Dạy học một số chủ đề khoa học lớp 4, 5 qua trò chơi học tập

136 27 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:22

BÙI THỊ LANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI *** BÙI THỊ LANH CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌC LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI BÙI THỊ LANH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌC LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Dục Quang HÀ NỘI, 2018 i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Dục Quang, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô em học sinh trường Tiểu học dân lập Vietkids (Đống Đa - Hà Nội) hợp tác tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu, điều tra, thực nghiệm hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn sâu sắc tới tất người thân, bạn bè động viên ủng hộ suốt thời gian qua Trong trình thực đề tài chắn nhiều sai sót, mong góp ý quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Bùi Thị Lanh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan viết luận văn tìm tòi, học hỏi thân hướng dẫn tận tình thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Dục Quang Tôi c ng xin cam đoan r ng giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đề tài luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ c ng chưa công bố phương tiện Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Bùi Thị Lanh iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌC Ở LỚP 4,5 QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.2 Trò chơi học tập 1.1.3 Môn Khoa học trường Tiểu học 17 1.1.4 Đặc điểm tâm lí học sinh lớp 4,5 việc sử dụng trò chơi học tập 27 1.1.5 Các nguyên tắc sử dụng trò chơi học tập 31 1.1.6 Quy trình tổ chức trò chơi học tập 33 1.2 Thực trạng việc dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập 36 1.2.1 Khái quát trình điều tra 36 1.2.2 Thực trạng chủ đề khoa học môn Khoa học lớp 4, 37 1.2.3 Thực trạng sử dụng trò chơi học tập dạy học mơn Khoa học lớp 4, 38 1.2.4 Kết điều tra 39 1.2.5 Đánh giá chung thực trạng 48 Kết luận chƣơng 49 iv CHƢƠNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌCỞ LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP 51 2.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 51 2.2 Các biện pháp dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập 52 2.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên vai trò phương pháp trò chơi trình dạy số chủ đề khoa học lớp 4,5 52 2.2.2 Lựa chọn nội dung dạy phù hợp với nội dung trò chơi 54 2.2.3 Xây dựng trò chơi học tập 56 2.2.4 Tiến hành tổ chức trò chơi học tập 58 Kết luận chƣơng 78 CHƢƠNG THỬ NGHIỆM 79 3.1 Khái quát trình thử nghiệm 79 3.1.1 Mục đích thử nghiệm 79 3.1.2 Địa bàn đối tượng thử nghiệm 79 3.1.3 Nội dung thời gian thử nghiệm 79 3.1.4 Tổ chức thử nghiệm 79 3.2 Kết thử nghiệm 82 3.2.1 Kết định lượng 82 3.2.2 Kết định tính 86 Kết luận chƣơng 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 v DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1: Số lượng giáo viên Tiểu học số tỉnh, thành phố điều tra 36 Bảng 2: Kết thăm dò mức độ sử dụng hình thức dạy học mơn Khoa học 39 Bảng 3: Kết thăm dò thuận lợi sử dụng trò chơi học tập 40 Bảng 4: Kết thăm dò hạn chế sử dụng trò chơi học tập 41 Bảng 5: Các nguồn trò chơi học tập 43 Bảng 6: Kết đánh giá giáo viên trò chơi tài liệu hành 43 Bảng 7: Kết thăm dò thời lượng thực tế giáo viên sử dụng để tổ chức trò chơi cho học sinh Khoa học 44 Bảng 8: Kết ý kiến giáo viên nguyên tắc lựa chọn trò chơi vào dạy mơn Khoa học 45 Bảng 9: Kết thăm dò bước GV thường làm tổ chức trò chơi 46 Bảng 10: Xếp loại học lực môn TN - XH lớp 4A1 lớp 4A2 năm học trước 80 Bảng 11: Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 83 Bảng 12: Đánh giá kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 83 Bảng 13: Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm 84 lớp Đối chứng 84 Bảng 14: Đánh giá kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 85 Biểu đồ 1: So sánh kết kiểm tra trước thực nghiệm lớp 4A1 lớp 4A2 80 Biểu đồ 2: So sánh kết thực nghiệm lớp Thực nghiệm Đối chứng 83 Biểu đồ 3: So sánh kết sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 85 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế kỉ 21, đất nước ta chuyển mạnh mẽ hội nhập kinh tế lẫn tri thức Tồn cầu hóa đòi hỏi phải tạo nguồn nhân lực mạnh mẽ, sáng tạo, chủ động, trở thành cơng dân tồn cầu khơng đáp ứng nhu cầu xã hội mà rộng giới Trong giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nguồn động lực để phát triển kinh tế quốc gia Vì cần đầu tư cho giáo dục cách toàn diện mức Tiểu học cấp học đặt móng cho hình thành nhân cách học sinh, móng phải xây dựng thật vững Vì vậy, giáo viên Tiểu học cần phải trang bị cho kiến thức, phương pháp cho việc dạy học, nh m đáp ứng mục tiêu giáo dục nay, giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ Người giáo viên cần biết kết hợp hài hòa vốn kiến thức thân sách giáo khoa để truyền thụ cho học sinh giúp em tiếp nhận kiến thức có hiểu biết định sống từ đáp ứng u cầu, đòi hỏi xã hội Thực phương châm “vui mà học, học mà vui” Trò chơi học tập coi hình thức tổ chức dạy học có hiệu làm cho học sinh say mê, hứng thú với hoạt động học tập Trò chơi học tập đảm bảo trọn vẹn trọng trách giáo dục phù hợp với đặc điểm nhận thức đặc điểm tâm lý học sinh Tiểu học Trò chơi nói chung trò chơi học tập nói riêng giúp cho học sinh phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Trò chơi làm cho học sinh phát triển lực cách tự nhiên, giúp em trao đổi kinh nghiệm, tương tác lẫn Từ em tiếp thu kiến thức dễ dàng, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh bậc Tiểu học Khổng tử dạy học trò r ng: “Biết mà học khơng b ng thích mà học, thích mà học khơng b ng vui say mà học” Vì giải pháp đảm bảo thành công dạy học tạo hứng thú học tập cho em Trò chơi với tính hấp dẫn tự thân có tiềm lớn để trở thành hình thức tổ chức dạy học hiệu quả, kích thích hứng thú, niềm say mê học tập tính tích cực sáng tạo học sinh học tập Khoa học môn học vật, kiện, tượng mối quan hệ chúng môi trường xung quanh, thể sức khỏe người Đây đối tượng học tập trực tiếp mà học sinh cần lĩnh hội môn Khoa học Những kiến thức gắn liền với thực tiễn phục vụ thiết thực cho sống Không mà môn Khoa học góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Khoa học môn học mà em có nhiều kinh nghiệm vốn sống để tham gia học Chính đặc điểm phù hợp với việc sử dụng trò chơi học tập số chủ đề môn Khoa học Tiểu học Mà điển hình chủ đề Con người sức khỏe lớp 5, chủ đề vật chất lượng lớp 4, chủ đề Thực vật động vật lớp Thông qua hoạt động trò chơi, học sinh phải sử dụng kiến thức, kĩ chủ đề cách tự nhiên mà không áp đặt vào học Mặt khác sử dụng trò chơi số chủ đề mơn Khoa học tăng cường khai thác kinh nghiệm vốn sống học sinh trước hình thành kiến thức tích cực liên hệ kiến thức với thực tế sống để làm cho chúng dễ hiểu gần g i với học sinh Trong thực tế giảng dạy môn Khoa học Tiểu học có nhiều nội dung khoa học tổ chức dạng trò chơi học tập Tuy nhiên lí khác mà nội dung dạy học dạy theo phương pháp truyền thống việc khai thác nội dung hình thức trò chơi c ng chưa thực có hiệu Một lí khách quan lượng kiến thức mơn Khoa học lớp 4, tương đối nhiều, giáo viên không đủ để dạy nên trò chơi bị bỏ qua, tiết học nặng nề Trong đó, tài liệu hướng dẫn trò chơi có lớp 1, 2, 3, Lịch sử Địa lí lớp 4, với mơn Khoa học chưa có tài liệu hướng dẫn trò chơi thức Chính điều gây khó khăn, trở ngại cho giáo viên dạy mơn Khoa học nói chung sử dụng trò chơi dạy học có hiệu nói riêng Là giáo viên trẻ, nhiệt huyết với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Khoa học tạo cho em hứng thú, lòng say mê phân mơn này, lựa chọn đề tài: “Dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập” để nghiên cứu thực Mục đích nghiên cứu Đề xuất số chủ đề dạy học môn Khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập nh m góp phần nâng cao kết dạy học Tiểu học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học môn Khoa học Tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Mối quan hệ chủ đề dạy học môn khoa học lớp 4, với trò chơi học tập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc dạy học chủ đề môn học Tiểu học qua trò chơi học tập - Khảo sát thực trạng dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập - Đề xuất biện pháp dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung: tập trung nghiên cứu số chủ đề dạy học môn Khoa học lớp 4, 5, chủ đề: + Con người sức khỏe lớp 4, 115 - Các thẻ Chất dinh dưỡng Ô-xi chất dinh dưỡng Ơ - xi Khí các-bơ-nic chất thải Khí – bơ - níc Các chất thải c Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành đội Sau giáo viên phát cho đội đồ chơi gồm: hình vẽ sơ đồ thẻ có ghi 116 từ thiếu sơ đồ như: chất dinh dưỡng, ơ-xi, khí các-bơ-níc, ơ-xi chất dinh dưỡng, khí các-bơ-níc chất thải, chất thải Nhiệm vụ đội thi lựa chọn thẻ cho trước để ghép vào chỗ trống sơ đồ cho phù hợp Đội gắn nhanh, đẹp đội thắng Trò chơi 8: Hiểu ý (Bài 12: Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng/Bài 13: Phòng bệnh béo phì/ Bài 14: Phòng số bệnh lây qua đường tiêu hóa.) a Mục đích: Giúp học sinh củng cố triệu chứng bệnh, nguyên nhân gây bệnh Từ có cách phòng ngừa cho thân người xung quanh b Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị c Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành đội, đội viết vế câu bắt đầu b ng từ “Nếu”, đội viết vế câu thứ hai bắt đầu b ng từ “thì” Sau thời gian khoảng phút cho học sinh hai đội đọc Một em đội A đọc vế câu Tiếp theo em đội B ghép tiếp vào vế câu đội A cho câu ghép nói triệu chứng nguyên nhân loại bệnh Sau đổi lượt đội B đưa vế câu bắt đầu b ng từ “Nếu” đội A đưa vế lại Nếu câu ghép lớp vỗ tay hoan hơ Còn câu khơng phù hợp giáo viên cho học sinh xung phong chữa lại cho Đội A d e f g h i j k Nếu thiếu muối i-ốt Nếu thiếu muối i-ốt Nếu thiếu vi-ta-min A Nếu thiếu vi-ta-min D Nếu ăn uống nhiều, hoạt động Nếu ăn thức ăn thiu, uống nước lã Nếu biết giữ gìn vệ sinh ăn uống, cá nhân môi trường Nếu thấy mệt, hắt hơi, sổ m i l Nếu thấy mệt, hắt hơi, sổ m i Đội B bị bệnh bướu cổ thể chậm phát triển bị suy dinh dưỡng mắt nhìn bị còi xương bị béo phì bị tiêu chảy khơng bị bệnh lây qua đường tiêu hóa bạn bị bệnh 117 Trò chơi 9: “Em tập làm bác sĩ” a Mục đích: - Giúp học sinh biết dấu hiệu, tác hại bệnh - Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt rét b Chuẩn bị: Trang phục bác sĩ, bàn ghế c Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm tìm hiểu triệu chứng, nguyên nhân cách chữa c ng cách phòng bệnh số bệnh giáo viên yêu cầu Các nhóm phân vai: bệnh nhân ( người nhà bệnh nhân) bác sĩ tập đóng với Sau nhóm bốc thăm xem nhóm nhóm đóng bệnh nhân, nhóm nhóm đóng bác sĩ Các nhóm cử bạn lên đóng vai Bệnh nhân hỏi bác sĩ triệu chứng, nguyên nhân cách phòng bệnh số bệnh Bác sĩ nhóm trả lời đúng, đủ ghi 10 điểm Bác sĩ khơng trả lời nhóm khơng ghi điểm Cuối giáo viên học sinh nhận xét Với trò chơi này, giáo viên sử dụng để ôn tập lại kiến thức bệnh Do giáo viên sử dụng bài: Phòng bệnh sốt rét/ Phòng bệnh sốt xuất huyết/ Phòng bệnh viêm não/ Phòng bệnh viêm gan A/ Phòng tránh HIV/AIDS- Khoa học, lớp 5) Trò chơi 10: Sắm vai (Bài 26: Nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước -Khoa học, lớp 4) a Mục đích: Học sinh biết làm việc để hạn chế ô nhiễm nguồn nước b Chuẩn bị: túi ni-lông để làm túi rác c Cách tiến hành: Giáo viên đưa tình huống: Vào ngày chủ nhật Lan bố mẹ cho chơi cơng viên Đang chơi, Lan nhìn thấy bạn định vứt rác xuống hồ Nếu Lan em làm gì? Sau giáo viên chia lớp thành nhóm Từng nhóm tự bàn bạc phân công người tham gia vai: Lan, bố mẹ Lan Sau đó, bạn nhóm bàn bạc cách thể vai diễn Giáo viên phát cho nhóm túi ni-lơng để làm túi rác Khi nhóm chuẩn bị diễn xuất 118 xong, giáo viên yêu cầu số nhóm lên diễn xuất Các nhóm khác theo dõi, cổ v Sau giáo viên học sinh nhận xét, đánh giá xem nhóm đóng vai hơn? Cách giải tình nhóm hay hơn? Vì sao? (Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước - Khoa học, lớp 4) a Mục đích: Học sinh có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước vận động bạn thực b Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị c Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành nhóm giao cho nhóm tình để em thảo luận tập cách ứng xử phòng tránh tai nạn sơng nước Nhóm 1: Tình 1: Bắc Nam vừa đá bóng về, Nam rủ Bắc hồ gần nhà để tắm Nếu Bắc em nói với bạn? Nhóm 2: Tình 2: Đi học về, Nga thấy em nhỏ tranh cúi xuống bở ao gần đường để lấy bóng Nếu Nga em làm gì? đem chơi sân giếng Giếng xây thành cao khơng có nắp đậy Nếu Minh em nói với bạn? Các nhóm thảo luận để đưa giải trước lớp Trò chơi 11: “Nhụy hoa nói gì?” (Bài 2-3: Nam hay nữ - Khoa học, lớp 5) a Mục đích: Củng cố nội dung học Phân biệt nam dựa vào đặc điểm sinh học xã hội b Chuẩn bị: hoa cánh hoa nhị hoa ghi tên đặc điểm nam nữ: bơng hoa số có cánh hoa ghi đặc điểm sau: dịu dàng, quan sinh dục tạo trứng, cho bú, thư kí, quan tuần hồn Bơng hoa số có đặc điểm sau: quan tiêu hóa, trụ cột gia đình, đá bóng, quan sinh dục tạo tinh trùng, mạnh mẽ Bơng hoa số 3: quan tuần hồn, tự tin, kiên nhẫn, giám đốc 119 Nhị hoa ghi: Nam, Nữ, Cả nam nữ c Cách tiến hành: Giáo viên nêu vấn đề: Nhụy hoa nói trò chơi yêu cầu em dựa vào lời gợi ý giáo viên đoán từ ẩn cánh hoa nhụy hoa Sau đó, giáo viên đưa bơng hoa, học sinh chọn cánh hoa để giáo viên đưa câu gợi ý Sau có câu gợi ý học sinh nói cánh hoa ẩn chứa từ Đúng cánh hoa mở- sai cánh hoa khép kín Bạn khác lại tiếp tục đoán… Cứ tiếp tục hết Trong mở cánh hoa học sinh đoán nhụy hoa (nhụy hoa từ từ bao gồm tất đặc điểm cánh hoa) Sau kết thúc trò chơi học sinh bơng hoa với tồn nội dung kiến thức trọng tâm Cơ quan sinh dục tạo trứng Cơ quan tuần hồn Nữ Đá bóng Cơ quan sinh dục tạo tinh trùng Cho bú Thư kí Nam Mạnh mẽ Dịu dàng Trụ cột gia đình Cơ quan tiêu hóa 120 PHỤ LỤC 4: BÀI KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA SỐ Bài 4: CÁC CHẤT DINH DƢỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRỊ CỦA CHẤT BỘT ĐƢỜNG Câu 1: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: a Có cách phân loại thức ăn? A cách B Cách C Cách b Dựa vào lượng chất dinh dưỡng chứa loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành nhóm? A nhóm B nhóm C nhóm c Dựa vào nguồn gốc thức ăn, người ta chia thức ăn thành nhóm? A nhóm B nhóm C nhóm d Tại nên phối hợp nhiều loại thức ăn? A Để có nhiều thức ăn bữa cơm B Để thích ăn thứ ăn thứ C Mỗi loại thức ăn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nhu cầu thể 121 Câu 2: Nối tên thức ăn cột A với nhóm thức ăn tương ứng cột B Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm Nhóm thức ăn chứa nhiều Vi-ta-min, chất khống Câu 3: a Kể tên số loại thức ăn có nguồn gốc thực vật ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 122 b Kể tên số loại thức ăn có nguồn gốc động vật: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: a Kể tên số thức ăn chứa nhiều chất bột đường? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b Nêu vai trò chất bột đường thể chúng ta? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …… 123 PHỤ LỤC 5: BÀI KIỂM TRA SỐ BÀI 38: GIĨ NHẸ, GIĨ MẠNH, PHỊNG CHỐNG BÃO Câu 1: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Người ta chia sức gió thổi thành cấp độ: A 10 Cấp B 11 Cấp C 12 Cấp D 13 Cấp Câu 2: Nối cấp gió cột A với tác động tương ứng cột B A Cấp 2: Gió nhẹ Cấp 5: Gió mạnh Cấp 7: Gió to B Trời tối có bão Cây lớn đu đưa, người ngồi trời khó khăn phải chống lại sức gió Khói bay thẳng lên trời, cỏ đứng im Mây bay, cỏ đu đưa, sóng nước hồ dập dờn Cấp 9: Gió Bầu trời sáng sủa, bạn thấy gió da mặt, nghe tiếng rì rào, nhìn khói bay Câu 3: Em nêu dấu hiệu đặc trưng bão? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 124 Câu 4: Hãy nêu tác hại bão? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... này, lựa chọn đề tài: Dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập để nghiên cứu thực Mục đích nghiên cứu Đề xuất số chủ đề dạy học môn Khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập nh m góp... SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌCỞ LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP 51 2.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 51 2.2 Các biện pháp dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập 52 ... trò chơi học tập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc dạy học chủ đề môn học Tiểu học qua trò chơi học tập - Khảo sát thực trạng dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học một số chủ đề khoa học lớp 4, 5 qua trò chơi học tập, Dạy học một số chủ đề khoa học lớp 4, 5 qua trò chơi học tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn