(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. Thomson

55 49 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:50

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. ThomsonNghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. Thomson ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN- VITRO CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : ST & BTĐDSH Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN- VITRO CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.& Thomson) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : ST & BTĐDSH Lớp : K46 – ST&BTĐDSH Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Trần Thị Thu Hà Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tài “Nghiên cứu nhân giống invitro Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson.)” cơng trình nghiên cứu thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Thu Hà Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tôi, phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình theo dõi hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên,ngày tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD PGS.TS Trần Thị Thu Hà NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Trần Thị thu XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài “Nghiên cứu nhân giống in- vitro Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson.)” Qua thời gian thực tập đến em hoàn thành đề tài Để đạt kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên PGS.TS Trần Thị Thu Hà tận tình hướng dẫn em thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn tồn thể cán phòng Cơng nghệ Sinh học Viện Nghiên cứu Phát triển Lâm nghiệp - trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun hết lòng tận tình tạo điều kiện tốt giúp em q trình hồn thành đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè hết lòng động viên giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng đề tài em khơng thể tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Trần Thị Thu iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết ảnh hưởng thời gian khử trùng NaClO 0,5%, HgCl2 0,1% đến hiệu vô trùng vật liệu nuôi cấy chồi Đảng sâm 21 Bảng 4.2 Kết ảnh hưởng môi trường MS, B5, WPM đến khả tái sinh chồi Đảng sâm 24 Bảng 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm 26 Bảng 4.4 Kết ảnh hưởng nồng độ BA kết hợp với Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm 29 Bảng 4.5 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Đảng sâm 31 Bảng 4.6 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA kết hợp với IAA đến khả rễ Đảng sâm 33 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 01 Cây Đảng sâm Hình 02: Ảnh khử trùng NaClO 0.5%, HgCl2 0,1% đến hiệu vô trùng vật liệu nuôi cấy chồi Đảng sâm .22 Hình 03 Biểu đồ ảnh hưởng mơi trường MS, B5,WPM đến khả tái sinh chồi Đảng sâm 24 Khả tái sinh chồi Đảng sâm phát triển môi trường thể qua hình 04: 25 Hình 04: Ảnh chồi Đảng sâm tái sinh môi trường MS, B5, WPM 25 Hình 05: Biểu đồ ảnh hưởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) .27 Hình 06: Ảnh nhân nhanh chồi Đảng sâm với nồng độ BA khác 28 Hình 07: Biểu đồ thể ảnh hưởng nồng độ BA kết hợp với Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) .29 Hình 09: Biểu đồ ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Đảng sâm 31 Hình 10: Ảnh Chồi Đảng sâm rễ sử dụng NAA nồng độ khác 32 Hình 11 Biểu đồ ảnh hưởng nồng độ NAA kết hợp với IAA đến khả rễ Đảng sâm .33 Hình 12: Ảnh Chồi Đảng sâm rễ phối hợp IAA nồng độ khác 35 v DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT AND : Acid deoxyribonucleic B1 : Thiamin B3 : Nicotinic acid B5 : Gamborg’s B6 : Pyridoxine BA : 6-Benzylaminopurine CV : Coefficient of Variation Đ/C : Đối chứng IAA : Indol axetic acid Kinetin : 6-Furfurylaminopurine LSD : Least Significant Difference Test MS : Murashige and Skoog’s MT : Môi trường NAA :  - Naphlene axetic acid TN : Thí nghiệm WPM : Woody Plant Medium vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC .vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan Đảng sâm 2.1.1 Đặc điểm hình thái 2.1.2 Giá trị Đảng sâm 2.2 Khái quát nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Cơ sở khoa học nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.2.3 Các giai đoạn nhân giống vơ tính in vitro 2.3 Một số chất điều hòa sinh trưởng ni cấy mô tế bào thực vật 10 2.3.1 Auxin 10 2.3.2 Cytokinin 11 2.4 Tình hình nghiên cứu nhân giống Đảng sâm 12 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 vii 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 3.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 13 3.3 Hóa chất thiết bị 13 3.4 Nội dung phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 14 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Ảnh hưởng thời gian khử trùng NaClO 0,5%, HgCl2 0,1% đến hiệu vô trùng vật liệu nuôi cấy chồi Đảng sâm 21 4.2 Ảnh hưởng môi trường MS, B5, WPM đến khả tái sinh chồi Đảng sâm 23 4.3 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm 26 4.3.1 Ảnh hưởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm 26 4.3.2 Ảnh hưởng nồng độ BA kết hợp với Kinetin đến khả nhân nhanh chồi 4.4.1 Ănh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Đảng sâm 31 4.4.2 Ảnh hưởng nồng độ NAA kết hợp với IAA đến khả rễ Đảng sâm 33 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Kiến nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Sâm dây hay gọi Đảng sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson.) loại dược liệu có giá trị kinh tế Đây thuốc quý, có tác dụng bổ ngũ tạng, nâng cao thể lực, tăng sức dẻo dai, tăng cường khả miễn dịch cho thể, có tác dụng ích huyết, sinh tân dịch, chống mệt mỏi, giảm stress Bộ phận dùng làm thuốc Đảng sâm rễ Rễ Đảng sâm chứa saponins, triterpenes steroid Các hoạt chất có Đảng sâm giúp cho hoạt động trao đổi chất thể tốt Ở Việt Nam Đảng sâm mọc rải rác tỉnh miền núi phía Bắc Trước có nhiều số tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn Các tỉnh phía Nam thấy tập trung cao nguyên Langbian (tỉnh Lâm Đồng) xung quanh chân núi Ngọc Linh (Đắc Glây, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Quảng Nam - Đà Nẵng) Tại Kon Tum, Sâm dây phân bố chủ yếu vùng Ngọc Linh thuộc huyện Tu Mơ Rông Đăkglei [3] Đảng sâm ghi Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "sẽ nguy cấp" (Bậc V) Danh mục Thực vật rừng, Động vật rừng nguy cấp, quý (nhóm 2) Nghị định số 32/2006/NĐ - CP ngày 30/3/2006 Chính phủ để hạn chế khai thác, sử dụng mục đích thương mại Do loại dược liệu có giá trị kinh tế nên người dân khai thác theo cách tận thu, dẫn đến ngày khan tự nhiên Trong tương lai không xa, nguồn dược liệu mang tính đặt trưng vùng có nguy cạn kiệt Vì vậy, chủ động tạo nguồn giống phục vụ cho sản xuất vấn đề cấp thiết Theo phương pháp nhân giống cổ truyền, Đảng sâm nhân giống cách gieo hạt, phương pháp có nhiều nhược điểm, việc 32 Từ bảng 4.5 hình cho thấy: Với giá trị LSD.05 đạt 0,31 cơng thức khác có sai khác có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% Số rễ/cây cao CT3 với nồng độ 1,0mg/l đạt 3,96 rễ cao gấp 1,4 lần so với CT1 (Đ/C) Tăng dần nồng độ NAA lên 1,5mg/l (CT4) số rễ/cây giảm dần 3,5 rễ CT5 có sai khác khơng có ý nghĩa, với nồng độ cao 2,0mg/l số rễ/cây đạt 2,7 rễ thấp số công thức Như với nồng độ NAA 1,0mg/l số rễ/cây đạt cao 3,96 rễ sử dụng cho nghiên cứu Khả rễ chồi Đẳng sâm nồng độ NAA khác thể qua hình 10: Sử dụng NAA nồng độ 0,5 mg/l Sử dụng NAA nồng độ mg/l Sử dụng NAA nồng độ 1,5 mg/l Sử dụng NAA nồng độ mg/l Hình 10: Ảnh Chồi Đảng sâm rễ sử dụng NAA nồng độ khác 33 4.4.2 Ảnh hưởng nồng độ NAA kết hợp với IAA đến khả rễ Đảng sâm Bảng 4.6 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA kết hợp với IAA đến khả rễ Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) Nồng độ Nồng độ Số mẫu Công NAA IAA nuôi cấy thức mg/l mg/l (mẫu) CT1 1,0 30 Tổng số rễ (rễ) 117 CT2 1,0 0,5 30 132 CT3 1,0 1,0 30 115 CT4 1,0 1,5 30 87 CT5 1,0 2,0 30 81 Chỉ tiêu theo dõi Chiều Số Đặc điểm dài rễ rễ/cây rễ (cm) (rễ) 1,5 3,9 Rễ tốt 1,9 4,4 Rễ tốt 3,8 Rễ trung bình 1,9 2,9 Rễ 2,0 2,7 Rễ 1,8 LSD.05 0,54 CV% 8,5 Hình 11 Biểu đồ ảnh hưởng nồng độ NAA kết hợp với IAA đến khả rễ Đảng sâm 34 Từ kết bảng 4.6 hình 11 cho thấy: Với giá trị LSD.05 đạt 0.54 sai khác ý nghĩa mức độ tin cậy 95% Trong CT2 nồng độ IAA 0,5mg/l cho số rễ/cây cao 4,4 rễ cao 1,1 lần so với ĐC Nồng độ IAA vượt 0,5mg/l khả rễ giảm xuống rõ rệt, cụ thể CT5 với nồng độ IAA 2,0mg/l số rễ/cây thấp đạt 2,7 rễ, chất lượng rễ NAA IAA auxin có tác dụng ảnh hưởng mạnh đến khả trao đổi chất nito, tăng hô hấp tế bào ni cấy mơ, tăng hoạt tính enzyme, tăng khả hấp thụ sử dụng đường mơi trường, kích thích sinh trưởng kéo dài tế bào điều khiển hình rễ [2],[13] Khi nồng độ ngưỡng ức chế sinh trưởng tế bào Nguyên nhân ức chế liên quan đến tăng cường mạnh việc tổng hợp xenlulozo, pectin làm thành tế bào cứng lại, tăng tổng hợp etylen làm hoocmon có tác động ngược lại với auxin làm giảm phân chia tế bào hình thành rễ Như số rễ/cây tốt đạt 4,4 rễ kết hợp NAA 1,0 mg/l với IAA 0,5mg/l, chất lượng rễ tốt Khả rễ chồi Đẳng sâm nồng độ NAA kết hợp với nồng độ IAA khác thể qua hình 12: 35 Sử dụng IAA nồng độ 0,5 mg/l Sử dụng IAA nồng độ mg/l Sử dụng IAA nồng độ 1,5 mg/l Sử dụng IAA nồng độ mg/l Hình 12: Ảnh Chồi Đảng sâm rễ phối hợp IAA nồng độ khác 4.5 Tồn - Mới nghiên cứu ảnh thời gian khác chưa nghiên cứu thời gian chất khử hiệu đến khả tạo vật liệu - Nghiên cứu nhân nhanh nghiên cứu môi trường nuôi cấy chưa có thêm chât hữu - Đề tài nghiên cứu tới rã rễ chua thể mơi trường để thích ứng với mơi trường ngồi phòng nghiệm 36 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau nghiên cứu thời gian khử trùng, khả tái sinh, nhân nhanh Đảng sâm môi trường MS, B5, WPM chất kích thích BA, Kinetin, NAA, IAA đưa kết luận sau: - Khử trùng Đảng sâm HgCl2 0,1% phút cho kết cao với tỷ lệ mẫu sống 78,33% - Mơi trường thích hợp cho tái sinh chồi Đảng sâm: MS + Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 6g/l, pH: 5,6-5,8, tỷ lệ mẫu tái sinh đạt 77,78% - Môi trường nhân nhanh: + Môi trường MS + Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 6g/l bổ sung BA với nồng độ 0,5mg/l, pH: 5,6-5,8 cho hệ số nhân chồi cao 2,8 lần, chất lượng chồi trung bình + Mơi trường MS + Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 6g/l + BA 0,5 mg/l bổ sung Kinetin với nồng độ 0,3mg/l, pH: 5,6-5,8 cho hệ số nhân chồi cao 4,26 lần, chất lượng chồi trung bình - Mơi trường rễ: + Môi trường MS + Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 6g/l bổ sung NAA với nồng độ 1,0mg/l, pH: 5,6-5,8 khả rễ tốt với số rễ/cây 3,9, chất lượng rễ tốt + Môi trường MS + Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 6g/l + NAA 1,0mg/l bổ sung IAA với nồng độ 0,5mg/l, pH: 5,6-5,8 khả rễ tốt với số rễ/cây 4,4, chất lượng rễ tốt 5.2 Kiến nghị - Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ khác chất khử trùng đến hiệu tạo vật liệu - Nghiên cứu ảnh hưởng số chất hữu (khoai tây, cà dốt, nước dừa) đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm - Nghiên cứu giá thể thích hợp cho sinh trưởng phát triển giai đoạn vườn ươm 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Khoa Học Công Nghệ (2007), Sách đỏ Việt Nam (phần thực vật), Nxb Khoa học tự nhiên & cơng nghệ, Hà Nội Ngơ Xn Bình, Bùi Bảo Hồn, Nguyễn Thị Th Hà (2003), Giáo trình công nghệ sinh học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Võ Văn Chi(1997), Từ điển thuốc Việt Nam ,NXB Y học Trịnh Đình Đạt (2009), Cơng nghệ sinh học (công nghệ di truyền), tập 4, Nxb giáo dục Đoàn Trọng Đức, Trần Văn Minh(2005), Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn giống phương thức trồng đến sinh trưởng phát triển suất đảng sâm Việt Nam Kon Tum, Dược liệu 2015 số tr.248-256 – 2015 Trần Hợp (1990), Sinh học Việt Nam, tập 2, Nxb Nông nghiệp, Tp HCM Huỳnh Thị Kim, Nguyễn Thị Điệp, Vương Thị Hồng Loan, Kha Nữ Tú Uyên, Trần Thị An(2017), Nghiên cứu quy trình nhân giống in- vitro Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume)), Phòng CNTBTV - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nơng Nghiệp cơng nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Thị Lệ (2013) , Nghiên cứu tạo rễ tơ Đảng sâm thông qua vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng Bùi Văn Thắng, Cao Thị Việt Nga, Vùi Văn Kiên, Nguyễn Văn Việt (2016), Nhân giống Đảng sâm (codonopsis javanica ( Blume) Hook f et Thomson) kĩ thuật ni cấy mơ Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm nghiệp, số 4/2016 38 10 Hồng Thị Thế, Nguyễn Thị Phương Thảo , Ninh Thị Thảo , Nguyễn Thị Thủy(2013), Quy trình nhân giống in vitro ba kích (Morinda officenalis How), Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh ,Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Phan Công Tuấn (2015), Theo Báo Đà Nẵng cuối tuần, ngày 14/3/2015,http://ruoubakichtaygiang.com/chinhchau/index.php/luong/Tintuc-Tay-Giang/Can-day-manh-trong-va-su-dung-dang-sam-Viet-Nam-21/ 12 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tân (2009), Sinh lý học thực vật, Nxb Giáo dục 13 Nguyễn Kiều Uyên Vi (2008), Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên tạo saponin Đảng sâm Việt Nam (codonopsis javanica (blume)) nuôi cấy In- Vitro,Trường Đại học Khoa Học Tự NhiênĐại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh II Tài liệu tiếng Anh 14 N Ahamed Sherif, J H Franklin Benjamin, S Muthukrishnan, T Senthil Kumar and M V Rao (2012), “Regeneration of plantlets from nodal and shoot tip explants of Anoectochilus elatus Lindley, an endangered terrestrial orchid”, African Journal of Biotechnology,11(29), 7549-7553 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian khử trùng HgCl2 0,1mg/l NaClO 0.5 mg/l đến khả tạo vật liệu vô trùng cho nuôi cấy in vitro BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL FILE 20/ 5/** 20:45 PAGE VARIATE V003 TL LN SOURCE OF VARIATION RATIO PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F LN ======================================================= ====================== CT 13233.3 1890.48 58.54 0.000 * RESIDUAL 16 516.668 32.2918 * TOTAL (CORRECTED) 23 13750.0 597.826 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 20/ 5/** 20:45 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 TL 0.000000 36.6667 21.6667 15.0000 0.000000 78.3333 30.0000 18.3333 SE(N= 3) 3.28084 5%LSD 16DF 9.83601 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 20/ 5/** 20:45 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 24) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | TL 24 25.000 24.450 5.6826 22.7 0.0000 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng mơi trường MS, B5, WPM đến khả tái sinh chồi Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL FILE 20/ 5/** 20:50 PAGE VARIATE V003 TL LN SOURCE OF VARIATION RATIO PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F LN ======================================================= ====================== CT 866.667 433.333 4.88 0.055 * RESIDUAL 533.333 88.8889 * TOTAL (CORRECTED) 1400.00 175.000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 20/ 5/** 20:50 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TL 3 3 73.3333 66.6667 50.0000 SE(N= 3) 5.44331 5%LSD 6DF 18.8293 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 20/ 5/** 20:50 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | | TL 63.333 13.229 9.4281 14.9 0.0554 | Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HS FILE 20/ 5/** 20:56 PAGE VARIATE V003 HS LN SOURCE OF VARIATION RATIO PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F LN ======================================================= ====================== CT 1.11600 279000 1.94 0.180 * RESIDUAL 10 1.44000 144000 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.55600 182571 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 20/ 5/** 20:56 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 HS 2.10000 2.80000 2.43333 2.33333 2.03333 SE(N= 3) 0.219089 5%LSD 10DF 0.690357 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 20/ 5/** 20:56 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 15) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HS 15 2.3400 0.42728 0.37947 16.2 0.1802 Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng BA kết hợp với Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HS FILE 20/ 5/** 20:59 PAGE VARIATE V003 HS LN SOURCE OF VARIATION RATIO PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F ======================================================= ====================== CT 3.33067 832667 4.61 0.023 * RESIDUAL 10 1.80667 180667 * TOTAL (CORRECTED) 14 5.13733 366952 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 20/ 5/** 20:59 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 HS 2.86667 3.86667 4.26667 3.90000 3.53333 SE(N= 3) 0.245402 5%LSD 10DF 0.773271 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 20/ 5/** 20:59 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 15) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HS 15 3.6867 0.60577 0.42505 11.5 0.0230 Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL FILE 20/ 5/** 21: PAGE VARIATE V003 TL LN SOURCE OF VARIATION RATIO PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F LN ======================================================= ====================== CT 3.24267 810667 27.64 0.000 * RESIDUAL 10 293333 293333E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.53600 252571 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 20/ 5/** 21: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 TL 2.80000 3.23333 3.96667 3.50000 2.70000 SE(N= 3) 0.988827E-01 5%LSD 10DF 0.311583 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 20/ 5/** 21: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 15) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | TL 15 3.2400 0.50256 0.17127 5.3 0.0000 Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ IAA kết hợp với nồng độ NAA đến khả rễ Đảng sâm (sau 20 ngày nuôi cấy) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HS FILE 20/ 5/** 21: PAGE VARIATE V003 HS LN SOURCE OF VARIATION RATIO PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F LN ======================================================= ====================== CT 6.21067 1.55267 17.12 0.000 * RESIDUAL 10 906667 906667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 7.11733 508381 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 20/ 5/** 21: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 10DF HS 3.90000 4.40000 3.83333 2.90000 2.70000 0.173845 0.547793 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 20/ 5/** 21: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 15) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HS 15 3.5467 0.71301 0.30111 8.5 0.0002 ... đề tài : Nghiên cứu nhân giống in- vitro Đảng sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson. )” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhân nhanh Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson) ... 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tài Nghiên cứu nhân giống invitro Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f.& Thomson. )” cơng trình nghiên cứu thân tơi, cơng trình... Nghiên cứu quy trình nhân giống in- vitro Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Giống
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. Thomson, (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica ( Blume) Hook.f. Thomson

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn