hát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần Dẫn xuất hiđrocacbon – Hoá học lớp 11 THPT

168 28 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN TRUNG KIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON – HÓA HỌC LỚP 11 THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN TRUNG KIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON – HÓA HỌC LỚP 11 THPT Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 08 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Hoan HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc luận văn này, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, thầy cô giáo cán Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ tơi suốt q trình học tập tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hoàn thành đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Văn Hoan dành thời gian công sức hƣớng dẫn tác giả q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, em học sinh trƣờng THPT Sáng Sơn, trƣờng THPT Ngơ Gia Tự, trƣờng THPT Bình Sơn, trƣờng THPT Trần Nguyên Hãn – tỉnh Vĩnh Phúc giúp đỡ tạo điều kiện trình thực nghiệm để tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, nhiên luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong đƣợc nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn CHƢƠNG : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu .5 1.1.1 Quan điểm tƣ tƣởng tự học 1.1.2 Tự học mơn hóa học 1.1.3 Định hƣớng đổi GDPT theo hƣớng phát triển phẩm chất lực 1.2 Cơ sở lý luận tự học 11 1.2.1 Khái niệm tự học 11 1.2.2 Các kĩ tự học .12 1.2.3 Các hình thức tự học 13 1.2.4 Chu trình tự học HS 13 1.2.5 Vai trò tự học 14 1.3 Năng lực tự học .15 1.3.1 Khái niệm lực tự học 15 1.3.2 Cấu trúc lực tự học .16 1.3.3 Các biểu lực tự học học sinh 16 1.3.4 Các kĩ tự học .18 1.4 Một số biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh 19 1.4.1 Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học dự án 19 1.4.2 Phát triển lực tự học thông qua dạy học theo hợp đồng .23 1.4.3 Tài liệu tự học có hƣớng dẫn .26 1.5 Thực trạng việc phát triển lực tự học cho HS trình dạy học hóa học số trƣờng THPT huyện Sông Lô huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc 29 1.5.1 Mục đích điều tra 29 1.5.2 Đối tƣợng điều tra 30 1.5.3 Mô tả phiếu điều tra .30 1.5.4 Kết điều tra 30 1.5.5 Những kết luận rút từ kết điều tra .34 TIỂU KẾT CHƢƠNG .36 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON – HÓA HỌC LỚP 11 THPT 37 2.1 Cấu trúc phần hóa học hữu lớp 11 THPT 37 2.2 Một số giáo án minh họa phối hợp hình thức tổ chức dạy học tích cực nhằm phát triển lực tự học cho học sinh .38 2.2.1 Giáo án dạy học 40: ANCOL .38 2.2.2 Giáo án dạy học 41: PHENOL .53 2.2.3 Giáo án dạy học 44: ANĐEHIT – XETON 62 2.2.4 Giáo án dạy học 45 : AXIT CACBOXYLIC (phụ lục) 72 2.3 Tài liệu hƣớng dẫn tự học nhằm phát triển lực tự học cho HS thông qua dạy học Ancol, Anđehit-Xeton, Axit cacboxylic hóa học lớp 11 THPT 72 2.3.1 Tiến hành biên soạn tài liệu hƣớng dẫn HS tự học 72 2.3.2 Tài liệu hƣớng dẫn HS tự học phần dẫn xuất hiđrocacbon 72 2.3.3 Một số biện pháp nâng cao hiệu học tập sử dụng tài liệu tự học cho HS .86 2.4 Xây dựng công cụ đánh giá lực tự học học sinh .87 TIỂU KẾT CHƢƠNG .89 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 90 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 90 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 90 3.3 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 90 3.4 Tiến trình nội dung thực nghiệm sƣ phạm 91 3.5 Phƣơng pháp xử lý kết thực nghiệm sƣ phạm 91 3.6 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 93 3.6.1 Phân tích định tính kết thực nghiệm .93 3.6.2 Phân tích định lƣợng kết thực nghiệm 95 TIỂU KẾT CHƢƠNG .101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHŨ VIẾT TẮT CTPT: Công thức phân tử CTCT: Công thức cấu tạo Dd (dd): Dung dịch ĐC: Đối chứng ĐHSP: Đại học Sƣ phạm đktc: Điều kiện tiêu chuẩn GV: Giáo viên GS.TSKH Giáo sƣ, Tiến sĩ khoa học hh: Hỗn hợp HS: Học sinh TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh K: Khá NLTH Năng lực tự học NXB: Nhà xuất PGS.TS : Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ PPDH: Phƣơng pháp dạy học PTHH (pthh): Phƣơng trình hóa học PTN: Phòng thí nghiệm PƢ: Phản ứng SGK (sgk): Sách giáo khoa SGV (sgv): Sách giáo viên SL: Số lƣợng TB: Trung bình THPT: Trung học phổ thông TLTH Tài liệu tự học TN: Thực nghiệm Y: Yếu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các lực cốt lõi đƣợc nêu chƣơng trình GDPT tổng thể .9 Bảng 1.2 Cấu trúc lực tự học 16 Bảng 1.3 Hoạt động đƣợc HS quan tâm để đạt kết học tập tốt 30 Bảng 1.4 Ý kiến HS lý phải tự học 31 Bảng 1.5 Thời gian HS dành cho việc tự học mơn hóa học 31 Bảng 1.6 Các hoạt động tự học HS nhà 31 Bảng 1.7 Những khó khăn HS q trình tự học .32 Bảng 1.8 Sự cần thiết cần phải tự học HS THPT .32 Bảng 1.9 Khả tự học đối tƣợng HS 33 Bảng 1.10 Các hoạt động rèn luyện kĩ tự học cho HS GV .33 Bảng 1.11 Sự cần thiết tài liệu hỗ trợ tự học .34 Bảng 1.12 Các phƣơng pháp dạy học hỗ trợ phát triển lực tự học 34 Bảng 2.1 Cấu trúc phần hóa học hữu lớp 11 THPT 37 Bảng 2.2 Mô tả mức độ đánh giá kĩ tự học 87 Bảng 3.1 Các lớp thực nghiệm lớp đối chứng 90 Bảng 3.2 Đánh giá phƣơng pháp nội dung tài liệu hƣớng dẫn .93 Bảng 3.3 Đánh giá GV kĩ tự học HS đạt đƣợc 94 Bảng 3.4 Đánh giá HS phƣơng pháp dạy học tài liệu tự học 94 Bảng 3.5 Bảng điểm kiểm tra số .95 Bảng 3.6 Phân phối tần số, tần suất tần suất lũy thừa kiểm tra số .96 Bảng 3.7 Phân loại kết học tập qua kiểm tra lần 97 Bảng 3.8 Các tham số đặc trƣng kiểm tra .97 Bảng 3.9 Bảng điểm kiểm tra số .98 Bảng 3.10 Phân phối tần số, tần suất tần suất lũy thừa kiểm tra số 98 Bảng 3.11 Phân loại kết học tập qua kiểm tra lần 99 Bảng 3.12 Các tham số đặc trƣng kiểm tra 100 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Chu trình tự học GS Nguyễn Cảnh Tồn 13 Hình 3.1 Đồ thị đƣờng lũy tích kiểm tra lần 96 Hình 3.2 Biểu đồ phân loại kết học tập kiểm tra lần 97 Hình 3.3 Đồ thị đƣờng lũy tích kiểm tra lần 99 Hình 3.4 Biểu đồ phân loại kết học tập kiểm tra lần 99 39 D Tạo kết tủa vàng C Tạo kết tủa trắng 14 Ancol bị oxi hóa tạo xeton ? A propan–2–ol B butan–1–ol C 2–metyl propan–1–ol D propan–1–ol 15 Đun nóng ancol X với H2SO4 đặc 170oC, thu đƣợc anken Công thức cấu tạo X là: A CH3-CH(CH3)CH2-OH C CH3-CH2-CHOH-CH(CH3)2 B CH3-CH(OH)-CH2-CH3 D C6H5-CH2-OH 16 Khối lƣợng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít ancol etylic 46º (biết hiệu suất trình 72% khối lƣợng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg 17 Có ancol C5H12O tách nƣớc tạo anken nhất? A B C D 18 Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A đƣợc 6,6g CO 3,6g H2O Giá trị m A 10,2 gam B gam C 2,8 gam D gam 19 Ảnh hƣởng nhóm -OH đến gốc C6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol với A dung dịch NaOH B Na kim loại C nƣớc Br2 D H2 (Ni, nung nóng) 20 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X Y đồng đẳng nhau, thu đƣợc 0,3 mol CO2 0,425 mol H2O Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dƣ), thu đƣợc chƣa đến 0,15 mol H2 CTPT X, Y A C3H6O, C4H8O B C2H6O, C3H8O C C2H6O2, C3H8O2 D C2H6O, CH4O PHẦN 2: Tự luận (2 điểm) Viết phƣơng trình điều chế ancol etylic từ metan chất vơ Trình bày câu 20 phần trắc nghiệm 40 III HƢỚNG DẪN CHẤM PHẦN 1: Trắc nghiệm (8 điểm) 10 B C A D D B D B D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C A A A D C D C B PHẦN 2: Tự luân, điểm Viết phƣơng trình điều chế ancol etylic từ metan chất vô 1500 C CH4   C H2 + H Pd,t C2H2 + H2   C2H4  H C2H4 + H2O   C2H5OH Nhận xét: nCO  nH O → ancol no 2 0,25 mol ancol + Na → chƣa đến 0,15 mol H2 → ancol đơn chức C nCO2 nH 2O  nCO2 = 2,4 → ancol C2H6O C3H8O 41 Phụ lục BÀI KIỂM TRA SỐ (Kiểm tra 45 phút – sau Anđehit-Xeton Axit cacboxylic) I MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỐ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan Mức độ nhận thức Nội dung Ancol Phenol Anđehit Axit cacboxylic Tổng Nhận biết Thông hiểu câu câu 0,5 điểm câu câu câu câu câu 0,5 điểm câu 0,5 điểm câu câu điểm 0,5 điểm 0,5 điểm câu 0,5 điểm câu 0,5 điểm 2,5 điểm câu 0,5 điểm Cộng cao câu câu 0,5 điểm điểm 0,5 điểm câu 0,5 điểm Vận dụng câu câu 0,5 điểm 0,5 điểm câu câu 0,5 điểm 0,5 điểm Vận dụng 0,5 điểm câu điểm điểm câu điểm câu điểm câu 2,5 điểm 10 đ II ĐỀ KIỂM TRA Câu Có đồng phân anđehit ứng với C4H8O ? A B C D Câu Có đồng phân cấu tạo C5H10O tham gia phản ứng tráng gƣơng ? A B C D Câu Có ancol C5H12O tác dụng với CuO đun nóng cho anđehit ? A B C D Câu Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic A C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B C2H5OH, C2H4, C2H2 42 C HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH D CH3COOH, C2H2, C2H4 Câu Nhiệt độ sôi chất tƣơng ứng dãy chất sau đây, dãy hợp lý ? C2H5OH HCOOH CH3COOH A 118,2oC 78,3oC 100,5oC B 118,2oC 100,5oC 78,3oC C 100,5oC 78,3oC 118,2oC D 78,3oC 100,5oC 118,2oC Câu Hai hợp chất hữu X, Y có cơng thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na ; X tác dụng đƣợc với NaHCO3 Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X Y lần lƣợt A C2H5COOH CH3CH(OH)CHO C HCOOC2H5 HOCH2CH2CHO B HCOOC2H5 HOCH2OCH3 D C2H5COOH HCOOC2H5 Câu Cho dãy chất : HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gƣơng A B C D Câu Cho chất sau : phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit Số cặp chất tác dụng đƣợc với A B C D Câu Chỉ dùng thuốc thử dƣới phân biệt lọ nhãn chứa: etylen glicol ; axit fomic ; fomon ; ancol etylic ? A AgNO3/NH3 B CuO C Cu(OH)2/OH− D NaOH Câu 10 Chỉ dùng quỳ tím nƣớc brom phân biệt đƣợc chất sau ? A HCOOH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, C2H5COOH B C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, C2H5COOH C C2H5OH, CH2=CHCOOH, C6H5CH3, HCOOH D C2H5OH, CH3OH, C6H5OH, CH2=CHCOOH 43 Câu 11 Để phân biệt mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, ngƣời ta dùng thuốc thử A dung dịch Na2CO3 B CaCO3 C dung dịch Br2 D dung dịch AgNO3/NH3 Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn anđehit A mạch hở, no thu đƣợc tỉ lệ n A : n CO2 : n H2O  : : Vậy A A CH3CH2CHO B OHCCH2CH2CHO C CH3CH2CH2CHO D OHCCH2CHO Câu 13 Oxi hóa 1,76 gam anđehit đơn chức đƣợc 2,4 gam axit tƣơng ứng Anđehit A CH2=CH-CHO B CH3CHO C C2H5CHO D HCHO Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp anđehit no, đơn chức đồng đẳng thu đƣợc 1,568 lít CO2 (đktc) Khối lƣợng (gam) anđehit A 0,539 ; 0,921 B 0,88 0,58 C 0,44 1,01 D 0,66 0,8 Câu 15 Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lƣợng vừa dƣ AgNO3/NH3 thu đƣợc 108 gam Ag Khối lƣợng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Câu 16 X hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp Cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với CuO đun nóng đƣợc hỗn hợp Y gồm anđehit Cho Y tác dụng với lƣợng dung dịch AgNO3/NH3 đƣợc 86,4 gam Ag X gồm A CH3OH C2H5OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C3H7OH D C3H5OH C4H7OH Câu 17 Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu đƣợc 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH Câu 18 Cho 10 gam hỗn hợp X gồm HCHO HCOOH tác dụng với lƣợng (dƣ) dung dịch AgNO3/NH3 đƣợc 99,36 gam bạc % khối lƣợng HCHO X A 45% B 60% C 30% D 54% 44 Câu 19 Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nƣớc đƣợc dung dịch X Chia X thành hai phần Phần phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dƣ thu đƣợc 21,6 gam bạc kim loại Để trung hòa hồn tồn phần cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức hai axit A HCOOH, C3H7COOH B CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Câu 20 Cho 19,8 gam anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dƣ) Lƣợng Ag sinh phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng đƣợc 6,72 lít NO đktc A có cơng thức phân tử A C2H4O B C3H6O C C3H4O D C4H8O III HƢỚNG DẪN CHẤM 10 D C B B D A D A C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B B C A B D A A 45 Phụ lục PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN Kính gửi q thầy/cơ! Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 - THPT” Nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, kính mong q thầy/ vui lòng trả lời câu hỏi dƣới Xin chân thành cảm ơn! A THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên q thầy/cơ (có thể khơng ghi): …………………………… Trƣờng cơng tác: ………………………………………………… Thâm niên: …………………………………………………………… B NỘI DUNG CẦN THAM KHẢO Ý KIẾN Q thầy/cơ vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô muốn lựa chọn Theo quý thầy/cô, việc tự học có cần thiết cho học sinh THPT hay khơng? Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Khơng cần thiết Theo quý thầy/cô, khả tự học mơn Hóa học phù hợp với đối tƣợng học sinh nào? Khá – giỏi Trung bình – Tất học sinh Ý kiến khác: ………………………………………………………………… Khi giảng dạy phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học lớp 11, thầy/cơ hƣớng dẫn học sinh tự học nhƣ nào? (mức độ tăng dần từ đến 4: chưa sử dụng, sử dụng, sử dụng, thường xuyên sử dụng) STT Các hoạt động rèn kĩ tự học GV cho HS Mức độ sử dụng 46 Thông báo trƣớc nội dung cần học Yêu cầu HS chuẩn bị nhà Hƣớng dẫn HS nghiên cứu SGK, sách tham khảo Hƣớng dẫn HS kĩ nghe giảng cách ghi chép Hƣớng dẫn HS kĩ học nhóm Hƣớng dẫn HS lập kế hoạch học tập nhà Chuẩn bị tập đƣợc hệ thống theo (chƣơng) Hƣớng dẫn HS kĩ tự kiểm tra, đánh giá qua đề kiểm tra Theo thầy/cô, việc sử dụng giảng kết hợp với cho HS nghiên cứu tài liệu hỗ trợ học sinh tự học phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 – THPT đƣợc đánh giá Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Khơng cần thiết Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp quý thầy/ cơ! Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Trung Kiên – THPT Sáng Sơn – Sông Lô – Vĩnh Phúc Điện thoại: 0389949915 Email: nguyentrungkien26@gmail.com 47 Phụ lục PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH Chào em học sinh Nhằm thu thập thông tin vấn đề tự học học sinh để hoàn thiện đề tài nghiên cứu “Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 - THPT”, chúng tơi mong muốn có đóng góp ý kiến em thông qua câu hỏi dƣới Xin chân thành cảm ơn! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (có thể khơng ghi): ………………………………………… Trƣờng: ………………………………………………………………… B NỘI DUNG CẦN THAM KHẢO Ý KIẾN Các em học sinh vui lòng đánh dấu chéo (x) vào muốn lựa chọn Theo em, để đạt đƣợc kết học tập tốt cần phải tập trung vào hoạt động dƣới đây? Học tập khóa lớp đủ Học phụ đạo bồi dƣỡng trƣờng Học thêm trung tâm nhà GV Tự học dƣới hƣớng dẫn GV Theo em, lý mà em cảm thấy cần phải tự học gì? Giúp HS hiểu nhớ lâu Phát huy tính tích cực, tự lập HS Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức Mở rộng nâng cao kiến thức Rèn luyện tính tự giác, kiên trì có trách nhiệm Kích thích hứng thú động học tập đắn Lý khác:………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………… 48 ………………………………………………………………………………… Thời gian mà em cảm thấy cần thiết cho việc tự học Hóa học nhà giờ/tuần giờ/tuần giờ/tuần giờ/tuần Không cố định Thời gian khác Các em thƣờng sử dụng thời gian tự học nhà để Đọc lại lớp Học bài, làm tập theo yêu cầu GV Xem thêm tài liệu tham khảo Chuẩn bị lớp theo hƣớng dẫn GV Học phần kiến thức trọng tâm có đề thi, kiểm tra Xem thêm phần kiến thức mà cảm thấy thích Rèn kĩ giải tập Ý kiến khác:……………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nguồn tài liệu tham khảo sử dụng cho việc tự học mơn hố học em Sách giáo khoa, sách tập Các tài liệu liên quan HS tự tìm kiếm Tài liệu hƣớng dẫn tự học giáo viên tự soạn Các trang web, tài liệu điện tử, tài liệu thƣ viện Nguồn tài liệu khác: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo em, khó khăn gặp phải q trình tự học mơn hóa học Kiến thức rộng, nội dung khó 49 Thiếu hƣớng dẫn gặp khó khăn Thiếu tài liệu học tập, tham khảo Thiếu thời gian Thiếu kiên trì, tự giác Thiếu kĩ làm việc độc lập Chƣa có phƣơng pháp tự học cần thiết Ý kiến khác:……………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trên lớp, em có đƣợc giáo viên hƣớng dẫn phƣơng pháp tự học khơng? Hồn tồn khơng Ít Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp em học sinh! Chúc em học tốt! Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Trung Kiên – THPT Sáng Sơn – Sông Lô – Vĩnh Phúc Điện thoại: 0389949915 Email: nguyentrungkien26@gmail.com 50 Phụ lục PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN Kính gửi q thầy/cơ! Hiện nay, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 - THPT” Để đánh giá chất lƣợng hiệu giảng dạy hỗ trợ học sinh tự học tài liệu tự học, xin thầy/cơ vui lòng cho ý kiến Xin chân thành cảm ơn! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên q thầy/cơ (có thể khơng ghi): …………………………… Trƣờng công tác: ………………………………………………… Thâm niên: …………………………………………………………… B NỘI DUNG CẦN THAM KHẢO Ý KIẾN Q thầy/cơ vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô muốn lựa chọn theo mức độ điểm đạt tăng dần từ điểm đến điểm Giáo án giảng dạy nội dung tài liệu hƣớng dẫn tự học Các tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá Nội dung kiến thức trình bày xác, khoa học Mục tiêu học đạt chuẩn kiến thức, kĩ Hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn tự học dễ hiểu, kích thích tƣ HS Hệ thống tập đƣợc xếp phù hớp với mức độ nhận thức HS Phần hƣớng dẫn giải rõ ràng, dễ hiểu Các đề kiểm tra bám sát mục tiêu học đề Ý kiến khác:……………………………………………….………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 51 Đánh giá kĩ tự học HS đạt đƣợc Các tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá Kĩ đọc SGK tài liệu tham khảo Kĩ lập kế hoạch học tập Kĩ làm việc độc lập Kĩ soạn ghi chép học Kĩ tự kiểm tra – đánh giá kiến thức Kĩ hệ thống hóa kiến thức Ý kiến khác:……………………………………………….………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp quý thầy/ cơ! Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Trung Kiên – THPT Sáng Sơn – Sông Lô – Vĩnh Phúc Điện thoại: 0389949915 Email: nguyentrungkien26@gmail.com 52 Phụ lục PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH Chào em học sinh Nhằm thu thập thông tin vấn đề tự học học sinh để hoàn thiện đề tài nghiên cứu “Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 - THPT”, Để đánh giá chất lƣợng hiệu đạt đƣợc học tập theo phƣơng pháp tài liệu tự học, mong em học sinh vui lòng cho biết ý kiến Xin chân thành cảm ơn! A THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (có thể khơng ghi): ………………………………………… Trƣờng: ………………………………………………………………… B NỘI DUNG CẦN THAM KHẢO Ý KIẾN Các em học sinh vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô muốn lựa chọn theo mức độ điểm đạt tăng dần từ điểm đến điểm Các tiêu chí đánh giá Mục tiêu học có đặt rõ ràng, xác định đƣợc trọng tâm kiến thức không? Câu hỏi hƣớng dẫn tự học lý thuyết có giúp em tự soạn học khơng? Bài tập có đƣợc phân loại hƣớng dẫn giải cụ thể không? Hệ thống tập có đƣợc xếp phù hợp với trình độ em không? Phần hƣớng dẫn kĩ tự học có rõ ràng, thực đƣợc khơng? Tài liệu có giúp em tự kiểm tra kiến thức tự học khơng? Tài liệu có giúp em tự học tốt mơn hóa khơng? Điểm đánh giá 53 Ý kiến khác:……………………………………………….………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp em học sinh! Chúc em học tốt! Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Trung Kiên – THPT Sáng Sơn – Sông Lô – Vĩnh Phúc Điện thoại: 0389949915 Email: nguyentrungkien26@gmail.com ... “Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần Dẫn xuất hiđrocacbon – Hoá học lớp 11 THPT giúp phát triển cho học sinh THPT lực tự học qua giúp HS có điều kiện phát triển sống Mục... phát triển lực tự học cho học sinh 19 1.4.1 Phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học dự án 19 1.4.2 Phát triển lực tự học thông qua dạy học theo hợp đồng .23 1.4.3 Tài liệu tự. .. Hóa học lớp 11 - Biên soạn số giáo án dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon Hóa học lớp 11 nhằm phát triển lực tự học cho học sinh - Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn tự học nhằm phát triển lực tự học cho
- Xem thêm -

Xem thêm: hát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần Dẫn xuất hiđrocacbon – Hoá học lớp 11 THPT, hát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học phần Dẫn xuất hiđrocacbon – Hoá học lớp 11 THPT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn