Dạy học chủ đề Vật chất và Năng lượng môn Khoa học lớp 5 theo quan điểm kiến tạo

154 63 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:22

ĐOÀN THỊ THU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI *** ĐOÀN THỊ THU CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG MÔN KHOA HỌC LỚP THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THU DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG MÔN KHOA HỌC LỚP THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO Chuyên ngành : Giáo dục học (Tiểu học) Mã số : 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lƣơng Việt Thái HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Những dòng luận văn này, muốn dành để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lƣơng Việt Thái, ngƣời ln tạo điều kiện tận tình dẫn tơi từ hình thành ý tƣởng đến có tay luận văn hồn chỉnh Tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo, giáo Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, Phòng sau đại học trƣờng ĐHSP Hà Nội trang bị cho tảng kiến thức, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, thầy cô giáo học sinh trƣờng Tiểu học Nguyễn Văn Huyên - Đống Đa - Hà Nội, trƣờng Tiểu học Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội, Trƣờng Tiểu học Archimedes - Cầu Giấy Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ chúng tơi hồn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ động viên tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả Đoàn Thị Thu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi.Các số liệu, cứ, kết có luận văn trung thực Đề tài chƣa đƣợc công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả Đoàn Thị Thu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo 1.1.1 Các nghiên cứu việc vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học trênThế giới 1.1.2 Các nghiên cứu việc vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học Việt Nam 1.2 Lí thuyết kiến tạo 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Cơ sở tâm lý học lý thuyết kiến tạo 1.2.3 Cơ sở triết học lý thuyết kiến tạo 1.2.4 Một số luận điểm lý thuyết kiến tạo đặc trƣng hoạt động học tập theo lí thuyết kiến tạo dạy học 1.3 Mơ hình dạy học theo quan điểm kiến tạo 16 1.3.1 Môi trƣờng học tập kiến tạo 16 1.3.2 Mơ hình dạy học theo quan điểm kiến tạo 18 1.3.3 Một số phƣơng pháp dạy học sử dụng dạy học kiến tạo 23 1.3.4 Một số kĩ thuật dạy học sử dụng dạy học kiến tạo 35 1.3.5 Vai trò ngƣời học ngƣời dạy trình dạy học kiến tạo 38 1.4 Vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học Khoa học Tiểu học 41 1.4.1 Đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học 41 1.4.2 Đặc thù môn Khoa học Tiểu học 44 1.4.3 Mục tiêu dạy học môn Khoa học Tiểu học 45 1.4.4 Vận dụng lí thuyết kiến tạo dạy học khoa học Tiểu học 45 1.5 Khảo sát thực trạng dạy học theo quan điểm kiến tạo môn khoa học tiểu học 48 1.5.1 Tìm hiểu thực trạng dạy học chƣơng Vật chất Năng lƣợng Khoa học Tiểu học 48 1.5.2 Thực trạng sử dụng đồ dùng dạy học môn Khoa học Tiểu học 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 Chƣơng VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHỦ ĐỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG KHOA HỌC LỚP 55 2.1 Mục tiêu dạy học chƣơng Vật chất Năng lƣợng - Khoa học 55 2.1.1 Về kiến thức 55 2.1.2 Về kĩ 55 2.1.3 Về thái độ 56 2.2 Phân tích cấu trúc, nội dung dạy học chƣơng Vật chất Năng lƣợng - Khoa học 56 2.2.1 Dạy học theo chủ đề 56 2.2.2 Nội dung môn Khoa học 57 2.2.3 Cấu trúc chƣơng “Vật chất Năng lƣợng” 58 2.3 Tiến trinh sƣ phạm dạy học khoa học theo cách Kiến tạo 60 2.4 Một số lƣu ý kĩ thuật dạy học rèn luyện kĩ cho học sinh áp dụng dạy học kiến tạo 69 2.5 Đánh giá học tập học sinh theo quan điểm kiến tạo 70 2.6 Vận dụng quan điểm kiến tạo để thiết kế tiến trình dạy học số nội dung chủ đề Vật chất Năng lƣợng 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 104 3.1 Mục đích thực nghiệm 104 3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm 104 3.3 Nguyên tắc thực nghiệm 104 3.4 Nội dung thực nghiệm 104 3.5 Tiến trình thực nghiệm 105 3.5.1 Xác định thời gian thực nghiệm 105 3.5.2 Chọn sở đối tƣợng thực nghiệm 105 3.5.3 Chọn dạy thực nghiệm 105 3.5.4 Soạn giáo án thực nghiệm 106 3.5.5 Bồi dƣỡng giáo viên thực nghiệm 106 3.5.6 Tiến hành dạy thực nghiệm 106 3.5.7 Kiểm tra đánh giá kết thực nghiệm 107 3.5.8 Xử lí kết thực nghiệm 108 3.6 Kết thực nghiệm 110 3.6.1 Kết tiếp thu kiến thức học sinh qua thực nghiệm 110 3.6.2 Hoạt động học sinh học 116 3.6.3 Về mức độ hứng thú học tập học sinh 118 3.6.4 Mức độ tập trung ý 119 3.6.5 Về lực tƣ khả vận dụng vốn kiến thức sẵn có HS 120 3.6.6 Ý kiến đánh giá giáo viên thực nghiệm cán đạo chuyên môn trƣờng Tiểu học 121 3.6.7 Đánh giá chung kết thực nghiệm 122 KẾT LUẬN CHƢƠNG 124 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HSTH : Học sinh Tiểu học HS : Học sinh LTKT : Lý thuyết kiến tạo PPDH : Phƣơng pháp dạy học PTKT : Phƣơng tiện kĩ thuật TN&XH : Tự nhiên Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Cách đánh giá theo cấu trúc STAD 24 Bảng 1.2 Hoạt động nhóm theo cấu trúc Jigsaw 25 Bảng 1.3 Cách tính điểm tiến theo cấu trúc Jigsaw Điểm kiểm tra 26 Bảng 1.4 Tổ chức thực hoạt động GV HS 32 Bảng 1.5 Sử dụng theo phƣơng pháp nghiên cứu 33 Bảng 1.6 Thực trạng sử dụng đồ dùng dạy học môn Khoa học 52 Bảng 2.1 Kiến thức chƣơng Vật chất Năng lƣợng 58 Bảng 2.2 Tiến trình sƣ phạm dạy học khoa học theo cách Kiến tạo 61 Bảng 2.3: Phản hồi học sinh học 76 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết thử nghiệm 110 Bảng 3.2 Bảng phân phối kết thử nghiệm 111 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp kết thử nghiệm 112 Bảng 3.4 Bảng phân phối kết thử nghiệm 113 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp kết thực nghiệm 114 Bảng 3.6 Bảng phân phối kết thực nghiệm 115 Bảng 3.7 Các mức độ hứng thú học tập học sinh 118 129 14 Lƣơng Việt Thái (2004), “Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học lan truyền âm chƣơng trình Vật lí lớp 7”, Tạp chí Giáo dục, (93), tr.22 15 Nguyễn Hữu Châu (2005), “Dạy học kiến tạo, vai trò ngƣời học quan điểm kiến tạo dạy học”, Tạp chí Dạy Học ngày nay, (5), tr.8-20 16 Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà (2003), “Dạy học tốn trƣờng phổ thơng theo quan điểm kiến tạo”, Tạp chí Giáo dục, (60), tr.28-29 17 Nguyễn Hữu Châu (1996), “Dạy học toán theo lối kiến tạo”, Nghiên cứu Giáo dục, (2), tr.20-21 18 Nguyễn Thị Hƣơng (2012), “Quan điểm “dạy dựa nghiên cứu việc học” lí thuyết kiến tạo”, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VII năm 2012 tr.581- 588, Trƣờng ĐHSP Hà Nội 19 Nguyễn Thị Hƣơng, “Từ lý thuyết kiến tạo đến mơ hình trải nghiệm khả ứng dụng dạy học Giáo dục học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 291 (2012) 20 Nguyễn Quang Lạc (2007), “Vận dụng lý thuyết kiến tạo đổi phƣơng pháp dạy học Vật lí”, Tạp chí Giáo dục 21 Nguyễn Hữu Châu (2005), “Dạy học kiến tạo, vai trò ngƣời học quan điểm kiến tạo dạy học”, Tạp chí Dạy Học ngày nay, (5), tr.8-20 22 Nguyễn Huỳnh Minh, “Bƣớc đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải Toán Đại số tổ hợp THPT”, Hà Nội 23 Nguyễn Huỳnh Minh, “Bƣớc đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải Toán Đại số tổ hợp THPT”, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Hƣơng, “Từ lý thuyết kiến tạo đến mơ hình dạy học trải nghiệm khả ứng dụng dạy học môn Giáo dục học”, Tạp chí Giáo dục, (291) 130 25 Nguyễn Thị Nguyên, “Vận dụng Lý thuyết kiến tạo dạy học thể ngƣời môn Khoa học lớp 5”, Hà Nội, (2011) 26 Nhiều tác giả, Luật Giáo dục, Nxb Lao Động 27 Phó Đức Hòa - Lê Thị Lan Anh (2013), “Dạy học phát Tiểu học dƣới góc nhìn lí thuyết kiến tạo”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 97 28 Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hƣờng (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý ngƣời, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 29 Phí Thị Thùy Vân, “Vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học số chủ đề dạy học Toán THCS”, Hà Nội 30 Trần Thị Tuyết Oanh, “Đánh giá đo lƣờng kết học tập”, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 31 Trịnh Văn Biều (2004), “Lí luận dạy học Hóa học”, Trƣờng ĐHSP Thành phố Hồ chí Minh, Hồ chí Minh (Trang 6) 32 Trần Văn Đạt, “Lý thuyết học tập tạo dựng (Constructivist Learning Theory) tiến trình thực phƣơng pháp dạy học diễn đàn (Forum Teaching)” 33 Tóm tắt luận án "Nghiên cứu tổ chức trình dạy học số nội dung Vật lí mơn Khoa học Tiểu học mơn Vật lí Trung học sở sở vận dụng tƣ tƣởng lí thuyết kiến tạo" NCS Lƣơng Việt Thái (2006), Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 6850/ QĐ BGD&ĐT, 34 Võ Văn Duyên Em (2007), “Dạy học kiến tạo - tƣơng tác vận dụng dạy học phần phi kim hóa học lớp 10 THPT ban nâng cao”, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 35 http://newtheorysthn3.blogspot.com/ 36 http://www1.agu.edu.vn/dspace/bitstream/123456789/859/1/trang+61++66+TVDat.Forumteaching12.pdf 37.http://www.hed.edu.vn/TrangChu/LuanAnTienSi/TomTatNhungDiemMoi/ 301251029/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN Để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học mơn Khoa học, xin đồng chí vui lòng cho chúng tơi biết ý kiến số vấn đề sau: Câu Đồng chí sử dụng phƣơng pháp dạy học phƣơng pháp dạy học dƣới để dạy học môn Khoa học lớp 4,5? Hãy đánh dấu X vào mà đồng chí sử dụng: □ Phƣơng pháp giảng giải □ Phƣơng pháp hỏi đáp □ Phƣơng pháp quan sát □ Phƣơng pháp kể chuyện □ Phƣơng pháp thí nghiệm □ Phƣơng pháp thảo luận nhóm □ Phƣơng pháp trò chơi học tập Câu Đồng chí sử dụng hình thức tổ chức dạy học dƣới mức độ nào? Mức độ TT Các hình thức tổ chức dạy học Dạy học cá nhân Dạy học theo nhóm Dạy học lớp Tham quan Hoạt động ngoại khóa Câu lạc Dạy học ngồi trƣờng Thƣờng Thỉnh Khơng xun thoảng sử dụng Câu Trong trình dạy học mơn Khoa học, đồng chí thƣờng sử dụng đồ dùng dạy học nào? □ Vật thật □ Mơ hình □ Tranh ảnh □ Thiết bị, thí nghiệm □ Sơ đồ, đồ □ Đồ dùng tự làm Câu Đồng chí biết dạy học vận dụng quan điểm kiến tạo? (Đánh dấu X vào □ mà đồng chí lựa chọn) □ Biết nhiều □ Biết nhiều □ Biết □ Chƣa biết Câu Theo đồng chí việc vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phân mơn Khoa học có cần thiết khơng? □ Rất cần thiết □ Cần thiết □ Bình thƣờng □ Khơng cần thiết Câu Đồng chí vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phân môn Khoa học chƣa? □ Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Hiếm □ Chƣa Câu Theo đồng chí ƣu điểm việc vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phân mơn Khoa học là: □ Kích thích hứng thú học tập, suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo, trí tò mò khoa học học sinh □ Nâng cao hiệu dạy □ Giờ học sinh động hơn, học sinh chủ động việc chuẩn bị tri thức □ Phát huy tính tích cực độc lập nhận thức học sinh, giúp học sinh tự tìm đƣợc tri thức, phƣơng pháp học đắn Câu Khi vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học mơn Khoa học, khó khăn mà đồng chí gặp phải là: □ Giờ học ồn ào, hiệu □ Chuẩn bị công phu, nhiều thời gian □ Học sinh chƣa thích ứng với phƣơng pháp dạy học vận dụng quan điểm kiến tạo □ Giáo viên chƣa xây dựng đƣợc quy trình hiệu dạy học vận dụng quan điểm kiến tạo Câu Xin đồng chí cho ý kiến đề xuất việc dạy học mơn Khoa học Tiểu học có vận dụng quan điểm kiến tạo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cuối cùng, xin đồng chí cho biết số thơng tin: - Họ tên …………………… Nơi công tác ………………… - Hiện giảng dạy lớp ………… Xin chân thành cảm ơn./ Phụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH Em đọc kỹ đánh dấu X vào □ ý kiến phù hợp với em dƣới đây: Sau học xong học em có thích khơng? □ Rất thích □ Thích vừa □ Khơng thích Em thích lý sau đây? □ Cơ giáo tổ chức cho em học tập hay □ Em đƣợc nói làm điều mà em nghĩ □ Đƣợc trực tiếp quan sát, làm thí nghiệm, tự phát nhiều điều thú vị □ Đƣợc nói ý kiến mình, đƣợc thoải mái bàn bạc với bạn lớp □ Vì em hay phát biểu đƣợc giáo khen Em khơng thích lý sau đây? □ Vì em khơng hiểu □ Em mệt nghe giảng nhiều □ Vì em khơng đƣợc trực tiếp quan sát, làm thí nghiệm khơng tự phát điều thú vị □ Vì em khơng thích mơn Khoa học □ Vì giáo giảng khơng hay □ Vì em khơng đƣợc thoải mái phát biểu làm điều mà em nghĩ Cuối cùng, em cho biết đôi điều thân: Họ tên: …………………… Lớp: …………… Trƣờng: ………… Phụ lục 3: PHIẾU BÀI TẬP Bài 22: Tre, mây, song 1.Đọc thông tin trang 46 SGK hoàn thành bảng sau: Tre Mây, song Đặc điểm Công dụng 2.Quan sát hình trang 47 SGK hồn thành bảng sau: Hình Tên sản phẩm Tên vật liệu làm sản phẩm Hình Hình Hình Hình 3.Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời Để bảo quản số đồ dùng gia đình đƣợc làm từ tre, mây, song ngƣời ta thƣờng sử dụng loại sơn dƣới đây? a.Sơn tƣờng b.Sơn dầu c.Sơn cửa d.Sơn chống gỉ? Phụ lục 4: PHIẾU BÀI TẬP Bài 29: Thuỷ Tinh Khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời 1.1 Tính chất dƣới khơng phải tính chất thuỷ tinh thơng thƣờng? a.Trong suốt b.Khơng gỉ, khơng hút ẩm, khơng bị a-xít ăn mòn, khơng cháy c.Dễ vỡ d.Khó vỡ 1.2 Tính chất dƣới khơng phải tính chất Thuỷ tính chất lƣợng cao? a.Rất b.Bền, khó vỡ c.Khơng chịu đƣợc nƣớc lạnh d.Không gỉ, không huýt ẩm, không bị a- xít ăn mòn, khơng cháy Hồn thành bảng sau: Sử dụng để làm gì? Thuỷ tinh thƣờng Thuỷ tinh chất lƣợng cao 3.Nêu cách bảo quản đồ thuỷ tinh nhà Phụ lục 5: PHIẾU BÀI TẬP Bài 30: Cao su 1.Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời 1.1 Cao su tự nhiên đƣợc chế biến từ vật liệu gì? a.Nhựa cao su b.Than đá c.Dầu mỏ 1.2.Cao su đƣợc chế biến từ than đá, dầu mỏ đƣợc gọi gì? a.Cao su tự nhiên b.Cao su nhân tạo 1.3 Tính chất khơng phải cao su? a.Đàn hồi tốt b.ít bị biến đổi gặp nóng lạnh c Cách điện, cách nhiệt d.Tan nƣớc e.Tan số chất lỏng nhƣ xăng, dầu Cao su thƣờng đƣợc sử dụng để làm gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.Nêu cách bảo quản đồ dùng cao su ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... tiễn việc dụng quan điểm kiến tạo tổ chức dạy học môn Khoa học tiểu học Chƣơng 2: Vận dụng quan điểm kiến tạo để tổ chức dạy học số kiến thức chủ đề Vật chất Năng lƣợng môn Khoa học lớp Chƣơng 3:... trình dạy học số nội dung chƣơng Vật chất Năng lƣợng môn Khoa học lớp Giả thuyết khoa học Nếu quan điểm kiến tạo đƣợc vận dụng phù hợp trình dạy học số kiến thức chủ đề Vật chất Năng lƣợng môn Khoa. .. dạy học môn Khoa học Tiểu học - Xây dựng quy trình dạy học vận dụng lý thuyết kiến tạo môn Khoa học lớp Tiểu học - Đề xuất số biện pháp sƣ phạm để tổ chức dạy học môn Khoa học lớp theo quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học chủ đề Vật chất và Năng lượng môn Khoa học lớp 5 theo quan điểm kiến tạo, Dạy học chủ đề Vật chất và Năng lượng môn Khoa học lớp 5 theo quan điểm kiến tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn