Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương Nitơ - Photpho - Hóa học 11

121 41 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - TR N TH TH PH T TRI N N NG CT CHO HỌC SINH TH NG QU CHƢƠNG “NITƠ - PHOTPHO” - H HỌC Ạ HỌC HỌC LUẬN V N THẠC SĨ KHO HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - TR N TH TH PH T TRI N N NG CT CHO HỌC SINH TH NG QU HỌC Ạ HỌC CHƢƠNG “NITƠ - PHOTPHO’’- H HỌC LUẬN V N THẠC SĨ KHO HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Hố học Mã số: 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS V Th Th H ài HÀ NỘI – 2018 ỜI C ĐOAN T , K T H N , 20 T T T T 2018 ƠN LỜI CẢ S , P N Photpho” – H – 11 Tôi xin chân thành gửi l i c TS V T T n: H ng d n su t trình th c hi n tài PGS TS N T V i ih S m Hà ng d y, xây d ng cho n n t ng ki n th c lí lu n v ng ch c T p th th y cô giáo, em h c sinh c THPT K ,H N u ki n th c nghi m G ng THPT S cho ti n hành , Xin trân tr ng c ps , ng viên tơi hồn thành t t lu ! Tác gi lu T S T T ỤC ỤC MỞ Đ U CHƢƠNG 15 CƠ SỞ TRI N N NG UẬN VÀ TH C TI N V C T VI C PH T HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PH THÔNG 1.1 L ch sử vấn đề nghiên cứu Cơ ận họ phá i n n ng họ 1.2.1 T h c 122 N c t h c 1.3 Một số phƣơng pháp kĩ h ật dạy học tích c phá i n n ng họ h học sinh 11 131 P ồng 11 132 P 12 133 K 13 134 H 14 1.4 ộ ố ng n ắ ản đ phá i n N TH h họ cho HS THPT 14 1.4 M NLTH 1.4 N 1.5 Th họ H HS THPT 14 NLTH ạng vấn đề phá họ ộ ố i n n ng ƣờng THPT 1.5 họ nđ HS H N HS THPT 16 h họ inh ng àn hành phố Hà Nội 17 THPT 17 1.5 N 20 TI U K T CHƢƠNG 21 CHƢƠNG PH T TRI N N NG CT TRUNG HỌC PH TH NG QU Ạ PHOT PHO” – H HỌC HỌC CHO HỌC SINH22 HỌC CHƢƠNG22 “NITƠ– THPT 22 Ph n h i ấ hƣơng “Ni – Photpho’’– H họ 11 THPT 22 211 M N –P 212 N –P ộ 2.2 ố i n pháp phá “Ni – Ph ph ” – H 2.2 H HS 2.2 H , họ – H 11 THPT 22 ”–H 11 THPT 23 i n N TH h HS họ hƣơng THPT 26 26 HS , N P ”–H 11- THPT 30 2.2 Sử HS d ng 2.3 ng đánh giá n ng “Ni – Ph ph ” – H họ 32 họ NLTH 2.3 HS ng hƣơng THPT 56 2.3 HS 56 t qu t h c c a HS thông qua ki m tra 58 2.4 Thi họ – k ộ THPT h ố k h h ài học hƣơng “Ni – Ph ph ” – H đ nh hƣớng phá i n n ng họ 58 TI U K T CHƢƠNG 79 CHƢƠNG TH C NGHI đ h Đối ƣ ng h Nội d ng h Ti n hành h h SƢ PHẠ 80 nghi nghi nghi nghi ƣ phạ 80 ƣ phạ 80 ƣ phạ ƣ phạ 80 80 341 K 80 342 Q 81 K ả h 351 3.5.2 K t qu nghi 81 81 82 TI U K T CHƢƠNG 90 K T UẬN CHUNG 91 TÀI I U TH KHẢO 93 PHỤ ỤC 95 NH T vi ỤC CH VI T TẮT ắ nghĩ BTH DHHH D T GD G GQV G GV G H DH H HTBT H HS H NL N NLTH N PPDH P PTPU P THPT T TN T TNSP T SGK S NH H 11 Q ỤC H NH m c a HS v s c n thi t ph i t h c gi lên l p 18 Hình 1.2 Hình th c h c giúp HS h c có hi u qu 18 Hình 1.3 Các hình th c t h c c a HS 18 Hình 1.4 Nguyên nhân n k t qu h GV Hình 1.5 Hình th H 16 H 31 H NLTH a HS 19 yêu thích c a HS v i mơn Hóa h c 19 HS 11 THPT S H t 18 S –H N -N 3 11 c 2017- 2018 83 N ” 11 TN 11 84 H 33 N 11A4 TN H 11 ” 85 34 L ” 11I TN 11G 86 NH ỤC ẢNG B ng 1.1: C u trúc bi u hi n NLTH c a HS ph 12 NLTH 10 1: K N – ”–H 11 27 NLTH B ng 2.2 B ng ki m quan sát dành cho GV phi 1: HS 11 –T THPT S S 2: S 11 84 3: HS 11 –T THPT S S 4: S HS THPT K 11I 11G – 86 6: 11I TN THPT K 11 85 5: T 11 85 11 TN THPT S 37 11 84 11 TN THPT S a HS 56 11G 86 NLTH HS 87 Ph : K t điều tra phi h d n ng c t học c a học sinh SỐ HS PHẦN (500) TRĂM 457 91,4% + 20% - < 50 % 115 23% + 50 % - 70 % 210 42% + >75 - 90% 112 22,4% 50 10% 98 19,6% 358 71,6% + 478 95,6% + Không 22 4,4% 106 21,2% 258 51,6% 52 10,4% 205 41% 189 37,8% NỘI UNG ĐI U TR ; , , Q ? ? +H +H : SGK, +K , , HS ằ , GV ? ? +H G , , +H : , +T N ? +D , +D 97 +D T 103 20,6% TH : + 1-2 / 107 21,4% + 2-4 / 195 39% 98 19,6% + 267 53,4% + TH 102 20,4% + TH 98 19,6% + SGK, 157 31,4% +T 98 19,6% 216 43,2% + 412 82,4% + Không 47 9,4% + 95 19% + 76 15,2% + 57 11,4% +T 280 56% +T T , , TH L +T ? ng TH? GV: P TH Em TH ? ? 98 Ph : Tài i h ố :P ục ti u c n đạt Ki n th c: : HS trình bày ử, -P ử, - , photphoric HS : -P -P K : -R -V -N ằ Ph t triển lực: -N -N , GQV -N ệ thống câu h i gi p tự học D , : X Từ S , 99 , , , D , ? S ; ; y? V X , photpho? H ? T HNO3 H2SO4 N/P S N/P X V ? PTHH N ? 10 H ; ? ài kiểm tra đ nh gi kiến thức Câu P ? A Câu D B C H3PO4 D H+ OH- ? A H+, PO43- B H+, H2PO4-, PO43- C H+, HPO42-, PO43- D H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- Câu ? II II D ? Câu M 100 A Mg2P2O7 B Mg3P2 C MgHPO4 Câu H D.Mg3(PO4)3 ? P DP Câu T 0,15 KOH 0,1 , H3PO4 S ? A KH2PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K3PO4 C K2HPO4 K3PO4 D KH2PO4 K2HPO4 K3PO4 Câu K , ? P N ằ P T P D P Câu P ử C ion D phi kim Câu K , ; ? B vàng D nâu ? Câu 10 A –3; +3; +5 B –3; +3; +5; D –3; 0; +1; +3; +5 C +3; +5; Câu 11 ? ằ Y M D Khôn , Câu 12 2,1 3,0 T L D P , , 101 Câu 13 P không ? A 4P + 5O2  2P2O5 B 2PH3 + 4O2  P2O5 + 3H2O C PCl3 + 3H2O  H3PO3 + 3HCl D P2O3 + 3H2O  2H3PO4 Câu 14 Ch n công th a apatit: A Ca3(PO4)2 B Ca(PO3)2 C 3Ca3(PO4)2.CaF2 D.CaP2O7 200 – 250oC, axit Câu 15 K ? H4P2O7) A axit metaphotphoric (HPO3) H3PO3) D P2O5) 400 – 450oC, Câu 16 K ? H4P2O7) A axit metaphotphoric (HPO3) H3PO3) D P2O5) Câu 17 Axit H3PO4 HNO3 ? A CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3 B KOH, NaHCO3, NH3, ZnO C MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2 D NaOH, KCl, NaHCO3, H2S Câu 18 N ? A NaH2PO4, NH4H2PO3, KH2PO2 B (NH4)2HPO3, NaHCO3, KHSO3 C CH3COONa, NaH2PO2, K2HPO3 D NH4HSO4, NaHCO3, KHS Câu 19 T , ằ ? A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4  5CaSO4  + 3H3PO4 + HF  B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4  + 2H3PO4 C P2O5 + 3H2O  2H3PO4 D 3P + 5HNO3  3H3PO4 + 5NO  Câu 20 T , ằ A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4  5CaSO4  + 3H3PO4 + HF  B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4  + 2H3PO4 102 ? C P2O5 + 3H2O  2H3PO4 D 3P + 5HNO3  3H3PO4 + 5NO  Câu 21 t cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho oxi t o thành tác d ng vừ cho s n ph m v i m gam dung d ch NaOH 32%, thu c mu i Na2HPO4 Giá tr c a m ? A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 22 Cho14,2 gam P2O5vào 200 gam dung d ch NaOH 8% thu d ch A Mu i c nồng % ng ? A NaH2PO4 11,2% B Na3PO4 7,66% C Na2HPO4 13,26% D Na2HPO4 NaH2PO4 Câu 23 Cho150 ml dung d ch KOH 1M 1M S c dung u 7,66% 100 H3PO4 ? A KH2PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K3PO4 C K2HPO4 K3PO4 D KH2PO4, K2HPO4 K3PO4 Câu 24 Cho 44 gam NaOH vào dung d ch ch a 39,2 gam H3PO4 Sau ph n ng x y hồn tồn, c n dung d ch Kh i ng mu i khan thu c ? A 50 gam Na3PO4 B 49,2 gam NaH2PO4 14,2 gam Na3PO4 C 15 gam NaH2PO4 D 14,2 gam Na2HPO4 49,2 gam Na3PO4 Câu 25 Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung d ch ch a NaOH 1M KOH 2M, thu c dung d ch X Các anion có m t dung d ch X ion ? A PO43- OH- C HPO42- PO43- B H2PO4- HPO42- D H2PO4- PO43- Câu 26 Cho 1,32 gam (NH4)2SO4 tác d ng v i dung d ch NaOH thu c m t s n ph m khí H p th hồn tồn 3,92 gam H3PO4 Mu i nóng ng khí vào dung d ch ch a c mu i ? A NH4H2PO4 B (NH4)3PO4 C.(NH4)2HPO4 D NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 103 , Câu 27 Thu phân hoàn toàn 8,25 gam m t photpho X dung d c trung hoà X c n 100 ml dung d ch NaOH 3M X nh công th c c a photphotrihalogenua ? A PF3 B PI3 C PCl3 D PBr3 Câu 28 Phân supephotphat kép th c t s n xu t kh ng Ca(H2PO4)2 ? A 78,56% B 56,94% 44 Câu 29 c ch có 40% P2O5 % C 65,92% D 75,83% N OH 39,2 S H3PO4 H i kh mu c ? A Na3PO4 50,0g C NaH2PO4 49,2g; Na2HPO4 14,2g B Na2HPO4 15,0g D Na2HPO4 14,2g; Na3PO4 49,2g Câu 30 Từ qu ng photphorit, có th i u ch axitphotphoric theo sau: O2 ,t SiO2 ,C H O  P2O5   H3PO4   P  lodien Q Bi t hi u su t chung c a trình 90% i u ch c t n dung d ch H3PO4 49%, c n t n qu ng photphorit ch a 73% Ca3(PO4)2? A 1,18 t n B 1,81 t n C 1,23 t n D 1,32 t n Câu Câu 10 11 12 13 14 15 B D C B A A B A C B C D C B 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C D C D C C D A -S HNO3 B B A A ột số lưu ý học T T H3PO4 HNO3 N P H3PO4 - Nêu 104 A C A đồ tư du kiến thức học 105 Ph 4: H p đồng họ ài 13: “ h p hấ n ập nh hấ ni ni ơ” HS L Y T M M T gian GV NV N NV1 H NV4: H NV5: H  Ti n tri n t t  Khó  H p tác        10          x      x K H P T T  106 x NG H : T  R x G T x  H      Th o lu n nhóm    10 NV2: H NV3: H    HD P T Ph ận đề ki 5: đánh giá ki n HS hƣơng “Ni – Ph ph ” – SGK H họ ng họ Dạng đề : 60% t luận, 40% trắc nghi m Mứ độ nhận thức Nội d ng ki n Ni Nhận bi t -N Vận d ng Thông hi u Thấp Cao -V , m c u t o, minh tính ch t hóa h c c a c -G N2 Số 1- TN Số 1/3 2- TN 2/3 Ph n 3,33 6,66 H p Nh n bi t chất cúa h p ch t mu N ni -L PTHH -X t - Bài toán h s h nh p hóa h c c a NH3 , ph n ng kim lo i HNO3 kim lo i + ho c tác - Ph n ng nhi t phân HNO3 d ng mu i nitrat Số nh 1TN HNO3 1TN 1TL 1/3 3,33 20 3TN Số 1/3 Ph n 3,33 107 9,99 V Photpho PTHH o Số 1TN Số 1/3 Ph n 3,33 Axit - m photphori c u t o c muối tính ch t hóa photphat h - Ph n ng c a H3PO4 - Bài tốn tính kh i ng n mu i thu c a H3PO4 c cho OH- + H3PO4 Số 1TN 1TL 1TL Số 1/3 1/3 3,33 3,33 20 3TN 8TN, 1TL 1TN, 1TL Ph n T ng Đề ki đánh giá ki n HS họ – SGK H ng hƣơng “Ni – Ph ph ” họ : H L 1TL : I Trắc nghi m: H+ OH- c a ? Câu 1: Dung d ch axit H3PO4 ch c) A H+ , PO43- B H+, PO43-, H2PO4- C H+, HPO42-, H2PO4- D H+, HPO42-, H2PO4-, PO43- Câu 2: Axit HNO3 A Fe c ngu i tác d B Al c v i kim lo i ? C Cu 108 D Cr Câu 3: sai A Axit photphoric có c u t o gồm nhóm – OH B nhi ng, Nito ho ng hóa h c tác d C Axit photphoric làm qu tím chuy ừa có tính khử D Phân tử NH3 vừ Câu 4: Ph n hi n tính oxi hóa m nh c a HNO3 ? A 3FeO + 10 HNO3 → F NO3)3 + B MgO + 2HNO3 → NO + M NO3)2 + C Ca(OH)2 + HNO3 → H2O NO3)2 + Câu 5: Trong ph n ng sau :a Al + bHNO3 H2O → + T ng h s B 46 NO3)3 + d N2 +e H2O ằ C 20 Câu 6: Nhi t phân mu A KNO3 H2O H2O NO3)2 + D Cu(OH)2 + HNO3 → A 27 c v i nhi u ch t ? D 45 cho s n ph m oxit kim lo i, NO2 O2 ? B Hg(NO3)2 Câu 7: Ph n C Cu(NO3)2 N hi n tính khử c D AgNO3 ? A N2 + 3H2 ↔ 2NH3 B N2 + 3M → M 3N2 C N2 + O2 → NO D N2 + Câu 8: →2 N nh n bi t ch t sau: NaNO3, (NH4)2SO4 NH4NO3 ta dùng ch t ? A Q tím B dd Ba(OH)2 C dd Ba(NO3)2 Câu 9: Amoniac không ph n ng v i ch A NaCl ? B Cl2 C O2 Câu 10: P D HCl n không th hi n tính khử c a NH3? A 2NH3 + 3CuO  3Cu + 3H2O + N2 C NH3 + HCl  D dd HCl NH4ClD NH3 + B 8NH3 + 3Cl2 6NH4Cl + N2 5O2 4NO + 6H2O Câu 11:Cho 11,2 g kim lo i M tan hoàn toàn dung d ch HNO3 4,48 A Al NO c V y M kim lo i ? B Cu C Zn 109 D Fe Câu 12: Cho 44 gam NaOH vào dung d ch ch a 39,2 gam H3PO4 Sau ph n ng , x n dung d ch Kh ng mu c ? A 14,2 gam Na2HPO4 49,2 gam Na3PO4 B 49,2 gam NaH2PO4 24,6 gam Na2HPO4 C 14,2 gam Na2HPO4 24,6 gam Na3PO4 D 49,2 gam NaH2PO4 14,2 gam Na2HPO4 II T luận: Câu đ): Hoàn thành chu i ph n u ki n ph n ng n u có): NH4NO2N2 NO  NO2 HNO3 KNO3 KNO2 Cho bi t s n ph m c a q trình khử HNO3 khí NO Câu đ): Tr n 100 ml dung d ch KOH 0,25M v i 100 ml dung d ch H3PO4 0,1 M Cho bi t s n ph Câu đ): c mu i ? Tính kh 12,4 X gồm Fe Cu tác d ng v i 500 ml dd , HNO3 ng m i mu i c 3,36 lit NO s n ph m khử nh d ch Y T T X HNO3 Y 20 N OH 20 ( Cho khối lượng nguyên tử: Mg = 24; Cu=64; O =16; N = 14; H= 1; Fe=56; K= 39; P= 31; Na= 23) H I PHẦN TR Câu NGHI M: 10 11 12 D C B A A B C B A C D A 110 II PHẦN T LU N: Nội d ng Câu M PTHH T 0,5 KOH = 0,025 mol, nH3PO4 = 0,01 mol T KOH: H3PO4 =2,5 → Đi V HPO42- 0,25 0,25 PO43- PTHH 0,5 T nNO= 0,15 mol * T 0,25 PT 56x + 64y= 12,4 0,5 3x + 2y= 0,15.3  x= 0,05 mol ; y= 0,15 mol *G a  % Fe = 22,58% ; %Cu = 77,42% T N OH = HNO3 ∑ HNO3 = 0,7 0,25 0,5 = ,1  CM = 1,4M 111 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI -  - TR N TH TH PH T TRI N N NG CT CHO HỌC SINH TH NG QU HỌC Ạ HỌC CHƢƠNG “NITƠ - PHOTPHO - H HỌC LUẬN V N THẠC SĨ KHO HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành:... TRI N N NG CT TRUNG HỌC PH TH NG QU Ạ PHOT PHO” – H HỌC HỌC CHO HỌC SINH2 2 HỌC CHƢƠNG22 “NITƠ– THPT 22 Ph n h i ấ hƣơng “Ni – Photpho ’– H họ 11 THPT 22 211 M N –P 212 N –P... thích c a HS v i mơn Hóa h c 19 HS 11 THPT S H t 18 S –H N -N 3 11 c 201 7- 2018 83 N ” 11 TN 11 84 H 33 N 11A4 TN H 11 ” 85 34 L ” 11I TN 11G 86 NH ỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương Nitơ - Photpho - Hóa học 11, Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương Nitơ - Photpho - Hóa học 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn