Quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học quận Long Biên Thành phố Hà Nội

104 83 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VINH QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VINH QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Ngọc Long HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập trường Với tất tình cảm lòng mình, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Phạm Ngọc Long, người hướng dẫn, trợ giúp động viên nhiều suốt q trình nghiên cứu để tơi thực tốt luận văn Tôi xin cảm ơn tới Ban Giám hiệu, tồn thể đồng chí cán bộ, giáo viên trường tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Cuối tơi gửi lời tri ân tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp người sát cánh tôi, giúp đỡ suốt thời gian qua để tơi hồn thành tốt luận văn Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Vinh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước lời cam đoan Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Văn Vinh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Ban Giám hiệu Cải cách giáo dục Cán quản lý Chiến sĩ thi đua Chuyên môn Chuyên môn nghiệp vụ Cơ sở vật chất Công nghệ thông tin Công nghiệp hoá - đại hoá Đại học Sư phạm Đồ dùng dạy học Giáo dục Giáo dục phổ thông Giáo dục đào tạo Giáo viên Giáo viên giỏi Hiệu trưởng Học sinh Kiểm tra - đánh giá Mầm non Nhân viên Phụ huynh học sinh Phương pháp dạy học Phương tiện kỹ thuật Quản lý giáo dục Tiểu học Trung học sở Tổ trưởng chuyên môn Thông tin điện tử Tập thể lao động tiên tiến Thời khoá biểu Thiết bị dạy học Thể dục thể thao Uỷ ban nhân dân Chữ viết tắt BGH CCGD CBQL CSTĐ CM CMNV CSVC CNTT CNH - HĐH ĐHSP ĐDDH GD GDPT GD&ĐT GV GVG HT HS KT-ĐG MN NV PHHS PPDH PTKT QLGD TH THCS TTCM TTĐT TTLĐTT TKB TBDH TDTT UBND DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chất lượng đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Việt năm học 2016 - 2017 35 Bảng 2.2 Kết chất lượng môn Tiếng Việt năm 2016-2017 37 Bảng 2.3 Phương tiện kĩ thuật, thiết bị dạy học môn Tiếng Việt 39 Bảng 2.4 Danh sách trường tiến hành khảo sát 40 Bảng 2.5 Kết khảo sát thực trạng quản lí thực mục tiêu dạy học mơn Tiếng việt 41 Bảng 2.6 Thực trạng quản lí thực chương trình, nội dung dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 43 Bảng 2.7 Kết khảo sát thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết dạy học môn Tiếng Việt 48 Bảng 2.8 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo theo phát triển lực 53 Bảng 3.1 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp 78 Bảng 3.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 79 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1 Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài 3 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN QUẢN LÍ DẠY HỌC MƠN TIẾNG VIỆT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Một số khái nịêm đề tài Quản lí giáo dục Quản lí hoạt động dạy học Năng lực học sinh 5 6 1.3 Những vấn đề trình dạy học tiểu học 1.3.1 Vị trí trường tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học 10 10 10 1.3.3 Chương trình giáo dục tiểu học 1.4 Dạy học môn Tiếng Việt theo hƣớng phát triển lực học sinh tiểu học 1.4.1 Mục tiêu, vai trò mơn Tiếng Việt tiểu học 1.4.2 Dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 1.4.3 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 11 12 12 14 15 1.4.4 Kiểm tra - đánh giá kết dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 15 1.5 Nội dung quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo định hƣớng phát triển lực học sinh 17 1.5.1 Quản lí thực mục tiêu dạy học mơn Tiếng Việt 1.5.2 Quản lí thực chương trình, nội dung dạy học mơn Tiếng Việt 1.5.3 Quản lí thực phương pháp, phương tiện điều kiện hỗ trợ dạy học Tiếng Việt 1.5.4 Quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết dạy học môn Tiếng Việt 1.6 Yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hƣớng phát triển lực học sinh 1.6.1 Yếu tố khách quan 1.6.2 Yếu tố chủ quan Kết luận chƣơng Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát chung giáo dục tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.2 Tình hình dạy học môn Tiếng Việt trƣờng tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.2.1 Đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Việt 2.2.2 Công tác triển khai thực dạy học môn Tiếng Việt 2.2.3 Kết học tập môn Tiếng Việt 2.2.4 Cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, thiết bị dạy học môn Tiếng Việt 2.3 Thực trạng quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.3.1 Thực trạng quản lí thực mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 2.3.2 Thực trạng quản lí thực chương trình, nội dung dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 2.3.3 Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 17 18 21 24 27 27 28 30 32 32 34 34 36 37 38 40 41 42 48 52 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 2.5.1 Ưu điểm 2.5.2 Hạn chế 2.5.3 Nguyên nhân thực trạng Kết luận chƣơng Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo thống tính tự giác, tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo học sinh vai trò chủ đạo giáo viên trình dạy học 3.1.2 Ngun tắc đảm bảo tính vừa sức ý tới đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt tính tập thể q trình dạy học 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực dạy học 3.1.4 Nguyên tắc chuyển từ dạy học sang tự học 3.1.5 Nguyên tắc rèn luyện ngôn ngữ gắn liền với rèn luyện tư 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ hữu dạy học tri thức rèn luyện kĩ 3.2 Biện pháp quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh trường tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 3.2.1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho GV, CBQL quản lí dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 3.2.2 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Tiếng Việt dạy học theo tiếp cận lực 3.2.3 Đổi sinh hoạt tổ chun mơn, khuyến khích hoạt động dạy học giáo viên theo hướng phát triển lực 3.2.4 Sử dụng có hiệu phương tiện kĩ thuật, đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực 3.2.5 Chỉ đạo đổi quản lí kiểm tra - đánh giá kết dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực 54 54 55 56 57 60 60 60 61 62 62 63 63 64 64 66 67 69 71 3.2.6 Đổi hoạt động đánh giá giáo viên thông qua kết dạy học môn Tiếng Việt 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 Mối quan hệ biện pháp Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp Mục đích khảo nghiệm Nội dung phương pháp khảo nghiệm 3.4.3 Kết khảo nghiệm 73 76 77 77 77 77 Kết luận chƣơng 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 88 Tính khả thi TT Các biện pháp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV Tiếng việt dạy học theo tiếp cận lực Chỉ đạo thực đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường hoạt động dạy học tiếp cận lực HS Tăng cường việc sử dụng PTKT, ĐDDH môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực HS Chỉ đạo đổi quản lí KT-ĐG kết dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực HS Đổi hoạt động đánh giá GV thông qua kết dạy học môn Tiếng Việt Điểm Thứ TB bậc Rất khả thi SL % SL % 30 32,97 56 61,54 5,49 2,27 38 41,76 52 57,14 1,10 2,41 27 29,67 57 62,64 7,69 2,22 35 38,46 53 58,24 3,30 2,35 23 25,27 59 64,84 9,89 2,15 Khả thi Ít khả thi SL % X Số liệu bảng 3.2 cho thấy, biện pháp đề xuất đánh giá có tính khả thi cao, tỉ lệ ý kiến đánh giá Rất khả thi khả thi đạt 90,11% Tuy nhiên, biện pháp cụ thể lại có nhìn nhận mức độ khả thi khác nhau: Trong biện pháp đề xuất biện pháp 3, Chỉ đạo thực đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường hoạt động dạy học tiếp cận lực HS đánh giá mức độ khả thi cao với 98,90% ý kiến cho rắng Rất khả thi 80 Khả thi, điểm TB X =2.41, thứ bậc Điều cho thấy, quyền đạo sinh hoạt tổ chuyên môn nằm tay Hiệu trưởng, đạo sinh hoạt chuyên môn tăng cường hoạt động dạy học tiếp cận lực HS, đặc biệt theo nghiên cứu học không gặp khó khăn trở ngại đáng kể Biện pháp 6, Đổi hoạt động đánh giá GV thông qua kết dạy học môn Tiếng Việt đánh giá mức độ khả thi thấp biện pháp đề xuất, với 89,74% ý kiến cho rắng Rất khả thi Khả thi, điểm TB X =2.15, thứ bậc Điều cho thấy, việc đánh giá thi đua GV thông qua kết dạy học môn Tiếng việt gặp nhiều khó khăn cả, tâm lí lo ngại GV chạy theo bệnh thành tích mà có điều chỉnh tiêu cực làm sai lệch kết dạy học Như đến kết luận: Các biện pháp đề xuất đánh giá cấp thiết khả thi Số ý kiến tán thành đạt mức độ cao, triển khai thực chắn mang lại kết tốt Kết luận chƣơng Kết nghiên cứu chương cho thấy: Từ việc nghiên cứu lí luận thực trạng hoạt động quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng tiếp cận lực HS đề xuất biện pháp quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng tiếp cận lực HS trường tiểu học quận Long Biên - Thành phố Hà Nội theo chủ trương đổi GDPT Đảng Nhà nước Trong biện pháp, tác giả nêu rõ mục tiêu, nội dung cách thức thực Kết khảo sát tính cần thiết cho thấy: biện pháp đề xuất đánh giá có tính cần thiết cao, biện pháp 3, Chỉ đạo thực đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường hoạt động dạy học tiếp cận lực HS đánh giá mức độ cần thiết cao Kết khảo sát tính khả thi cho thấy: biện pháp đề xuất đánh giá có tính khả thi cao, pháp 3, Chỉ đạo thực đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường hoạt động dạy học tiếp cận lực HS đánh giá mức độ khả thi cao 81 Như vậy, 06 biện pháp đề xuất cần thiết mang tính khả thi cao Trong trình áp dụng, tuỳ đặc điểm, tình tình điều kiện nhà trường, vận dụng biện pháp cách linh hoạt, hợp lí chắn biện pháp tác động tích cực tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quản lí dạy học mơn Tiếng Việt, góp phần nâng cao CLGD tồn diện, bước đáp ứng yêu cầu đổi GD thời kỳ 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Quản lí hoạt động dạy học nói chung quản lí dạy học mơn Tiếng Việt trường tiểu học nói riêng q trình người HT xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều khiển, kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học GV nhằm đạt mục tiêu đề Quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Việt trường Tiểu học theo hướng tiếp cận lực trường tiểu học bao gồm nội dung liên quan đến trạng bị tri thức kỹ chuyên môn môn Tiếng Việt phát triển lĩnh vực lực học sinh nhóm lực làm chủ thân, nhóm lực quan hệ xã hội… Nội dung quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo tiếp cận lực trường Tiểu học bao gồm: quản lí thực mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt; quản lí chương trình, nội dung dạy học mơn Tiếng Việt; quản lí thực phương pháp, phương tiện điều kiện hỗ trợ dạy học môn Tiếng Việt; quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết dạy học mơn Tiếng Việt Cơng tác quản lí, đạo thực nhiệm vụ dạy học trường tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo định hướng phát triển lực ngành GD đạt số kết đáng ghi nhận cụ thể: Nhiều công việc nhà trường tập trung đạo thực tốt, có tác động tích cực đến hoạt động dạy học như: việc đạo tổ trưởng môn đánh giá kế hoạch giảng dựa mục tiêu môn học; việc xây dựng kế hoạch dự kiểm tra việc thực mục tiêu dạy học; việc điều chỉnh phân công chun mơn cho hợp lí; việc quản lí dạy GV thông qua TKB, Kế hoạch dạy học, Sổ báo giảng, Sổ ghi đầu bài; việc kiểm tra giáo án hồ sơ cá nhân, lịch báo giảng, sổ ghi đầu kiểm tra việc thực chấm, chữa, trả bài, vào điểm GV Bên cạnh đó, số lĩnh vực quản lí, nhiều cơng việc chưa quan tâm, tập trung đạo đạo ảnh hưởng lớn đến tiến độ đổi PPDH theo hướng phát triển lực HS chất lượng dạy học môn Tiếng Việt: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, nhàm 83 chán, không thiết thực, tổ chức sinh hoạt nặng hình thức, TTCM chưa thể vai trò rõ rệt dẫn tới phối hợp với tổ trưởng để quản lí việc thực chương trình, kế hoạch dạy học chưa tốt; việc hướng dẫn thiết kế dạy theo hướng tiêp cận lực, việc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến kế hoạch dạy nặng hình thức; việc tổ chức cho tổ môn thiết kế giáo án, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm không thực thường xuyên; Từ việc nghiên cứu lí luận thực trạng hoạt động quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng tiếp cận lực HS đề xuất biện pháp quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng tiếp cận lực HS trường tiểu học quận Long Biên - Thành phố Hà Nội theo chủ trương đổi GDPT Đảng Nhà nước Trong biện pháp, tác giả nêu rõ mục tiêu, nội dung cách thức thực Các biện pháp đề xuất đánh giá có tính cần thiết tính khả thi cao, có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng tiếp cận lực HS Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội - Ban hành văn cụ thể liên quan đến công tác dạy học nói chung dạy học theo hướng tiếp cận lực nói riêng dạy học theo hướng phát triển lực nội dung GV lại quan trọng trình đổi phương pháp dạy học chương trình giáo dục phổ thơng ban hành - Đầu tư kinh phí hàng năm để xây dựng chương trình bồi dưỡng dạy học phát triển lực, chương trình giáo dục phổ thông để đội ngũ GV tham gia - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết hoạt động dạy học trường tiểu học để kịp thời có hướng điều chỉnh cho phù với việc đổi chương trình dạy học 2.2 Đối với Phòng GD&ĐT Quận Long Biên - Ban hành văn bản, hướng dẫn cụ thể dạy học theo hướng tiếp cận lực sở văn hướng dẫn Sở GD&ĐT để thống chung trường tiểu học cách dạy, cách đánh giá… 84 - Tham mưu với UBND Quận đầu tư nguồn kinh phí để hỗ trợ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt cho việc đổi phương pháp dạy học đặc biệt việc dạy học theo hướng tiếp cận lực học sinh - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết dạy học theo hướng phát triển lực GV Kịp thời khen thưởng GV có thành tích cao việc áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực học sinh 2.3 Đối với trường tiểu học quận Long Biên - Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức GV tầm quan trọng vai trò dạy học theo hướng tiếp cận lực việc nâng cao chất lượng dạy học đổi giáo dục - Yêu cầu GV nhà trường áp dụng phương pháp dạy học đại theo hướng cận lực học sinh vào mơn học, giảng - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá báo cáo kết với Phòng GD&ĐT Quận, đồng thời có đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo cho việc thực dạy học theo hướng tiếp cận lực học sinh hiệu 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tiếng Việt [1] Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Tiếng việt (2000), Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội [2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 04 tháng 11 năm 2013), Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam [3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, (ngày 18 tháng năm 2006), Văn kiện Đại hội X Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam [4] Ban Bí thư khóa IX (ngày 19 tháng 01 năm 2011), Chỉ thị 40-CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD [5] Đặng Quốc Bảo (1995), Quản lí giáo dục - số khái niệm luận đề, cán quản lí giáo dục đào tạo, Học viện QLGD, Hà Nội [6] Nguyễn Ngọc Thành Bảo (2014), Bước đầu tìm hiểu khái niệm “đánh giá theo lực đề xuất số hình thức đánh giá NL Ngữ văn HS”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM số 56 [7] Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Đề án đổi chương trình giáo dục phổ thơng, Hà Nội [8] Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường Tiểu học, số 41/2010/TT-BGDĐT [9] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra - đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực HS cấp Tiểu học, Hà Nội [10] Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, số 711, ngày 13 tháng năm 2012; Nxb GD, Hà Nội [11] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 (2005), Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, Hà Nội [12] Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, Nxb GD, Hà Nội [13] Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Tốn (1993), Đại cương ngơn ngữ học, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 86 [14] Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Cơ sở khoa học quản lí, Trường ĐHSP Hà Nội [15] Nguyễn Văn Cường (2014), Lí luận dạy học đại, Nxb ĐHSP Hà Nội [16] Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lí, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [17] Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội [18] Hà Sỹ Hồ (1985), Những giảng quản lý trường học tập 2, 3, 4, Nxb Giáo dục Hà Nội [19] Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2006), Quản lí giáo dục, Nxb ĐHSP Hà Nội [20] Nguyễn Công Khanh (2013), Tài liệu tập huấn đổi kiểm tra - đánh giá học sinh theo cách tiếp cận lực, Hà Nội [21] Trần Kiểm (2015), Tiếp cận đại quản lí giáo dục, Nxb ĐHSP Hà Nội [22] Lê Phương Nga, Đỗ Xuân Thảo, Dương Thị Hương (2014), Phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 4; 5, Nxb ĐHSP [23] Lê Phương Nga (2016), Ôn tập - kiểm tra, đánh giá lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 1; lớp 3; [24] Đỗ Hương Trà (chủ biên), (2015), Dạy học tích hợp phát triển lực HS, Quyển 1: Khoa học Tự nhiên, Nxb ĐHSP Hà Nội [25] Phạm Viết Vượng (2003), Quản lý hành nhà nước quản lý ngành GD&ĐT, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [26] Viện Ngôn Ngữ (2007), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách khoa * Tiếng Anh [27] Alêcxâyep (1976), Phát triển tư cho học sinh, Nxb Giáo dục, Hà Nội [28] Harold Koontf (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý (bản tiếng Việt), Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [29] M.I.Kondacov (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán QLGD [30] K.Marx Angel, toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia 87 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV dạy Tiếng Việt) Để nâng cao hiệu Quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh trường tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, xin thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến qua nội dung cách đánh dấu x vào 01 ô mức độ thực mức độ ảnh hưởng câu sau mà Thầy/Cô lựa chọn Câu 1: Thực trạng quản lí việc thực mục tiêu dạy học môn Tiếng việt theo hướng phát triển lực học sinh Mức độ thực Nội dung TT Tốt Chỉ đạo tổ chuyên môn phổ biến mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt trước xây dựng kế hoạch giảng dạy Tổ môn xây dựng mục tiêu giảng dạy môn Tiếng Việt theo chuẩn kiến thức kỹ môn học Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thiết kế giảng theo chuẩn kiến thức kỹ mục tiêu môn học Tổ chức trao đổi việc thực mục tiêu môn Tiếng Việt tổ môn Tổ trưởng môn đánh giá kế hoạch giảng dựa mục tiêu môn học xác định Xây dựng kế hoạch dự kiểm tra việc thực mục tiêu dạy học 88 Khá TB Yếu Câu 2: Thực trạng quản lí chương trình, nội dung dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh 10 11 12 Mức độ thực Nội dung TT Tốt Chỉ đạo tổ chun mơn phổ biến chương trình, kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt khối lớp Tổ môn tổ chức hướng dẫn, xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt Phối hợp với tổ trưởng để quản lí việc thực chương trình, kế hoạch dạy học mơn Tiếng Việt Phó HT chun mơn phối hợp với tổ trưởng môn đưa cách thức phân cơng GV Tiếng Việt Xây dựng quy trình phân cơng dựa hiệu cơng việc, trình độ chuyên môn nguyện vọng Điều chỉnh phân công cho hợp lí Chỉ đạo, hướng dẫn GV lập kế hoạch dạy thống mục tiêu, nội dung, phương pháp Đảm bảo đủ SGK, tài liệu tham khảo, thiết bị kĩ thuật cho GV Tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến kế hoạch dạy mơn Tiếng Việt Quản lí dạy GV thơng qua TKB, Kế hoạch dạy học, Sổ báo giảng, Sổ ghi đầu Xây dựng chuẩn lên lớp theo yêu cầu mục tiêu, nội dung, PPDH tích cực Tổ chức cho tổ môn dự phân tích dạy GV 89 Khá TB Yếu Câu 3: Thực trạng quản lí thực phương pháp, phương tiện điều kiện hỗ trợ dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh Mức độ thực Nội dung TT Tốt Phổ biến cho GV chủ chương, định hướng dạy học theo tiếp cận lực Tổ chức cho GV học tập, bồi dưỡng, nắm vững PPDH tích cực Chỉ đạo tổ môn hướng dẫn thiết kế dạy theo hướng tiếp cận lực Tổ môn thiết kế giáo án, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm Khen thưởng GV tích cực đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực Xây dựng kế hoạch đảm bảo CSVC, PTKT, ĐDDH phục vụ tốt cho hoạt động dạy học năm học Tổ chức bồi dưỡng kỹ sử dụng PTKT, ĐDDH môn Tiếng Việt cho GV Tổ chức thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thiết kế tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt Quản lí hiệu việc sử dụng, bảo quản đầu tư PTKT, ĐDDH môn Tiếng Việt theo hướng đại Khen thưởng, động viên giáo viên sử dụng có hiệu 10 PTKT, ĐDDH mơn Tiếng Việt có sáng kiến cải tiến hay, điển hình 90 Khá TB Yếu Câu 4: Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết dạy học môn Tiếng Việt theo hướng tiếp cận lực học sinh Mức độ thực Nội dung TT Tốt Kiểm tra giáo án hồ sơ cá nhân Kiểm tra việc thực nề nếp thông qua lịch báo giảng, Sổ ghi đầu Đánh giá dạy qua dự Kiểm tra hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn 10 11 Đánh giá giáo viên thông qua kết đạt HS Đánh giá GV kết thi đua cuối năm Tổ môn tổ chức tập huấn KT-ĐG kết học tập HS theo phát triển lực Chỉ đạo xây dựng quy trình đề, kiểm duyệt đề kiểm tra Kiểm tra việc thực chấm, chữa, trả bài, vào điểm GV Phân tích kết quả, phân loại học tập HS theo phát triển lực Ứng dụng CNTT quản lí kết học tập HS 91 Khá TB Yếu Câu 5: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực HS Mức độ ảnh hƣởng Nội dung TT Nhiều Ít Khơng ảnh hƣởng Phương pháp kinh nghiệm giảng dạy GV Năng lực trình độ CMNV GV Tiếng Việt Chương trình, nội dung dạy học mơn Tiếng Việt Hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn Phương tiện thiết bị dạy học Ý thức học tập học sinh, đặc biệt hoạt động tự học Sự quan tâm lãnh đạo cấp Văn đạo hoạt động dạy học Sự quan tâm PHHS Xin Thầy/cô vui lòng cho biết đơi điều thân: - Vị trí cơng tác thầy, cơ: Chun viên □ Hiệu trưởng □ - Thâm niên công tác: năm Xin chân thành cảm ơn! 92 Phó Hiệu trưởng □ Giáo viên □ Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL, Giáo viên dạy môn Tiếng Việt) Để nâng cao hiệu Quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh trường tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Xin Thầy, vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Phiếu xin ý kiến đánh giá theo mức độ: Rất cần thiết - Cần thiết - Không cần thiết Rất khả thi - Khả thi - Không khả thi Mức độ cần thiết TT Biện pháp Rất c n thiết C n thiết Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức quản lí dạy học theo tiếp cận lực Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV Tiếng Việt dạy học theo tiếp cận lực Chỉ đạo thực đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường hoạt động dạy học tiếp cận lực HS 93 Tính khả thi Khơng Rất khả c n thi thiết Khả thi Không khả thi Quản lí sử dụng PTKT, ĐDDH mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực HS Chỉ đạo đổi quản lí KT-ĐG kết dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực HS Đổi hoạt động đánh giá GV thông qua kết dạy học môn Tiếng Việt Xin chân thành cám ơn th y (cô)! 94 ... dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh trường tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Biện pháp quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh trường. .. TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát chung giáo dục tiểu học quận Long Biên, Thành phố Hà. .. đề lí luận quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh Tiểu học 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản lí dạy học mơn Tiếng Việt theo hướng phát triển lực học sinh trường tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học quận Long Biên Thành phố Hà Nội, Quản lí dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học quận Long Biên Thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn