(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

363 109 0
  • Loading ...
1/363 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:56

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt NamNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH VŨ ĐÌNH MAI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ NỮ LỨA TUỔI 13-15 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TP Hồ Chí Minh, 2019 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH VŨ ĐÌNH MAI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ NỮ LỨA TUỔI 13-15 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ VIỆT NAM Ngành: Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Ngọc Trung TS Trần Quốc Tuấn TP Hồ Chí Minh, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Trong cơng trình nghiên cứu này, sở số liệu tài liệu tham khảo sử dụng hoàn tồn đảm bảo trung thực, xác có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Vũ Đình Mai MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Cơ sở lý luận tuyển chọn tài thể thao 1.1.1.Các khái niệm liên quan đến tuyển chọn tài thể thao 1.1.2 Khoa học tuyển chọn tài thể thao 1.1.3 Dự báo tài thể thao khuynh hướng tuyển chọn tài thể thao10 1.2 Cơ sở khoa học tuyển chọn vận động viên thể thao 12 1.2.1 Vai trò khoa học tuyển chọn thể thao 12 1.2.2 Nhiệm vụ khoa học tuyển chọn thể thao 13 1.2.3 Hệ thống tuyển chọn VĐV: 14 1.2.4 Các nhân tố tác động đến tuyển chọn vận động viên 20 1.3 Các giai đoạn tuyển chọn trình huấn luyện nhiều năm 23 1.3.1 Tuyển chọn ban đầu tuyển chọn chun mơn hóa ban đầu 24 1.3.2 Tuyển chọn chun mơn hóa sâu tuyển chọn VĐV ưu tú 25 1.4 Đặc trưng mơn bóng đá đặc điểm cơng tác huấn luyện bóng đá nữ 27 1.4.1 Khái quát phát triển mơn bóng đá nữ 27 1.4.2 Các đặc trưng môn bóng đá 27 1.4.3 đặc điểm cơng tác huấn luyện bóng đá nữ 29 1.5 Đặc điểm hình thái chức sinh lý lứa tuổi 13 - 15 41 1.5.1 Đặc điểm phát triển hình thái 41 1.5.2 Đặc điểm sinh lý trẻ em lứa tuổi 13 - 15 42 1.5.3 Đặc điểm thời kỳ phát dục 45 1.5.4 Đặc điểm tố chất thể vận động viên bóng đá nữ 46 1.6 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan 48 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 52 2.1 Phương pháp nghiên cứu 52 2.1.1 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu 52 2.1.2 Phương pháp vấn 52 2.1.3 Phương pháp kiểm tra y sinh học 53 2.1.4 Phương pháp kiểm tra tâm lý 57 2.1.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 62 2.1.6 Phương pháp quan sát sư phạm 67 2.1.7 Phương pháp toán thống kê 70 2.2 Tổ chức nghiên cứu 72 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 72 2.2.2 Khách thể nghiên cứu 72 2.2.3 Kế hoạch nghiên nghiên cứu 73 2.2.4 Địa điểm đơn vị phối hợp nghiên cứu 73 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 74 3.1 Lựa chọn xác định tiêu tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 74 3.1.1 Lựa chọn nội dung tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 74 3.1.2 Xác định tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 80 3.1.3 Bàn luận kết nghiên cứu lựa chọn xác định tiêu tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 90 3.2 Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 89 3.2.1 Mô tả mẫu kiểm tra 91 3.2.2 Ứng dụng tiêu tuyển chọn đánh giá khiếu vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 92 3.2.3 Xây dựng thang điểm tiêu chuẩn tuyển chọn tuyển chọn VĐV Bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam 106 3.2.4 Bàn luận xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 130 3.3 Kiểm nghiệm tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV Bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam 135 3.3.1 Mơ tả khách thể VĐV bóng đá nữ tham gia tuyển chọn 135 3.3.2 Kết kiểm tra lực thể thao VĐV bóng đá nữ tham gia tuyển chọn 135 3.3.3 Điểm trung bình tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ tham gia tuyển chọn 136 3.3.4 Kết phân loại tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ tham gia tuyển chọn 137 3.3.5 Tổng điểm nội dung tuyển chọn VĐV bóng đá nữ tham gia tuyển chọn 138 3.3.6 Xếp loại tổng điểm nội dung tuyển chọn VĐV bóng đá nữ tham gia tuyển chọn 139 3.3.7 Kết tuyển chọn VĐV bóng đá nữ 142 3.3.8 Bàn luận kết kiểm nghiệm tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV Bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam 143 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149 KẾT LUẬN: 149 KIẾN NGHỊ: 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Viết tắt Thuật ngữ tiếng Việt NLTT Năng lực thể thao TĐTL Trình độ tập luyện TNTT Tài thể thao TTTT Thành tích thể thao TCTT Tuyển chọn thể thao NKTT Năng khiếu thể thao TM Thủ môn TĐ Tiền đạo TV Tiền vệ HV Hậu vệ LVĐ Lượng vận động GS, PGS, TS Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ TDTT Thể dục thể thao HLV Huấn luyện viên VĐV Vận động viên KT Kỹ thuật TL Thể lực KCT Kỹ - Chiến thuật TLTT Tâm lý – Trí tuệ HT Hình thái cm Centimét kg Kilogam s Giây m Mét DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 2.1 NỘI DUNG Tỷ lệ tuyển chọn thời điểm phát dục thiếu niên trường thể thao trẻ Quy trình tuyển chọn vào trường khiếu thể thao TT Sự thay đổi số đo chiều cao thể bước vào thời gian phát dục Thời kỳ nhạy cảm phát triển tố chất thể thiếu niên Đánh giá độ phù hợp phiếu vấn (Descriptive Statistics) TRANG 22 24 45 48 53 Bảng 2.2 Các thơng số tính hiệu suất thi đấu – nội dung kỹ chiến thuật 69 Bảng 2.3 Các thơng số tính hiệu suất thi đấu – nội dung di chuyển 69 Bảng 2.4 Các thơng số tính hiệu suất thi đấu thủ mơn 70 Bảng 3.1 Các nội dung tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 qua thu thập thu thập thông tin 75 Bảng 3.2 Kết vấn nội dung tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 (Descriptive Statistics) 76 Bảng 3.3 Tần suất tần số mức cần thiết nội dung tuyển chọn Sau 76 Bảng 3.4 Hệ số tin cậy tổng thể (Reliability Statistics) 77 Bảng 3.5 Quan hệ tương quan nội dung tuyển chọn (Inter-Item Correlation Matrix) 77 Bảng 3.6 Hệ số tin cậy biến (Item-Total Statistics) 78 Bảng 3.7 Trị số KMO and Bartlett's Test 78 Bảng 3.8 Các hệ số tải hệ số tích lũy Total Variance Explained 79 Bảng 3.9 Ma trận xoay yếu tố thành phần (Rotated Component Matrixa) 79 Bảng 3.10 Trọng số ảnh hưởng nội dung tuyển chọn Bảng 3.11 Kết thu thập tiêu tuyển chọn từ phiếu thu thập thông tin Sau 82 Bảng 3.12 Kết vấn lần ($T Frequencies) xác định tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 Sau 83 Bảng 3.13 Kết kiểm định Wilconxon lần vấn lựa chọn tiêu đánh giá 84 Bảng 3.14 Các tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 đạt quy ước lựa chọn Sau 84 Bảng 3.15 Độ tin cậy tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 - 15 vị trí tiền đạo - tiền vệ hậu vệ Sau 86 Bảng 3.16 Độ tin cậy tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 - 15 vị trí thủ môn 87 Bảng 3.17 Mối tương quan tiêu tuyên chọn với thành tích thi đấu (Correlations) VĐV bóng đá vị trí tiền đạo tiền vệ hậu vệ lứa tuổi 13 - 15 Sau 88 Bảng 3.18 Mối tương quan tiêu tuyên chọn với thành tích thi đấu (Correlations) VĐV bóng đá vị trí thủ mơn lứa tuổi 13 - 15 Sau 88 Bảng 3.19 Mô tả mẫu nghiên cứu Bảng 3.20 Hình thái VĐV bóng đá nữ vị trí tiền đạo - tiền vệ hậu vệ Sau 92 Bảng 3.21 Xếp loại BMI VĐV bóng đá nữ vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ Sau 92 Bảng 3.22 Hình thái thủ mơn 93 Bảng 3.23 Xếp loại BMI Thủ môn 93 Bảng 3.24 Kết kiểm tra tiêu sinh lý - sinh hóa VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 - 15 ví trí tiền đạo - tiển vệ - hậu vệ 80 92 Sau 94 Bảng 3.25 Phân loại HW VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 - 15 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ Sau 94 Bảng 3.26 Kết kiểm tra số sinh lý - sinh hóa VĐV bóng đá nữ vị trí thủ môn (Descriptive Statistics) Sau 95 Bảng 3.27 Kết kiểm tra lực tâm lý - trí tuệ VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ (Descriptives) Sau 96 Bảng 3.28 Phân loại tiêu lực tâm lý - trí tuệ VĐV vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ Sau 96 Bảng 3.29 Kết kiểm tra lực tâm lý - trí tuệ thủ môn nữ lứa tuổi 13 -15 (Descriptives) Sau 98 Bảng 3.30 Phân loại tiêu lực tâm lý - trí tuệ thủ mơn Sau 98 Bảng 3.31 Kết kiểm tra thể lực chung chuyên mơn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ (Descriptives) Sau 99 Bảng 3.32 Kết kiểm tra thể lực chung chuyên môn thủ môn nữ lứa tuổi 13 -15 (Descriptives) 101 Bảng 3.33 Kết kiểm tra kỹ - chiến thuật VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ (Descriptives) Sau 102 Bảng 3.34 Kết kiểm tra kỹ - chiến thuật VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 -15 vị trí thủ mơn (Descriptives) Sau 104 Bảng 3.35 Kiểm nghiệm phân phối chuẩn tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 15 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ (Tests of Normality) Sau 106 Bảng 3.36 Kiểm nghiệm phân phối chuẩn tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 14 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ (Tests of Normality) Sau 106 Bảng 3.37 Kiểm nghiệm phân phối chuẩn tiêu tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 vị trí tiền đạo - tiền vệ - hậu vệ Sau 106 KT N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 TL1 235 238 247 244 230 235 249 240 239 245 245 245 233 221 239 235 235 240 233 240 238 232 229 230 230 215 225 224 215 222 225 D12 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5 4.5 4.5 0.5 6.5 1.5 6.5 X12 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 TL2 195 206 195 195 197 211 202 196 204 202 210 209 192 193 192 198 198 202 202 200 210 196 202 195 198 198 185 188 188 189 188 D13 6.5 3 3.5 5.5 7.5 7.5 2.5 2.5 5 6.5 6.5 5.5 10 6.5 3.5 5 1.5 5.5 5.5 5.5 X13 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 TL4 4.67 4.68 4.6 4.59 4.66 4.61 4.68 4.69 4.59 4.63 4.65 4.68 4.6 4.71 4.68 4.76 4.69 4.69 4.7 4.78 4.73 4.76 4.67 4.72 4.72 4.75 4.97 4.89 4.78 4.68 4.6 D14 3.5 7.5 2.5 5.5 4.5 10 6.5 6 5.5 4.5 4.5 3.5 10 X14 3 4 3 3 3 3 3 3 1 Chấm điểm xếp loại tiêu thể lực chung chuyên môn TL5 D15 X15 TL6 D16 X16 TL7 D17 X17 TL8 D18 8.59 4.5 14.5 6.5 23.7 3.5 28 8.6 4.5 14.6 5.5 23.5 27.3 8.56 14.5 23.8 3 27.9 5.5 8.43 7.5 14.5 6.5 22.2 27.2 8.65 3.5 14.6 5.5 22.1 28 4.5 8.45 7.5 14.9 0 23.4 4.5 27.8 5.5 8.4 14.7 23.6 28.7 8.7 2.5 14.7 23.1 28.3 8.74 1.5 14.6 22.8 6.5 27.7 8.51 14.5 6.5 23.4 4.5 27.8 5.5 8.6 4.5 14.4 7.5 24.1 2 28 8.6 4.5 14.7 3 22.3 7.5 28.9 1.5 8.84 4.5 14.6 22.9 8.5 28.7 8.65 7.5 14.7 4.5 24.2 5.5 29.5 4.5 8.72 6.5 14.6 6.5 24.1 5.5 28.5 8.73 6.5 14.6 7.5 23.3 7.5 29.3 4.5 8.74 15.4 24 31.3 8.78 5.5 14.4 9.5 23.5 29.1 8.92 3.5 14.6 7.5 24.9 3.5 29.7 8.89 14.6 24.6 4.5 29.3 8.66 7.5 14.7 5.5 24.9 3.5 28.3 8.66 7.5 14.6 7.5 23.8 28.5 6.5 8.34 10 14.6 7.5 24.4 28.7 9.19 14.2 10 24.4 28.9 8.9 3.5 15.2 26 1.5 28.8 9.37 15.3 25.8 1.5 29.8 3.5 8.11 10 15.8 2 24.7 7.5 32.9 0.5 9.1 0.5 15.4 25.6 3.5 32.4 1.5 9.2 15.5 25.8 2.5 30.1 8.76 6.5 15.2 6.5 25.1 5.5 29.6 8.5 9.1 0.5 15.1 7.5 25 6.5 29.9 7.5 X18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 TL9 2790 2790 2679 2605 2610 2750 2645 2780 2710 2667 2730 2742 2760 2550 2630 2592 2590 2430 2575 2580 2400 2530 2490 2550 2460 2450 2350 2302 2420 2430 2475 D19 7.5 7.5 2 6.5 5.5 9.5 6.5 2.5 5.5 5 3.5 3.5 2.5 5.5 7.5 X19 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 TL10 11 11.5 11.9 11.3 11.1 11.5 11.3 10.4 11.3 12.4 11.5 12.6 10.6 10.1 10.5 10.5 10.4 10.4 9.56 10.5 9.42 10.3 10.4 10.5 10.4 10.5 9.26 9.36 9.27 9.22 9.21 D20 3.5 6.5 4.5 4.5 1.5 4.5 8.5 6.5 3.4 6.5 6.5 5.5 6.5 0.5 5.5 6.5 5.5 6.5 8.5 5.5 3.5 3.5 X20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TL11 55 54.4 54.6 53 53 53 52.4 53 53 53.6 54.2 53.5 50 51 52 52 53 52 53 52.5 52.3 53.3 52.5 52.6 53.2 53.4 50 51 51 50.8 49.9 D21 8.5 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.5 4.5 4.5 4.5 6.5 4.5 6.5 5.5 5 5.5 5.5 7.5 6.5 6.5 2.5 X21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 KT N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 KT1 92 93 94 94 95 93 93 94 94 96 94 93 86 87 89 92 87 88 86 91 88 86 87 88 89 86 82 85 83 85 84 D22 1.5 3.5 5.5 5.5 7.5 3.5 3.5 5.5 5.5 9.5 5.5 3.5 9.5 8.5 5 2.5 7 5.5 X22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 KT2 30 29 28 28 29 29 29 29 28 30 31 31 27 28 28 27 28 29 27 28 27 28 26 28 27 26 25 26 25 26 25 D23 6.5 4.5 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 6.5 8.5 8.5 6.5 6.5 6.5 8.5 6.5 6.5 1.5 6.5 1.5 3.5 3.5 3.5 X23 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 KT3 16.7 17.7 16.7 17.8 17.6 17.6 16.6 16.7 17.6 17.2 16.9 17.8 15.9 15.9 15.9 16.3 15.5 15.2 15.2 16.2 16.3 15.9 16.2 15.8 15.6 14.8 13.6 13.3 13.6 12.7 13.2 D24 6.5 2.5 7.5 6.5 6.5 2.5 6.5 7.5 5.5 5.5 2.5 2.5 6.5 7.5 5.5 0.5 6.5 6.5 X24 3 2 3 3 2 3 3 3 3 KT4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 D25 7 3 3 7 7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5 X25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 KT5 8 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6 D26 7.5 7.5 4 7.5 4 7.5 4 4.5 7.5 7.5 4.5 7.5 4.5 7.5 1.5 1.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 8.5 4 4 X26 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 KT6 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 Chấm điểm xếp loại tiêu kỹ - chiến thuật D27 X27 KT7 D28 X28 KT8 D29 X29 KT9 6.5 5.5 6 34.5 9 6 32.6 6.5 5.5 6 33.5 5.5 6 32.2 1.5 1.5 1 33.5 6.5 5.5 6 32.9 1.5 1 33.5 5.5 6 32.8 6.5 5.5 6 33.9 4.5 5.5 6 33.5 4.5 5.5 6 33.7 4.5 5.5 6 32.3 7.5 30.2 7.5 31.5 7.5 8.5 31.2 3.5 6 9.5 32.5 3.5 30.2 3.5 30 7.5 8.5 30.3 3.5 29.8 3.5 30.8 7.5 29.9 3.5 29.8 3.5 29.8 3.5 8.5 9.5 30.8 3.5 30.2 8.5 3.5 3.5 28.9 7 28.9 3.5 3.5 29.9 3.5 3.5 27.8 7 28.7 D30 5.5 3.5 6.5 4.5 7.5 10 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 2.5 4.5 X30 KT10 D31 28.4 10 27.4 6.5 26.3 26 26.3 25.8 3.5 26.4 25.6 3 26.7 5.5 26.4 26.5 5.5 25.2 25 24.3 6.5 25 25.3 8.5 24 5.5 23.8 5.5 23.2 22.6 3 23.6 22.7 3 22.6 3 22.6 3 23.6 22.9 3.5 22.7 6.5 21.7 3.5 22.7 6.5 22.7 6.5 21.5 2.5 X31 KT11 D32 8.48 8.56 8.9 3.5 8.8 4.5 8.68 5.5 8.74 8.68 5.5 8.58 8.68 5.5 8.77 4.5 8.97 8.88 4 8.79 8.9 8.87 9.78 8.78 8.92 9.86 8.79 8.87 8.49 8.76 8.77 8.82 6.5 9.95 9.15 9.19 9.86 2.5 9.86 2.5 9.76 3.5 X32 HSKT D33 78.8 8.5 77.9 68.4 2.5 68.9 3 70.2 3.5 71.3 4.5 71.3 4.5 73.5 5.5 71.2 75.2 6.5 71.2 4.5 71.2 4.5 67.8 5.5 65.9 4.5 67.5 5.5 68.9 6.5 59.9 68.9 6.5 68.6 70.4 7.5 68.8 6.5 67.8 5.5 65.8 4.5 61.3 1.5 67.8 5.5 68.9 6.5 64.5 7.5 56.7 2 61.5 5.5 62.2 59.8 4.5 X33 HSDC D34 69.9 8.5 70.2 8.5 66.7 6.5 60.9 3 61.2 3 62.3 62.3 64.5 62.2 66.2 6.5 62.2 62.2 58.8 5.5 56.9 58.5 59.9 52.9 1.5 59.9 59.6 65.4 9.5 59.8 58.8 5.5 56.8 52.3 58.8 5.5 59.9 55.5 7.5 48.7 52.5 53.2 5.5 52.8 X34 HSTDC D35 74.4 74 8.5 67.6 4.5 64.9 3 65.7 3.5 66.8 66.8 69 5.5 66.7 70.7 6.5 66.7 66.7 63.3 5.5 61.4 63 64.4 56.4 64.4 64.1 67.9 8.5 64.3 63.3 5.5 61.3 56.8 63.3 5.5 64.4 60 7.5 52.7 57 57.7 5.5 56.3 X35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 KT N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 KT N32 N33 N34 N25 N26 N37 Tổng điểm phân loại tổng hợp TĐHT TĐCNSLSH TĐNLTLTT TĐTLCCM TĐKCT ĐTH ĐGHT ĐGCNSLSH ĐGTLTT ĐGTLCCM ĐGKCT ĐCTHNK 6.5 29 21 48.5 95.5 200.5 3 3 6.5 39.5 16 55 86 203 3 3 3.5 28.5 16 55 70.5 173.5 2 3 31 23.5 57 57.5 170 3 2 5.5 29.5 17.5 39.5 50 142 2 2 31.5 16 50.5 68 173 3 2 27.5 22.5 43.5 53 148.5 2 4.5 43.5 20.5 37.5 64 170 2 30 8.5 50 77 170.5 3 3 5.5 24 14 56.5 83 183 2 3 5.5 17.5 17.5 54.5 69.5 164.5 3 2 26.5 28.5 52.5 70 185.5 4 3 32 33 60 73 203 3 3 40.5 25.5 42.4 76.5 190.9 3 3 6.5 33 21.5 59.5 86.5 207 3 3 3 25 20 57.5 83.5 188 3 3 7.5 35.5 25.5 47.5 57.5 173.5 3 2 6.5 33 17 59 70.5 186 3 3 3.5 33.5 27.5 49 68 181.5 3 2 31.5 12.5 53 74 175 3 3 31 26 51.5 68.5 185 3 3 24.5 15.5 54.5 79 176.5 2 3 20 15 61 59 159 2 2 34 22.5 50.5 54 164 3 2 19 12 41 78.5 157.5 2 19.5 11 31 56.5 123 2 2 21.5 27 39.5 82 173 2 3 4.5 30 27 40.5 70 172 3 6.5 24.5 15 43 64.5 153.5 2 2 3.5 34 15.5 63.5 66 182.5 3 7.5 37 15 57.5 67.5 184.5 3 H1 162 170 168 162 162 158 D1 4.5 4.5 4.5 2.5 X1 3 CT4 11 11 9.9 8.9 8.8 8.7 D2 2 6.5 X2 2 3 3 Chấm điếm xếp loại tiêu hình thái - chức sinh lý - sin h hóa lực tâm lý - trí tuệ CH1 D3 X3 SH1 D4 X4 SH2 D5 X5 SH3 D6 X6 SH4 D7 X7 CTL1 D8 X8 CTL2 D9 2.7 4.9 8.5 13 3 316 0.9 2.6 8.5 6.8 2.7 4.5 4.8 14 5.5 283 3 0.8 2.4 7.5 2.8 4.8 5.5 14 8.5 293 4.5 0.8 3.5 2.4 3 6.9 3.5 2.7 3.5 4.7 2.5 14 293 4.5 0.8 2 2.5 3.5 2.8 7.5 4.8 4.5 14 301 0.9 7.5 2.4 3 7.4 4.5 2.6 2 4.8 3.5 14 283 3 0.8 4.5 2.5 8.5 X9 CTL3 D10 X10 CTL4 D11 X11 154 7 3 154 7.5 4 3 151 10 150 8.5 4 3 149 10 151 10 KT N32 N33 N34 N25 N26 N37 KT N32 N33 N34 N25 N26 N37 TL1 249 247 246 246 248 246 D12 3 6.5 X12 3 3 TL2 215 211 211 210 208 205 D13 7.5 5.5 5.5 3.5 X13 3 3 TL4 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 D14 5 5 8.5 Chấm điểm xếp loại tố chất thể lực chung chuyên môn X14 TL5 D15 X15 TL6 D16 X16 TL7 D17 X17 TL8 D18 X18 15 2.5 25 5.5 30 15 7.5 25 4.5 28 10 8.6 10 15 25 8.5 30 3 8.9 15 9.5 24 10 28 10 8.6 10 15 24 10 29 10 8.6 10 15 24 10 29 10 TL9 2642 2680 2567 2410 2495 2345 D19 6.5 5.5 4.5 X19 TL10 D20 13 6.5 12 1.5 13 6.5 12 4.5 13 6.5 12 3.5 X20 TL11 D21 55 54 6.5 54 52 2.5 52 2.5 54 5.5 X21 3 2 Chấm điểm xếp loại tiêu kỹ - chiến thuật KT1 D22 X22 KT2 D23 X23 KT3 D24 X24 KT4 D25 X25 KT5 D26 X26 KT6 D27 X27 KT7 D28 X28 KT8 D29 X29 KT9 D30 X30 KT10 D31 X31 KT11 D32 X32 TM1 D33 X33 TM2 D34 X34 TM3 D35 X35 TM4 D36 X36 TM5 D37 X37 TM6 D38 X38HSTĐTMD39 X39 94 8.5 28 3 17 2.5 7.5 5 3 8 33 3.5 26 3 8.8 8.5 6.5 20 30 3.5 32 4.5 10 13 72 90 29 5.5 18 5.5 3 3.5 6 6.5 3 3 35 27 3 6.5 22 31 34 6.5 9.8 3.5 12 72 6.5 91 5.5 30 18 5.5 3 3.5 1.5 3 5.5 5.5 33 2.5 26 2.5 3 6.5 21 32 7.5 34 10 12 3 69 4.5 88 3 28 3 17 2.5 3.5 6 6.5 3 3 35 6.5 27 5.5 8.9 7.5 3 20 4.5 31 5.5 31 3 11 8.5 12 3 70 88 3 28 3 19 4 7.5 6.5 3 3 34 3.5 26 3.5 8.8 8.5 3 20 3 31 5.5 32 4.5 9.8 3.5 12 68 3 89 29 5.5 18 4.5 3 3 5 3 5.5 5.5 34 27 8.9 7.5 3 20 3.5 29 1.5 30 2.5 9.8 3.5 12 7.5 67 2 KT N32 N33 N34 N25 N26 N37 TĐHT 4.5 4.5 4.5 2.5 Tổng điểm xếp loại tổng hợp TĐCNSLSH TĐNLTLTT TĐTLCCM TĐKCT ĐTH ĐGHT ĐGCNSLSH ĐGTLTT ĐGTLCCM ĐGKCT ĐCTHNK 32.5 25.5 60.5 98 221 3 3 25 23.5 57.5 100 214 2 3 33 24.5 63 88.5 216 3 3 22.5 24 59.5 81.5 192 2 2 36 26.5 69.5 86.04 222.54 3 21 31.5 62.5 78.04 195.54 2 3 PHỤ LỤC 17: Danh sách VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 14 -15 tham gia tuyển chọn Nhóm lứa TT Họ tên Đơn vị Vị trí tuổi V1 Đặng Thanh Thảo Hà Nội 15 TĐ-TV-HV V2 Nguyễn Thanh Thùy Hà Nội 15 TĐ-TV-HV V3 Bùi Thị Thương Hà Nội 15 TĐ-TV-HV V4 Vũ Thị Hoa Hà Nội 15 TĐ-TV-HV V5 Lê Thị Bảo Trâm Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV V6 Trần Nhật Lan Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV V7 Phạm Thanh Huyền Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV V8 Phan Thị Ngọc Liên Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV V9 Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên 15 TĐ-TV-HV V10 Nguyễn Thị Như Tuyền LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V11 Hồ Ngọc Bảo Hân LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V12 Ngô Thị Huyền LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V13 Nguyễn Thị Như Quỳnh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V14 Trần Thị Thu Phương LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V16 Trần Thị Hải Linh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V17 Hà Thị Ngọc Uyên LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V18 Nguyễn Minh Nhật LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V19 Ngân Thị Vạn Sự LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V20 Nguyễn Thị Hằng LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V21 Nguyễn Thị Thùy Linh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V22 Trần Thị Hiền Anh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V23 Nguyễn Thị Ngọc Hảo LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V24 Lê Thị Hoài Nhi LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V25 Lê Thị Kim Lảnh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V26 Trần Thị Mỹ Phương LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V27 Trần Thị Thanh Nhã LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V28 Phạm Thị Hồng Hiếu LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V29 Phan Thị Thu Thìn LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV V30 Hồng Như Hoa LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V31 Ngô Thị Thanh Trúc LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V32 Hồ Thị Ánh Mỹ LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V33 Dương Trần Bảo Trân LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V34 Võ Ngọc Như Quỳnh LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V35 Nguyễn Thị Kiều Vi LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V36 Hồ Thị Thúy Na LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V37 Đỗ Thị Thùy LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V38 Lê Anh Tròn LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 V58 V59 V60 V61 Hà Thị Mai Sương Trần Thị Khánh Ngân Lưu Thị Như Quỳnh Mai Diệu Phương Trần Thị Minh Anh Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hải Yến Lò Thị Son Lò Thị Thu Phương Lò Thị Quỳnh Đặng Thị Mai Quảng Thị Thúy Phạm Thị Thuỳ Loan Phạm Thị Lan Anh Trần Thị Thương Hoàng Thị Mỹ Hằng Trần Thị Thu Xuân Trần Thị Trang Hồ Thị Thể Đào Thị Kiều Oanh Lê Thị Trà My Lê Thị Thùy Trang LĐBĐVN LĐBĐVN Thái Nguyên Thái Nguyên Than KSVN Than KSVN Than KSVN Than KSVN Sơn La Sơn La Sơn La Sơn La Sơn La LĐBĐVN LĐBĐVN LĐBĐVN LĐBĐVN LĐBĐVN LĐBĐVN LĐBĐVN Hà Nội LĐBĐVN LĐBĐVN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14-15 14-15 14-15 14-15 14-15 TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TĐ-TV-HV TM TM TM TM TM PHỤ LỤC 18: Chấm điểm phân loại tuyển chọn VĐV bóng đá nữ Chấm điểm xếp loại hình thái chức sinh lý TT H1 D1 X1 H2 H3 H3.1 CT1 CT2 CT3 CT4 D2 X2 CH1 D3 X3 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 161 161 155 157 158 161 157 156 157 158 158 162 162 162 158 156 157 155 153 157 155 153 157 155 153 157 155 153 155 154 155 156 156 159 157 151 152 160 153 153 156 158 154 151 158 156 156 158 158 7.5 7.5 3.5 5.5 4.5 5.5 5.5 8 5.5 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6.5 6.5 7.5 6.5 3.5 5 6.5 7.5 3.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 46 52.5 49.5 50 50 55 54 46 52 56 48 46 48 46 52.5 49.5 50 50 55 54 46 52 56 48 46 47 52 44 38 38 48 43.5 43 46 48 43 44.5 47 43 43 48 43.5 43 46 48 43 44.5 47 19.98 18.9 20.85 21.21 20.03 19.29 22.81 22.48 18.26 20.83 22.61 19.98 18.9 19.98 18.9 20.85 21.21 20.03 19.29 22.81 22.48 18.26 20.83 22.61 19.98 18.9 22.35 22.74 19.04 17.36 16.23 18.59 16.6 19.98 18.2 19.47 18.86 19.26 18.36 19.17 18.61 18.59 16.6 19.98 18.2 19.47 18.86 19.26 18.36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 67 66 60 64 66 66 60 60 65 66 68 67 66 67 66 60 64 66 66 60 60 65 66 68 67 66 68 69 68 70 67 63 60 66 60 66 64 66 67 67 68 63 60 66 60 66 64 66 67 120 120 110 110 120 110 110 120 100 100 100 120 120 120 120 110 110 120 110 110 120 100 100 100 120 120 120 120 110 120 110 110 110 110 120 110 120 110 120 120 100 110 110 110 120 110 120 110 120 70 60 70 60 70 70 60 60 67 60 70 70 60 70 60 70 60 70 70 60 60 67 60 70 70 60 70 70 68 70 70 60 70 70 70 60 70 70 65 65 70 60 70 70 70 60 70 70 65 9.6 6.4 9.6 8.2 8.6 6.4 9.6 8.4 9.6 8.4 9.2 8.4 6.4 9.6 6.4 9.6 10.6 9.2 9.6 10.6 9.2 9.6 10.6 9.2 9.6 10.6 9.2 10.6 9.2 10.4 8.8 10.8 10 8.4 9.2 9.2 10.4 9.6 8 10.2 10.2 10.4 10.4 9.2 9.2 8.4 3.5 8.5 3.5 8.5 3.5 5.5 3.5 5.5 4.5 5.5 8.5 3.5 8.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 6.5 3.5 4.5 7.5 6 5.5 8 4.5 4.5 6 7.5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2.85 2.76 2.86 2.76 2.8 2.85 2.8 2.85 2.85 2.76 2.8 2.76 2.76 2.8 2.76 2.62 2.65 2.48 2.62 2.62 2.65 2.76 2.48 2.76 2.48 2.76 2.62 2.62 2.65 2.73 2.91 2.67 2.73 2.62 2.65 2.73 2.65 2.67 2.73 2.67 2.73 2.67 2.67 2.67 2.67 2.73 2.73 2.73 2.67 6.5 6.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 10 5.5 6 7 6 6 7 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 V50 154 43 19.17 67 120 65 9.2 2.51 4.5 V51 151 3.5 43 18.61 68 100 70 8.4 7.5 2.67 V52 146 41 16.02 66 120 60 10.4 2.49 3.5 V53 148 4.5 47 17.91 67 110 68 11.2 2.49 3.5 V54 152 4.5 43 19.17 67 120 65 10.4 2.57 4.5 V55 146 1.5 43 18.61 68 100 70 11.2 2.48 3 V56 154 41 16.02 66 120 60 11.4 4.5 2.49 3.5 Chấm điểm xếp loại chức sinh hóa - tam lý - trí tuệ TT SH1 D4 X4 SH2 D5 X5 SH3 D6 X6 SH4 D7 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 5.11 5.39 5.39 5.53 5.39 5.7 5.39 5.27 5.39 5.39 5.27 5.39 5.27 5.39 5.38 4.38 5.27 4.37 4.38 5.28 5.27 4.39 4.38 5.27 5.27 4.39 5.27 4.39 4.38 5.54 4.97 4.99 4.72 4.71 4.73 4.97 4.87 4.8 4.73 4.87 4.97 4.48 5.54 4.97 4.53 4.97 4.51 4.53 4.97 7 7.5 8.5 6.5 7 6.5 6.5 7 6.5 3 6.5 6.5 3 6.5 6.5 6.5 3 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 6.5 4.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13.72 15.42 14.9 14.5 13.41 15.42 14.9 15.4 15 15.12 14.7 15 15.42 14.9 14.7 13.41 13.32 13.11 13.41 13.32 13.11 13.32 13.41 13.32 13.13 13.32 13.14 13.41 13.32 13.4 13.8 14.4 14.4 14.4 14.6 13.87 13.87 14.6 14.4 13.83 14.4 13.7 14.4 13.7 14.4 13.7 14.4 13.7 14.6 7.5 2.5 7.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7.5 5.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5 7.5 7.5 7.5 6 6.5 7.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 8.5 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 347.9 324.3 324.4 324.2 324.2 325.2 324.2 325.2 360.1 317.2 324.2 324.2 324.2 324.2 317.2 290.3 293 263.7 279.3 286.6 290.3 293 263.7 279.3 286.6 290.3 290.3 293 263.7 275.5 283.1 282.7 275.5 301.2 275.5 289.7 280.4 275.5 306.8 295.7 257.5 295.7 280.4 280.6 301.2 301.2 306.8 250.4 295.7 10 7 7 7.5 7.5 10 7 7 1.5 0 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 5.5 6.5 5.5 8.5 5.5 5.5 10 8 6 8.5 8.5 10 5.5 4 4 4 4 4 2 1 2 1 2 3 3 4 3 4 3 4 0.94 0.96 0.92 0.94 0.98 0.98 0.98 0.95 0.98 0.94 0.98 0.96 0.98 0.96 0.98 0.75 0.76 0.9 0.9 0.76 0.9 0.76 0.85 0.76 0.88 0.82 0.76 0.9 0.76 0.81 0.76 0.96 0.76 0.65 0.69 0.81 0.65 0.79 0.81 0.81 0.76 0.96 0.76 0.73 0.96 0.73 0.81 0.89 0.81 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7.5 7.5 2 5.5 5.5 5.5 4.5 3.5 5.5 7.5 6.5 9.5 6.5 5.5 7.5 7.5 7.5 6.5 9.5 6.5 9.5 7.5 7.5 X7 CTL1 D8 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2.25 1.98 2.1 2.21 2.25 1.98 2.1 2.21 2.25 1.98 2.1 2.21 1.98 2.1 2.21 1.87 1.45 1.45 1.88 1.89 1.89 1.87 1.88 1.87 1.87 1.88 1.89 1.87 1.88 2.23 1.88 2.14 1.93 1.88 2.02 2.07 2.23 1.88 2.14 1.93 1.88 2.02 2.07 2.23 1.88 2.14 1.93 1.88 2.02 V50 4.8 5.5 13.9 6.5 280.4 0.76 6.5 V51 4.8 5.5 12.8 246.6 0.96 9.5 V52 4.53 4.5 12.5 1.5 246.6 0.54 4.5 V53 4.19 13.3 3.5 218.7 1.5 0.52 V54 4.53 4.5 13.7 5.5 218.8 1.5 V55 4.19 12.6 2 250.4 5.5 V56 4.2 12.42 259.3 3.5 X8 CTL2 D9 8.5 8.5 8.5 8 1.5 1.5 5 5 5 5 5 6.5 8.5 6.5 7.5 6.5 8.5 6.5 7.5 6.5 8.5 6.5 7.5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2.07 2.14 8.5 1.43 0.62 4.5 0.52 0.54 X9 CTL3 D10 X10 CTL4 D11 X11 7.41 7.79 7.79 7.41 7.3 7.3 7.41 7.79 7.66 7.3 7.79 7.3 7.41 6.3 6.6 6.6 6.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.3 6.6 6.6 6.6 6.6 7.3 7.3 7 7.17 7.3 7.3 7.3 7.17 7.3 7.3 7.3 7.17 7.38 7.38 7.38 7.17 7.5 6.5 8.5 6.5 8.5 7.5 7 7.5 8.5 8.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 8 7 7.5 8 7.5 8 7.5 8.5 8.5 8.5 7.5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 167.6 162.66 166.72 164.69 167.6 162.66 166.72 164.69 162.66 160.63 167.6 162.66 166.72 164.69 162.66 188.6 177.06 186.06 188.6 170 188.6 188.06 170.2 170.2 168.26 188.6 170 188.6 177.06 163.8 170.5 168.66 167.26 170.2 168.66 160.26 168.66 165.33 177 168.66 165.33 165.33 177 168.66 167.26 168.66 165.33 177 168.66 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 1.5 1.5 5.5 1.5 1.5 5.5 5.5 1.5 5.5 1.5 8.5 8.5 10 8.5 8.5 5.5 8.5 8.5 8.5 5.5 8.5 8.5 8.5 5.5 8.5 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 168.66 8.5 4 7.3 167.26 3.5 6.6 186.06 3 1.48 6.6 186.8 3 3 1.35 6.3 3.5 187.13 3 3 1.49 6.6 188.6 3 4.5 1.38 6.3 3.5 190.26 3.5 3 Chấm điểm xếp loại thể lực chung chuyên môn TT TL1 D12 X12 TL2 D13 X13 TL4 D14 X14 TL5 D15 X15 TL6 D16 X16 TL7 D17 X17 TL8 D18 X18 TL9 D19 X19 TL10 D20 X20 TL11 D21 X21 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 245 249 247 244 245 249 247 244 247 245 247 245 249 247 244 235 238 230 235 240 239 235 238 235 240 235 240 239 235 225 224 239 240 235 240 233 240 238 225 224 239 240 225 224 239 240 235 240 233 6.5 6.5 7 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 7 5.5 6.5 6.5 7 6.5 7 5.5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 211 206 210 209 206 210 211 206 210 211 206 210 209 206 210 195 195 195 197 202 196 204 202 195 197 202 196 204 202 202 205.55 202 202 200 207.97 202 202 202 202 200 210 204.34 202 205.55 202 202 200 207.97 202 6.5 7.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 7.5 6.5 7.5 3 3.5 5.5 3.5 5.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 10 7.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4.61 4.59 4.6 4.59 4.59 4.61 4.59 4.61 4.59 4.6 4.59 4.59 4.61 4.59 4.59 4.67 4.68 4.66 4.68 4.69 4.63 4.65 4.67 4.68 4.66 4.68 4.69 4.63 4.65 4.6 4.67 4.68 4.69 4.69 4.77 4.62 4.62 4.6 4.67 4.68 4.69 4.69 4.77 4.6 4.67 4.68 4.69 4.69 4.77 7.5 8 8 7.5 8 8 3.5 2.5 5.5 4.5 3.5 2.5 5.5 4.5 10 6.5 6 9 10 6.5 6 10 6.5 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 8.43 8.51 8.45 8.4 8.51 8.45 8.4 8.43 8.51 8.45 8.4 8.51 8.45 8.4 8.4 8.59 8.6 8.56 8.65 8.7 8.74 8.59 8.6 8.56 8.65 8.7 8.74 8.6 8.6 8.66 8.65 8.72 8.73 8.66 8.66 8.63 8.6 8.66 8.65 8.72 8.73 8.66 8.66 8.66 8.65 8.72 8.73 8.66 8.66 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 4.5 4.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 14.5 14.43 14.53 14.49 14.43 14.39 14.36 14.5 14.43 14.53 14.49 14.43 14.39 14.36 14.36 14.67 14.65 14.61 14.5 14.74 14.55 14.55 14.67 14.65 14.61 14.5 14.74 14.55 14.55 14.6 14.55 14.61 14.56 14.55 14.43 14.55 14.6 14.6 14.55 14.61 14.56 14.55 14.43 14.55 14.6 14.62 14.56 14.55 14.62 6.5 7.5 6.5 7.5 8.5 6.5 7.5 6.5 7.5 8.5 8.5 4 6.5 5.5 5.5 4 6.5 5.5 5.5 7.5 6.5 7.5 7.5 9.5 7.5 7 7.5 6.5 7.5 7.5 9.5 7.5 6.5 7.5 7.5 6.5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 22.78 22.18 22.11 22.25 22.11 22.25 22.78 22.18 22.11 22.25 22.25 22.11 22.25 22.78 22.18 23.7 23.54 23.8 23.4 23.57 23.7 23.54 23.8 23.4 23.57 23.14 23.38 24.14 23.57 22.86 24.18 24.1 23.25 23.95 23.52 23.84 24.72 22.86 24.18 24.1 23.25 23.95 23.52 22.86 24.18 24.1 23.25 23.95 23.52 6.5 8 7.5 7.5 6.5 8 7.5 7.5 7.5 6.5 3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 8.5 5.5 5.5 7.5 7.5 8.5 5.5 5.5 7.5 8.5 5.5 5.5 7.5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 V50 240 202 6.5 4.62 V51 238 6.5 202 6.5 4.62 V52 233 5.5 192 2.5 4.72 4.5 V53 221 2 193 4.72 V54 215 1.5 192 2.5 V55 222 198 V56 230 4.5 198 27.27 27.27 27.34 27.17 27.72 27.27 27.34 27.17 27.72 27.27 27.34 27.27 27.34 27.17 27.72 27.96 27.9 27.82 28.68 28.29 27.96 27.9 27.82 28.68 28.29 28.03 27.8 28 28.9 28.71 28.47 28.28 28.53 30.11 29.6 29.9 28.71 28.47 28.28 28.53 30.11 28.71 28.47 28.71 28.47 28.28 28.53 30.11 29.6 8 7.5 8 7.5 8 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 1.5 7 6.5 8.5 7.5 7 6.5 7 7 6.5 8.5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2790 2790 2750 2780 2742 2750 2790 2790 2750 2790 2790 2750 2780 2742 2750 2679 2605 2610 2645 2710 2667 2730 2679 2605 2610 2645 2710 2667 2730 2630 2682 2590 2430 2658 2580 2682 2658 2580 2682 2630 2682 2590 2430 2658 2630 2682 2590 2430 2658 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 2 5.5 2 5.5 6 7.5 7.5 8 6 7.5 6 7.5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 12.6 12.35 11.91 12.6 12.07 12.6 12.35 11.91 12.6 12.07 12.6 12.35 11.91 12.6 12.07 11 11.5 11.3 11.11 11.5 11.27 10.42 11.3 11.5 11.3 11.11 11.5 11.27 10.42 10.6 10.66 10.54 10.76 10.44 10.76 10.85 11.04 10.6 10.66 10.54 10.76 10.44 10.76 10.6 10.66 10.54 10.76 10.44 10.76 8.5 6.5 8.5 8.5 6.5 8.5 8.5 6.5 8.5 3.5 4.5 4.5 1.5 4.5 4.5 4.5 1.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 8.63 14.61 6.5 23.84 8.6 8.5 14.56 7.5 24.72 7.5 8.84 4.5 14.73 4.5 4.5 8.78 5.5 14.67 5.5 4.75 3.5 8.92 3.5 15.77 4.72 4.5 8.89 3 4.83 1 8.74 55 54.35 54.55 54.15 55 54.35 54.55 54.15 55 54.35 54.55 55 54.35 54.55 54.15 53 53 53 52.35 53 53 53 53 53 52.35 53 53 53.56 53.45 53.45 53.56 53.15 53.5 53 53.72 53.45 53.56 53.15 53.5 53 53.72 53.45 53.56 53.15 53.5 53.45 53.56 53.15 53.5 8.5 7.5 6.5 8.5 7.5 6.5 8.5 7.5 8.5 7.5 6.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 29.9 7.5 2580 10.85 28.47 2682 11.04 53 6.5 53.72 24.92 3.5 29.47 4.5 2400 2 10.05 3.4 51 24.64 4.5 29.11 2530 10.35 5.5 52 4.5 2 24.93 3.5 29.69 2490 10.4 5.5 52 4.5 15.41 25.55 3.5 29.28 2550 10.3 52.32 15.54 25.77 2.5 29.78 3.5 3 2460 3.5 10.4 5.5 52.32 Chấm điểm xếp loại kỹ - chiến thuật TT KT1 D22 X22 KT2 D23 X23 KT3 D24 X24 KT4 D25 X25 KT5 D26 X26 KT6 D27 X27 KT7 D28 X28 KT8 D29 X29 KT9 D30 X30 KT10 D31 X31 KT11 D32 X32 HSKT D33 X33 HSDC D34 X34 HSTDC D35 X35 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 95 96 94 95 96 94 94 95 95 96 95 96 94 96 94 92 93 94 94 93 93 94 94 94 94 93 93 94 94 89 91 89 92 89 90 89 91 89 92 89 90 89 91 89 92 89 91 89 92 7.5 9.5 7.5 9.5 6 7.5 7.5 9.5 7.5 9.5 9.5 1.5 3.5 5.5 5.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 5.5 5.5 6.5 8.5 6.5 9.5 6.5 7.5 6.5 8.5 6.5 9.5 6.5 7.5 6.5 8.5 6.5 9.5 6.5 8.5 6.5 9.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 7.5 6.5 8 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 V50 89 6.5 28 6.5 16.22 3 7.5 7.5 8.5 31.85 8.5 24.95 V51 90 7.5 29 8.5 16.44 7.5 7.5 8.5 31.28 V52 87 27 15.88 5.5 3 4.5 3.5 6 9.5 30.18 4.5 23.98 5.5 9.03 V53 88 5.5 27 15.92 0.5 5 3.5 29.98 V54 86 3 26 2 15.89 5.5 3 4.5 3.5 8.5 30.25 4.5 23.15 9.09 4.5 67.45 5.5 V55 87 27 15.88 5.5 3 5 3.5 30.18 4.5 23.15 8.96 5.5 V56 88 5.5 27 15.92 5 3.5 6 9.5 29.98 9.09 4.5 65.89 4.5 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 30 30 31 31 30 30 31 31 30 30 31 30 30 31 31 29 28 28 29 29 29 29 28 28 29 29 29 29 28 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 6.5 6.5 8.5 8.5 6.5 6.5 8.5 8.5 6.5 6.5 8.5 6.5 6.5 8.5 8.5 4.5 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 17.8 17.65 17.62 17.82 17.58 17.55 17.8 17.65 17.62 17.8 17.65 17.62 17.82 17.58 17.55 16.67 16.66 16.55 16.71 17.21 16.92 16.67 16.66 16.55 16.71 17.21 16.92 17.21 16.92 16.33 16.28 16.16 16.22 16.44 16.22 16.44 16.33 16.28 16.16 16.22 16.44 16.33 16.28 16.16 16.22 16.44 16.33 16.28 16.16 3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4 4 4 4 4 4 4.5 7.5 7.5 4.5 7.5 4.5 7.5 4.5 7.5 7.5 4.5 7.5 4.5 7.5 4.5 7.5 7.5 4.5 7.5 4.5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 4.5 1.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 9.5 9.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 9.5 9.5 9.5 9.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 1.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4 8.5 4 8.5 4 8.5 4 8.5 4 8.5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 34.52 6 33.87 6 33.5 6 33.7 6.5 1 33.52 6 34.52 6 33.87 6 33.5 6 33.7 6.5 6 33.52 6 34.52 6 33.87 6 33.5 6 33.7 6.5 1 33.52 6 32.6 6 33.45 5.5 1 32.16 6 33.53 5.5 1 32.9 6 32.78 3.5 1 32.33 6 32.6 1 33.45 5.5 6 32.16 1 33.53 5.5 6 32.9 1 32.78 3.5 6 32.33 5 31.5 7.5 31.5 7.5 31.18 9.5 32.45 10 31.65 31.85 8.5 31.28 31.5 7.5 31.18 32.45 10 9.5 31.65 31.85 8.5 31.28 31.5 7.5 31.18 32.45 10 31.5 7.5 9.5 31.18 32.45 10 31.65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 28.35 27.4 27.23 27.43 27.4 27.4 27.23 27.43 27.4 27.23 27.43 27.23 27.23 27.43 27.4 26.25 25.96 26.3 25.78 26.35 25.58 26.67 26.25 25.96 26.3 25.78 26.35 25.58 26.67 24.95 24.3 24.95 25.25 24.95 24.3 24.95 25.25 24.95 24.3 24.95 25.25 24.95 24.3 24.95 25.25 24.95 24.3 24.95 24.3 10 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 7.5 7 7.5 6.5 5 3.5 5.5 5 3.5 5.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5 6.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 8.48 8.56 8.58 8.39 8.33 8.48 8.56 8.58 8.39 8.33 8.48 8.56 8.58 8.39 8.33 8.9 8.8 8.68 8.74 8.68 8.9 8.8 8.68 8.74 8.68 8.68 8.77 8.97 8.88 8.79 8.9 8.87 8.78 8.92 8.69 8.62 8.56 8.79 8.9 8.87 8.78 8.92 8.69 8.62 8.56 8.78 8.92 8.69 8.78 6 7.5 6 7.5 6 7.5 3.5 4.5 5.5 5.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 4.5 6 7.5 8.5 6 7.5 8.5 7.5 78.8 77.9 75.2 76.55 75.72 78.8 77.9 75.2 76.55 78.8 77.9 75.2 76.55 75.72 77.9 68.4 68.9 70.18 71.26 71.25 73.5 71.15 71.2 71.24 71.26 71.25 73.5 71.15 73.5 70.01 70.76 72.25 68.9 71.51 68.9 70.01 70.76 72.25 68.9 71.51 68.9 70.01 70.76 72.25 68.9 70.01 70.76 72.25 68.9 8.5 6.5 7.5 8.5 6.5 7.5 8.5 6.5 7.5 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 7.5 8.5 6.5 6.5 7.5 8.5 6.5 6.5 7.5 8.5 6.5 7.5 8.5 6.5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 71.51 68.9 6.5 67.8 5.5 3 23.78 5.5 8.96 5.5 65.89 4.5 8.92 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 25.25 8.5 8.69 7.5 23.15 68.6 69.9 70.18 66.7 66.2 69.14 68.32 67.5 69.9 70.18 66.7 66.2 69.14 68.32 67.5 68.32 60.9 61.18 62.29 62.25 64.5 62.15 60.9 61.18 60.9 61.18 62.29 62.25 64.5 62.15 62.44 63.27 60.84 60.04 64.03 59.6 62.44 63.27 60.84 60.04 64.03 59.6 62.44 63.27 60.84 60.04 62.44 63.27 60.84 8.5 8.5 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 6.5 6.5 7.5 7.5 3 4 3 3 4 7.5 6.5 8.5 7.5 6.5 8.5 7.5 6.5 7.5 6.5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 74.35 74.04 70.95 71.38 72.43 73.56 72.7 72.55 73.37 72.75 72.05 72.17 72.44 71.61 73.11 64.65 65.04 66.24 66.76 67.88 67.83 66.03 66.19 66.07 66.22 66.77 67.88 67.83 67.83 66.23 67.02 66.55 64.47 67.77 64.25 66.23 67.02 66.55 64.47 67.77 64.25 66.23 67.02 66.55 64.47 66.23 67.02 66.55 8.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 2.5 4 4.5 4.5 3.5 4 3.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 8.5 7.5 8 8.5 7.5 8.5 7.5 7.5 7.5 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 60.04 64.03 59.6 58.8 56.89 58.45 59.9 52.9 8.5 5.5 1.5 3 3 64.47 67.77 64.25 63.3 61.39 62.95 64.25 59.4 5.5 3 3 3 3 Tổng hợp điểm xếp loại lực thể thao TT TĐHT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 7.5 7.5 3.5 5.5 4.5 5.5 5.5 8 5.5 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6.5 6.5 7.5 6.5 3.5 5 6.5 7.5 3.5 7.5 6.5 6.5 7.5 37 43.5 37.5 38.5 36 47.5 38 41 42.5 38 38 39.5 43.5 37.5 41 16.5 19 17 19 18 24 19 14 22 19.5 18.5 20.5 19 16.5 39.5 42 39 36.5 39.5 36 42 35 36.5 43 41.5 38.5 38 39.5 36 44 39.5 46.5 38.5 29.5 27 29 28.5 30.5 28 27.5 29 30.5 29.5 28.5 29.5 26 28 30 13.5 13.5 13 16 18.5 16 13.5 17.5 17.5 19 16 20 13.5 18.5 33 28.5 31 30 28 31 32 30.5 30 28.5 30.5 30 31 28 33 29.5 32.5 31 26.5 74.5 74.5 71.5 73.5 70 75.5 76.5 70 73.5 72.5 74.5 74.5 73.5 74.5 72 37.5 38.5 36.5 35 39 40.5 43 41.5 35 37 40 38 46 39.5 73 71 65 68.5 65.5 77 73.5 75.5 72.5 70 63 75 67 72 74.5 69 67.5 66.5 69 7.5 3.5 4.5 4.5 1.5 44 35 37.5 25 19.5 26.5 21.5 22 30 30.5 30.5 18.5 17 14.5 18 15 71 71 77.5 36.9 45 34.5 47 40.5 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 TĐCNSLSH TĐNLTLTT TĐTLCCM TĐKCT ĐTH ĐGHT ĐGCNSLSH ĐGTLTT ĐGTLCCM ĐGKCT ĐCTHNK 110 106 92 102.5 93.5 102 99.5 101 101.5 102.5 100.5 97 98 103.5 96 55.5 51.5 49.5 62.5 59.5 59 53.5 51.5 54.5 59.5 58 62.5 53 63.5 90 95.5 95.5 99.5 96 89 98.5 97.5 89 98 101.5 94.5 88.5 98 90 102.5 98 98 92 258.5 258.5 233.5 248 235.5 260 246.5 245.5 253 248 247 248.5 249 251.5 244.5 127.5 127.5 120 135 140 143.5 131.5 129.5 133 137.5 137.5 145 134 142 240.5 243 237 241 236.5 239.5 249.5 242.5 236 244.5 241.5 244.5 232 242.5 237 252.5 244 248.5 233.5 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 93.5 99.5 98 71.5 57 64.5 64 61 246 241 247 154.9 143 144.5 152 143.5 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 Chấm điểm xếp loại hình thái - chức sinh lý TT H1 D1 X1 H2 H3 H3.1 CT1 CT2 CT3 CT4 D2 X2 V57 162 4.5 62 22.62 60 110 65 10.58 2 V58 170 59 20.42 68 110 65 10.59 2 V59 168 53 18.42 65 110 66 9.85 V60 165 5.5 47 17.91 68 110 65 8.9 V61 165 5.5 49 18.67 66 120 65 8.8 6.5 Chấm điểm xếp loại chức sinh hóa - tâm lý - trí tuệ TT SH1 D4 X4 SH2 D5 X5 SH3 D6 X6 SH4 D7 X7 CTL1 D8 X8 CTL2 D9 X9 CTL3 V57 4.73 2.5 13.3 3 283.1 3 0.75 2 2.35 3 6.8 3.5 165.3 V58 4.77 4.5 13.8 5.5 292.7 4.5 0.78 3.5 2.4 7.5 167 V59 4.88 14.3 8.5 301.2 0.82 2.55 7.5 8.66 155.6 V60 4.87 8.5 14.15 300.5 0.86 2.55 7.5 8.45 7.5 152.7 V61 4.87 8.5 14.31 8.5 315.7 0.87 7.5 2.6 8.5 8.06 6.5 152.7 Chấm điểm xếp loại thể chung chuyên môn TT TL1 D12 X12 TL2 D13 X13 TL4 D14 X14 TL5 D15 X15 TL6 D16 X16 TL7 D17 X17 TL8 D18 X18 TL9 D19 X19 V57 246 3 208 3.5 4.71 10 8.98 15.16 2.5 24.82 5.5 29.9 4.5 2567 5.5 V58 246 3 210 4.88 4.5 8.98 14.79 7.5 24.87 4.5 29.8 2410 3 V59 249 8.5 211 5.5 4.62 10 8.58 10 14.76 24.67 8.5 29.72 2625 6.5 V60 249 8.5 215 7.5 4.72 10 8.88 14.65 9.5 24.41 10 29.63 2680 V61 248.6 7.5 215 7.5 4.68 10 8.58 10 14.75 24.42 10 29.63 2587 TT V57 V58 V59 V60 V61 KT1 88 88 94 93 92 D22 3 8.5 X22 3 4 KT2 28 28 29 29 30 D23 3 6 8.5 X23 3 3 KT3 16.55 16.5 17.8 18 19 D24 2.5 2.5 5.5 5.5 X24 2 3 KT4 3 4 D25 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5 X25 3 4 KT5 6 Chấm điểm xếp loại kỹ - chiến thuật D26 X26 KT6 D27 X27 KT7 5 3 1.5 3 6 6.5 6.5 8 6.5 D28 3 8 X28 3 4 KT8 5 7 D29 3 5.5 8 X29 3 4 KT9 33.21 33.11 34.62 34.6 34.6 D30 3.5 2.5 6.5 6.5 CH1 2.68 2.7 2.77 2.77 2.78 D10 6.5 7.5 7.5 X10 2 4 TL10 12.5 12.45 12.65 12.64 12.55 D20 6.5 5.5 9.5 9.5 7.5 X30 3 3 KT10 26.01 26.3 27.42 27.42 27.42 D3 4.5 7 7.5 CTL4 4.33 4.32 4.6 X20 3 4 D31 3.5 7 TL11 52.26 52.35 53.55 54.66 54.38 X31 3 3 X3 3 4 D11 6.5 8 X11 3 4 D21 2.5 2.5 6.5 X21 2 KT11 8.99 8.89 8.81 8.89 D32 6 7.5 8.5 7.5 X32 3 4 TT V57 V58 V59 V60 V61 TT V57 V58 V59 V60 V61 TM1 2 3 D33 5 7 X33 3 3 TM2 19.9 20.2 21.6 20.9 21.46 D34 4.5 6.5 X34 3 4 TM3 30.2 31 32.2 32.8 32.8 Chấm điểm xếp loại kỹ thuật - chiến thuật thủ môn D35 X35 TM4 D36 X36 TM5 D37 X37 3.5 32.15 4.5 10.18 5 33.5 6.5 9.8 3.5 7.5 33.8 7.5 10.88 8.5 7.5 33.8 7.5 11.02 7.5 33.8 7.5 11.16 8.5 TM6 D38 X38 HSTĐTM 11.55 3 67.52 11.56 3 69.28 12.52 70.66 12.35 72.25 12.25 71.95 D39 X39 3 4.5 7.5 Tổng điểm đánh giá TĐHTTĐCNSLSH TĐNLTLTTTĐTLCCMTĐKCT ĐTH ĐGHT ĐGCNSLSH ĐGTLTT ĐGTLCCM ĐGKCT ĐCTHNK 4.5 16.5 12.5 48.5 66.5 148.5 2 2 24.5 17.5 46.5 66.5 163 2 2 39.5 30 78.5 123.5 278.5 4 4 5.5 42.5 30.5 84 127.5 290 4 4 5.5 46.5 31.5 81 134 298.5 4 4 TT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V59 V60 V61 PHỤ LỤC 19 Danh sách VĐV bóng đá nữ U15 U14 tuyển chọn Nhóm Họ tên Đơn vị lứa tuổi Vị trí Đặng Thanh Thảo Hà Nội 15 TĐ-TV-HV Nguyễn Thanh Thùy Hà Nội 15 TĐ-TV-HV Bùi Thị Thương Hà Nội 15 TĐ-TV-HV Vũ Thị Hoa Hà Nội 15 TĐ-TV-HV Lê Thị Bảo Trâm Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV Trần Nhật Lan Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV Phạm Thanh Huyền Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV Phan Thị Ngọc Liên Quảng Ninh 15 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên 15 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Như Tuyền LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV Hồ Ngọc Bảo Hân LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV Ngô Thị Huyền LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Như Quỳnh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV Trần Thị Thu Phương LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Ngọc Ánh LĐBĐVN 15 TĐ-TV-HV Hồng Như Hoa LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Ngô Thị Thanh Trúc LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Hồ Thị Ánh Mỹ LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Dương Trần Bảo Trân LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Võ Ngọc Như Quỳnh LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Kiều Vi LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Hồ Thị Thúy Na LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Đỗ Thị Thùy LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Lê Anh Tròn LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Hà Thị Mai Sương LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Trần Thị Khánh Ngân LĐBĐVN 14 TĐ-TV-HV Lưu Thị Như Quỳnh Thái Nguyên 14 TĐ-TV-HV Mai Diệu Phương Thái Nguyên 14 TĐ-TV-HV Trần Thị Minh Anh Than KSVN 14 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Mai Hương Than KSVN 14 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Thu Trang Than KSVN 14 TĐ-TV-HV Nguyễn Thị Hải Yến Than KSVN 14 TĐ-TV-HV Lò Thị Son Sơn La 14 TĐ-TV-HV Lò Thị Thu Phương Sơn La 14 TĐ-TV-HV Lò Thị Quỳnh Sơn La 14 TĐ-TV-HV Đặng Thị Mai Sơn La 14 TĐ-TV-HV Quảng Thị Thúy Sơn La 14 TĐ-TV-HV Đào Thị Kiều Oanh Hà Nội 14-15 TM Lê Thị Trà My LĐBĐVN 14-15 TM Lê Thị Thùy Trang LĐBĐVN 14-15 TM ... nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Mục tiêu 2: Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Mục tiêu 3:... nghiên cứu lựa chọn xác định tiêu tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 90 3.2 Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa. .. Lựa chọn xác định tiêu tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 74 3.1.1 Lựa chọn nội dung tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 1315 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn