (ii) Bất kỳ lúc theo Hợp ñồng này, Giám ñốc ñược phép phải định, Giám đốc có quyền xem xét lợi ích yếu tố mà Giám đốc, bao gồm lợi ích Giám đốc, khơng có nghĩa vụ trách nhiệm để đưa cân nhắc cho quyền lợi yếu tố ảnh hưởng ñến Công ty Người khác (iii) Một Thành viên Giám đốc khơng vi phạm nghĩa vụ trách nhiệm với Công ty việc tham gia vào hành vi sinh lợi thêm cho Giám ñốc Thành viên 7.5 Bồi thường cho Công ty Công ty có quyền nhận bồi thường từ Thành viên Giám ñốc Công ty tài khoản trách nhiệm khoản mà Cơng ty chi trả gây vi phạm nghĩa vụ Thành viên Công ty tuân theo ðiều Nếu nhiều Thành viên phải trả khoản trách nhiệm toán khoản trách nhiệm tốn ñược xác ñịnh Thành viên với dựa mói quan hệ trách nhiệm tòa án xác ñịnh quan tài phán khác hoặc, chia ñều khơng có để xác định 7.6 Hồn lại Cơng ty Cơng ty hồn lại cho Thành viên Giám đốc Cơng ty họ ñã trả phát sinh trách nhiệm chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) liên quan đến q trình hoạt động Cơng ty trừ việc chi trả, trách nhiệm chi phí phát sinh từ việc vi phạm nghĩa vụ Thành viên Giám đốc Cơng ty theo ðiều 7.7 Bảo hiểm Cơng ty mua trì bảo hiểm thay mặt cho Giám đốc, Thành viên đại diện Cơng ty trách nhiệm phát sinh chi phí mà phát sinh thực cá nhân liên quan đến hoạt động Cơng ty khoản bồi thường đó, khơng phụ thuộc vào Cơng ty có khả bồi thường cho cá nhân ñối với khoản trách nhiệm theo quy ñịnh Hợp đồng hay khơng 7.8 Tạm ứng Bất kỳ khoản chi phí mà Thành viên Giám đốc có quyền nhận hồn lại theo đoạn 7.6 ứng trước Cơng ty trước có định cuối hành ñộng thủ tục dựa việc nhận cam kết Công ty thay mặt cho Thành viên Giám đốc để tốn lại số tiền xác định cho cá nhân khơng có quyền hồn lại quy định đoạn 7.6 Phụ lục cho Cơng ty Chuyên nghiệp Mỗi thành viên sẽ: (i) trì chứng ñặc quyền thành viên việc hành nghề dịch vụ theo quy ñịnh cho phép hoạt ñộng thành viên ñó Tiểu bang tòa án quan quản lý hành mà Thành viên hoạt động ln tn theo quy tắc hoạt động Tiểu bang đó; (ii) dành phần lớn thời gian cho việc hoạt ñộng nghề nghiệp dịch vụ quản trị Công ty (iii) tính phí hợp lý cho hoạt động dịch vụ chun nghiệp Thành viên cung cấp tn theo sách Cơng ty mức phí, bao gồm dịch vụ thực cho thành viên gia đình họ hàng thành viên đó, hay thân chủ, trừ trường hợp Thành viên cung cấp dịch vụ mà khơng tính phí mức thơng thường thành viên gia đình, nghiệp đồn, tổ chức dự án dân sự, giáo dục, tôn giáo hay từ thiện (iv) chấp nhận trực tiếp gián tiếp nhận lương, hoa hồng, thù lao, phí tiền thưởng khoản khác (hơn $50) từ khách hàng khách hàng tiềm Công ty, từ trường học, cao ñẳng ñại học ñược ủy quyền với ñiều kiện Thành viên chiếm đa số tỷ lệ chia sẻ ngồi Thành viên nhận đặt ra, sau cơng bố cơng khai ðIỀU VIII: QUYỀN BỎ PHIẾU VÀ KIỂM SOÁT CỦA THÀNH VIÊN 8.1 Yêu cầu chấp thuận Thành viên Một phiếu Thành viên chiếm ña số tỷ lệ chia sẻ cần thiết ñể chấp thuận vấn ñề sau: 29 (i) bán tài sản bất ñộng sản; (ii) giao dịch liên quan ñến nghĩa vụ trả nhận từ hay nhiều người tổng cộng lên ñến $50,000 (iii) sửa ñổi hợp đồng này, với điều kiện khơng có chấp thuận văn Thành viên có ảnh hưởng bất lợi, khơng sửa đổi Hợp đồng Cơng ty làm mà (a) làm tăng nghĩa vụ Thành viên góp vốn, (b) thay xác định Thành viên ngầm mục đích thuế ñối với khoản thu nhập, gia tăng, lỗ, giảm trừ tín dụng, (c) thay cách thức tính tốn chia lợi nhuận cho Thành viên ngầm; (iv) tiếp nhận Thành viên (v) vấn ñề hợp ñồng yêu cầu phải ñược chấp thuận Thành viên 8.2 Các Thành viên khơng có quyền quản lý Trừ Hợp ñồng quy ñịnh khác, khơng Thành viên ngồi Giám đốc có quyền tham gia vào việc quản lý kiểm sốt cơng việc kinh doanh vấn đề Cơng ty Trừ ñược ủy quyền Giám ñốc, khơng Thành viên người khác ngồi Giám đốc có quyền đại diện cho Cơng ty có quyền, khả quyền lực ñể tiến hành hoạt ñộng tên Công ty hành ñộng cho thay mặt ràng buộc Công ty 8.3 Cuộc họp Thành viên (i) Các Thành viên bỏ phiếu cho vấn ñề văn họp Thành viên ñược thực theo ñoạn (ii) Cuộc họp Thành viên triệu tập Giám ñốc Thành viên sở hữu 25% tỷ lệ chia sẻ Mọi thông báo họp ñều phải gửi cho tất Thành viên ngày không sớm 30 ngày trước ngày dự kiến họp Mỗi Thành viên ủy quyền cho Người khác ñại diện cho Thành viên tất vấn đề mà Thành viên có quyền tham gia, bao gồm việc từ chối thông báo họp, bỏ phiếu tham gia họp Mọi giấy ủy quyền ñều phải ñược Thành viên ñại diện thực tế họ ký (iii) Một họp Thành viên thực Giám ñốc người khác mà Giám ñốc ủy quyền Giám ñốc người thiết lập ñiều khoản khác có liên quan đến họp Thành viên, bao gồm thời gian thơng báo, địa điểm mục đích họp mà vấn đề ñặt ñể biểu Thành viên nào, từ chối thơng báo, đưa ý kiến mà không dự họp, thiết lập ngày báo cáo, yêu cầu ñại biểu, bỏ phiếu trực tiếp thông qua ủy quyền vấn ñề khác liên quan ñến việc thực thi quyền bỏ phiếu ðIỀU IX: QUYỀN CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN 9.1 Tự nguyện chia Lợi ích Thành viên (i) Theo đoạn (ii) Thành viên người ñược Thành viên chuyển nhượng Lợi ích chuyển nhượng chuyển giao hình thức khác tồn phần Lợi ích Thành viên (ii) Một Thành viên người ñược chuyển nhượng khơng chuyển nhượng chuyển giao hình thức khác tất phần Lợi ích Thành viên (a) trừ Thành viên người ñược chuyển nhượng cung cấp cho Cơng ty đầy đủ thơng tin thỏa thuận mà Giám ñốc yêu cầu cách hợp lý, bao gồm không giới hạn mã số thuế thỏa thuận mà Cơ quan Thuế yêu cầu; (b) việc chuyển nhượng chuyển giao, ñộc lập gắn với giao dịch khác, dẫn ñến việc chấm dứt hoạt động Cơng ty trường hợp nêu Phần 708 Bộ luật Thu nhập Nội (iii) Bất kỳ việc chuyển nhượng chuyển giao Lợi ích Thành viên phần Lợi ích Thành viên thực hiện, khơng tn theo đoạn nhỏ (ii) ñoạn bị tuyên bố vô hiệu từ giao dịch 9.2 Quyền Người nhận chuyển nhượng 30 Người nhận chuyển nhượng Lợi ích Thành viên khơng có quyền tham gia vào việc quản trị kinh doanh vấn ñề Công ty trở thành Thành viên Người nhận chuyển nhượng có quyền nhận phần lợi nhuận ñịnh theo Hợp ñồng 9.3 Việc chấp thuận Thành viên thay Một người nhận chuyển nhượng Lợi ích Thành viên chấp thuận Thành viên thay có chấp thuận Thành viên khơng chuyển nhượng chiếm đa số tỷ lệ chia sẻ Một Thành viên thay có tất quyền chức năng, có tài khoản vốn tỷ lệ chia sẻ, phải chịu hạn chế trách nhiệm Thành viên chuyển nhượng Lợi ích Thành viên ban đầu Việc chấp thuận Thành viên thay thế, mà khơng hơn, giải phóng Thành viên chuyển nhượng Lợi ích Thành viên ban ñầu khỏi trách nhiệm ñối với Công ty mà tồn trước chấp thuận 9.4 Tiếp nhận Thành viên Thành viên ñược tiếp nhận vào Công ty dựa phụ thuộc vào vốn góp, tỷ lệ chia sẻ vấn ñề khác ñược chấp thuận số phiếu phê chuẩn Thành viên nắm ña số phiếu tỷ lệ chia sẻ ðIỀU X: SỰ PHÂN TÁCH VÀ GIẢI THỂ 10.1 Phân tách Thành viên Một Thành viên phân tách dựa kiện: (i) Thành viên phá sản, xin chấp thuận giao cho người ủy thác, nhận, trông nom tài sản thực chuyển nhượng lợi ích cho chủ nợ; hoặc: (ii) Tiếp nhận lệnh, án ñịnh tòa án quan tài phán khác giao cho người ủy thác, người nhận người trông nom tài sản Thành viên trừ thủ tục người ñược ñịnh bị bác ñơn thời hạn chín mươi (90) ngày; (iii) Lợi ích Thành viên trở nên phụ thuộc vào lệnh triệu tập theo Luật ñịnh thi hành quyền chủ nợ Thành viên Thành viên khơng thực biện pháp giải phóng khỏi quyền thi hành thời hạn chín mươi (90) ngày sau có thơng báo thực tế hành vi chủ nợ đó; (iv) Một Thành viên chết; (v) Thành viên rút vốn nghỉ việc, với ñiều kiện phân tách có hiệu lực Cơng ty nhận thơng báo văn Thành viên ñso ñã rút vốn nghỉ việc; (vi) Thành viên rút lui khơng thực góp vốn ñược ñã thỏa thuận ðiều 3.3 10.2 Hậu việc Phân tách Vì phân tách Thành viên, Thành viên có quyền người nhận chuyển nhượng Lợi ích Thành viên theo ñoạn 9.2 10.3 Phân chia lợi nhuận cho Thành viên ñã phân tách Trong trường hợp phân tách Thành viên theo ñoạn 10.1, Thành viên phân tách người kế thừa Thành viên nhận tồn lợi ích họ tính số tiền với cân ñối tài khoản vốn Thành viên rút vốn (“giá bán”) Giá bán ñược trả tiền mặt số tiền cam kết trả thời hạn năm có lãi với Mức Cơ bảo ñảm cầm cố khoản lãi từ số tiền ñã cam kết tài sản khác không bị hạn chế giá trị số cam kết ñoạn này, bên thỏa thuận ðIỀU XI: GIẢI THỂ, THANH LÝ, VÀ CHẤM DỨT 11.1 Giải thể (i) Công ty giải thể vấn đề Cơng ty đưa giải có kiện sau ñây: (ii) Chấm dứt tư cách Giám ñốc theo ñoạn 6.3 trừ công việc kinh doanh Công ty tiếp tục trì theo thỏa thuận Thành viên khơng phân tách chiếm đa số tỷ lệ chia sẻ tổng số Thành viên không phân tách cách bỏ phiếu cho Giám ñốc mới; 31 (iii) có định giải thể pháp lý theo Phần _ _ Luật; (iv) Có thơng báo văn Giám đốc số phiếu biểu chủ sở hữu ña số tỷ lệ chia sẻ 11.2 Thông báo Giải thể Dựa việc giải thể Cơng ty, Giám đốc nhanh chóng thơng báo cho Thành viên việc giải thể 11.3 Thanh lý Dựa việc giải thể Cơng ty, Giám đốc, với tư cách người ủy thác lý, khởi ñầu việc giải vấn đề Cơng ty; nhiên với ñiều kiện phải thời gian hợp lý ñể lý tài sản theo ñúng trình tự Cơng ty thỏa mãn trách nhiệm chủ nợ ñể giúp Thành viên giảm thiểu số lỗ thông thường kèm theo việc lý Các Thành viên phải tiếp tục chia sẻ lợi nhuận lỗ suốt trình lý với tỷ lệ trước giải thể [Vốn góp thành viên] phần phân chia tiến hành lý theo cách thức quy ñịnh Luật _ Trong trường hợp Giám đốc khơng thể tiến hành chức người ủy thác lý có phá sản, giải thể, chết, bị xét xử chấm dứt tư cách khác Giám ñốc với tư cách pháp nhân, người ủy thác bảo lãnh Người ñược chủ sở hữu ña số tỷ lệ chia sẻ số Thành viên lại chấp thuận 11.4 Chấm dứt hoạt ñộng Công ty chấm dứt hoạt ñộng tất tài sản Cơng ty phân chia theo cách thức quy ñịnh ðiều Chứng nhận bị hủy theo cách thức quy ñịnh Luật _ ðiều khoản bổ sung cho Hợp danh: Yêu cầu Thành viên Nếu tài sản Cơng ty lại sau trả hết nợ, trách nhiệm nghĩa vụ Cơng ty theo điều khoản mà khơng đủ để phân chia cho Thành viên quy ñịnh Hợp ñồng này, Thành viên tiền thân Thành viên khơng có để khởi kiện Công ty Thành viên khác ðIỀU XII: ðIỀU KHOẢN CHUNG 12.1 Ảnh hưởng ràng buộc Hợp ñồng ràng buộc dựa có hiệu lực với lợi ích tất bên người thừa kế, ñại diện theo pháp luật người nhận chuyển giao, ñược chấp thuận theo Hợp ñồng Hợp đồng khơng có mục đích quy định lợi ích cho chủ nợ Công ty bên thứ ba Khi quy ñịnh ñạo luật liên quan, chủ nợ bên thứ ba có quyền theo Hợp đồng Cơng ty này, Hợp ñồng chấp thuận thỏa thuận Cơng ty Thành viên liên quan đến việc góp vốn vấn đề khác 12.2 Khả độc lập Sự vô hiệu thực thi ñiều khoản cụ thể Hợp ñồng khơng làm ảnh hưởng đến điều khoản khác hợp ñồng, Hợp ñồng ñược giải thích coi bỏ qua điều khoản vơ hiệu khơng thể thi hành 12.3 Thống Hợp ñồng bao gồm hợp ñồng ñã giao kết bên gắn liền với vấn ñề liên quan thay tất thỏa thuận trao ñổi bên trước ñây vấn ñề liên quan ñến hợp ñồng 32 PHẦN 2: KIẾN THỨC THU HOẠCH QUA VIỆC ðỌC SÁCH I CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH PHI TỔ CHỨC (UNINCORPORATED BUSINESS ENTITY) Có loại hình: - ðại lý Kinh doanh chủ (Agent and Sole Proprietorships) - Hợp danh vô hạn (GP) - Hợp danh hữu hạn (LP) - Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) - Hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) – Dạng ñặc biệt Hợp danh hữu hạn trách nhiệm hữu hạn (LLLP) Các dẫn cho loại hình kinh doanh phi tổ chức: - Hiệp hội hợp danh hữu hạn ủy thác pháp lý kinh doanh (The Statutory Business Trust and Limited Partnership Association) - Hiệp hội phi lợi nhuận không lập pháp nhân (Unincorporated Non-Profit Associations) - Công ty thương mại công cộng không lập pháp nhân (Publicly Traded Unincorporated Firms) - Tổ chức kinh doanh hợp (Unified Business Association Statutes) - Kinh doanh chủ trách nhiệm hữu hạn không lập pháp nhân (The unincorportated Limited Liability Sole Proprietorship) - Limited Liability without Business Associations (Trách nhiệm hữu hạn không thành lập hiệp hội kinh doanh) - Trách nhiệm hữu hạn với tư cách quy tắc mặc ñịnh 33 II SO SÁNH GIỮA QUY ðỊNH PHÁP LUẬT HOA KỲ VÀ VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH PHI TỔ CHỨC Incorporated = united or combined together to form in one body Formed into a corporation and registered with a government body such as made a legal entity Như từ “incorporated” ñược hiểu việc hợp lại liên kết với để hình thành nên thực thể Hình thành hợp tác đăng ký với quan nhà nước ñể thành lập pháp nhân “Unincorporated” hiểu khơng hình thành nên pháp nhân hay tổ chức sở nhiều cá nhân/tổ chức kết hợp với Tạm dịch “phi tổ chức”, “khơng có tư cách pháp nhân” Nội dung Các loại hình Hoa Kỳ - ðại diện (ðại lý) Kinh doanh chủ - Hợp danh vô hạn (GP) - Hợp danh hữu hạn (LP) - Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) - Hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) – Dạng ñặc biệt Hợp danh hữu hạn trách nhiệm hữu hạn (LLLP) - ðược coi loại hình kinh doanh phi tổ chức (unincorporated) Luật ñiều chỉnh - ðạo luật Hợp danh Chuẩn UPA ban hành năm 1914, sửa ñổi năm 1994 - ðạo luật Hợp danh Chuẩn Sửa ñổi RUPA năm 1997 - Các án lệ - Luật pháp liên bang luật pháp tiểu bang Các ñạo luật ñiều chỉnh loại hình kinh doanh khơng hình thành pháp nhân đạo luật riêng, phân biệt với cơng ty cổ phần Thủ tục đăng ký Khơng cần nộp hồ sơ để thành lập cách thức, khơng cần có thành lập điều lệ, đơn đăng ký, danh sách thành viên ñể nộp cho quan ñăng ký kinh doanh Việt Nam Trong trình hoạt động, hợp danh dễ dàng đăng ký thay đổi loại hình kinh doanh (từ GP sang LLP từ LLC sang LLP) Cơ cấu Việt Nam - Hộ kinh doanh cá thể - Thương nhân (cá nhân kinh doanh) Căn vào ñặc ñiểm ñược nêu Cuốn sách loại hình kinh doanh phi tổ chức Hòa Kỳ giống với Cơng ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân Hợp tác xã Tuy nhiên, loại hình kinh doanh Việt Nam lại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, tổ chức hình thành chặt chẽ Các quy ñịnh Công ty Luật hợp danh ñược ñiều chỉnh Luật Doanh nghiệp 2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Như vậy, Công ty Luật hợp danh theo quy ñịnh Việt Nam nằm đạo luật với hình thức doanh nghiệp khác ðể thành lập Công ty hợp danh, Hộ kinh doanh cần nộp hồ sơ ñăng ký theo Luật doanh nghiệp Nghị định 88/2006/Nð-CP Thơng tư 03/2007/TT-BKH Cơng ty hợp danh khơng thể chuyển đổi thành loại hình Cơng ty khác như: trách nhiệm hữu hạn cổ phần theo luật pháp Việt Nam Tương ñối giống nhau: 34 Có hai thành viên trở lên Ít hai thành viên chủ sở hữu chung công ty, - Thành viên hợp danh: góp vốn tiền dịch vụ (chịu trách kinh doanh tên chung nhiệm vô hạn) - Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn - Thành viên góp vốn (chịu trách nhiệm hữu hạn) tài sản nghĩa vụ cơng ty - Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Góp vốn Hạn chế ñối với thành viên hợp danh Các thành viên góp vốn hai cách thức vào hợp danh – góp vốn tiền mặt góp vốn vay Vốn vay thường liên quan đến q trình trả nợ việc trả lãi suất thời kỳ Vốn tiền mặt thường áp dụng với công ty khơng hồn vốn trước giải thể góp vào tài khoản ñể chứng minh phần lợi nhuận thành viên Các thành viên khơng buộc phải góp tài vào hợp danh Thay vào đó, thành viên đóng vai trò thực dịch vụ phổ biến Các thành viên khơng tiếp tục có nghĩa vụ đóng góp tài Tài khoản vốn cho thành viên Những tài khoản vốn phản ánh từ ban ñầu tiền mặt giá thị trường rõ ràng tài sản góp vốn thành viên Trong suốt q trình, chúng ñiều chỉnh tăng lên ñể phản ánh phần lợi nhuận thành viên phần vốn bổ sung thành viên ñiều chỉnh giảm xuống ñể phản ánh phần lỗ thành viên phần chia lợi nhuận rút vốn thành viên Thực góp vốn cấp giấy chứng nhận phần vốn góp Thành viên hợp danh thành viên góp vốn phải góp đủ hạn số vốn cam kết Thành viên hợp danh khơng góp ñủ ñúng hạn số vốn ñã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho cơng ty Trường hợp có thành viên góp vốn khơng góp đủ hạn số vốn cam kết số vốn chưa góp ñủ ñược coi khoản nợ thành viên ñó ñối với công ty; trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan bị khai trừ khỏi cơng ty theo định Hội đồng thành viên Tại thời điểm góp đủ vốn cam kết, thành viên ñược cấp giấy chứng nhận phần vốn góp Thành viên hợp danh chủ sở hữu doanh nghiệp khác, kinh doanh ngành nghề với hợp danh Hợp danh nhiều doanh nghiệp hợp lại mà khơng cần hình thành pháp nhân Có điểm giống Nhưng khơng hồn tồn giống Bởi lẽ thành viên có quyền chuyển nhượng thành viên lại khơng đồng ý Nhưng việc tiếp nhận thành viên phải có đồng ý thành viên lại Thành viên tiếp nhận vào Cơng ty dựa phụ thuộc vào vốn góp, tỷ lệ chia sẻ vấn ñề khác ñược chấp thuận số phiếu phê chuẩn Thành viên nắm ña số phiếu tỷ lệ chia sẻ Hạn chế ñối với quyền thành viên hợp danh Thành viên hợp danh khơng làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại Thành viên hợp danh khơng quyền nhân danh cá nhân nhân danh người khác thực kinh doanh ngành, nghề kinh doanh cơng ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Thành viên hợp danh khơng quyền chuyển phần tồn phần vốn góp cơng ty cho người khác khơng chấp thuận thành viên hợp danh lại 35 Tài sản Hợp danh Cá nhân Không rõ ràng tài sản công ty thành viên Trong cơng ty thức, hợp đồng ln phân định tài sản hợp danh, bao gồm tất phần vốn góp thành viên vào hợp danh Trong cơng ty khơng thức, khơng thể phân định rõ ràng liệu hợp danh, hay thành viên, sở hữu tài sản mà hợp danh sử dụng ðiều quan trọng thành viên họ cố gắng lấy lại tài sản “của họ”, ñối với chủ nợ hợp danh thành viên cá nhân Nghĩa tài sản hợp danh không bao gồm phân biệt rõ với tài sản cá nhân thành viên hợp danh Tài sản cơng ty hợp danh bao gồm: Tài sản góp vốn thành viên ñã ñược chuyển quyền sở hữu cho cơng ty Tài sản tạo lập mang tên cơng ty Tài sản thu từ hoạt ñộng kinh doanh thành viên hợp danh thực nhân danh công ty từ hoạt ñộng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh ñã ñăng ký công ty thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực Các tài sản khác theo quy ñịnh pháp luật Phân chia lợi nhuận chịu lỗ - Trong GP thành viên ñều hợp danh nên chia sẻ lợi nhuận ngang nhau, gánh lỗ ngang (hoặc chia sẻ theo tỷ lệ thành viên ñồng ý chia sẻ khơng ngang nhau) Lợi nhuận lỗ phân chia giải thể hợp danh, ñiều mà xuất thời ñiểm khác nhau, thành viên góp vốn rút vốn Trừ thành viên có thỏa thuận khác Hợp đồng - Trong Cơng ty LLP LP có thành viên hữu hạn chịu trách nhiệm hữu hạn số vốn góp Theo quy tắc mặc định truyền thống, hợp danh có trách nhiệm khoản nợ (xem chương 5), chủ nợ đòi từ hợp danh cá nhân thành viên Ít công ty chủ sở hữu nắm trực tiếp quyền quản lý, thành viên có quy tắc mối quan hệ ñại diện giống họ chia lợi nhuận có vị trí thuận lợi để quản lý cơng ty bảo vệ khỏi lỗ Nguồn gốc việc quản lý khơng phải tất cơng ty, đặc biệt cơng ty chun nghiệp Vì vậy, luật pháp Hoa Kỳ cho phép mở rộng việc chủ sở hữu giữ cơng ty khơng hình thành pháp nhân hạn chế trách nhiệm họ - Thành viên hợp danh thành viên góp vốn có quyền - ðược chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp theo thoả thuận quy định ðiều lệ công ty; - Khi công ty giải thể phá sản, ñược chia phần giá trị tài sản lại theo tỷ lệ góp vốn vào cơng ty ðiều lệ cơng ty khơng quy định tỷ lệ khác Thành viên hợp danh phải liên ñới chịu trách nhiệm tốn hết số nợ lại cơng ty tài sản cơng ty khơng đủ ñể trang trải số nợ công ty; Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào cơng ty theo thoả thuận quy định ðiều lệ cơng ty trường hợp cơng ty kinh doanh bị lỗ; Còn thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác cơng ty phạm vi số vốn cam kết góp Chính đặc điểm nên kết luận cơng ty có tên hợp danh theo pháp luật Việt Nam có thành viên hợp danh GP theo pháp luật Mỹ, có thành viên góp vốn trở thành tương ứng với LP theo pháp luật Mỹ Trách nhiệm hồn - Các thành viên hồn lại cơng ty cho khoản Thành viên hợp danh có quyền: 36 trả Cơng ty đối chi trách nhiệm phát sinh trình kinh doanh hợp danh với cá nhân Vì vậy, thành viên phải trả khoản nợ ngược lại ñịnh hợp danh cho bên thứ ba, khoản hồn lại quy định cách thức ñiều chỉnh chia sẻ lỗ thành viên - Các khoản ñã trả trách nhiệm phát sinh “hoạt ñộng hợp lý hàng ngày” (UPA) “thời điểm thơng thường” cơng việc hợp danh có nghĩa gì? Hành vi thành viên phải ủy quyền rõ ràng phạm vi công việc kinh doanh hợp danh dẫn ñến trách nhiệm cho hợp danh theo quy ñịnh ñề cập Chương Tuy nhiên, quyền thành viên khoản hồn lại lớn nhỏ trách nhiệm hợp danh - Nói cách khác, thành viên nên đòi khoản hồn lại hợp danh khơng thể đòi lại tổn thất từ thành viên vi phạm nghĩa vụ ủy thác mà phát sinh trách nhiệm Nghiên cứu sách liên quan đến quy tắc mặc định hồn lại tương tự quy tắc phạm vi nghĩa vụ ủy thác thành viên Tất thành viên ñều Giám ñốc (Manager) Các thành viên tham gia quản lý, ñiều hành hợp danh Quyền quản lý Mọi thành viên tham gia vào việc điều hành cơng ty ðiều khác so với cơng ty cổ phần, mà hội đồng quản trị quản lý nắm giữ phiếu biểu Quyền bỏ phiếu ngang Các thành viên có quyền ngang tham gia vào quản trị - có nghĩa thành viên có phiếu Quy định trái ngược với quy tắc công ty cổ phần “một cổ phần – phiếu biểu quyết” mà xác định quyền bỏ phiếu theo quy mơ vốn góp cổ đơng Trong vốn góp cổ đơng cơng ty tầm trung bình giới hạn quyền đầu tư tài chính, vốn góp thành viên bao gồm khoản lãi tín dụng (trách nhiệm vơ hạn) Phiếu biểu yêu cầu hành ñộng: quy tắc theo luật Trong trường hợp khơng thỏa thuận việc kinh doanh hàng ngày, quyền biểu ña số: Áp dụng nguyên tắc luật ñịnh Câu hỏi cá nhân thành viên có - Sử dụng dấu, tài sản cơng ty ñể hoạt ñộng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh đăng ký; ứng trước tiền ñể thực công việc kinh doanh công ty có quyền u cầu cơng ty hồn trả lại số tiền gốc lãi theo lãi suất thị trường số tiền gốc ñã ứng trước; - Yêu cầu cơng ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thẩm quyền thiệt hại xảy khơng phải sai sót cá nhân thành viên Thành viên hợp danh có nghĩa vụ: Hồn trả cho cơng ty số tiền, tài sản ñã nhận bồi thường thiệt hại gây ñối với công ty trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân nhân danh người khác ñể nhận tiền tài sản khác từ hoạt ñộng kinh doanh ngành, nghề đăng ký cơng ty mà khơng đem nộp cho cơng ty Nghĩa vụ bồi hồn Cơng ty thành viên áp dụng với thành viên hợp danh, không áp dụng với thành viên góp vốn Hội đồng thành viên: Tất thành viên hợp lại thành Hội ñồng thành viên Hội ñồng thành viên bầu thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội ñồng thành viên, ñồng thời kiêm Giám ñốc Tổng giám ñốc công ty ðiều lệ cơng ty khơng có quy định khác Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội ñồng thành viên ñể thảo luận ñịnh công việc kinh doanh cơng ty Thành viên góp vốn khơng tham gia quản lý cơng ty, khơng tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty hợp danh Tất thành viên hợp danh ñều ñược tham gia họp, thảo luận biểu vấn đề cơng ty; thành viên hợp danh có 37 thể phủ loại ñịnh theo quy ñịnh pháp luật ñây phụ thuộc vào thỏa thuận biểu lộ bên Với xuất thỏa thuận rõ ràng tòa án cho bên chấp thuận thỏa thuận hợp lý kinh tế mà cân chi phí nhằm đạt ñược số phiếu cao ñối với ñịnh ñược mong đợi so với chi phí dự kiến để chống lại thành viên ñược bỏ phiếu “Bất thường” rõ ràng bao gồm việc chuyển đổi hình thức kinh doanh từ hợp danh thành công ty cổ phần Nghĩa vụ ủy thác quyền quản trị Quyền quản trị có liên quan mật thiết đến nghĩa vụ ủy thác phương pháp ñược ñề cập Chương ðể bỏ phiếu tham gia quản trị, thành viên cần thơng tin Vì vậy, thành viên có quyền ủy thác việc giải thể Xem 8.02 Ngoài ra, quyền thành viên tham gia vào quản trị giải thích quyền ñược bồi thường thiệt hại họ bị loại khỏi việc quản trị Xem 9.02 (D) phiếu biểu có số phiếu biểu khác quy định ðiều lệ cơng ty; Thành viên góp vốn tham gia họp, thảo luận biểu Hội ñồng thành viên việc sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ cơng ty, sửa đổi, bổ sung quyền nghĩa vụ thành viên góp vốn, tổ chức lại giải thể công ty nội dung khác ðiều lệ cơng ty có liên quan trực tiếp ñến quyền nghĩa vụ họ Số phiếu biểu thành viên hợp danh ñồng ñều = khơng có thỏa thuận khác (giống quyền bỏ phiếu ngang GP Hoa Kỳ) Hội đồng thành viên có quyền định tất cơng việc kinh doanh công ty Nếu ðiều lệ công ty khơng quy định định số vấn đề phải ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận như: Phương hướng phát triển cơng ty; sửa đổi, bổ sung ðiều lệ cơng ty; Quyết định vấn đề khác thơng qua hai phần ba tổng số thành viên hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể ðiều lệ cơng ty quy định ðiều hành kinh doanh công ty hợp danh Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh ngày cơng ty Mọi hạn chế thành viên hợp danh thực công việc kinh doanh ngày cơng ty có hiệu lực ñối với bên thứ ba người ñó ñược biết hạn chế Trong điều hành hoạt động kinh doanh công ty, thành viên hợp danh phân cơng đảm nhiệm chức danh quản lý kiểm sốt cơng ty Khi số tất thành viên hợp danh thực số công việc kinh doanh định thơng qua theo nguyên tắc ña số Hoạt ñộng thành viên hợp danh thực ngồi phạm vi hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh đăng ký cơng ty khơng thuộc trách nhiệm cơng ty, trừ trường hợp hoạt động thành viên lại chấp thuận 38 Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc có nhiệm vụ sau ñây: a) Quản lý ñiều hành công việc kinh doanh ngày công ty với tư cách thành viên hợp danh; b) Triệu tập tổ chức họp Hội ñồng thành viên; ký ñịnh nghị của Hội ñồng thành viên; c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh thành viên hợp danh; ký ñịnh quy chế, nội quy công việc tổ chức nội khác công ty; d) Tổ chức xếp, lưu giữ ñầy ñủ trung thực sổ kế tốn, hố đơn, chứng từ tài liệu khác cơng ty theo quy định pháp luật; ñ) ðại diện cho công ty quan hệ với quan nhà nước; đại diện cho cơng ty với tư cách bị ñơn nguyên ñơn vụ kiện, tranh chấp thương mại tranh chấp khác; e) Các nhiệm vụ khác ðiều lệ công ty quy ñịnh Thành viên Thành viên ñược tiếp nhận vào Công ty dựa phụ thuộc vào vốn góp, tỷ lệ chia sẻ vấn ñề khác ñược chấp thuận số phiếu phê chuẩn Thành viên nắm ña số phiếu tỷ lệ chia sẻ Tiếp nhận thành viên Cơng ty tiếp nhận thêm thành viên hợp danh thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên cơng ty phải Hội đồng thành viên chấp thuận Thành viên hợp danh thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào cơng ty thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày ñược chấp thuận, trừ trường hợp Hội ñồng thành viên ñịnh thời hạn khác Thành viên hợp danh phải liên ñới chịu trách nhiệm tồn tài sản khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác cơng ty, trừ trường hợp thành viên thành viên lại có thoả thuận khác Chia tách Chia tách Thành viên Một Thành viên phân tách dựa kiện: - Thành viên phá sản, xin chấp thuận giao cho người ủy thác, nhận, trông nom tài sản thực chuyển nhượng lợi ích cho chủ nợ; hoặc: Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trường hợp sau ñây: a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty; b) Chết bị Tồ án tun bố chết; 39 Tiếp nhận lệnh, án ñịnh tòa án quan tài phán khác giao cho người ủy thác, người nhận người trông nom tài sản Thành viên trừ thủ tục người ñược ñịnh bị bác ñơn thời hạn chín mươi (90) ngày; - Lợi ích Thành viên trở nên phụ thuộc vào lệnh triệu tập theo Luật ñịnh thi hành quyền chủ nợ Thành viên Thành viên khơng thực biện pháp giải phóng khỏi quyền thi hành thời hạn chín mươi (90) ngày sau có thơng báo thực tế hành vi chủ nợ đó; - Một Thành viên chết; - Thành viên rút vốn nghỉ việc, với ñiều kiện phân tách có hiệu lực Cơng ty nhận thơng báo văn Thành viên ñso ñã rút vốn nghỉ việc; - Thành viên rút lui khơng thực góp vốn ñược ñã thỏa thuận ðiều 3.3 10.2 Hậu việc Phân tách Vì phân tách Thành viên, Thành viên có quyền người nhận chuyển nhượng Lợi ích Thành viên theo đoạn 9.2 10.3 Phân chia lợi nhuận cho Thành viên ñã phân tách Trong trường hợp phân tách Thành viên theo ñoạn 10.1, Thành viên phân tách người kế thừa Thành viên nhận tồn lợi ích họ tính số tiền với cân ñối tài khoản vốn Thành viên rút vốn (“giá bán”) Giá bán ñược trả tiền mặt số tiền cam kết trả thời hạn năm có lãi với Mức Cơ bảo đảm cầm cố khoản lãi từ số tiền ñã cam kết tài sản khác không bị hạn chế giá trị số cam kết ñoạn này, bên thỏa thuận - c) Bị Tồ án tun bố tích, hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân sự; d) Bị khai trừ khỏi cơng ty; đ) Các trường hợp khác ðiều lệ cơng ty quy định Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi cơng ty Hội ñồng thành viên chấp thuận Trong trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo văn yêu cầu rút vốn chậm sáu tháng trước ngày rút vốn; ñược rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài báo cáo tài năm tài thơng qua Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi cơng ty trường hợp sau đây: a) Khơng có khả góp vốn khơng góp vốn cam kết sau cơng ty có u cầu lần thứ hai; b) Vi phạm quy ñịnh ðiều 133 Luật này; c) Tiến hành công việc kinh doanh khơng trung thực, khơng cẩn trọng có hành vi khơng thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích cơng ty thành viên khác; d) Khơng thực nghĩa vụ thành viên hợp danh Trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thành viên bị hạn chế bị lực hành vi dân phần vốn góp thành viên hồn trả cơng thoả đáng Trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy ñịnh ñiểm a điểm d khoản ðiều người phải liên đới chịu trách nhiệm tồn tài sản khoản nợ cơng ty ñã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên Sau chấm dứt tư cách thành viên, tên thành viên bị chấm dứt ñã ñược sử dụng làm thành phần toàn tên cơng ty người người thừa kế, người đại diện theo pháp luật họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên ñó 40 ... vào Công ty vượt vốn góp Thành viên, bao gồm việc trả phần trách nhiệm cho công ty, số tạm ứng tăng tài khoản thành viên phần chia sẻ thành viên Số tạm ứng nghĩa vụ nợ Công ty Thành viên Cơng ty. .. HỢP ðỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TẮC KÈ HOA XÉT RẰNG, bên ký tên ñây muốn thành lập [loại hình cơng ty] theo _ Luật việc giao kết hợp ñồng [và ñược ghi tên Chứng nhận Thành lập Công ty với văn... tối cao./ CHƯƠNG CÔNG TY HỢP DANH VÀ CÁC THÀNH VIÊN 8.01 Thực thể kinh doanh – Thành viên hợp danh tự nhiên Hội đồng lập pháp tun bố thành lập Cơng ty hợp danh với ñiều khoản chung gồm: Pháp lý,
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát chung về thành lập công ty, Khái quát chung về thành lập công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn