Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua dạy học tích hợp chương cacbohiđrat – hóa học lớp 12 nâng cao

147 74 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== ĐÀO THỊ LOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƢƠNG CACBOHIĐRAT – HĨA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== ĐÀO THỊ LOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THƠNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƢƠNG CACBOHIĐRAT – HÓA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Mã số: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS PHÙNG QUỐC VIỆT HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN E ế ế PGS.TS Phùng Quốc Việt , ệ E H C ọ ế Đ ứ ọ S H N ọ E ế B H ọ Đ ọ ọ S G ệ , , ọ ễ Đ ề ệ ủ THPT N S H N X ệ ề ệ ọ , ọ Đ ọ ọ ọ H THPT Y ề ọ , ệ ề X , ọ , ứ Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Đào Thị Loan ế , LỜI CAM ĐOAN T ế ứ ủ C ứ ề ệ ù Mọ ệ ặ ệ ỉ õ , ị Nế ệ ề ề Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Đào Thị Loan ủ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU 1 L ọ ề tài Mụ ứ .3 Lị ứ Khách ể ứ ứ N ứ .5 P ứ .5 G ế ọ .5 P ứ .6 Đ ủ C C ề CƠ SỞ LI LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH 1 ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 111N 1.1.2 Đổ ị ụ ọ ổ .9 ọ .11 NĂNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINHTRUNG HỌC PHỔ THÔNG .13 1 K ệ 1.2.2 P 13 13 1.2.3 C ể Đ ọ ọ ổ 14 14 1.3 NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH .15 1.3.1 K ệ ụ 1.3.2 C ể ệ ế ủ ứ 15 ụ ế ứ .16 DẠY HỌC TÍCH HỢP 17 1.4.1 K 14 ệ 17 Mụ ủ 143 C ể 144 N ọ 18 ủ ọ 18 ọ 19 145 Q ọ 19 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC 20 151 D ọ 20 15 ọ W 24 D 153 M ĩ ọ .28 THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .29 Mụ 16 N ệ ề ụ ề 30 163 N ề Kế Tể C ế .29 ề 30 30 35 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONGDẠY HỌCCHƯƠNG CACBOHĐRAT – HÓA HỌC NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH 36 PHÂN TÍCH VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG CACBOHĐRAT – HÓA HỌC NÂNG CAO 36 2.1.1 Mụ tiêu 37 2.1.2 M ý ề dung ọ 37 pháp 2.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP .38 Đặ ểm chủ ề tích h p 38 2.2.2 Yêu c u chủ ề tích h p 38 NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN NỘI DUNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 39 2.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP 39 THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NLVDKT CỦA HS .42 51 T ế ế 2.5.2 T ế ế ể ế 53 T ế ế 54 T ế ế 42 ẩ ể ủ HS 42 43 ế 43 XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢPCHƯƠNG CACBOHIDRAT- HĨA HỌC NÂNG CAO 44 2.6.1 C ủ ề “N 2.6.2 C ủ ề “C ệ Vệ N ế ủ C C ” 44 ứ ” 52 THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 60 71T ế ế ọ B 5: GLUCOZO 60 ọ B S T ế ế Tiểu kế C z 77 92 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .93 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 93 1 Mụ 93 31 N ệ ụ .93 NỘI DUNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 93 C ọ C ẩ 3 Kế ị ị ệ ệ 93 .94 ế ệ 94 3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM .95 331 Đ 33 ể Đ 33 Đ ẩ ể 95 ủ ọ 101 ủ GV 103 KẾT LUẬN CHUNG 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nội dung CĐTH C ủ ề CNTT C DHHH D ọ DHTH D ọ ĐC Đ ứ GD-ĐT G ụ , GQVĐ G ế ệ ọ ề GV Giáo viên HS Họ NL N NLVDKT N NXB N PPDH P ọ PTHH P ọ PTN P PTNL P SGK Sách giáo khoa THPT T TN T ệ TNSP T ệ ụ ệ ể ọ ổ ế ứ DANH MỤC BẢNG B 11 C B ệ ọ Mứ ế ụ ế ứ , 21 ệ ể ụ HS ặ ọ ệ ị ể ủ HS .31 B Mứ ế ụ ế ệ ể ứ , ụ HS ặ ọ ệ ị ể ủ HS .31 B 14 Đ ọ B 15 T B 31 D B B 33 B B 34 B ứ ụ ọ H ủ GV ủ HS ọ THPT Y H ọ THPT Y ứ B P ĩ 32 P .33 ệ 94 ọ ể X 96 ọ ể X 97 ọ ể X 97 B 35 P B 36 C B ng 3.7 Kết qu (Đ ọ ặ ủ ọ 98 100 NL VDKT HS t ngTHPT Yên Phong s ) 103 B ng 3.8 Kết qu Đ ế (Đ NL VDKT HS t ngTHPT Nguyễ Đ ) 104 PL11 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN Họ tên: T ng: Để thực đề tài nghiên cứu khoa học nhằm mục đích nâng cao ch t lượng dạy học hóa học trường THPT, chúng tơi kính mong q thầy (cơ) vui lòng bớt chút thời gian cho biết ý kiến nội dung sau (Thầy chọn hay nhiều đáp án câu) Câu 1: Theo thầy (cô) mục tiêu lên lớp ? A T ề ụ ế B C ứ ệ , C P ể D G ụ ọ ọ ọ ế , ọ Câu 2: Trong lực thành phần lực tìm hiểu tự nhiên )Hể ế ế ứ )T ọ ế )V ụ ế ể ứ ề ễ ,ứ ù ệ Trong thời đại ngày nay, theo ý kiến thầy (cô), mức độ quan trọng lực xếp theo thứ tự giảm dần là: A a, b, c D b, c, a B a, c, b.E c, a, b C b, a, c.G c, b, a Câu 3: Trong trình dạy học, việc phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh thầy (cô) tiến hành C A B Đ khi.D k ế xuyên PL12 Câu 4:Trong trình dạy học, thầy (cơ) sử dụng A D ọ E D B PPDH ọ G T C D ọ W Q D D ọ ọ F T ế an ề Câu 5: Xin thầy (cô) cho biết mức độ sử dụng Quan điểm PPDH D ọ PPDH D D D ọ ọ ọ theo tích Web ọ Tham quan nhóm ế Quest Mức độ sử dụng R T ề g xuyên T Đ K ụ Câu 6: Trong trình dạy học, thầy (cô) sử dụng số kĩ thuật dạy học tích cực A KWL B ĩ Câu 7: X C 5W1H ( ) Kĩ thuật dạy học D ế ĩ ứ KWL ụ Kĩ 5W1H Mức độ sử dụng R T : B M ĩ PL13 Đ K ụ Câu 8: Thầy (cô) dànhphần lớn thời gian học để tiến hành hoạt động nào? A G ế B H ọ C H ọ D G ế ứ ọ ủ ọ , ứ ọ ệ ễ Câu 9: Theo thầy (cơ), chương trình hóa học trường THPT, mức độ kiến thức hóa học liên với sống A ề B ề C Câu 10: Trong q trình dạy học, thầy (cơ) u cầu học sinh: Mức độ sử dụng R Trường hợp sử dụng C ỉ xuyên HS ệ ế ứ ể ế Y HS ụ ệ , ế ứ ệ ể ủ ế Y HS ụ ế ứ ọ ễ Y ọ ễ ặ HS ụ ể ế ể ế ệ ứ , ĩ ề ể T Đ xuyên Không ụ PL14 ứ ọ ế , ụ , ề ể, ế Câu 11: Theo thầy (cô), thông qua việc dạy học theo đ nh hướng phát triển lực vận dụng kiến thức, giúp cho họcsinh: Mức độ N ề Nội dung T ế ứ ề hóa ọ Vừ Ít Khơng có dung ế V ụ ễ ế ứ ọ ề có , sinh Hể õ , ệ ế ọ Có ứ ệ tòi, tham ( , tài báo ế ứ internet, ) chí, ụ ủ ọ Phát Y ể ọ ọ Câu 12: Khi dạy học tích hợp kiến thức gắn với thực tiễn sống, thầy (cô) th y A ứ B ứ C D PL15 Câu 13: Theo thầy (cơ) việc dạy học tích hợp kiến thức gắn với thực tế có cần thiết khơng? A R ế B C ế C K ế Câu 14: Tích hợp kiến thức vào thực tiễn sống thầy (cô) sử dụng A B C ụ Câu 15: Trong đề kiểm tra, nội dung tích hợp kiến thức liên hệ với thực tế sống, thầy (cô) sử dụng A ề B ề C Xin chân thành cám ơn thầy (cô)! D PL16 Phụ lục BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT (T : 45 ) Ma trận đề kiểm tra Mức độ nhận thức V n Nội dung Nh n biết kiến thức dụng cao TN Glucozơ Thông hiểu V n dụng S TL TN TL TN C ng TL TN TL 3 12 1,5 1,5 15% 15% 60 câu S ểm 30% % Saccarozơ S 2 1 0,5 2,5 10% 10% 5% 25 – Tinh ột – câu xenlulozơ S ểm % Hợp chất S Cacbohidrat câu thực S ểm tiễn 0,5 1,5 10% 5% 15 % Tổng S câu 20 PL17 S 3,5 0,5 10 ểm 10 0% Ph n 18% 21% 18% 3% 40 % 10 0% Đề kiểm tra Câu S A z z ề ứ : C (OH)2, ề , ị B N C C C (OH)2 D ỷ Câu K ệ , , ế A X ĩ ẽ z ị ị ề ị ị A C z z B Tế ị ọ f z ị ọ z ị ọ ọ ủ A ụ àu xanh lam : ủ ị D T Câu Để ị ủ B T C C ế ủ ị –OH N ứ ế , , ọ H2 ị : ị -OH ứ ẩ C C z ứ D K ứ z Câu 4.Ch X ặ iể hoà tan Cu(OH)2 iệ t m màu A Xenluloz C (OH)2 -hexan a : ng, phân t iề -OH, kế ị ọ, zit, không làm c brom Ch X B.M z C Glucoz D.Saccaroz PL18 ế Câu 5.H A G ủ ế z B F Câu 6:G 14 z C S é Hệ : z D M z z ủ z V ừ1 A 113,4kg B 810,0kg Câu 7: D ị -T ụ C (OH)2 -T ụ ị A S z X A G ứ ỷ ặ z ứ B H Câu C ỉ C M z D G z iểu sai z ,f Bở ị A NO3/NH3 ứ V D 213,4kg X ị -T C 126,0kg z , z , ệ z ,f z ề z , z , z ề Cu(OH)2 C H z ổ ỉ D z ,f z ề Câu C z , ,f z z , S B.4 Câu 10:C C.5 ể D.6 ( ): →X→Y→Z→ C , ị : A.3 là: : , ứ T / H2(xt Ni,t ) cho poliancol ị , ứ ế Y, Z ể z , PL19 A C2H4, CH3COOH B.C2H5OH, CH3COOH C CH3COOH, CH3OH D CH3COOH, C2H5OH Câu 11: P ứ ổ ặ Cứ : , ỉ z ể ụ z ,5 xanh ứ ( ệ ặ ổ z , T ) 18 : A 14 36 B C 15 D , Câu 12:T ỉ ị ề ị “ ệ ” ể ị ể ệ ĩ ụ C ị ề z A B amin C glu z D amino axit Câu 13: Phát biể A G z ụ B K ? không c brom z OH ề t t C G z t t D Ở m ở, ng m z i CH3OH ng m OH kề Câu 14: Đ z z , z ,5 O2 (ở ), 1,8 , H2O Giá ị ủ A.6,20 B.5,25 Câu 15 Từ 18 C.3,60 z , ằ ( ệ ) O D.3,15 , ,1 ằ PL20 , X Để ị N OH , M H ệ A 80% B 10% C 90% ứ ế ủ C2H5OH ,8 / A.375,65kg D 20% , ằ G ị ủ ệ 95 C 676,2kg , ứ :( ế ủ B 338,09kg Câu 17 Để ủ : Câu 16 Từ ề X ù ) D 93,91kg 5,4 z , K ế ệ : A 6,156g B.6,35g C 6,25g D Kế , Câu 18 Thuỷ phân hoàn toàn tinh b t dung dị X C c ch t h Y C ch t h A G z , C z ,f X n ứng v i khí H2 (xúc tác Ni, t ), t X, Y l t z z ụởN Câu 19 Nho chín ch z B z , D z , T (V ệ N R N ( ọ z A 250 kg ) T ặ ) ế ế ủ C2H5OH ằ 1,1 / ủ T ủ c ể ể ề ế ,8 / ? B 486,5 kg C 156,5 kg D 500 kg Câu 20 X xenl 1,5 / z z ễ ổ T ể ể 59,4 , ề ế 99,67 z ( ệ ) PL21 A 32,5 lít B 26,5 lít C 27,6 lít D 27,72 lit Đáp án : Mỗi câu trắc nghiệm ứng với 0,5 điểm câu 10 Đ/ C B A D C A C A B B câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ/ C C B D C A A B B D PL22 Phụ lục 7: T SỔ THEO D I DỰ ÁN :……………………………………………………………… T , G :……………………………………………………… :…………………………………………………………… N :………………………………………………………………… T : Từ P …………………… ế ệ Họ …………………… ụ: N ệ ụ P ệ T 10 11 C P ế (S ổ ệ C ) N S ẩ PL23 B T N T Kế Sổ theo d i dự án ủ HS T N L ệ ế Bế ặ ủ C ủ H ủ ệ , Bế ứ ổ ệ C T , ể Phân côn H , ổ , ọ ặ , õ w ệ , ọ ọ ọ ọ , ẩ ĩ PL24 Kế ệ ệ T T C T Tổ ệ T ứ ế ệ ế P Vẽ Vế T T ể ệ ẩ T ứ T T ứ T ứ T T ứ T T ứ PL25 Phụ lục 8: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ... 35 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONGDẠY HỌCCHƯƠNG CACBOHĐRAT – HĨA HỌC NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH 36 PHÂN TÍCH VỊ TRÍ, ĐẶC... TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== ĐÀO THỊ LOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƢƠNG CACBOHIĐRAT – HĨA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO Chuyên ngành:... Phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua dạy học tích hợp chương cacbohiđrat – hóa học lớp 12 nâng cao Mục đích nghiên cứu N ứ ổ – ụ ế ứ ứ ọ ọ nâng cao ủ ề ằ ể ứ , ế… ọ Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua dạy học tích hợp chương cacbohiđrat – hóa học lớp 12 nâng cao, Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua dạy học tích hợp chương cacbohiđrat – hóa học lớp 12 nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn