(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

90 64 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:50

Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiNghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - THỊ NHIỆM NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC TRONG HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG QUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN MẬU A, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - THỊ NHIỆM NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC TRONG HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG QUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN MẬU A, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K46 – PTNT – N02 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Đỗ Xuân Luận Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, em tiến hành nghiên nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu vai trò hợp tác hỗ trợ nông dân trồng quế địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu nhà trường Em vô cảm ơn thầy giáo cán giảng dạy TS Đỗ Xuân Luận, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình suốt thời gian nghiên cứu đề tài Em xin cảm ơn cán UBND thị trấn Mậu A, doanh nghiệp HTX nơi em thực đề tài giúp đỡ tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm giúp đỡ em trình thực tập quan Em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè người thân ln động viên tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận Trong thời gian thực tập em cố gắng mình, kinh nghiệm kiến thức có hạn nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết em mong thầy giáo cô giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung khóa luận em hồn thiện Nghiên cứu tài trợ Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số 502.01-2016.12” Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Ký tên Thị Nhiệm năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thị trường xuất chủ yếu Việt Nam Bảng 2.2 Giá xuất Quế Việt Nam 10 Bảng 2.3 Giá trị sản xuất Quế giới từ năm 2009-2017 12 Bảng 4.1 Diện tích, suất, sản lượng Quế thị trấn Mậu A từ năm 2015 đến năm 2017 35 Bảng 4.2 Thông tin chung hộ điều tra 36 Bảng 4.3 Cơ cấu diện tích trồng quế hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX địa bàn thị trấn Mậu A 38 Bảng 4.4 Cơ cấu giống Quế hộ tham gia HTX không tham gia HTX 38 Bảng 4.5 Tình hình sản xuất quế hộ tham gia HTX không tham gia HTX 39 Bảng 4.6 So sánh chi phí đầu vào hộ tham gia HTX hộ khơng tham gia HTX theo diện tích trung bình hộ điều tra 42 Bảng 4.7.Thị trường tiêu thụ quế hộ tham gia HTX không tham gia HTX 43 Bảng 4.8 Kết sản xuất quế hộ tham gia HTX hộ khơng tham gia HTX theo diện tích trung bình hộ điều tra 44 Bảng 4.9 Sử dụng vật tư đầu vào hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX 46 Bảng 4.10 Tổng hợp vai trò HTX hộ thành viên 48 Bảng 4.11 Bảng so sánh hoạt động HTX địa bàn thị trấn Mậu A 52 Bảng 4.12 Tiêu thụ hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX 56 Bảng 4.13 Mức độ, chất lượng lớp tập huấn kĩ thuật HTX hộ trồng quế 57 Bảng 4.14.Tổng hợp thuận lợi, khó khăn, hội thức thức HTX hỗ trợ nông hộ trồng quế 60 iii DANH MỤC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT AV Giá trị gia tăng BQ Bình quân ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức nơng lương liên hiệp quốc tế FAOSTAT Số liệu thống kê Tổ chức nông lương liên hiệp quốc tế GO Tổng giá trị sản xuất GO/TC Tổng giá trị sản xuất/Tổng chi phí HTX Hợp tác HTXNN Hợp tác nông nghiệp IC Chi phí trung gian SL Sản lượng TC Tổng chi phí UBND Ủy ban nhân dân VA/TC Giá trị gia tăng/tổng chi phí iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Giới thiệu chung Quế 2.1.2 Một số khái niệm HTX 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình nghiên cứu phát triển Quế Việt Nam Thế giới 2.2.2 Tình hình phát triển HTX giới Việt Nam 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 26 3.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 27 3.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế sản xuất Quế 28 v PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 32 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội thị trấn Mậu A 33 4.2 Thực trạng trồng Quế địa bàn thị trấn Mậu A 34 4.3 Thực trạng trồng Quế nhóm hộ điều tra 36 4.3.1 Đặc điểm hộ điều tra 36 4.3.2 Diện tích trồng quế hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX 37 4.3.3 Cơ cấu giống Quế hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX 38 4.3.4 Tình hình sản xuất Quế hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX 39 4.3.5 So sánh chi phí trồng Quế hộ tham gia HTX hộ không tham gia HTX 41 4.3.6 Về thị trường tiêu thụ hộ nghiên cứu 42 4.3.7 Phân tích kết trồng quế hộ tham gia HTX hộ khơng tham gia HTX theo diện tích trung bình hộ điều tra 43 4.4 Vai trò HTX hỗ trợ hộ trồng quế thị trấn Mậu A 46 4.4.1 Vai trò HTX hỗ trợ người dân trồng quế gia đoạn đầu 46 4.4.2 Vai trò HTX tiêu thụ sản phẩm 56 4.4.3 Vai trò HTX chuyển giao khoa học kỹ thuật 57 4.5 Những thuận lợi, khó khăn HTX việc hỗ trợ hộ trồng quế thị trấn Mậu A 58 4.5.1 Thuận lợi 58 vi 4.5.2 Khó khăn 59 4.5.3 Tổng hợp khó khăn, thuận lợi hội thách thức HTX hỗ trợ nông hộ trồng quế 60 4.6 Giải pháp để nâng cao vai trò HTX hỗ trợ nông hộ trồng quế 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong khoảng chục năm trở lại đây, Việt Nam biết rộng rãi giới nhờ sản xuất xuất mặt hàng đặc trưng miền nhiệt đới nóng ẩm Một mặt hàng đặc trưng phải kể đến mặt hàng Quế Cho đến ngày nay, Quế giữ ngun giá trị đa cơng dụng Quế lồi địa có nhiều cơng dụng, năm gần quế trồng rộng rãi nhiều địa phương nước Với giá trị kinh tế cao, dễ gây trồng chu kỳ kinh doanh không dài số gỗ khác, quế tổ chức sản xuất thành nguồn hàng lớn, ổn định lâu dài có giá trị Yên Bái tỉnh địa bàn nước có vùng trồng Quế lớn Trong đó, vùng quế trồng tập trung với quy mơ lớn tỉnh huyện Văn Yên với diện tích 16.000 đất trồng quế tập trung nhiều địa bàn huyện Viễn Sơn, Châu Quế Hạ, Xuân Tầm, Phong Du Hạ, Phong Du Thượng thị trấn Mậu A Trong trình hình thành vùng trồng Quế, nhiều HTX Quế hình thành nhiều nơi Tuy nhiên số lượng HTX ít, phổ biến quy mô nhỏ lẻ, manh mún, sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu dẫn đến việc sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu cao Trong xu hội nhập phát triển, liên kết hợp tác tất yếu kháchquan, HTX lĩnh vực nông nghiệp Từ quy hoạch phát triển hệ thốngthủy lợi, xây dựng nhân rộng cánh đồng lớn, khâu làm đất, chọn giống, xuống giống, nguồn nước tưới tiêu, thu hoạch bảo quản, giới hóa nơng nghiệp, áp dụng khoa học kĩ thuật, nguồn vốn tín dụng tìm hiểu đầu cho sản phẩm phải thực đồng bộ, nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho người dân đảm bảo đời sống người dân tăng lên Từ có luật HTX kiểu 2012 kinh tế tập thể mà nồng cốt HTX kiểu phát triển nhiều hình thức, trình độ khác ngành lĩnh vực, nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng phần nhu cầu người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, góp phần quan vào trình phát triển đất nước Tuy nhiên kinh tế HTX đặc biệt HTX nông nghiệp nhiều mặt yếu kém, lực nội hạn chế, số HTX làm ăn có hiệu ít, lợi ích đem lại cho thành chưa nhiều Những hạn chế yếu nhận thức vị trí, vai trò tất yếu khách quan kinh tế tập thể mà nồng cốt kinh tế HTX chưa thống nhất, việc tuyên truyền sách Đảng nhà nước giải thích mơ hình HTX kiểu chưa quan tâm chưa làm tốt việc tổ chức thi hành luật HTX, chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán kịp thời thoát gõ khó khăn vướng mắc cho HTX Trong năm qua, kinh tế hợp tác nói chung Hợp tác nơng nghiệp nói riêng có bước phát triển số lượng, chất lượng, quy mơ hình thức hoạt động Để nghiên cứu tình trạng đưa giải pháp nhằm phát huy vai trò HTX hình thức kinh tế hợp tác q trình sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn tỉnh n Bái tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu vai trò hợp tác hỗ trợ người dân trồng quế địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá vai trò HTX sản xuất hỗ trợ người dân việc trồng quế tiêu thụ quế Từ đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng 2.7 Những vướng mắc vay vốn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.8.Ơng bà có kiến nghị để tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… PHẦN 3: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUẾ CỦA DOANH NGHIỆP 3.1 Ơng bà vui lòng cho biết thông tin số sản phẩm DN/HTX thu mua cho nông dân số sản phẩm doanh nghiệp/HTX sản xuất chế biến 1.Tên 6.Sản sản 2.Lượng thu 3.Giá phẩm mua cho thu thu mua nông dân mua cho bình qn bình nơng năm qn dân 4.Các sản Giá phẩm bán DN/HTX bình sản xuất qn lượng sản phẩm bình quân năm 7.Thị trường tiêu thụ Trong khoảng năm trở lại đây, doanh nghiệp/HTX có hoạt động cải tiến để cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao độ an toàn, tăng giá trị cho sản phẩm? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.3 Theo anh chị, xu hướng tiêu dùng quế tương lai nào? Yêu cầu chất lượng: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Quy mô phân khúc thị trường …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nhu cầu khách hàng cuối …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.4 Ơng bà có kiến ghị với nhà nước để cải thiện hoạt động kinh doanh ông bà? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ông bà! Phụ lục 2: Kết vấn thông tin chung hộ trồng quế địa bàn Họ tên Tuổi Giới Dân tính tộc Trình Số độ học nhân vấn Số lao động Đỗ Thị Lan 34 Kinh THCS Đặng Thị Tích 25 Tày THCS Nơng Văn Sinh 61 Tày THCS Nguyễn Thị Huyền 37 Kinh THPT Đồn Đình Xn 32 Kinh THPT Bàn Thị Khan 45 Dao THCS Vi Văn Trịnh 48 Dao THCS Đặng Văn Truyền 48 Dao THCS 3 Nguyễn Văn Vân 42 Tày TH 2 Phạm Văn Minh 54 Kinh THPT Đặng Thị Mải 56 Tày THCS Triệu Văn Thông 41 Dao TH Trần Văn Hiếu 50 Dao THCS Nguyễn Thị Phượng 43 Kinh THPT Trương Thị Việt 50 Tày TH Nông Thị Nhịp 30 Dao THCS Phùng Thị Sinh 51 Dao TH 2 Trần Thị Nam 54 Kinh THPT Nguyễn Thị Trang 47 Kinh THPT Nguyễn Văn Hùng 20 Kinh THPT Triệu Đình Quân 33 Dao TH Đặng Văn Tình 45 Dao TH Đỗ Mạnh Hùng 44 Dao THPT Bùi Tiến Lục 42 Dao THPT Trần Minh Chuyên 31 Dao THPT La Hồng Cương 51 Dao TH Lương Tiến Khải 54 Dao TH Lục Tiến Dũng 47 Tày TH Phạm Văn Hằng 20 Tày THCS Đào Văn Hiển 23 Tày THPT 4 Nông Đức Hiến 45 Dao TH Nguyễn Phương Hoa 48 Kinh THCS Nguyễn Khánh Lâm 48 Dao TH 2 Trần Mỹ Linh 42 Kinh THCS Vũ Đình Long 54 Tày THCS Hoàng Thị Lộc 56 Dao TH 4 Nguyễn Văn Năm 41 Kinh THPT Nguyễn Văn Nhiên 50 Kinh THPT Lê Thị Nhung 43 Kinh THCS Triệu Văn Quyến 50 Kinh THCS Nông Văn Quỳnh 45 Tày TH Nguyễn Thanh Tuấn 44 Kinh THPT Đàm Thị Thư 42 Dao TH Nguyễn Ngọc Anh 48 Kinh THCS 3 Nguyễn Thị Yến 48 Kinh THCS 2 Mai Chí Thanh 42 Tày THPT 2 Nguyễn Công Thành 54 Kinh THCS Tạ Thị Lai 56 Tày TH Mai Quốc Việt 51 Dao THCS Nguyễn Bích Thoa 62 Kinh THCS Đàm Văn Thư 68 Tày THPT Trần Hồng Thắm 57 Dao THCS Đặng Văn Thường 63 Dao THCS Lã Quốc Trung 51 Dao THPT Hoàng Nhật Nam 72 Kinh THCS Lã Thị Mạ 83 Tày TH Vũ Thị Loan 71 Kinh THPT Nguyễn Cẩm Hoa 62 Kinh THCS Nguyễn Ngọc Chiến 58 Kinh THPT Nguyễn Thị Hòa 63 Tày THCS Phụ Lục Kết vấn thông tin sản xuất, kinh doanh Quế hộ địa phương nghiên cứu Họ tên Giống Diện tích Loại Giá Số Mật Năng độ suất lượng/ha Phân bón Lượng Giá Thuốc BVTV Lượng Giá Công lao động Đỗ Thị Lan 0.2 N 600 6000 4000 100 70 85 Đặng Thị Tích 0.5 T 800 5000 6000 2.2 80 70 85 Nông Văn Sinh 1.2 N 700 7000 5000 0.7 120 70 85 Nguyễn Thị Huyền 0.5 T 700 8000 5000 2.3 100 70 80 Đồn Đình Xn 0.6 T 700 6000 5000 1.6 135 70 80 Bàn Thị Khan 0.5 T 600 5000 5000 1.8 200 70 80 Vi Văn Trịnh 0.1 T 1000 8000 5000 1.9 74 70 90 Đặng Văn Truyền 1.5 N 600 5000 5000 2.2 60 70 80 Nguyễn Văn Vân 0.8 N 600 4000 5000 2.1 79 70 80 Phạm Văn Minh 0.8 N 500 6000 5000 2.5 80 70 80 Đặng Thị Mải 0.9 N 600 7000 5000 2.1 81 70 90 Triệu Văn Thông 1.1 N 600 8000 5000 1.7 70 70 90 Trần Văn Hiếu 1.6 N 700 6000 5000 1.6 142 70 80 Nguyễn Thị Phượng 1.1 N 700 7000 5000 0.5 83 70 90 Trương Thị Việt 0.2 T 600 5000 5000 2.3 100 70 80 Nông Thị Nhịp 0.3 T 700 7000 5000 3.5 95 70 80 Phùng Thị Sinh 0.8 N 700 6000 5000 2.1 100 70 80 Trần Thị Nam 0.4 T 1000 6000 5000 1.5 125 70 80 Nguyễn Thị Trang 0.2 T 500 8000 5000 1.6 100 70 90 Nguyễn Văn Hùng 0.6 N 800 7000 5000 1.9 89 70 90 Triệu Đình Quân 0.4 T 700 6000 5000 0.5 82 70 80 Đặng Văn Tình 0.3 T 700 7000 5000 0.8 80 70 80 Đỗ Mạnh Hùng 0.2 T 1000 8000 5000 2.5 125 70 80 Bùi Tiến Lục 0.3 T 600 5000 3000 2.1 70 70 80 Trần Minh Chuyên 0.5 N 600 5000 6000 2.2 80 70 80 La Hồng Cương 0.1 T 500 6000 4000 2.4 125 60 80 Lương Tiến Khải 0.3 T 400 7000 6000 1.8 95 70 90 Lục Tiến Dũng 0.1 T 500 5000 5000 1.8 100 70 80 Phạm Văn Hằng 0.3 N 600 7000 5000 1.5 95 70 80 Đào Văn Hiển 0.2 T 500 6000 5000 1.6 130 70 90 Nông Đức Hiến 0.92 N 700 6000 5000 1.6 205 80 80 Nguyễn Phương Hoa 3.6 N 700 8000 5000 1.9 110 80 75 Nguyễn Khánh Lâm 1.32 N 600 7000 5000 0.7 120 90 75 Trần Mỹ Linh 0.62 T 700 6000 7000 0.5 145 80 80 Vũ Đình Long 2.5 N 700 7000 5000 1.5 135 80 80 Hoàng Thị Lộc 0.82 T 1000 8000 5000 1.6 200 80 77 Nguyễn Văn Năm 1.2 N 800 6000 5000 0.3 100 90 80 Nguyễn Văn Nhiên 1.62 N 700 7000 6000 1.2 120 80 80 Lê Thị Nhung 0.92 N 700 8000 7000 0.9 100 80 75 Triệu Văn Quyến 0.92 N 1000 6000 5000 2.3 90 80 80 Nông Văn Quỳnh 1.02 N 600 7000 5000 2.1 95 90 80 Nguyễn Thanh Tuấn 1.22 N 600 5000 5000 1.7 150 90 80 Đàm Thị Thư 1.72 N 700 7000 7000 1.6 142 80 80 Nguyễn Ngọc Anh 2.3 N 600 6000 5000 0.5 100 90 80 Nguyễn Thị Yến 0.32 T 1000 6000 5000 2.3 100 80 80 Mai Chí Thanh 0.42 T 600 8000 7000 2.5 95 80 75 Nguyễn Công Thành 0.92 N 600 7000 6000 2.1 100 80 80 Tạ Thị Lai 0.52 T 500 6000 7000 1.5 125 80 75 Mai Quốc Việt 0.32 T 600 6000 7000 1.6 100 90 80 Nguyễn Bích Thoa 0.72 T 600 8000 6000 1.5 135 90 80 Đàm Văn Thư 0.52 T 700 7000 6000 0.7 125 80 78 Trần Hồng Thắm 1.7 N 700 6000 7000 0.8 110 80 75 Đặng Văn Thường 0.32 T 600 7000 6000 2.5 125 80 78 Lã Quốc Trung 1.5 N 700 8000 7000 1.8 115 80 75 Hoàng Nhật Nam 0.62 N 700 5000 7000 2.3 150 80 75 Lã Thị Mạ 1.8 N 800 8000 7000 1.9 125 80 80 Vũ Thị Loan 0.42 T 700 6000 6000 1.6 150 90 78 Nguyễn Cẩm Hoa 0.22 T 700 7000 6000 1.8 100 80 80 Nguyễn Ngọc Chiến 1.1 N 1000 5000 7000 1.3 135 80 75 Nguyễn Thị Hòa 1.5 N 600 7000 8000 0.8 145 90 75 Phụ lục 4: Kết vấn thị trường tiêu thụ hộ trồng quế địa bàn Họ tên Sản phẩm Người mua Có hợp đồng Đỗ Thị Lan Đ Đặng Thị Tích Đ Nơng Văn Sinh Đ Nguyễn Thị Huyền Đ Đồn Đình Xn Đ Bàn Thị Khan Đ Vi Văn Trịnh Đ Đặng Văn Truyền Đ Nguyễn Văn Vân Đ Phạm Văn Minh Đ Đặng Thị Mải Đ Triệu Văn Thông Đ Trần Văn Hiếu Đ Nguyễn Thị Phượng Đ Trương Thị Việt Đ Nông Thị Nhịp Đ Phùng Thị Sinh Đ Trần Thị Nam Đ Nguyễn Thị Trang Đ Nguyễn Văn Hùng Đ Triệu Đình Quân Đ Đặng Văn Tình Đ qua chế biến Đỗ Mạnh Hùng Đ Bùi Tiến Lục Đ Trần Minh Chuyên Đ La Hồng Cương Đ Lương Tiến Khải Đ Lục Tiến Dũng Đ Phạm Văn Hằng Đ Đào Văn Hiển Đ Nông Đức Hiến C Nguyễn Phương Hoa C Nguyễn Khánh Lâm C Trần Mỹ Linh C Vũ Đình Long C Hoàng Thị Lộc C Nguyễn Văn Năm C Nguyễn Văn Nhiên C Lê Thị Nhung C Triệu Văn Quyến C Nông Văn Quỳnh C Nguyễn Thanh Tuấn C Đàm Thị Thư C Nguyễn Ngọc Anh C Nguyễn Thị Yến C Mai Chí Thanh C Nguyễn Cơng Thành C Tạ Thị Lai C Mai Quốc Việt C Nguyễn Bích Thoa C Đàm Văn Thư C Trần Hồng Thắm C Đặng Văn Thường C Lã Quốc Trung C Hoàng Nhật Nam C Lã Thị Mạ C Vũ Thị Loan C Nguyễn Cẩm Hoa C Nguyễn Ngọc Chiến C Nguyễn Thị Hòa C Trong đó: 0: khơng 1: có Người thị trấn 2: Thương lái HTX mua theo hợp đồng Đ: Đã chế biến C: Chưa chế biến Phụ lục 5: Kết vấn tham gia khóa tập huấn nâng cao lực sản xuất kinh doanh quế Hộ tham gia Mức độ tham Mức độ nắm tập huấn gia Đỗ Thị Lan D VH Đặng Thị Tích D H Nông Văn Sinh D VH Nguyễn Thị Huyền D H Đồn Đình Xn D VH Bàn Thị Khan D H Vi Văn Trịnh D H Đặng Văn Truyền D VH Nguyễn Văn Vân D H Phạm Văn Minh D L Đặng Thị Mải D VH Triệu Văn Thông D H Trần Văn Hiếu D VH Nguyễn Thị Phượng D VH Trương Thị Việt D H Nông Thị Nhịp D H Phùng Thị Sinh D VH Trần Thị Nam D VH Nguyễn Thị Trang D H Nguyễn Văn Hùng D L Triệu Đình Quân D VH Đặng Văn Tình D VH Họ tên Đỗ Mạnh Hùng D VH Bùi Tiến Lục D VH Trần Minh Chuyên D H La Hồng Cương D H Lương Tiến Khải D H Lục Tiến Dũng D VH Phạm Văn Hằng D VH Đào Văn Hiển D VH Nông Đức Hiến Nguyễn Phương Hoa Nguyễn Khánh Lâm Trần Mỹ Linh D H Vũ Đình Long D VH Hồng Thị Lộc D H Nguyễn Văn Năm D H Nguyễn Văn Nhiên Lê Thị Nhung V L Triệu Văn Quyến Nông Văn Quỳnh V L Nguyễn Thanh Tuấn V L Đàm Thị Thư Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Yến Mai Chí Thanh Nguyễn Công Thành Tạ Thị Lai Mai Quốc Việt Nguyễn Bích Thoa Đàm Văn Thư D H Trần Hồng Thắm D VH Đặng Văn Thường Lã Quốc Trung Hoàng Nhật Nam Lã Thị Mạ Vũ Thị Loan Nguyễn Cẩm Hoa D H Nguyễn Ngọc Chiến Nguyễn Thị Hòa D H Trong đó: 1: Tham gia 0: Không tham gia D: Đầy đủ VH: Nắm V: Vắng H: Nắm rõ L: Chưa rõ ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÒ THỊ NHIỆM NGHIÊN CỨU VAI TRÒ C A HỢP TÁC XÃ TRONG HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG QUẾ TRÊN Đ A BÀN THỊ TRẤN MẬU A, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KH A LUẬN... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vai trò hợp tác xã hỗ trợ người dân trồng quế đ a bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá vai. .. đề tài Nghiên cứu vai trò hợp tác xã hỗ trợ nông dân trồng quế đ a bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái, (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ nông dân trồng quế trên địa bàn thị trấn Mậu A huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn