Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

109 80 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:12

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRỊNH THỊ THƠM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRỊNH THỊ THƠM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Thị Thơm i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, phòng ban Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy cô giáo tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Tính trực tiếp hướng dẫn khoa học, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ủng hộ, động viên, giúp đỡ Ban Giám Hiệu, thầy/cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình nghiên cứu thực luận văn Trong trình học tập nghiên cứu, thân cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy giáo, giáo bạn quan tâm góp ý để luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Thị Thơm ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Các cụm từ viết tắt luận văn iv Danh mục bảng v MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh nước 1.1.2 Nghiên cứu tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm trải nghiệm 1.2.2 Hoạt động trải nghiệm .11 1.2.2 Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 12 1.3 Những vấn đề hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú 13 1.3.1 Đặc điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 13 iii 1.3.2 Mục tiêu hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 14 1.3.3 Nội dung hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học .15 1.3.4 Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 16 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 17 1.4 Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 18 1.4.1 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học .18 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch hoạt động trải nghiệm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học .20 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch hoạt động trải nghiệm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học .21 1.4.4 Kiểm tra đánh giá kết tổ chức hoạt động trải nghiệm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 24 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động trải nghiệm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 25 Kết luận chương 27 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN .29 2.1 Một vài nét khách thể khảo sát tổ chức khảo sát .29 2.1.1 Một vài nét trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 29 2.1.2 Tổ chức khảo sát 32 2.2 Thực trạng hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 34 iv 2.2.1 Thực trạng nhận thức CBQL GV hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 34 2.2.2 Thực trạng nội dung hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 35 2.2.3 Hình thức hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 36 2.2.4 Thực trạng điều kiện hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 39 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 40 2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 42 2.3.1 Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 42 2.3.2 Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 44 2.3.3 Chỉ đạo thực kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 46 2.3.4 Kiểm tra đánh giá thực kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phô thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 48 2.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 50 2.4 Đánh giá chung thực trạng .51 Kết luận chương 54 Chương 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 55 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 55 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 55 3.1.2 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện, hệ thống 55 v 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, khả thi .56 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu .56 3.2 Các biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 57 3.2.1 Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh người dân tộc .57 3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh lực lượng xã hội tầm quan trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 59 3.2.3 Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ 62 3.2.4 Bồi dưỡng nâng cao lực cho cán quản lý giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ tổ chức hoạt động trải nghiệm .68 3.2.5 Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên 71 3.2.6 Đảm bảo điều kiện cho hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 73 3.2.7 Xây dựng chế thực giám sát hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 75 3.3 Mối quan hệ biện pháp 77 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 77 3.4.1 Mục tiêu khảo sát 77 3.4.2 Nội dung, phương pháp, đối tượng khảo sát .78 3.4.3 Kết .78 Kết luận chương 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC vi CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBQL Cán quản lý GV Giáo viên HĐ Hoạt động HS Học sinh PTDT Phổ thông dân tộc QLGD Quản lý giáo dục TH Tiểu học THPT Trung học phổ thông TN trải nghiệm iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức cán quản lý, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ tầm quan trọng hoạt động trải nghiệm học sinh .34 Bảng 2.2: Nội dung hoạt động trải nghiệm triển khai cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 35 Bảng 2.3: Hình thức hoạt động trải nghiệm triển khai cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .37 Bảng 2.4: Điều kiện hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 39 Bảng 2.5: Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 40 Bảng 2.6: Công tác lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 42 Bảng 2.7: Thực trạng công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .44 Bảng 2.8: Chỉ đạo thực kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 46 Bảng 2.9: Kiểm tra đánh giá thực kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 48 Bảng 2.10: Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 50 Bảng 3.1: Kết khảo sát mức độ cần thiết biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 78 Bảng 3.2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh PTDT bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 79 v TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD&ĐT, Thông tư 12/2011/TT - BGDĐT 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng GD&ĐT việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ GD&ĐT, Kỷ yếu hội thảo “Đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào điều kiện Việt Nam”, Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2012 Bộ GD&ĐT, Hội thảo “Tổng kết nghiên cứu giáo dục phổ thông Việt Nam số nước giới - Đề xuất hướng nghiên cứu đổi giáo dục phát triển sau 2015 Việt Nam”, Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2012 Bộ GD&ĐT (2014), Kỷ yếu hội thảo hoạt động trải nghiêm sáng tạo học sinh phổ thông (Tài liệu lưu hành nội bộ) Bộ GD&ĐT (2017), Chương trình giáo dục phổ thơng - HĐ trải nghiệm, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2018), Hội thảo chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thơng Bùi Ngọc Diệp (2015), "Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thông", Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 113 - tháng 02/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Giang (2015), Tổ chức hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, LV thạc sĩ, ĐHSPTN Nguyễn Thị Hiền (2014), "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo kinh nghiệm Hàn Quốc Việt Nam”, Tạp chí giáo dục, 308 10 Đặng Vũ Hoạt, Hà Nhật Thăng (1998), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục 11 Trần Minh Huế (2012), Giáo dục tiểu học, Trường ĐHSP - ĐHT 12 Nguyễn Văn Lê (1998), Khoa học quản lý nhà trường, NXB TP Hồ Chí Minh 13 Nghị số 29 - NQ/TW Đổi toàn diện Giáo dục đào tạo 14 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017), Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề giáo dục trường THPT Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, ĐHSPTN 15 Trần Tuyết Oanh (Chủ biên) cs (2005), Giáo dục học, tập 1, NXB ĐHSP Hà Nội 16 Cù Huy Quảng (2015), Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc Sĩ 85 17 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Tổ chức hoạt động giáo dục trường trung học theo định hướng phát triển lực học sinh, Bộ Giáo dục - Tài liệu tập huấn 18 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Trải nghiệm sáng tạo, hoạt động quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng mới, Đại học Giáo dục 19 Đinh Thị Kim Thoa, Kỹ xây dựng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học Bộ Giáo dục - Tài liệu tập huấn 2015 20 Đỗ Ngọc Thống (2015), “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ kinh nghiệm giáo dục quốc tế vấn đề Việt Nam”, Tạp chí Khoa học giáo dục, 115(1), tr.13-16 21 Nguyễn Thị Tính (2012), Biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua dạy học môn Đạo đức, Đề tài KH & CN cấp Bộ, ĐHSP- ĐHTN 22 Nguyễn Thị Tính (2013), Giáo dục học, NXB Giáo dục 23 Ngô Thị Tuyên (2015), Khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo, http://congnghegiaoduc.vn/tin-tuc/124-khai-nim-hot-ng-tri-nghim-sang-to.html, ngày 20/5/2015 24 UNESCO, “Bốn trụ cột”, Báo cáo tiếng Jacques Delors năm 1996 86 PHỤ LỤC Phụ lục 1- PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề (đánh dấu vào ô, cột phù hợp với ý kiến quý thầy(cô) riêng đối phần cho điểm đánh giá tốt cho điểm, thấp điểm Câu Theo q thầy (cơ) quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học có quan trọng khơng? Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thường Khơng quan trọng   Câu 2: Theo quý thầy (cô) nhà trường thực nội dung hoạt động trải nghiệm cho học sinh mức độ nào? STT Nội dung thực Hoạt động theo chủ điểm gắn với ngày lễ lớn Hoạt động theo chủ đề giáo dục đạo đức, giới tính, KNS vv… Hoạt động câu lạc gắn với nội dung học sinh yêu thích Hoạt động xã hội Hoạt động tự phục vụ, tự rèn luyện thân Hoạt động sinh hoạt tập thể theo tuần, tháng Hoạt động trải nghiệm vận dụng kiến thức học theo chủ đề liên môn Các hoạt động khác Mức độ thực Câu 3: Theo quý thầy (cô) nhà trường thực hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sau cho học sinh mức độ thực hiện? STT Hình thức tổ chức thực Học sinh tự tổ chức sinh hoạt cờ đầu tuần sinh hoạt cuối tuần lớp Tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao, Mức độ thực hội diễn văn nghệ Hoạt động câu lạc mơn học (Tốn, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ,…) Hoạt động tham gia bảo vệ mơi trường Giữ gìn an tồn giao thơng Chăm sóc di tích lịch sử Tình nguyện trợ giúp người khó khăn Tổ chức ngày hội, ngày lễ năm Lớp học cơng trường, nơng trại 10 Tham quan di tích lịch sử 11 Trải nghiệm lao động tự phục vụ rèn kỹ sống 12 Các hoạt động khác Câu : Xin thầy/cô cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu điều kiện - phương tiện việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học TT Điều kiện - Phương tiện Năng lực tổ chức hoạt động giáo viên Cơ sở vật chất Nguồn tài Chính quyền địa phương tổ chức xã hội nhiệt tình giúp đỡ Cha mẹ trẻ tích cực phối hợp tham gia Nhà trường có chế quản lý Mức độ đáp ứng yêu cầu Đáp Tương đối Chưa đáp ứng đáp ứng ứng Câu 5: Quý thầy (cơ) đánh khó khăn mà giáo viên gặp phải tiến hành hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú ? STT Những khó khăn giáo viên triển khai hoạt động TN GV chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò HĐTN cho học sinh GV thiếu phương pháp, kỹ tổ chức HĐTN cho học sinh Thời gian dành cho HĐTN chưa hợp lý, thiếu Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động hạn chế (chưa phong phú, đa dạng) chưa thu hút học sinh tham gia Các điều kiện, phương tiện phục vụ HĐTN thiếu Đánh giá kết hoạt động học sinh khó khăn chưa xây dựng tiêu chí đánh giá Chưa có chế, sách động viên lực lượng giáo dục tham gia HĐTN Những khó khăn khác Mức độ khó khăn Câu 6: Nhà trường thực nội dung công việc lập kế hoạch sau để hướng dẫn giáo viên triển khai hoạt động trải nghiệm cho học sinh mức độ thực hiện? STT 10 Các loại kế hoạch xây dựng Hoạt động trải nghiệm theo ngày hội, ngày lễ Tổ chức câu lạc môn học Kế hoạch rèn luyện TDTT văn hóa văn nghệ Chăm sóc di tích lịch sử địa phương Tổ chức lớp học sinh hoạt học tập nông trại Học sinh tự tổ chức chào cờ, sinh hoạt lớp cuối tuần Hoạt động xã hội Hoạt động tình nguyện Vận dụng kiến thức theo chủ đề liên môn học Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động Mức độ thực Câu 7: Theo thầy (cô) nhà trường triển khai công việc sau để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mức độ thực hiện? STT Nội dung công việc triển khai Thành lập ban đạo tổ chức hoạt động Bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm Xây dựng chế phối hợp nhà trường với bên liên quan để tổ chức hoạt động Phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo chức nhiệm vụ loại hình hoạt động TN học sinh Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động Xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá kết hoạt động Hướng dẫn giáo viên xây dựng nội dung, chương trình để tổ chức hoạt động TN Các nội dung khác Mức độ thực Câu 8: Nhà trường tiến hành biện pháp đạo sau để hướng dẫn giáo viên tổ chức, triển khai hoạt động TN cho học sinh tiểu học bán trú mức độ thực hiện? STT Nội dung đạo Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động TN theo khối, lớp Thiết kế nội dung kịch hoạt động TN theo khối lớp Phối hợp lực lượng để tổ chức hoạt động TN cho học sinh Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia hoạt động Hướng dẫn quy trình triển khai hoạt động TN cho học sinh Chỉ đạo đánh giá kết hoạt động TN cho học sinh Chia sẻ kinh nghiệm giáo viên tổ chức hoạt động TN Các nội dung khác Mức độ thực Câu 9: Nhà trường tiến hành nội dung sau để kiểm tra, đánh giá kết tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú mức độ thực hiện? Nội dung kiểm tra STT Mức độ thực Kế hoạch tổ chức hoạt động TN theo khối, lớp Kịch hoạt động TN theo khối lớp Sản phẩm tổ chức hoạt động TN cho học sinh Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia hoạt động Quy trình triển khai hoạt động TN cho học sinh Kết hoạt động TN cho học sinh Hiệu hoạt động TN Các nội dung khác Trân trọng cảm ơn thầy cô! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL) Xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề (đánh dấu vào ô, cột phù hợp với ý kiến quý thầy(cô) riêng đối phần cho điểm đánh giá tốt cho điểm, thấp điểm Câu Theo q thầy (cơ) quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bán trú có quan trọng khơng? Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thường Khơng quan trọng   Câu 2: Theo quý thầy (cô) nhà trường thực nội dung hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú mức độ nào? ST Nội dung thực T Hoạt động theo chủ điểm gắn với ngày lễ lớn Hoạt động theo chủ đề giáo dục đạo đức, giới tính, KNS vv… Hoạt động câu lạc gắn với nội dung học sinh yêu thích Hoạt động xã hội Hoạt động tự phục vụ, tự rèn luyện thân Hoạt động sinh hoạt tập thể theo tuần, tháng Hoạt động trải nghiệm vận dụng kiến thức học theo chủ đề liên môn Các hoạt động khác Mức độ thực Câu 3: Theo quý thầy (cơ) nhà trường thực hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sau cho học sinh mức độ thực hiện? STT Hình thức tổ chức thực Học sinh tự tổ chức sinh hoạt cờ đầu tuần sinh hoạt cuối tuần lớp Tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao, hội Mức độ thực diễn văn nghệ Hoạt động câu lạc mơn học (Tốn, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ, ) Hoạt động tham gia bảo vệ mơi trường Giữ gìn an tồn giao thơng Chăm sóc di tích lịch sử Tình nguyện trợ giúp người khó khăn Tổ chức ngày hội, ngày lễ năm Lớp học công trường, nông trại 10 Tham quan di tích lịch sử 11 Trải nghiệm lao động tự phục vụ rèn kỹ sống 12 Các hoạt động khác Câu 4: Xin thầy/cô cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu điều kiện - phương tiện việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học TT Điều kiện - Phương tiện Năng lực tổ chức hoạt động giáo viên Cơ sở vật chất Nguồn tài Chính quyền địa phương tổ chức xã hội nhiệt tình giúp đỡ Cha mẹ trẻ tích cực phối hợp tham gia Nhà trường có chế quản lý Mức độ đáp ứng yêu cầu Tương đối Chưa Đáp ứng đáp ứng đáp ứng Câu 5: Quý thầy (cô) đánh khó khăn mà giáo viên gặp phải tiến hành hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú? STT Những khó khăn giáo viên triển khai hoạt động TN GV chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò HĐTN cho học sinh GV thiếu phương pháp, kỹ tổ chức HĐTN cho học sinh Thời gian dành cho HĐTN chưa hợp lý, thiếu Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động hạn chế (chưa phong phú, đa dạng) chưa thu hút học sinh tham gia Các điều kiện, phương tiện phục vụ HĐTN thiếu Đánh giá kết hoạt động học sinh khó khăn chưa xây dựng tiêu chí đánh giá Chưa có chế, sách động viên lực lượng giáo dục tham gia HĐTN Những khó khăn khác Mức độ khó khăn Câu 6: Nhà trường thực nội dung công việc lập kế hoạch sau để hướng dẫn giáo viên triển khai hoạt động trải nghiệm cho học sinh mức độ thực hiện? STT 10 Các loại kế hoạch xây dựng Hoạt động trải nghiệm theo ngày hội, ngày lễ Tổ chức câu lạc mơn học Kế hoạch rèn luyện TDTT văn hóa văn nghệ Chăm sóc di tích lịch sử địa phương Tổ chức lớp học sinh hoạt học tập nông trại Học sinh tự tổ chức chào cờ, sinh hoạt lớp cuối tuần Hoạt động xã hội Hoạt động tình nguyện Vận dụng kiến thức theo chủ đề liên môn học Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động Mức độ thực Câu 7: Theo thầy( cô) nhà trường triển khai công việc sau để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mức độ thực hiện? STT Nội dung công việc triển khai Thành lập ban đạo tổ chức hoạt động Bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm Xây dựng chế phối hợp nhà trường với bên liên quan để tổ chức hoạt động Phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo chức nhiệm vụ loại hình hoạt động TN học sinh Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động Xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá kết hoạt động Hướng dẫn giáo viên xây dựng nội dung, chương trình để tổ chức hoạt động TN Các nội dung khác Mức độ thực Câu 8: Nhà trường tiến hành biện pháp đạo sau để hướng dẫn giáo viên tổ chức, triển khai hoạt động TN cho học sinh tiểu học mức độ thực hiện? STT Nội dung đạo Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động TN theo khối, lớp Thiết kế nội dung kịch hoạt động TN theo khối lớp Phối hợp lực lượng để tổ chức hoạt động TN cho học sinh Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia hoạt động Hướng dẫn quy trình triển khai hoạt động TN cho học sinh Chỉ đạo đánh giá kết hoạt động TN cho học sinh Chia sẻ kinh nghiệm giáo viên tổ chức hoạt động TN Các nội dung khác Mức độ thực Câu 9: Nhà trường tiến hành nội dung sau để kiểm tra, đánh giá kết tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mức độ thực hiện? Mức độ thực Nội dung kiểm tra STT 1 Kế hoạch tổ chức hoạt động TN theo khối, lớp Kịch hoạt động TN theo khối lớp Sản phẩm tổ chức hoạt động TN cho học sinh Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia hoạt động Quy trình triển khai hoạt động TN cho học sinh Kết hoạt động TN cho học sinh Hiệu hoạt động TN Các nội dung khác Câu 10: Trong trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú, nhà trường thường gặp khó khăn sau đây? Và mức độ khó khăn? STT Các khó khăn Năng lực quản lý tổ chức hoạt động TN hạn chế Năng lực tổ chức hoạt động giáo viên hạn chế Chưa có hỗ trợ phối hợp cha mẹ học sinh Chưa có phối hợp tận tình bên liên quan Thiếu sở vật chất Thiếu tài Chưa có chế quản lý hoạt động Các nội dung khác Trân trọng cảm ơn thầy( cơ)! Mức độ khó khăn Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN Xin thầy( cô) cho biết số thông tin sau: Nhà trường giáo viên thường gặp khó khăn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học bán trú? Câu 2: Những nội dung nhà trường quan tâm trình lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh? Câu 3: Trong công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, nhà trường thường xuyên quan tâm đến nội dung nào? Câu 4: Trong công tác đạo hoạt động trải nghiệm cho học sinh, nhà trường thường xuyên quan tâm đến đạo nội dung nào? Câu 5: Nhà trường thu hút cha mẹ học sinh lực lượng tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh chưa? Vì sao? Câu 6: Nhà trường có chế giám sát hoạt động trải nghiệm học sinh chưa? Phụ lục 4: BẢNG HỎI KHẢO NGHIỆM VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Câu 1: Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết mức độ cần thiết biện pháp đề xuất? Mức độ cần thiết Biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Ghi chú: Biện pháp 1: Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh lực lượng xã hội tầm quan trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú Biện pháp 3: Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ Biện pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao lực cho cán quản lý giáo viên trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ tổ chức hoạt động trải nghiệm Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên Biện pháp 6: Đảm bảo điều kiện cho hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Biện pháp 7: Xây dựng chế thực giám sát hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Câu 2: Xin thầy( cơ) vui lòng cho biết mức độ khả thi biện pháp đề xuất? Mức độ khả thi Biện pháp Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Khơng khả thi Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Ghi chú: Biện pháp 1: Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh lực lượng xã hội tầm quan trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú Biện pháp 3: Huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ Biện pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao lực cho cán quản lý giáo viên trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ tổ chức hoạt động trải nghiệm Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên Biện pháp 6: Đảm bảo điều kiện cho hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Biện pháp 7: Xây dựng chế thực giám sát hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ... thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 42 2.3.1 Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. .. động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ,. .. sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên 71 3.2.6 Đảm bảo điều kiện cho hoạt động trải nghiệm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn