Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

210 123 1
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI MÈ HỮU SƠN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC   HÀ NỘI, 2018     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI MÈ HỮU SƠN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC 12 Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Trung Ninh   HÀ NỘI, 2018     LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Trung Ninh nhiệt tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ, chỉnh sửa cho suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Hóa học đặc biệt thầy cô giáo tổ Phương pháp giảng dạy khoa Hoá học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn   Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh trường THPT Thạch Kiệt, THPT Minh Đài tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành thực nghiệm đề tài   Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân động viên, giúp đỡ trình nghiên cứu thực đề tài Hà Nội, tháng năm 2018  Tác giả Mè Hữu Sơn     LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của tơi. Các số liệu và kết  quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và khơng trùng lặp với các đề  tài khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và  các thơng tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Nếu khơng  đúng như đã nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm về đề tài của mình.  Hà Nội, tháng năm 2018  Tác giả Mè Hữu Sơn       MỤC LỤC I MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài   1  2. Mục đích nghiên cứu   2  3. Lịch sử nghiên cứu   3  4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu   5  5. Nhiệm vụ nghiên cứu   5  6. Phạm vi nghiên cứu  . 6  7. Giả thuyết khoa học   7  8. Phương pháp nghiên cứu  . 7  9. Những đóng góp mới của luận văn  . 8  10. Cấu trúc luận văn   8  II NỘI DUNG Chương Cơ sở lý luận thực tiễn dạy học phát triển lực hợp tác giải vấn đề học sinh dạy học hóa học 1.1. Năng lực và sự phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông   9  1.1.1. Khái niệm và cấu trúc năng lực . 9  1.1.2. Những năng lực cần phát triển cho học sinh trung học phổ thông  . 11  1.2. Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề   12  1.2.1. Khái niệm năng lực hợp tác giải quyết vấn đề (GQVĐ)   12  1.2.2. Cấu trúc của năng lực hợp tác GQVĐ   13  1.2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến phát triển năng lực hợp tác GQVĐ   19  1.2.4.  Sự  khác  nhau  giữa  việc  hợp  tác  GQVĐ  và  GQVĐ  theo  nhóm  truyền  thống   19  1.2.5. Phương pháp đánh giá NL HT GQVĐ  . 21  1.3. Các phương pháp đánh giá năng lực ………………………………… 21  1.3.1. Đánh giá qua quan sát   21      1.3.2. Đánh giá qua hồ sơ   23  1.3.3. Tự đánh giá   24  1.3.4. Đánh giá đồng đẳng   25  1.3.5. Đánh giá qua bài kiểm tra   25  1.4. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng  lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh………………………………… 26  1.4.1. Dạy học giải quyết vấn đề   26  1.4.2. Dạy học hợp tác nhóm   29  1.4.3. Một số kỹ thuật dạy học tích cực   31  1.5.  Thực  trạng  việc  sử  dụng  phương  pháp  dạy  học  tích  cực  vào  phát  triển  năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học ở các trường  THPT tỉnh Phú Thọ  . 36  1.5.1. Mục đích điều tra   36  1.5.2. Đối tượng điều tra  . 36  1.5.3. Nhiệm vụ  . 36  1.5.4. Phương pháp điều tra   37  1.5.5. Kết quả điều tra và bàn luận   37  Tiểu kết chương 40 Chương Phát triển lực hợp tác giải vấn đề trung học phổ thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12 41 2.1. Phân tích mục tiêu, nội dung và cấu trúc chương trình phần kim loại- hóa  học 12 chương trình chuẩn ở trường Trung học phổ thơng   41  2.1.1. Mục tiêu của chương trình phần kim loại hóa học lớp 12.   41  2.1.2. Cấu trúc nội dung của phần kim loại hóa học lớp 12   42  2.2. Ngun tắc lựa chọn nội dung dạy học để phát triển năng lực hợp tác giải  quyết vấn đề của học sinh Trung học phổ thơng   45  2.2.1. Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học hóa học45      2.2.2. Nguyên tắc lựa chọn nội dung kiến thức để phát triển năng lực hợp tác  giải quyết vấn đề cho học sinh   455  2.2.3. Những nội dung kiến thức trong phần kim loại hóa học lớp 12 có thể  lựa chọn để thiết kế hoạt động dạy học phát triển năng lực hợp tác giải quyết  vấn đề cho học sinh.   46  2.3. Một số biện pháp phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học  sinh trong dạy học hóa học phần kim loại hóa học 12 trường Trung học phổ  thơng   47  2.3.1. Biện pháp 1. Sử dụng  dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng  lực  năng  lực  hợp  tác  giải  quyết  vấn  đề  cho  học  sinh  trung  học  phổ  thơng  (THPT) trong dạy học phần kim loại hóa học lớp 12.   47  2.3.2. Biện pháp 2. Sử dụng dạy học hợp tác nhóm nhằm phát triển năng lực  hợp  tác  giải  quyết  vấn  đề  cho  học  sinh  trung  học  phổ  thông  trong  dạy  học  phần kim loại hóa học lớp 12.  . 49  2.4. Thiết kế một số kế hoạch bài dạy minh họa cho các biện pháp phát triển  năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh   53  2.4.1. Bài Điều chế kim loại   53  2.4.2. Bài Nhôm và hợp chất của nhôm   64  2.4.3. Bài 3. Sắt và hợp chất của sắt…………………………………………85  2.5. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học  sinh   85  2.5.1. Thiết kế bảng kiểm quan sát  . 85  2.5.2. Thiết kế phiếu hỏi   89  2.5.3. Thiết kế bài kiểm tra………………………………………………… 90  Tiểu kết chương 91 Chương Thực nghiệm sư phạm 92 3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm  . 92      3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm   92  3.3. Nội dung và kế hoạch thực nghiệm sư phạm   92  3.3.1. Chọn đối tượng thực nghiệm sư phạm   92  3.3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm   92  3.3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm   93  3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm  . 93  3.4.1. Cách xử lí và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm   93  3.4.2. Kết quả đánh giá trước khi thực hiện các biện pháp   95  3.4.3. Kết quả đánh giá sau khi thực hiện các biện pháp   96  3.4.4. Phân tích hiệu quả của các biện pháp  . 104  3.4.5. Kết quả phản hồi của học sinh và giáo viên   106  Tiểu kết chương 3 114 III KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC     DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TN  Thực nghiệm  ĐC  Đối chứng  GV  Giáo viên  HS  Học sinh  GQVĐ  Giải quyết vấn đề   NL HT GQVĐ  Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề  THPT  Trung học phổ thông  TN  Thực nghiệm  TNSP  Thực nghiệm sư phạm  PPDH  Phương pháp dạy học   KTDH  Kỹ thuật dạy học  KT  Kiến thức  NL  Năng lực  TN  Trắc nghiệm   TL  Tự luận  PP  Phương pháp  GQVĐ  Giải quyết vấn đề  TB  Trung bình  NXB  Nhà xuất bản  CT GDPT TT  Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể  ND  Nội dung  TTĐ  Trước tác động      DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Học lực của học sinh lớp thực nghiệm và lớp đối chứng (TTĐ) 95  Bảng 3.2: Bảng phân phối tần số HS đạt điểm Xi của bài kiển tra lần 1 96  Bảng 3.3: Phân phối tần suất, tần suất lũy tích bài kiểm tra lần 1  lớp TN1 -  ĐC1, TN2 - ĐC2 97  Bảng 3.4: Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra lần 1 98  Bảng 3.5: Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra lần 1 (15’) 100  Bảng 3.6: Bảng phân phối tần số HS đạt điểm Xi của bài kiểm tra lần 2 100  Bảng 3.7: Phân phối tần suất, tần suất lũy tích bài kiểm tra lần 2 100 Bảng 3.8: Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra lần 2 (Bài 45 phút) 101  Bảng 3.9: Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra số 2 (45 phút).101  Bảng 3.10. Bảng phân loại kết quả kiểm tra của 2 trường 102  Bảng 3.11: Bảng phân loại kết quả kiểm tra tổng hợp của HS 103  Bảng 3.12: Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng của các bài kiểm tra 104  Bảng  3.13:  Kết  quả  tự  đánh  giá  của  HS  về  sự  phát  triển  năng  lực  hợp  tác  GQVĐ (TN: 76 HS) 107  Bảng 3.14. Bảng kết quả kiểm định độ tin cậy của dữ liệu phiếu HS  đánh giá  năng lực HT GQVĐ 109  ]Bảng  3.15:  Kết  quả  đánh  giá  của  GV  về  sự  phát  triển  năng  lực  hợp  tác  GQVĐ của HS qua bảng kiểm quan sát (HS TN 76) 109  Bảng 3.16. Bảng điểm trung bình của các tiêu chí GV đánh giá năng lực hợp  tác GQVĐ của HS nhóm TN 111      ... lựa chọn để thiết kế hoạt động dạy học phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh.    46  2.3. Một số biện pháp phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học hóa học phần kim loại hóa học 12 trường Trung học phổ ... 2.2. Ngun tắc lựa chọn nội dung dạy học để phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh Trung học phổ thơng   45  2.2.1. Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học hóa học4 5   ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI MÈ HỮU SƠN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC 12 Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12, Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn