Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học phần Hiđrocacbon hoá học 11

178 77 1
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ====== TRẦN THỊ NGA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HOÁ HỌC 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== TRẦN THỊ NGA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HỐ HỌC 11 Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 814 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO Hà Nội, 2018 LỜI CẢM ƠN x y ế ế TS Phạm Thị Bích Đào , ệ x vă y ọ S y N ọ yề ệ ọ ế v ọ x ế ọ ọ S v ệ ệ , N S ề ọ vă X ọ y v THPT L ọ T ề ọ , T PT L ọ ề ọ Tài, THPT L ệ , T ệ v X , ọ M ,x x y v v , yế , ế ọ ế v T Trần Thị Nga MỤC LỤC MỞ ẦU 1 L ọ ề Mụ N ệ vụ v v P yế D ọ ế vă vă ƯƠN Ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ T Ự IẢI QUYẾT VẤN Ề VÀ SÁN TẠO TIỄN P ÁT TRIỂN NĂN LỰ O P Ổ Ọ SIN TRUN Ọ T ÔN TRON DẠY Ọ P ẦN I RO A ON ÓA Ọ 11 1.1 Lị Nă , ă .1 Nă yế v yế v 1.3 D y ọ 1.3.1 K ềv ị v ể ặ ể 1.4 M yế v 10 ọ y ọ y ọ yế v ề 10 ể ă 10 ọ 18 21 ọ ềv ă 14 y ọ ĩ ể 10 y ọ ụ ị y ọ y ặ 1.4 P 1.5.1 Mụ ĩ ềv 1.4.1 P ă ă y ọ v 1.5 T ệ 10 1.3 1.4.4 M Nă 1.4.3 S ềv , ọ ọ 11 v v ọ ổ ề ể 26 26 1.5 ề 26 1.5.3 P ề 1.5.4 N ề 26 27 1.5.5 T ế Tể 37 ế ƯƠN VẤN v ế M T S Ề VÀ I RO A SÁN ề 27 IỆN P ÁP P ÁT TRIỂN NĂN LỰ TẠO DẠY O Ọ SIN TRON ON ÓA Ọ 11 Ở TRƯỜN TRUN P ụ , , v ặ ể Ọ IẢI QUYẾT Ọ P ẦN P Ổ T ÔN 38 y ọ ọ 11 38 1.1 Mụ , , 1.3 M ọ 11 38 ọ 11 39 ể v y ọ – Hóa ọ 11 40 T ế ọ ế ụ ổ yế v y ọ ổ ă ềv ọ ọ 46 ă yế v ềv ọ ọ ông 46 ể ệ ă ọ yế v , T ế ọ ế ụ ă ể x y ă ệ ệ 1: V ụ 2.3.3 ệ :V ụ 3.4 ệ 3: S ụ ọ ọ 11 51 yế v – ị ềv , y ọ 3.1 ị yế v y ọ ệ T PT ọ ọ 11 47 ổ M ềv ềv ọ ọ 11 57 57 y ặ t 57 y ọ ằ 72 ể ă yế v ề 85 Tể ế 91 ƯƠN T Ự N 3.1 Mụ v ệ vụ 3.1.1 Mụ 3.1 N ệ vụ 3.3 v IỆM SƯ P ẠM 92 ệ 92 ệ 92 ệ 92 ị ệ ế 92 ệ 3.3.1 Tổ 94 nghiệ 94 3.3 N ệ 3.4 Kế 94 ệ 95 3.4.1 Kế ể 3.4 Kế ể ể quan , ế ọ 95 giá viên v ọ 102 P ẦN 3: KẾT LUẬN VÀ K UYẾN N Kế Kế 114 114 ịv ềx ể 115 ề 115 TÀI LIỆU T AM K ẢO 116 P Ụ LỤ PL1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTHH Bài t p hóa học GD Giáo dục DH D y học DHHH D y học hóa học i ch ng SP QV i họ m ề Gi i v BTNB Bàn tay nặn b t GV Giáo viên HS Học sinh KTDH Kĩ KHGD Khoa học giáo dục NL Nă NXB Nhà xu t b n NCKH Nghiên c u khoa học PP P PPDH P y học PTHH P ọc SGK Sách giáo khoa ST Sáng t o T V t d y học c Tình hu ng có v ề THPT Trung học phổ thông TN Th c nghiệm TNSP Th c nghiệ TW T m DANH MỤC BIỂU BẢNG 1.1 N ể ệ ọ ọ ổ : ă y ọ 16 ế ọ 11 39 ă QV X y S v 46 v ềv ệ N yế v NL QV v ST 47 ể NL QV P ế v ST V 52 ể NL QV v ST P ế ẩ ọ v ụ S 54 PP D DA v BTNB 56 ềx v ụ y PP BTNB 58 3.1 D v Kế ệ ọ ể 3.4 3.6 P ế ọ 3.7 Kế 3.1 Kế ế T –L 3.1 ể N T ế x 97 11A2 – T T PT 103 N ế Tài – L X 101 ẩ T - 3.11 Kế ể ẩ T - X 96 V 102 ế T –L 93 99 ể ể 3.9 Kế ọ ọ ể 3.8 Kế L ể y v X 95 ọ 3.5 L 93 ể 3.3 L ệ 11A1– T T PT 105 ẩ 11A4 – T T PT Ninh 106 ă yế v ềv 108 DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ 3.1 y T PT L y 3.3 L ế T y T PT L ể ệ ể 1v 98 T 98 T PT L 3.4 ế ệ 1v 98 98 ế T ể ệ ể 1v 99 99 ế ệ ể 1v T PT T 100 3.5 ể T PT L 3.6 T PT L ế T ể ể 1v 100 ế T ệ ệ ể 1v 101 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài ă Thế k XXI k c a tri th c phát triể ĩ toàn c u hố v i Q trình ễn m nh mẽ H i nh p qu c tế, cách m ng khoa học công nghệ thông tin truyền thông, kinh tế tri th … h i nh ng thách th c cho giáo dục c ta việ l c cho s nghiệp công nghiệp hố, hiệ ổi m th c cơng cu t , ị quyế ă y họ PPD ổi m ă c Vì v y ngành GD c n … ể ng yêu c u phát triển c D n toàn diệ , , , ă c, l i s x ịnh Nghị , ể ng hiệ ng GD toàn diệ , ặc biệt coi trọ s cách m c “ ổi m y họ , ch , n toàn diện mụ ng l n th XI ih o ngu n nhân D c hành, tác phong công nghiệp, ý th c trách nhiệm xã h ”, ể th c s mệnh c c, xây d ng nề vă triể “ c hiệ ng phát triể ă ă ặc thù m … c chuyên biệt c ” , ặc biệ ề sáng t c gi i v c sáng t ị ”v “ c cụ thể hóa ị y c học sinh (HS), vừ l c c n thiết xã h i hiệ , ă i Việ N v qu c, vừa phù h ă v ổi m D ng nhân tài, góp ph n quan trọng phát c phát triển giáo dục 2011 – chiế i, nâng cao ng, GD truyền th ng lịch c sáng t , ĩ ă dân trí, phát triển ngu n nhân l c, b i dung, ă rõ việc 15 ịnh m b o tính th ng nh t toàn D ị ă c gi i v QV &ST , ă S N ệm vụ phát triển nh c th c thông qua ho ă ng phát triể ề QV c t họ , ă ă , ch p c chung ng d y học môn học c p học Th c tế giáo dục phổ thông (GDPT) hiệ y dung, trọng trang bị kiến th c môn học phục vụ cho thi c , ến rèn luyệ ng tiếp c n n i ọng học, th c hành ng dụng th c tiễn cho PL37 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NHĨM Tìm hiểu khí mỏ dầu, khí thiên nhiên than mỏ I Mục đích: Phát triể NL QV &ST “T iên c u d khí m d u, khí thiên nhiên than m ” ểu ểu thành ph n hóa học, chế biến ng dụng lo i khí Thành viên nhóm ă Thanh Phúc Tr n Thị Hà - T Ngọ P Lê Xuân Hiếu Trọng Duy V P 10 Nguyễ Vă Nguyễn H -N ng N Tr Vă N ĩ 11 Vế N ĩ V ẩm Nhung 12 Tr Vă K t Thời gian thực hiện: 2 18 đến 26/2/2018 Phân công nhiệm vụ -N -T ng : Qu n lí chung, trình bày báo c : , ụ trách h cl p ọc t p - Thơng tin tìm kiế : ến tr ng thái thiên nhiên, thành ph n, chế biến, ng dụng c a khí thiên nhiên, khí m - Tổng h p thông tin: Các thành viên nhóm t phân cơng cơng việc Kế hoạch thực dự án C nhóm th o lu n, th ng nh t v ềc N c thể hiệ S TD : PL38 Đề xuất câu hỏi nghiên cứu: Câu h i 1: Thành ph n c a khí m d u, khí thiên nhiên than m ? So sánh thành ph n c a chúng? Câu h i 2: Khí m d u, khí thiên nhiên than m có ng dụng gì? T i l i có ? ng dụ Câu h i 3: Khí m d u, khí thiên nhiên than m ế nào? c chế biế Phƣơng án thực nghiệm - tìm tòi nghiên cứu: NC tài liệu, tiến hành thí nghiệm, quan sát m u v t th t Phân công việc cụ thể thành viên Tên HS ă , N ĩ , N Khánh Vă Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm Câu h i NC s , 1, Thời gian Dự kiến sản phẩm NC tài liệu sgk, ngày - S internet, t p chí sánh thành ph n so c a khí m d u, khí thiên nhiên, than m - Hình nh ng dụng c a khí m d u, khí PL39 Tên HS Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm Thời gian Dự kiến sản phẩm thiên nhiên than m - Báo cáo thông tin thu Hà, P Phúc, Câu h i NC s , V ết 1, N ĩ th c NC tài liệu, sgk, ngày -S so sánh internet, thành ph n c a t p chí khí m d u, khí thiên nhiên tan m - Hình nh minh họa q trình chế biến khí m d u, khí thiên nhiên than m - Báo cáo thông tin thu th Hiếu, D y, nam, Câu h i NC s t 2,3 NC tài liệu, sgk, ngày internet, chí t p - Hình c nh ng dụng c a khí m d u, khí thiên nhiên than m - Hình nh minh họa q trình chế biến khí m PL40 Tên HS Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm Thời gian Dự kiến sản phẩm d u, khí thiên nhiên than m - Báo cáo thông tin thu th c Th o lu n Máy tính, máy 60 phút - T T t c nhóm thơng tin thu th l a nh, m u v t, ngày th c, biểu b ng chọn tổng h - Khung báo cáo thơng tin có giá trị ể x lý, phân tích, bàn lu n chuẩn bị báo cáo H ng Anh, X Long, Nam, tích, tổng h p Linh lý, phân Máy tính Ngày th 5,6 thông tin, chu n tổng h p, bị báo cáo - Biẻu b ng Mai, Diệp, Chuẩn bị trình Máy tính, m u Ngày th 5,6 Quang Minh, bày Hằng báo Báo cáo cáo v t, Biểu b ng cl p c Minh, , N ĩ - Báo cáo ề xu t câu tài liệu, t, h i th o lu n internet ổi nhóm gi a sgk, Ngày th 5,6 Câu h i th o lu n PL41 Tên HS C nhóm Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm Thời gian Dự kiến sản phẩm Th ng nh t n i Máy tính, sổ ghi 60 phút Báo cáo kêý dung cách chép c a c trình bày báo ngày th qu nhóm cáo c a nhóm Các câu hỏi thảo luận: Câu h i 1: Ở c ta có nh ng m khí m d u, khí thiên nhiên than m ? Câu h i 2: Gi i thích q trình chế biến khí q trình chế biến khí thiên nhiên khí m d u? PL42 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NHĨM Tìm hiểu phƣơng pháp hóa họcchế biến dầu mỏ Mục đích: Phát triể NL QV &ST ọc chế biến d u m ” T họ , n s n phẩm c a từ Thành viên nhóm: N Ngơ T S ểu ểu n ng, th ký thành viên - Nhóm trƣởng Ngơ Hồng Trung Tr n Bá Thành- Thƣ k Trị “ ud Nguyễn Khánh Vân Vă T ến Tr n Bích Ngọc Nguyễn Xuân Toàn 10 Nguyễn Ngọc Minh Châu V T 11 Nguyễn Thành Nam T Nguyễ c Trung Thời gian thực dự án: Từ ngày 2 18 đến 26/02/2018 Phân công giao nhiệm vụ -N -T ng: Qu n lý chung, chịu trách nhiệ : cl p ến cu c họp nhóm, phụ trách h ng thành v - Thơng tin tìm kiế ọ , - Tổng h ọc t p : ến n từ ng thành viên): Các thành viên nhóm t phân công công việc Kế hoạch thực dự án C nhóm th o lu n, th ng nh t v ềc N c thể hiệ S TD : PL43 Đề xuất câu hỏi cần nghiên cứu ọc Câu h i 1: Vì ph i chế biến d u m bằ ể chế biến d u m ? Câu h i 2: Có nh Câu h i 3: Refoming gì, ph n ng hóa học x y q trình f Câu h lo ? ?R f ng th c hiệ 4: ? ă ă y lo t nào? Vì sao? ă , ều kiện s n phẩm c a ng th c hiệ t nào? Vì sao? Phƣơng án thực nghiệm - tìm tòi nghiên cứu : Nghiên c u tài liệu, tiến hành thí nghiệm, quan sát m u v t th t Phân công công việc cụ thể cho thành viên Tên HS S , Trung, Châu Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm , 1,3 Vân, Thời gian Dự kiến sản phẩm tài liệu, SGK, ngày - Hình nh minh internet, họa reforming, chí t p s n phẩm c a reforming tùy thu c vào nhiệ ? - Báo cáo PL44 Tên HS Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm Thời gian Dự kiến sản phẩm thông tin thu th Thành, c, Trà, 1,4 Trung, Ngọc c tài liệu, SGK, ngày - Nêu khái niệm internet, cracking t p chí - Hình nh minh họa lo i cracking - Báo cáo thơng tin thu th Tiến, Tồn, 1,2 tài Nam liệu, nghiệm, thí ngày c - S m u v t th t hóa học chế biến d u m -Báo cáo thông tin thu th C nhóm Th o lu n Máy tính,m u 60 phút - T thông tin v t, biểu b ng thu th c ngày th c, tổng h - l a chọn thông Khung báo cáo tin có giá trị ể x lý, phân tích, bàn lu n, chuẩn bị báo cáo H Anh, Long, X Nam, Linh lý, phân Máy tính tích, tổng h p Ngày th 5,6 Báo cáo PL45 Tên HS Mai, Câu hỏi nghiên Phƣơng án cứu thực nghiệm ,N ĩ phẩm tổng h p bị báo cáo Biểu b ng Diệp, Chuẩn bị trình Máy Hồng, Dự kiến sản thơng tin, chuẩn Minh, Hằng Minh, Thời gian cl p tính,m u Ngày th 5,6 Báo cáo v t, biểu b ng ề xu t câu h i tài liệu, SGK, Ngày th 5,6 th o lu n gi a internet Câu h i th o lu n nhóm C nhóm Th ng nh t n i máy tính, sổ ghi 60 phút ngày Báo cáo kết qu dung cách chép th c nhóm trình bày báo cáo c a nhóm Câu hỏi thảo luận Câu 1: Ch s octan gì? Vì chế biến d u m bằ ă s octan? ọc l i PL46 Phụ lục 10: Sử dụng tập nhằm phát triển lực giải vấn đề sáng tạo Câu 1: Vì m t ngày hoa phù dung ổi màu t i l n? V ể ụ y ể ệ ọ ằ y ọ v ế ể T ế 57, - ế ọ , 11 N Phát vấn đề: D y ọ Sơ lược tecpen, thành phần đặc điểm cấu tạo vài d n xuất chứa oxi tecpen Nguồn tecpen thiên nhiên Giải vấn đề: S ổ , ổ ể y ề ,v v S Ở , , , ĩ ế ế x ọ T v , ề v v 40H56 , v ng no Câu 2: V x ể ẹ V y y ể y v ổ y ế ổ v yv ế 11 , L , ổ ổ ng ao làm cá chết? ụ y ọ Phát vấn đề: ể ằ 43, ụ ọ 11 ể ề x Giải vấn đề: S v ề ế, x x sinh khí axetilen C2H2 v x 2, ụ v x CaC2  2H O C H  Ca(OH ) Ax ổ Câu 3: T ể ụ ế y x v x v v y ể x , y ế ế ? ế PL47 V ể ụ v ể 44, ọ 11 Phát vấn đề: ể ụ y Luyện tập hiđrocacbon kh ng no Giải vấn đề: S M ề ế x y v v ề ế, x O, ệ ề ă ệ ,v ệ ,v ệ ằ than chì: C CaO  3C 2500   CaC2  CO v v y ệ y y ệ , x x ừ K x y ế x v v ề O Câu 4: M : 99,4 36 N ệ Jv ể ệ ể V ể y 10 2O 654 J, 4,16J T 50C lên 1000C D=1 ụ v ể 44, ọ 11 nâng cao) Phát vấn đề: ể ụ y Luyện tập ankan xicloankan Giải vấn đề: S v x v xicloankan C H 10  13 O2  4CO2  5H O C5 H12  8O2  5CO2  6H O L ệ ể ă ệ 1000C là: 1000 x 4,16 x 75 = 312000 (J) = 312 (kJ) 0C lên PL48 T 99,4 ệ y1 : V y xă , V ể L 99,4 0,6 x3600 x2654   4578,4(kJ ) 58 72 y ế , , ? ụ Phát vấn đề: ọ 11 ,6 312 x100  6,81( gam) 4578,4 : Câu 5: V v ể ụ y 41 Nhiên liệu - ể ế Giải vấn đề: S v v ế ế v K ề v xă xă v v ẽ yv Xă ễ ọ v y O 2, H2O, y ề , y V v y ề y ế V v v N ễ ệ x yv ể“ y ế ” N N v y ề y v T ề z , , v V v y y v y, v N y ề Câu 6: T ẽ v ổ ặ V vệ ể ? ụ Phát vấn đề: C ể ụ y 41 Ankađien - Hóa ọ 11 Giải vấn đề: S v , ề ế, ụ PL49 K ổ ể ề ặ ổ ề , ổ N v ể ằ ổ , x ể ă ể ị ổ Câu 7: V ề v , ặ , vệ v ề ệ ặ ổ ề ? ? V ể ụ Phát vấn đề: ể ụ Giải vấn đề: S y v D y Về y , chúng tr y y thiên nhiên - K , xă ể ? ụ Xă 47 Nguồn hiđrocacbon v ĩ ă xă y ọ 11 Giải vấn đề: S xă ă ụ x , v x, ụ Phát vấn đề: ể v v ặ Câu 8: V x CH4 , CH2 ặ v ẽ ụ ẩ ệ v y ể v ) , V ọ 11 v ọ v 35 Ankan - ị ệ N ế y x x y , y P ễ ệ xă ễ y v có tác x ế yể ế 2H5)4Pb ẽ v 1, - 2Br- x , ọ x PL50 Từ xă ề y ệ y Câu 9: L ể V ể ? ụ Phát vấn đề: y ể 43 Ankin - v x ế xế x ề ế, ằ ể ề T ọ v v ẽ ọ ế ế x v y? ọ ệ y ệ y T y K ế ụ ọ 11 Giải vấn đề: S Từ ụ yv y ụ x N ể yế y ằ etilen trái sinh ề y ụ ể y x N ị v , ế y N y y v y ể ẩ x yể v y v ụ y Câu 10: V ặ ? V ể ụ Phát vấn đề: Giải vấn đề: S T ể v ệ v 17 v y 34 “An ”- 11 v , hay tr ế v v ể K v ể ể y N yể ă y PL51 y L ụ ệ ể y ă ụ y ụ Câu 11:M v x , ặ x V x ệ x y y ề ệ 1562 J 1302 kJ/mol)? ụ Phát vấn đề: ể Giải vấn đề: S H6 v ệ v v 43 “A v C2 H  3,5O2  2CO2  3H O ∆ =156 J 2O, ệ ọ 2H6 11 ó mol C2H2 H6 ”- x J y H2 ế C2 H  2,5O2  2CO2  H O ∆ =13 N ệ ọ y y ệ ể y H2 V v y 2O ệ ể ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== TRẦN THỊ NGA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HOÁ HỌC 11 Chuyên ngành:... bột dạy học nội dung hiđrocacbon Hoá học 11 nâng cao nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh, L vă ĩ ụ ,T SP N Thị Thu Th y (2017), Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh dạy học. .. PT S y CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCABON HĨA HỌC 11 1.1 Lịch sử nghiên cứu ă Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học phần Hiđrocacbon hoá học 11, Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học phần Hiđrocacbon hoá học 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn