Đề toán thi thử VIP số 3

6 108 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:15

ĐỀ TỔNG ÔNNGHIỆM "XỊN" SỐ ĐỀ THỰC SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ MƠN: Tốn Thời gian làm bài: 90 Phút Mã đề T03 Họ tên : Lớp : Câu Cho số phức z   2i Tính z A z  B z  C z  1 D z  Câu lim 2n n A  B C D  Câu Trong lớp học có 30 bạn học sinh, hỏi có cách chọn bạn để làm lớp trưởng bạn khác làm lớp phó ? A A302 C A3028 D C302 B 302 Câu Thể tích khối lập phương có cạnh a A 3a B a C 3a Câu Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Mệnh đề sai ? A Hàm số có giá trị cực tiểu 1 C Hàm số có điểm cực trị Câu Tích phân x D a3 B Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số có giá trị nhỏ   dx A B C 4 D 2 Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số y  f  x  đồng biến biến khoảng ? A  ;3 B  0;2  C  2;  D  2;0  Câu Cho a số thực dương bất kì, giá trị có giá trị với log 2a3 ? A 2log a C log  3log a B 6log a D a log 23 Câu Hàm số nguyên hàm hàm số f  x   x3  2x ? A F  x   x4  2x2 C F  x   3x2  Trang 1/6 B F  x   x4 x2  D F  x   x4  x  Câu 10 Trong không gian Oxyz , cho điểm A 0;1;2  Điểm cách hai điểm A O ? A M 1;1;1 B N  0;1;1 C P 1;0;1 Câu 11 Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số ? A y  x3  3x  C y  x3  3x  D Q  2;1;0 B y   x3  3x  D y   x  x  Câu 12 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : x  y 1 z   Vectơ vng góc 2 với vectơ phương d ? A n2  2;1;3 B n1  1;1; 1 C n3  2;1;3 D n4  1;0;1 2x x6 1 1 Câu 13 Có số nguyên dương x thỏa mãn bất phương trình      ? 2  2 A Vô số B C D Câu 14 Cho hình nón có bán kính đáy 3a chiều dài đường sinh hình nón 5a Tính thể tích khối nón tạo hình nón cho A V  15 a3 B V  36 a3 C V  12 a3 D V  5 a3 Câu 15 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A1;0;0 , B  0; 1; 1 , C 5; 1;1 Mặt phẳng  ABC  có phương trình A 2x  y  5z   B 2x  y  5z   C 2x  y  5z   D 2x  y  5z   Câu 16 Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang ? cos x sin x A y  B y  x x C y  x3  x2 D y  x3  x Câu 17 Cho hàm số f ( x)  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ Trang 2/6 Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D Câu 18 Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x  đoạn 3;6 x2 27 A  B C D Câu 19 Tích phân  3x 1 dx A ln B ln C D Câu 20 Gọi z1 , z2 , z3 ba nghiệm phức phương trình x3  3x   Tính z13  z23  z33 3 A 1 B C D Câu 21 Cho tứ diện ABCD, M trung điểm CD, N điểm AD cho BN vng góc với AM AN Tính tỉ số AD 1 A B C D 3 Câu 22 Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng theo kì hạn tháng với lãi suất 1, 25% quý Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau quý, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho quý Hỏi sau năm, người thu số tiền (cả vốn ban đầu lãi) tính theo cơng thức ? (Giả sử khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi) A 200  (1  0, 0125)12 (triệu đồng) B 200  (1  0, 0125)11 (triệu đồng) C 200  (1  0, 0125)13 (triệu đồng) D 200  (1  0,125)12 (triệu đồng) Câu 23 Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu A B C D 11 11 11 x 1 y 1 z   Phương trình Câu 24 Trong khơng gian Oxyz , cho điểm A 0;0;3 đường thẳng d : 1 mặt phẳng qua A vng góc với d A 2x  y  2z   C x  y  z   B x  y  z   D 2x  y  z   Câu 25 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, gọi M, N, P trung điểm cạnh A’B’, BC, DD’ Sin góc tạo AC’ với mặt phẳng (MNP) A B C D 2 2018  2.C2018  3.C2018  2018.C2018 Câu 26 Giá trị tổng S  1.C2018 A S  2018.22018 B S  2017.22017 C S  2018.22017 D S  2017.22018 Câu 27 Phương trình log3 x  log3 3x 1  có tổng nghiệm A 84 B 81 C D 78 Câu 28 Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OA  OB  2OC Gọi G trọng tâm tam giác ABC Góc hai đường thẳng OG AB A 60o B 90o C 75o D 45o Trang 3/6 Câu 29 Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng: d1 : m d1 , d cắt ? A B 1 C x y z x 1 y  z   , d2 :   Với giá trị 3 m D Câu 30 Đồ thị hàm số y  x  2mx  m có ba điểm cực trị đường tròn qua ba điểm cực trị có bán kính giá trị m 1  1  A m  1; m  C m  1; m  2 1  1 B m  1; m  D m  1; m  2 Câu 31 Cho đồ thị hàm số y  x3  3x  x đường thẳng y  x 1 Hình phẳng tơ đậm hình vẽ có diện tích A B Câu 32 Cho hàm số y  f  x  liên tục C D thỏa mãn f   x   f  x   x  x Tích phân  f  x  dx 1 4 C 3 2 1 B D 3 Câu 33 Xét hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có độ dài tất cạnh a , cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy hình hộp góc 60o Khối hộp tạo hình hộp cho tích lớn a3 a3 a3 A B C a3 D 2 A Câu 34 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 4x  m2x  2m   có hai nghiệm trái dấu 5  5   5 A m   ;   B m   ;  C m  ;4 D m   0;  2  2   2 Câu 35 Có số nguyên m cho phương trình m sin x  cos x  có nghiệm khoảng    0;  ?  3 A C B D Trang 4/6 Câu 36 Tìm tất giá trị thực tham số m để điểm M  2m3 ; m  với hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  2x3  3 2m  1 x2  6m  m  1 x  tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A m  C m  B m  D m  1 Câu 37 Cho hàm số f  x  xác định \ 1;1 thỏa mãn f   x   , x 1 f  3  f 3  0,  1  f    2 1 f    Tính f  2  f  0  f  4 , kết 2 3  3 5 A  ln  B  ln        3 C  ln   D  ln 3 5 Câu 38 Xét số phức z thỏa mãn z  3i   9, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  12  5i  z  4i đường tròn Tìm bán kính r đường tròn A r  13 B r  39 C r  D r  17 ax  b ,  a, b, c, d  ; c  0, d   có đồ thị C  Đồ thị hàm số Câu 39 Cho hàm số y  f  x   cx  d y  f   x  hình vẽ Biết  C  cắt trục tung điểm có tung độ Tiếp tuyến  C  giao điểm  C  với trục hồnh có phương trình A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   2x   C  Gọi M điểm thuộc  C  d tổng khoảng x 1 cách từ M đến hai tiệm cận (C) Giá trị nhỏ d đạt A B C D 2 Câu 41 Trong không gian Oxyz, gọi (P) mặt phẳng qua điểm M (1;4;9), cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho biểu thức OA  OB  OC đạt giá trị nhỏ Mặt phẳng (P) qua điểm ? A N 12;0;0 B N  6;0;0 C N  0;0;12 D N  0;6;0 Câu 40 Cho hàm số y  Câu 42 Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình với x  ;log2 5 A m  B m  C m  2 D m  2 Trang 5/6 2x    2x  m nghiệm Câu 43 Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x   x3  x2  6x thỏa mãn F  0  m Có giá trị nguyên m để hàm số y  F  x  có điểm cực trị ? A B C D Câu 44 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A 2; 1;7 , B  4;5; 3 Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oyz) điểm M Điểm M chia đoạn AB theo tỉ số ? A C B D Câu 45 Cho tứ diện ABCD có AB  CD  11, BC  AD  21, BD  AC  20 Thể tích khối tứ diện ABCD A 360 B 720 C 770 D 340 Câu 46 Có số phức z thỏa mãn: z   3i  z số ảo ? A B C D Câu 47 Cho hình lập phương ABCD ABC D có cạnh Cắt hình lập phương mặt phẳng  P  qua đường chéo BD , diện tích thiết diện đạt giá trị nhỏ nhất, cơsin góc tạo  P  mặt phẳng  ABCD  6 2 B C D Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A 3;2;1 , B  2;3;1 , C  4; 5; 3 Gọi  S1  ;  S2  ;  S3  lần A lượt mặt cầu có tâm A, B, C có bán kính 1, , Hỏi có mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ;  S2  ;  S3  ? A B C D Câu 49 Cho tập hợp A  1;2;3;4; .;100 Gọi S tập hợp gồm tất tập A, tập gồm phần tử A có tổng 91 Chọn ngẫu nhiên phần tử S Xác suất chọn phần tử có ba số lập thành cấp số nhân A B C D 645 645 1395 930   Câu 50 Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn 0;  thỏa mãn  2     f  x   2     f  x  cos  x    dx     Tích phân  f  x  dx A  B C Trang 6/6 D  ... nhỏ hàm số f ( x)  x  đoạn 3; 6 x2 27 A  B C D Câu 19 Tích phân  3x 1 dx A ln B ln C D Câu 20 Gọi z1 , z2 , z3 ba nghiệm phức phương trình x3  3x   Tính z 13  z 23  z 33 3 A 1... C 3 2 1 B D 3 Câu 33 Xét hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có độ dài tất cạnh a , cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy hình hộp góc 60o Khối hộp tạo hình hộp cho tích lớn a3 a3 a3 A B C a3 D 2 A Câu 34 ...  3 C  ln   D  ln 3 5 Câu 38 Xét số phức z thỏa mãn z  3i   9, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  12  5i  z  4i đường tròn Tìm bán kính r đường tròn A r  13 B r  39 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề toán thi thử VIP số 3, Đề toán thi thử VIP số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn