Bài giảng quản trị nguồn nhân lực 1

15 59 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:10

Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các quan niệm, chính sách và hoạt động thực tiễn sử dụng trong quản trị con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức và nhân viên Là công cụ cơ bản giúp cho các nhà quản trị xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cũng như các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà nhân viên phải có để hoàn thành tốt công việc LOGO QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC www.themegallery.com Bố cục Khái niệm Các chức Hoạch định Xu hướng Thách thức Company Logo 1/ Định nghĩa www.themegallery.com Khái Niệm 2/ Mục tiêu 3/ Sự khác biệt QT nhân QT nhân lực Company Logo Khái niệm QT nguồn nhân lực 1/ Định Nghĩa www.themegallery.com  Quản trị nguồn nhân lực hệ thống quan niệm, sách hoạt động thực tiễn sử dụng quản trị người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức nhân viên Company Logo Khái niệm QT nguồn nhân lực www.themegallery.com Mục tiêu Sử dụng có hiệu tổ chức Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện để cá nhân phát huy tối đa lực Company Logo Khái niệm QT nguồn nhân lực www.themegallery.com 3/ So sánh QT nhân QT nguồn nhân lực Tiêu chí QT nhân QT nguồn nhân lực Quan điểm chung Lao động chi phí đầu vào Nguồn nhân lực tài sản quý cần phát triển Mục tiêu đào tạo Giúp nhân viên thích nghi vị trí họ Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực Viễn cảnh Ngắn hạn trung hạn Dài hạn Lợi cạnh tranh Thị trường công nghệ Chất lượng nguồn nhân lực Cơ sở suất chất lượng Máy móc + tổ chức Cơng nghệ + tổ chức + chất lượng nguồn nhân lực Các yếu tố động viên Tiền thăng tiến nghề nghiệp Tính chất cơng việc + thăng tiến + tiền Thái độ thay đổi Nhân viên thường chống lại thay đổi Nguồn nhân lực thích ứng, đối mặt với thách thức Company Logo Các chức QT nguồn nhân lực Lập kế hoạch tuyển dụng Đào tạo phát triển Duy trì quản lý Hệ thống thơng tin dịch vụ nhân lực www.themegallery.com Company Logo Hoạch định phân tích cơng việc Hoạch định nguồn nhân lực Phân tích cơng việc www.themegallery.com Company Logo Hoạch định phân tích cơng việc 1.Hoạch định NNL qua bước - Phân tích mơi trường kinh doanh, xác định mục tiêu, chiến lược DN www.themegallery.com - Phân tích đánh giá tài nguyên nhân lực Company Logo Hoạch định phân tích cơng việc www.themegallery.com Mơi trường Vĩ Mơ Phân tích mơi trường Mơi trường Tác Nghiệp Mơi trường Nội Bộ Company Logo Hoạch định phân tích cơng việc Phương diện hệ thống Phân tích đánh giá tài nguyên nhân lực www.themegallery.com Phương diện quy trình Company Logo Hoạch định phân tích cơng việc Phân tích cơng việc - Là cơng cụ giúp cho nhà quản trị xác định nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phẩm chất, kỹ cần thiết mà nhân viên phải có để hồn thành tốt công việc www.themegallery.com - Là tài liệu để xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc Company Logo Xu hướng QT nguồn nhân lực www.themegallery.com Tiếp cận chiến lược Tính chất quốc tế hóa QT nguồn nhân lực Duy trì hành vi chuẩn mực Định chuẩn đánh giá kết nguồn nhân lực Company Logo Những thách thức QT nguồn nhân lực Tái cấu trúc vốn www.themegallery.com Tăng trưởng chậm Cạnh tranh tồn cầu Thách thức Tính đa dạng LLLĐ Mong muốn Các mục người tiêu xã hội LĐ Company Logo LOGO www.themegallery.com ... hướng Thách thức Company Logo 1/ Định nghĩa www.themegallery.com Khái Niệm 2/ Mục tiêu 3/ Sự khác biệt QT nhân QT nhân lực Company Logo Khái niệm QT nguồn nhân lực 1/ Định Nghĩa www.themegallery.com... nguồn nhân lực Phân tích cơng việc www.themegallery.com Company Logo Hoạch định phân tích cơng việc 1. Hoạch định NNL qua bước - Phân tích mơi trường kinh doanh, xác định mục tiêu, chiến lược DN www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị nguồn nhân lực 1, Bài giảng quản trị nguồn nhân lực 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn