(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

60 50 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:56

Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÊ HUY HOÀNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ GIỐNG MỚI CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN MINH LẬP, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khố học : Chính quy : Khuyến nông : Kinh tế & PTNT : 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÊ HUY HOÀNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ GIỐNG MỚI CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN MINH LẬP, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN” X KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành : Chính quy : Khuyến nông Lớp Khoa : 46 - Khuyến nơng : Kinh tế & PTNT Khố học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Bùi Thị MinhThái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, cô giáo hướng dẫn khoa học Bùi Thị Minh Hà tiến hành thực luận văn tốt nghiệp với tên đề tài : “Đánh giá hiệu kinh tế chè giống nông hộ địa bàn Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Khóa luận hồn thành kết q trình học tập, nghiên cứu lý luận tích lũy kinh nghiệm thực tế Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tưởng, tư tác giả suốt trình thực luận văn Nhân dịp hồn thành khóa luận xin chân thành cảm ơn ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn thầy giáo nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Bùi Thị Minh Hà, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận này.Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo cán nông nghiệp nơi thực tập, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Có kết này, tơi khơng thể khơng nói đến cơng lao giúp đỡ bà nhân dân xóm Cà Phê 1, Cà phê 2, Sông Cầu thuộc Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, người cung cấp số liệu, tư liệu khách quan, xác giúp đỡ tơi đưa phân tích đắn Cuối xin chân thành cảm ơn người thân gia đình giúp đỡ tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạnđộng viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến quý báu để giúp tơi hồn thành khóa luận Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Sinh viên LÊ HUY HOÀNG ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị gia tăng STT Số thứ tự ĐVT Đơn vị tính TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp DV Dịch vụ PTBQ Phát triển bình quân BQ Bình quân Cc Cơ cấu SL Số lượng KHKT Khoa học kỹ thuật GO/IC Tổng giá trị sản xuất/Chi phí lao động VA/IC Giá trị gia tăng/Chi phí lao động GO/lđ Tổng giá trị sản xuất/lao động VA/lđ Giá trị gia tăng/lao động iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng chè số nước giới năm 2016 14 Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam từ năm 2012 – 2016 16 Bảng 4.1.Chỉ tiêu dân số, lao động 2017 26 Bảng 4.2 Tình hình sử dụng đất năm 2017 27 Bảng 4.3: Tình hình sản xuất chè qua năm 2015 - 2017 28 Bảng 4.4 Nhân lực lao động nhóm hộ nghiên cứu 29 Bảng 4.5 Tình hình sử dụng đất sản xuất nhóm hộ nghiên 30 Bảng 4.6 Tình hình trang thiết bị sản xuất nhóm hộ nghiên cứu 31 Bảng 4.7 Chi phí đầu tư cho bình quân 1sào chè/năm hộ năm 2017 32 Bảng 4.8: Tình hình sản xuất chè trung bình sào chè/năm hộ năm 2017 34 Bảng 4.9: Kết sản xuất chè năm 2017 hộ 36 Bảng 4.10 : Hiệu sản xuất chè năm 2017 hộ 37 iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa khoa học thực tiễn để tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Cơ sở lý luận 2.1.1.Lý luận hiệu kinh tế 2.1.2 Giới thiệu chè 2.2 Cơ sở thực tiễn 13 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu: 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 18 3.3.2 Phương pháp phân tích xử lý thơng tin 19 3.4 Các tiêu đánh giá sử dụng luận văn 20 3.4.1 Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế hàng năm 20 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỎA LUẬN 22 4.1 Khái quát tính hình địa bàn nghiên cứu 22 4.1.1.Đặc điểm điều kiện tự nhiên 22 v 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 24 4.1.3.Cơ sở hạ tầng 27 4.2 Tình hình chung sản xuất chè Minh Lập 28 4.3 Phân tích hiệu sản xuất chè cuả nhóm hộ nghiên cứu 29 4.3.1 Đặc điểm chung nhóm hộ điều tra 29 4.3.2 Chi phí đầu tư cho sản xuất chè hộ năm2017 32 4.3.3 Kết hiệu sản xuất chè hộ 34 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất 38 4.4.1 Ảnh hưởng qui mộ diện tích 38 4.4.2 Ảnh hưởng chi phí trung gian 38 4.4.3 Ảnh hưởng tuổi 39 4.5 Khó khăn thuận lợi sản xuất chè hộ 39 4.5.1 Khó khăn 39 4.5.2 Thuận lợi 39 4.6 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè địa bàn nghiên cứu 40 4.6.1 Các giải pháp cụ thể với hộ trồng chè 40 4.6.2 Giải pháp với quyền địa phương 41 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊKẾT LUẬN 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Chè cơng nghiệp dài ngày, trồng phổ biến giới, tiêu biểu sô quốc gia thuộc khu vực châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam Nước chè thức uống tốt, rẻ cà phê, ca cao, có tác dụng giải khát, chống lạnh, khắc phục mệt mỏi thể, kích thích hoạt động hệ thần kinh, hệ tiêu hóa chữa số bệnh đường ruột Chính đặc tính ưu việt chè trở thành đồ uống phổ thông với cầu tiêu thụ ngày tăng tồn giới Đây lợi tạo điều kiện cho việc sản xuất chè ngày phát triển Việt Nam nước có điều kiện tự nhiên thích hợp cho chè phát triển Lịch sử trồng chè nước ta có từ lâu, chè cho suất sản lượng tương đối ổn định có giá trị kinh tế, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, đặc biệt tỉnh trung du miền núi Thái Nguyên tỉnh thuộc trung du miền núi Bắc bộ, có diện tích chè lớn thứ nước Do thiên nhiên ưu đãi thổ nhưỡng đất đai, nguồn nước, thời tiết khí hậu, phù hợp với chènguyên liệu chè búp tươi Thái Nguyên có chất lượng chè cao Người sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên có kỹ thuật chăm sóc, thu hái chế biến chè tinh xảo, với đôi bàn tay khéo léo nghệ nhân nghề chè, công cụ chế biến thủ công, truyền thống, tạo nên sản phẩm chè cánh đẹp, thơm hương chè, hương cốm, có vị chát vừa phải, đượm ngọt, đặc trưng chè Thái Nguyên,với chất lượng giá trị cao, 100% sản phẩm chè sản phẩm chè xanh, chè xanh cao cấp, chủ yếu tiêu thụ nội địa có xuất Tuy vậy, nguồn chè cung cấp để sản xuất chè hạn chế chất lượng, mẫu mã sản phẩm dẫn tới giá thành chè xuất Việt Nam nói chung Thái Nguyên nói riêng có giá thấp so với thị trường giới Đồng Hỷ huyện nằm phía Đơng tỉnh Thái Ngun Là huyện nơng chè mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương có vùng chè tiếng tỉnh Thái Nguyên Trong có Minh Lập nơng vùng chè tiếng huyện tỉnh có điều kiện thời tiết tự nhiên thuận lợi chè sinh trưởng phát triển Tuy nhiên sản xuất chè Minh Lập mang tính chất nhỏ lẻ quy mơ hộ gia đình, sản phẩm chè làm khơng có tính cạnh tranh cao Trong sản xuất, chế biến tiêu thụ chè nhiều bất cập Người dân biết trồng, chăm sóc, thu hái sản phẩm làm có giá bấp bênh, phụ thuộc vào thị trường Đặc biệt, Minh Lập chưa có tranh tổng quát hiệu kinh tế chè hiệu sản xuất chè so với trồng khác Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu kinh tế chè giống nông hộ địa bàn Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế nông dân sản xuất chè giống địa bàn Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Qua đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế chè giống mới, góp phần cải thiện nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn địa bàn Minh Lập 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu kinh tế, nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè giống - Phân tích đánh giá thực trạng sản xuất hiệu sản xuất chè giống địa bàn Minh Lập - Đưa định hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế chè giống Minh Lập Ý nghĩa khoa học thực tiễn để tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Củng cố lý thuyết cho sinh viên - Giúp rèn luyện kĩ năng, trang bị kiến thức thực tiễn, làm quen với công việc, phục vụ tích cực cho q trình cơng tác sau - Xác định sở khoa học, làm sáng tỏ lý luận hiệu sản xuất chè địa phương - Kết đề tài bổ sung tài liệu cho công tác nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Nắm bắt tình hình sản xuất chè vị trí chè phát triển kinh tế địa phương - Kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo việc chuyển đổi cấu trồng địa phương, góp phần nâng cao hiệu kinh tế cho nơng hộ 39 quy mơ diện tích họ khơng lớn Đối với hộ chun có quy mơ diện tích đất mà chi phí phân bón, cơng lao động bỏ hay thu hái lớn chi phí cho chi phí trung gian bỏ nhiều chi phí bỏ nhiều hộ có lãi thu nhập hộ 4.4.3 Ảnh hưởng tuổi Đối với trồng chè tuổi yếu tố vô quan trọng thời gian chè cần khoảng thời gian đầu để sinh trưởng phát triển sau cho sản lượng định vào độ tuổi phù hợp cho sản lượng định Đối với chè Trung du chu kỳ trung bình người dân trồng 30 năm tới năm để qua giai đoạn kiến thiết cho suất ổn định vào năm thứ sản lượng thấp Còn với hộ điều tra chủ yếu họ trồng chè Giống chu kỳ 25 năm, năm để kiến thiết cho suất ổn định vào năm thứ thứ chi phí bỏ trồng Giống nhiều cho sản lượng cao điển hình hộ kiêm đa số 20kg/sào hộ chun chăm sóc tốt 25kg/sào lý mà hộ chọn giống để trồng sản xuất 4.5 Khó khăn thuận lợi sản xuất chè hộ 4.5.1 Khó khăn Một số khó khăn chủ yếu người dân tập trung vào vốn thông tin thị trường mà hầu hết hộ trồng chè gặp phảiTrong 60 hộ điều tra, khó khăn lớn mà người dân gặp phải thiếu thông tin thị trường Sau đến khó khăn thiếu vốn sản xuất mở rộng đầu tư 4.5.2 Thuận lợi Do nằm vùng chè có vị trí địa lý thuận lợi điều kiện tư nhiên lẫn giao thơng mà qua việc sản xuất chè tiến hành thuận lợi, 40 người dân có kinh nghiệm trồng chè lâu năm mà có nhiều làng nghề thn lợi khơng có nơi có 4.6 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè địa bàn nghiên cứu 4.6.1 Các giải pháp cụ thể với hộ trồng chè 4.6.1.1 Giải pháp kỹ thuật - Về công tác cải tạo giống: Người dân tự trọn giống cho gia đình Giống vừa có suất cao vừa có khả chống chụi sâu bệnh tốt, vừa cho sản phẩm chất lượng cao để phục vụ sức khỏe cho người, giảm hàm lượng cafein tăng hoạt chất thơm Hiện địa bàn có diện tích chè trung du, ưu điểm giống chất lượng chè xanh cao, khả chống chụi sâu bệnh tương đối tốt suất lại thấp so với giống chè Người dân dần cải tạo thay diện tích chè khơng cho suất cao bị già cỗi giống chè cho suất cao Việc đưa giống vào sản xuất việc làm dễ, khoản chi phí ban đầu trồng mới, chăm sóc thời kỳ kiến thiết lớn , chu kỳ kinh doanh chè lại dài nên chưa thể thu hồi vốn Do q trình phải thực bước, trước hết đưa giống vào diện tích trồng thay cho vùng chè trở lên cằn cỗi để từ phát triển diện tích chè -Về kỹ thuật canh tác Tăng mật độ chè diện tích chè định để sớm che phủ đất có tác dụng chống cỏ dại chống xói mòn xu tiến khoa học kỹ thuật việc trồng chè Đồng thời áp dụng phương pháp đốn chè có tác dụng việc nâng cao suất chè bảo vệ đất giữ gìn mơi trường sinh thái 41 Việc bón phân cần ý với loại đất để bảo đảm suất chất lượng chè, bón phân theo quy trình , trọng bón phân vi sinh để đảm bảo môi trường Việc sử dụng thuốc bảo vệthực vật cần thiết, để nâng cao hiệu sử dụng tiết kiệm chi phí người dân cần áp dụng theo quy trình kỹ thuật Hiện thị trường có bán nhiều loại thuốc trừ sâu sinh học loại thuốc an tồn với mơi trường , sử dụng nhiều có hiệu tốt 4.6.1.2 Giải pháp chế biến Đổi công nghệ chế biến việc hỗ trợ thiết bị chế biến nhỏ quy mô hộ.Đổi công nghệ chế biến sử dụng tôn INOX để nâng cao chất lượng sản phẩm chè Bảo quản sản phẩm sau chế biến cách giữ chất lượng sản phẩm mới, nhu cầu thị trường tăng cao sản phẩm bán giá cao Tập chung sản xuất vào vụ đơng thời điểm chègiá trị cao, để làm việc người dân cần chuẩn bị phương tiện chủ động nước tưới cho chè khơ hạn kéo dài 4.6.2 Giải pháp với quyền địa phương 4.6.2.1 Giải pháp thị trường Thực tế năm năm qua sản phẩm chè sản xuất Minh Lập tiêu thụ hết thị trường chủ yếu tỉnh giá biến động không ổn định , hộ sản xuất nhỏ lẻ chưa liên kết với sản phẩm không đồng nên giá mức thấp Chính mà cần có liên kết doanh nghiệp với hộ nơng dân hộ với để thu mua chè cho hộ từ làm giá thành thị trường ổn định Hay mở rộng tỉnh lên cận để quảng bá sản phẩm Bên cạnh cần ý đến khâu chế biến, đóng gói sản phẩm nhằm tăng lên vị trí sản phẩm lòng khách hàng, đồng thời giữ vững vị thị trường 42 4.6.2.1 Giải pháp giống Ứng dụng đưa tiến kỹ thuật giống suất cao, chất lượng tốt đa dạng hóa sản phẩm Cần lựa chọn giống chè có suất cao chè Bát Tiên, LDP1, TRI777 vào sản xuất sản xuất giống kỹ thuật giâm cành, tiếm nhận giống địa phương có chất lượng cấp chứng chất lượng, đảm bảo trồng mới, trồng cải tạo diện tích chè địa phương thái hóa, già cỗi 4.6.2.2 Quy hoạch vùng sản xuất chè Để phát triển sản xuất chè, quan chức cần phải có quy hoạch xác định rõ vùng phát triển sản xuất chè Từ có sách cụ thể tổ chức, quản lý sản xuất sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất theo hướng chuyên mơn hố 43 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Chú trọng đẩy mạnh sản xuất chè Minh Lập hướng đắn, khai thác tốt tiềm năng, mạnh vùng nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân - Sản xuất chè Minh Lập năm qua đem lại hiệu đáng kể kinh tế Hiện địa bàn có 340 chè kinh doanh, suất bình quân 97 tạ/ha, sản lượng 3.300 Tuy nhiên sản lượng suất kiếm với tiềm sản xuất chè - Sản xuất chè giải nhiều công ăn việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống kinh tế hộ Ngồi trồng chè phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn, góp phần tích cực vào hình thành, tồn phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững - Về chế biến: Trên địa bàn có máy móc có đủ cơng suất để đáp ứng nhu cầu chế biến Vật liệu chế tạo không thống nhất, chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh nên chất lượng chè không đồng Mẫu mã chưa đa dạng nên giá sản phẩm thấp so với nơi công nghệ chế biến đại - Về tiêu thụ: Sản phẩm chè địa phương có mặt thị trường tiêu thụ Tuy nhiên đầu thị trường không ổn định người dân chủ yếu bán tự bán lẻ giá bấp bênh thường bị tư thương ép giá Việc đầu tư cao cho kết cao thể cụ thể qua nhóm hộ chun khơng chun Chi phí cho sản xuất nhóm hộ chuyên cao so với hộ kiêm thu lại lợi nhuận cao hộ kiêm 5.2 Kiến nghị Trong thời gian thực đề tài Minh Lập với tên đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế chè giống nông hộ địa bàn Minh Lập” Tôi nhận thấy có nhiều lợi để phát triển chè, để chè phát triển tốt bền vững xin đưa số kiến nghị sau 44 * Đối với Minh Lập Tăng cường đội ngũ khuyến nơng có chun mơn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác theo kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế lâu dài, góp phần hồn thành mục tiêu tỉnh huyện đề * Đối với hộ nơng dân Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật thâm canh khoa học cán kỹ thuật khuyến nông hướng dẫn Người dân địa bàn cần tự trau dồi, nâng cao kiến thức việc sản xuất chè thông qua báo, ấn phẩm,… Vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, chè hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng có sâu bệnh xuất Ủ gốc cho chè vào mùa khô, vừa giữ ẩm cho chè vừa hạn chế cỏ dại, tiết kiệm công lao động làm cỏ có tác dụng cải tạo đất tốt, sở tăng suất trồng suất lao động 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bùi Thị Hòa(2012) Đánh giá tình hình sản xuất giải pháp phát triển chè địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu , Luận văn tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Lê Tất Khương ( 2006) ,Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển khả nhân giốngtính số giống chè Thái Nguyên UBND Minh Lập, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hội năm 2017 kế hoạch phát triển 2018 UBND Minh Lập, Báo cáo quy hoạch chi tiết vùng sản xuất lúa, chè tập chũng Minh Lập2017 Trần Ngọc Ngoạn (2004), Giáo trình trồng trọt chun khoa, NXB nơng nghiệp, Hà Nội Đỗ Trung Hiếu (2008), Bài giảng kinh tế phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Lê Tất Khương, Đỗ Ngọc Quỹ (2000), chè sản xuất chế biến, NXB Nông nghiệp, Hà Nội II Tài lệu Internet: website: www.fao.org website: gappingworld.wordpress.com BẢNG HỎI PHỎNG VẤN HỘ Tên điều tra viên: Mã số bảng hỏi: Ngày vấn: PHẦN THƠNG TIN CHUNG Vị trí địahộ 1.1.Tỉnh: 1.2.Huyện: 1.3.Xã: 1.4.Thôn: 1.5.GPS: Vĩ độ: Kinh độ: Thông tin hộ 1.6.Tên chủ hộ: 1.7.Tên người trả lời (nếu chủ hộ vắng mặt): 1.8.Số điện thoại liên lạc:……………………………………… 1.9.Dân tộc: ………………… ( 1- Kinh; – Dân tộc khác) 1.10.Loại hộ: (theo chuẩn Bộ lao động thương binh hội): Nghèo ; Cận nghèo ; Trung bình; Khá Thơng tin thành viên hộ 1.11 Xin cho biết thông tin thành viên ăn, gia đình vòng năm qua làm ăn xa chưa tách khỏi hộ khẩu? 1.11 STT Mối quan hệ với chủ hộ 1.12 1.13 Năm sinh Giới tính 1-Nam 2-Nữ 1.14 Trình độ (tổng số năm học) 1.15 Hiện thành viên làm việc hay phụ thuộc? 1.16 Nghề 1.17 Nghề phụ 1.18 Số ngày nằm viện năm? (ngày) Code1.11: 1- chủ hộ; – vợ; – chồng; – con; – bố mẹ; – cháu; 7- anh chị; – mối quan hệ họ hàng khác; – khơng có mối quan hệ họ hàng Code 1.15: – lao động; -trẻ nhỏ 15 tuổi; 3- 65 tuổi; 4thương tật đau ốm khả lao động Code 1.16 code 1.17: Ghi tên nghề (VD; Làm ruộng, giáo viên…) PHẦN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN Tình hình sử dụng đất hộ 2.1 2.2 Tên 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Mục đích Diện tích Diện Hình thức sở Ước Độ phì Độ dốc Khả Khả Có bị Có dễ bị đất (tên Theo tích hửu: chủ sở tính giá 1-rất thấp 1-rất dốc bị xói mòn thiếu nghập (đánh trồng đơn vị theo hưu; – thuê; trị 2-thấp 2-dốc nước 1-rất cao nước khơng? theo thứ chính) tính địa đơn vị – mượn; – (đồng) 3-trung 3-hơi 1-rất 2-cao khơng? 1-có phương tính cho th bình dốc 2-kém 3-trung 1-có 2-khơng hecta 5- sở hửu 4-cao 4-dốc 3-trung bình 2-khơng (ha) khơng rõ ràng 5-rất cao 5-bằng bình 4-thấp phẳng 4-tốt 5-rất thấp tự) 2.3 5-rất tốt 2.15 Diện tích đất hộ cho thuê (ha) 2.16 Giá trị đồng 2.17 Diện tích đất hộ thuê (ha) 2.18 Giá trị thuê đồng Tài sản hộ 2.19 2.30 2.31 2.19 2.30 2.31 Loại tài sản Số lượng Ước tính giá trị (đồng) Loại tài sản Số lượng Ước tính giá trị (đồng) Các loại nhà Máy điều hố Nhà tạm Máy khâu Nhà tường gỗ Máy phát điện Nhà tường xây mái tôn Máy bơm nước Nhà tường xây mái Xe ơtơ tải ngói Nhà mái Cửa hàng Tài sản nhà Máy cày Ti vi Máy kéo Điện thoại Máy tuốt Tủ lạnh Nhà xưởng SX Đầu máy Video Máy quay tay Bếp điện Máy cải tiến Bếp ga Máy vò chè mini Xe máy Máy bơm nước Quạt điện Máy khác PHẦN THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ Diện tích, suất, sản lượng 3.1 Tổng diện tích trồng chè gia đình ơng/ bà sào? 3.2 Nhà ơng/ bà có trồng loại chè nào? Chè trung du Chè lai Cả hai 3.3 Các giống chè lai nhà ông/bà trồng nay? Diện tích giống chè lai sào? LDP1:………sào Kim tuyên:……….sào TRI 777……sào Bát tiên: ………sào Phúc vân tiên:….sào Khác:…… sào 3.4 Xin ông/ bà vui lòng cung cấp thêm số thông tin cụ thể khác liên quan đến việc trồng chè gia đình ? 3.4 Loại chè Chè trung du 1.1 Chè KTCB 1.2 Chè kinh doanh 2.Chè giống 2.1 Chè KTCB 2.2 Chè kinh doanh 3.5 Diện tích 3.6 Số lứa 3.7 Năng 3.8 Tổng 3.9 Lượng 3.10 Giá bán (sào) chè/năm suất sản bán bình (lứa) TB/lứa lượng (Kg) quân Ghi chú: Qui đổi chè khơ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ 3.11 Mục chi 3.12 ĐVT 3.13 Đơn giá 3.14 Số lượng 3.15 Tự có 3.16 Thuê/mua Phân bón - Phân Đạm Kg - Phân Lân Kg - Kali Kg - NPK Kg - Phân hữu Kg Thuốc -Thuốc trừ sâu Chai -Thuốc diệt cỏ Chai -Thuốc kích thích Chai 3.Chăm sóc, thu hái, chế - Làm cỏ Cơng - Bón phân Cơng - Phun thuốc Cơng - Đốn chè Công - Tưới nước Công - Thu hái Công - Chế biến Cơng 4.Th tài sản, máy móc, Đồng 5.Năng lượng, nhiên liệu Đồng 6.Khấu hao tài sản Đồng 7.Thuế đất Đồng Dụng cụ nhỏ (liềm, hái, Đồng 9.Các khoản chi phí khác Đồng CHẾ BIẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHÈ 3.17 Theo Ơng/bà hình thức bán chè có lợi (có thu nhập cao nhất) ? Bán chè tươi Bán chè khô 3.18.Việc chế biến chè ông/bà sử dụng loại công cụ nào? Sao chảo Sao tơ Lò quay tay Khác: 3.19 Hình thức có hiệu nhất:…………………………………… 3.40 Sản phẩm chè gia đình ông/ bà thường bán theo hình thức nào? Số lượng bao nhiêu? Bán lẻ (nhà + chợ) Số lượng …… Kg Bán cho người thu gom Số lượng …… Kg Bán cho đại lý Số lượng …… Kg Khác (ghi rõ): … (tính cho năm 2017) KHĨ KHĂN TRONG CÁC GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT CHÈ 3.41 3.32 3.33 3.34 3.35 Các giai đoạn Mơ tả khó Giải pháp Mơ tả khó khăn Giải pháp khắc sản xuất, chế khăn thời khắc phục khác (kỹ thuật, phục biến, tiêu thụ chè tiết sách, thị trường…) Sản xuất Chế biến Tiêu thụ PHẦN HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA HỘ LÀM THUÊ TRONG NÔNG NGHIỆP 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Thành viên Tên công Loại công Nơi làm Số công/ Giá công Kinh thực hiện* việc năm lao động nghiệm việc 1.trong tỉnh (đồng) 2.ngoài tỉnh *Code 4.1 = Code1.11 (Mã thành viên: Mối quan hệ với chủ hộ) LÀM THUÊ PHI NÔNG NGHIỆP 4.8 4.9 4.10 4.11 Thành Tên Loại viên thực công việc hiện* 4.12 4.13 4.14 4.15 Nơi làm Số công Giá Thu Kinh công 1.trong công lao nhập việc tỉnh động 2.ngoài (đồng) nghiệm (đồng) tỉnh *Code 4.8= Code1.11 (Mã thành viên: Mối quan hệ với chủ hộ) Code 4.10: 1= ổn đinh, lâu dài; 2= cần; 3=hợp đồng, = tạm thời;; 5=mùa vụ TỰ TẠO VIỆC LÀM (phi nông nghiệp) 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 Thành viên Tên công Loại Nơi làm Số tháng Thu nhập Kinh thực công 1.trong tỉnh thực (đồng) việc 2.ngoài tỉnh việc 4.22 nghiệm *Code 4.16= Code1.11 (Mã thành viên: Mối quan hệ với chủ hộ) Code 4.18: 1= ổn đinh, lâu dài; 2= cần; 3=hợp đồng, = tạm thời;; 5=mùa vụ THU NHẬP KHÁC 4.23 4.24 Nguồn thu nhập Giá trị (đồng) Lương hưu Tiền lãi từ cho vay Chia lợi nhuận đầu tư Tiền cho thuê đất, thuê nhà Hỗ trợ từ nhà nước, cộng đồng Hỗ trợ thất nghiệp Phụ cấp chức vụ cán thơn, đồn thể, tổ nhóm Người làm ăn xa gửi (trong nước) Tiền việt kiều cho khác ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÊ HUY HOÀNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ GIỐNG MỚI CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH LẬP, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN”... giá hiệu kinh tế chè giống nông hộ địa bàn xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế nông dân sản xuất chè giống. .. hiệu kinh tế sản xuất chè giống hộ gia đình địa bàn xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2.Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Đề tài triển khai địa bàn xã Minh Lập, huyện Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè giống mới của nông hộ trên địa bàn xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn