(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

144 73 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:03

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN KHẮC HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG BƯỞI ĐẠI MINH HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN KHẮC HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BĨN LÁ CHẤT ĐIỀU HỊA SINH TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG BƯỞI ĐẠI MINH HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Duy Trường TS Nguyễn Minh Tuấn Thái Nguyên - NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Hùng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy TS Hà Duy Trường TS Nguyễn Minh Tuấn người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến q báu q trình thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Nơng học Phòng Đào tạo - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Hùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài .2 Yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở khoa học việc sử dụng phân bón 1.1.2 Cơ sở khoa học việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 1.2 Nguồn gốc bưởi .6 1.3 Tình hình nghiên cứu giới nước .7 1.3.1 Tổng quan tình hình sản xuất bưởi giới 1.3.2 Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam 1.3.3 Tình hình sản xuất bưởi Yên Bái 13 1.4 Các nghiên cứu bưởi giới nước 15 1.4.1 Các nghiên cứu dinh dưỡng bưởi giới 15 1.4.2 Các nghiên cứu dinh dưỡng bưởi nước 18 1.5 Nghiên cứu sử dụng phân bón chất điều hòa sinh trưởng 23 1.5.1 Nghiên cứu giới 23 1.5.2 Nghiên cứu nước 25 1.6 Kết luận rút từ tổng quan 29 iv Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 30 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 30 2.2 Địa điểm nghiên cứu 31 Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 31 2.3 Thời gian nghiên cứu 31 2.4 Nội dung phương pháp nghiêncứu 31 2.4.1 Nội dung nghiên cứu 31 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, suất chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 37 3.1.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian sinh trưởng đợt lộc bưởi Đại Minh 37 3.1.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến đặc điểm lộc thục bưởi Đại Minh 41 3.1.3 Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian hoa tỷ lệ đậu bưởi Đại Minh 42 3.1.4 Ảnh hưởng số loại phân bón đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Đại Minh 44 3.1.5 Ảnh hưởng số loại phân bón đến đặc điểm bưởi Đại Minh 46 3.1.6 Ảnh hưởng số loại phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh 47 3.1.7 Ảnh hưởng số loại phân bón đến sâu hại bưởi Đại Minh 49 3.1.8 Ảnh hưởng số loại phân bón đến hiệu kinh tế bưởi Đại Minh 50 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, suất chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 51 v 3.2.1 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến thời gian sinh trưởng đợt lộc bưởi Đại Minh 51 3.2.2 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến đặc điểm lộc thục bưởi Đại Minh 54 3.2.3 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến thời gian hoa tỷ lệ đậu bưởi Đại Minh 55 3.2.4 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Đại Minh 57 3.2.5 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến đặc điểm bưởi Đại Minh 58 3.2.6 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến chất lượng bưởi Đại Minh 59 3.2.7 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến sâu hại bưởi Đại Minh 60 3.2.8 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến hiệu kinh tế bưởi Đại Minh 61 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 66 Kết luận 66 Đề nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng CT : Công thức CV% : (Coefficient of variation) Hệ số biến động KH & CN : Khoa học công nghệ LSD : (Least-Significant Difference) Sai khác nhỏ có ý nghĩa NN-PTNT : Nơng nghiệp - phát triển nông thôn PC : Phân chuồng UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất sản lượng bưởi châu lục giới năm 2016 Bảng 1.2: Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam (2012 - 2016) Bảng 1.3: Lượng phân bón hàng năm cho số giống bưởi đặc sản Việt Nam 21 Bảng 3.1: Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian sinh trưởng đợt lộc xuân bưởi Đại Minh 37 Bảng 3.2: Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian sinh trưởng đợt lộc hè bưởi Đại Minh 39 Bảng 3.3: Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian sinh trưởng đợt lộc thu bưởi Đại Minh 40 Bảng 3.4: Ảnh hưởng số loại phân bón đến đến sinh trưởng phát triển đợt lộc bưởi Đại Minh 41 Bảng 3.5: Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian hoa bưởi Đại Minh 43 Bảng 3.6: Ảnh hưởng số loại phân bón đến tỷ lệ đậu bưởi Đại Minh 44 Bảng 3.7: Ảnh hưởng số loại phân bón đến yếu tố cấu thành suất suất bưởi Đại Minh 45 Bảng 3.8: Ảnh hưởng số loại phân bón đến đặc điểm bưởi Đại Minh 46 Bảng 3.9: Ảnh hưởng số loại phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh 48 Bảng 3.10: Ảnh hưởng số loại phân bón sâu hại bưởi Đại Minh 49 Bảng 3.11: Ảnh hưởng số loại phân bón đến hiệu kinh tế bưởi Đại Minh 50 Bảng 3.12: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến thời gian sinh trưởng đợt lộc xuân bưởi Đại Minh 51 viii Bảng 3.13: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến thời gian sinh trưởng đợt lộc hè bưởi Đại Minh 52 Bảng 3.14: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến thời gian sinh trưởng đợt lộc thu bưởi Đại Minh 53 Bảng 3.15: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển đợt lộc bưởi Đại Minh 54 Bảng 3.16: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến thời gian hoa bưởi Đại Minh 55 Bảng 3.17: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến tỷ lệ đậu bưởi Đại Minh 56 Bảng 3.18: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến suất yếu tố cấu thành suất bưởi Đại Minh 57 Bảng 3.19: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến đặc điểm bưởi Đại Minh 58 Bảng 3.20: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến chất lượng bưởi Đại Minh 59 Bảng 3.21: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến sâu hại bưởi Đại Minh 60 Bảng 3.22: Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến hiệu kinh tế bưởi Đại Minh 61 The SAS System 23:05 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:05 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 159571.4617 31914.2923 11.99 0.0044 Error 15966.4999 2661.0833 11 175537.9616 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.909042 5.822136 51.58569 886.0269 Source rep trt Source rep trt DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 18048.9739 141522.4878 9024.4870 47174.1626 3.39 17.73 0.1034 0.0022 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 18048.9739 141522.4878 9024.4870 47174.1626 3.39 17.73 0.1034 0.0022 The SAS System 23:05 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 2661.083 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 103.06 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A A A 1005.93 937.84 3 887.83 712.51 B B B C 15.Tổng số The SAS System 22:58 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 22:58 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 2084.958942 416.991788 95.85 F 39.421517 2045.537425 19.710758 681.845808 4.53 156.72 0.0632 F 39.421517 2045.537425 19.710758 681.845808 4.53 156.72 0.0632 F Model 4881.471958 976.294392 247.18 F 34.930467 4846.541492 17.465233 1615.513831 4.42 409.01 0.0660 F 34.930467 4846.541492 17.465233 1615.513831 4.42 409.01 0.0660 F Model 1.59954167 0.31990833 1.46 0.3272 Error 1.31735000 0.21955833 11 2.91689167 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.548372 3.679151 0.468571 12.73583 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.39631667 1.20322500 0.19815833 0.40107500 0.90 1.83 0.4543 0.2427 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.39631667 1.20322500 0.19815833 0.40107500 0.90 1.83 0.4543 0.2427 rep trt Source rep trt The SAS System 23:18 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.219558 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.9362 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A A A A A A A 13.1633 12.8633 3 12.6133 12.3033 18 Đường kính The SAS System 23:20 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:20 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.80927500 0.16185500 1.50 0.3166 Error 0.64915000 0.10819167 11 1.45842500 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.554897 2.801150 0.328925 11.74250 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.35045000 0.45882500 0.17522500 0.15294167 1.62 1.41 0.2739 0.3278 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.35045000 0.45882500 0.17522500 0.15294167 1.62 1.41 0.2739 0.3278 rep trt Source rep trt The SAS System 23:20 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.108192 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.6572 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A A A A A A A 11.9300 11.8767 11.7367 3 11.4267 19 Số hạt The SAS System The GLM Procedure 23:21 Wednesday, August 15, 2018 Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:21 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1281.979167 256.395833 5.16 0.0351 Error 298.375000 49.729167 11 1580.354167 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.811197 10.14053 7.051891 69.54167 Source rep trt Source rep trt DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 182.541667 1099.437500 91.270833 366.479167 1.84 7.37 0.2388 0.0195 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 182.541667 1099.437500 91.270833 366.479167 1.84 7.37 0.2388 0.0195 The SAS System 23:21 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 49.72917 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 14.089 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A A A 84.583 71.083 61.667 3 60.833 B B B B B 20 Số múi The SAS System The GLM Procedure 23:22 Wednesday, August 15, 2018 Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:22 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3.27604167 0.65520833 1.58 0.2954 Error 2.48958333 0.41493056 11 5.76562500 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.568202 5.631922 0.644151 11.43750 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 1.21875000 2.05729167 0.60937500 0.68576389 1.47 1.65 0.3026 0.2746 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 1.21875000 2.05729167 0.60937500 0.68576389 1.47 1.65 0.3026 0.2746 rep trt Source rep trt The SAS System 23:22 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.414931 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 1.2869 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A A A A A A A 11.8333 11.6667 3 11.5000 10.7500 21 Độ Brix The SAS System The GLM Procedure Class Level Information 23:30 Wednesday, August 15, 2018 Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:30 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13.99989108 2.79997822 5.32 0.0328 Error 3.15734271 0.52622378 11 17.15723379 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.815976 7.064372 0.725413 10.26861 Source rep trt Source rep trt DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.37259526 13.62729582 0.18629763 4.54243194 0.35 8.63 0.7156 0.0135 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.37259526 13.62729582 0.18629763 4.54243194 0.35 8.63 0.7156 0.0135 The SAS System 23:30 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.526224 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 1.4493 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A A A 11.7828 10.5958 3 C C C 9.8208 8.8750 B B B 22 Độ chua The SAS System The GLM Procedure Class Level Information 23:30 Wednesday, August 15, 2018 Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:30 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.97043177 0.19408635 18.34 0.0014 Error 0.06349896 0.01058316 11 1.03393073 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.938585 3.007843 0.102874 3.420208 Source rep trt Source rep trt DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.00626354 0.96416823 0.00313177 0.32138941 0.30 30.37 0.7541 0.0005 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.00626354 0.96416823 0.00313177 0.32138941 0.30 30.37 0.7541 0.0005 The SAS System 23:30 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.010583 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.2055 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A 3.89000 B B B 3.34833 3.31167 3 3.13083 C C C 23.Tỷ lệ chất khô The SAS System The GLM Procedure Class Level Information 23:23 Wednesday, August 15, 2018 Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 23:23 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 8.42475793 1.68495159 32.32 0.0003 Error 0.31276076 0.05212679 11 8.73751869 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.964205 2.066038 0.228313 11.05076 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.01302859 8.41172934 0.00651429 2.80390978 0.12 53.79 0.8848 F 0.01302859 8.41172934 0.00651429 2.80390978 0.12 53.79 0.8848 F Model 8.42475793 1.68495159 32.32 0.0003 Error 0.31276076 0.05212679 11 8.73751869 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.964205 2.066038 0.228313 11.05076 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.01302859 8.41172934 0.00651429 2.80390978 0.12 53.79 0.8848 F 0.01302859 8.41172934 0.00651429 2.80390978 0.12 53.79 0.8848 F Model 6.22500000 1.24500000 14.50 0.0027 Error 0.51500000 0.08583333 11 6.74000000 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.923591 0.325888 0.292973 89.90000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.06500000 6.16000000 0.03250000 2.05333333 0.38 23.92 0.7001 0.0010 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.06500000 6.16000000 0.03250000 2.05333333 0.38 23.92 0.7001 0.0010 rep trt Source rep trt The SAS System 21:57 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.085833 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.5853 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A 90.9667 B B B 89.9667 3 89.7000 C 88.9667 25.Vitamin C The SAS System 23:32 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: yield 12 12 23:32 Wednesday, August 15, 2018 Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 438.8130785 87.7626157 16.79 0.0018 Error 31.3599536 5.2266589 11 470.1730321 Corrected Total Source R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.933301 2.167717 2.286189 105.4653 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 15.3622685 423.4508099 7.6811343 141.1502700 1.47 27.01 0.3024 0.0007 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 15.3622685 423.4508099 7.6811343 141.1502700 1.47 27.01 0.3024 0.0007 rep trt Source rep trt The SAS System 23:32 Wednesday, August 15, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 5.226659 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 4.5676 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N trt A 113.167 B B B 108.111 3 103.556 C 97.028 3 26 Khối lượng vỏ The SAS System 16:50 Thursday, September 12, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 16:50 Thursday, September 12, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1066.677398 213.335480 2.26 0.1742 Error 565.216953 94.202826 11 1631.894352 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.653644 4.139326 9.705814 234.4781 Source rep trt Source rep trt DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 252.2676969 814.4097016 126.1338484 271.4699005 1.34 2.88 0.3305 0.1250 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 252.2676969 814.4097016 126.1338484 271.4699005 1.34 2.88 0.3305 0.1250 The SAS System 16:50 Thursday, September 12, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 94.20283 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 19.391 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A A A 244.823 238.808 3 231.500 222.781 B B B B B 27 Khối lượng hạt The SAS System 16:39 Thursday, September 12, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 4 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System 16:39 Thursday, September 12, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 215.1097129 43.0219426 4.53 0.0467 Error 56.9778523 9.4963087 11 272.0875652 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.790590 11.26712 3.081608 27.35045 Source rep trt Source rep trt DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 11.5393428 203.5703700 5.7696714 67.8567900 0.61 7.15 0.5751 0.0209 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 11.5393428 203.5703700 5.7696714 67.8567900 0.61 7.15 0.5751 0.0209 The SAS System 16:39 Thursday, September 12, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 9.496309 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 6.1567 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 33.385 28.528 C C C 25.166 3 22.323 B B B ... trưởng, suất chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, suất chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Ý... cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, suất chất lượng bưởi Đại Minh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái Mục đích nghiên cứu đề tài Xác định nồng độ chất. .. chất điều hòa sinh trưởng phân bón thích hợp đến sinh trưởng, phát triển suất chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 3 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bonslas và chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn