Đánh giá năng lực thực nghiệm hóa học của học sinh trong dạy học chương “Nitơ - Photpho” – Hóa học 11 THPT

185 74 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== TRẦN THỊ HƢƠNG NGA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “NITƠ – PHOTPHO” – HÓA HỌC 11 THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ====== TRẦN THỊ HƢƠNG NGA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “NITƠ – PHOTPHO” – HĨA HỌC 11 THPT Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Cao Thị Thặng HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn TS Cao Thị Thặng ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo thuộc môn phƣơng pháp dạy học hóa học, với thầy tham gia giảng dạy lớp Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Hóa học K20 nhiệt tình giảng dạy, truyền thụ tri thức chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để học viên chúng em hoàn thành khóa học nhƣ luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, thầy cô tổ mơn Hóa học em học sinh trƣờng THPT Bình Xuyên, trƣờng THPT Võ Thị Sáu, trƣờng THPT Quang Hà thuộc huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên thực luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè ln ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 Tác giả Trần Thị Hương Nga LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả Trần Thị Hương Nga DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Năng lực NL Năng lực thực nghiệm hóa học NLTNHH Giáo viên GV Học sinh HS Trung học phổ thơng THPT Thí nghiệm ThN Phƣơng trình hóa học PTHH Phòng thí nghiệm PTN Thực nghiệm sƣ phạm TNSP Phƣơng pháp PP Dạy học DH Câu hỏi nghiên cứu CHNC Giả thuyết nghiên cứu GTNC Phụ lục PL MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn PHẦN II NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 11 TRƢỜNG THPT 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Năng lực học sinh phổ thông 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Một số lực chung cần phát triển cho học sinh trƣờng THPT 1.3 Một số phƣơng pháp đƣợc sử dụng để phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh 16 1.3.1 Phƣơng pháp sử dụng thí nghiệm hóa học 16 1.3.2 Phƣơng pháp sử dụng câu hỏi tập hóa học 18 1.4 Đánh giá kết học tập, đánh giá lực, đánh giá lực thực nghiệm 20 1.4.1 Khái niệm đánh giá 20 1.4.2 Đánh giá lực học sinh 21 1.4.3 Đánh giá lực thực nghiệm hóa học 24 1.5 Một số công cụ đánh giá lực 24 1.5.1 Đánh giá qua quan sát 24 1.5.2 Đánh giá qua hồ sơ 26 1.5.3 Tự đánh giá 28 1.5.4 Đánh giá qua kiểm tra 29 1.5.5 Đánh giá theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng 30 1.6 Thực trạng đánh giá lực thực nghiệm hóa học 38 1.6.1 Phân tích chƣơng trình sách giáo khoa Hóa học 11 hành, nội dung chƣơng Nitơ – Photpho 38 1.6.2 Đánh giá lực thực nghiệm đề thi Tốt nghiệp THPT đề thi THPT Quốc gia 39 1.6.3 Xây dựng phiếu điều tra khảo sát thực trạng đánh giá lực thực nghiệm Hóa học học sinh chƣơng Nitơ – Photpho số trƣờng THPT (3 trƣờng) huyện Bình Xuyên 40 Tiểu kết chƣơng 42 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG NITƠ – PHOTPHO HÓA HỌC 11 43 2.1 Năng lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11, chƣơng Nitơ – Photpho 43 2.1.1 Khái niệm 43 2.1.2 Cấu trúc lực thực nghiệm hóa học 44 2.1.3 Tiêu chí báo mức độ đánh giá lực thực nghiệm hóa học 49 2.2 Đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11 dạy học chƣơng Nitơ - Photpho 57 2.2.1 Định hƣớng chung 57 2.2.2 Nguyên tắc đánh giá lực thực nghiệm chƣơng Nitơ Photpho học sinh lớp 11 57 2.2.3 Quy trình đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11, chƣơng Nitơ- Photpho 58 2.3 Đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11 dạy học chƣơng Nitơ - Photpho 59 2.3.1 Mục đích việc xây dựng công cụ đánh giá lực thực nghiệm hóa học 59 2.3.2 Cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá lực thực nghiệm hóa học 59 2.3.3 Quy trình xây dựng công cụ đánh giá lực thực nghiệm hóa học 60 2.3.4 Bộ công cụ đánh giá lực thực nghiệm hóa học 60 Tiểu kết chƣơng 88 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 89 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 89 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 89 3.3 Đối tƣợng địa bàn thực nghiệm sƣ phạm 90 3.4 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 90 3.4.1 Đo lƣờng 91 3.4.2 Thu thập liệu 91 3.4.3 Phân tích liệu 91 3.5 Kết thực nghiệm 94 3.5.1 Kết kiểm tra lực thực nghiệm hóa học học sinh, phiếu hỏi giáo viên, phiếu hỏi học sinh trƣờng THPT Bình Xuyên (Xem PL10) 94 3.5.2 Kết kiểm tra lực thực nghiệm hóa học học sinh, phiếu hỏi giáo viên, phiếu hỏi học sinh trƣờng THPT Võ Thị Sáu (Xem PL10) 94 3.5.3 Kết kiểm tra lực thực nghiệm hóa học học sinh, phiếu hỏi giáo viên, phiếu hỏi học sinh trƣờng THPT Quang Hà (Xem PL10) 94 3.5.4 Kết phiếu lấy ý kiến giáo viên học sinh Bộ công cụ đánh giá đề kiểm tra lực thực nghiệm hóa học (Xem PL11) 94 3.6 Phân tích kết đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh94 3.6.1 Phân tích định tính kết đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh 94 3.6.2 Phân tích định lƣợng kết đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh 95 Tiểu kết chƣơng ………………………………………………………………110 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 111 I Kết luận 111 II Khuyến nghị 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Cấu trúc NLTNHH 44 Bảng 2.2 Tiêu chí báo mức độ đánh giá NLTNHH 49 Bảng 2.3 Ma trận đề đánh giá NLTNHH HS 69 Bảng 2.4 Ma trận đề đánh giá NLTNHH HS 76 Bảng 2.5 Ma trận đề đánh giá NLTNHH HS 81 Bảng 3.1 Thống kê đối tƣợng, GV địa bàn TNSP 90 Bảng 3.2 Điểm trung bình cộng kiểm tra NLTNHH, giá trị độ lệch chuẩn theo lớp, theo trƣờng trƣờng THPT huyện Bình Xuyên 95 Bảng 3.3 Bảng kết trung bình kiểm tra NLTNHH lớp thuộc trƣờng TNSP 96 Bảng 3.4 % số HS đạt điểm Xi kiểm tra NLTNHH trƣờng TNSP 97 Bảng 3.5 Điểm trung bình cộng phiếu hỏi GV, giá trị độ lệch chuẩn theo lớp, theo trƣờng trƣờng THPT huyện Bình Xuyên 98 Bảng 3.6 Tổng hợp điểm phiếu hỏi GV theo điểm số Xi lớp trƣờng THPT huyện Bình Xuyên 99 Bảng 3.7 Bảng % HS đạt điểm Xi theo phiếu hỏi GV lớp trƣờng THPT huyện Bình Xuyên 100 Bảng 3.8 Bảng số lƣợng % HS đạt điểm Xi theo phiếu hỏi GV trƣờng THPT huyện Bình Xuyên 100 Bảng 3.9 Điểm trung bình cộng phiếu hỏi HS, giá trị độ lệch chuẩn theo lớp, theo trƣờng trƣờng THPT huyện Bình Xuyên 102 Bảng 3.10 Tổng hợp kết phiếu hỏi HS theo điểm số Xi trƣờng THPT Bình Xuyên 103 PL43 PHỤ LỤC 10: Kết kiểm tra lực thực nghiệm hóa học học sinh, phiếu hỏi giáo viên, phiếu hỏi học sinh trƣờng THPT Bình Xuyên, trƣờng THPT Võ Thị Sáu, trƣờng THPT Quang Hà Bảng 10.1 Bảng điểm kiểm tra NLTN HH HS, phiếu hỏi GV, phiếu hỏi HS lớp 11A3 - Trường THPT Bình Xuyên Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH Dƣơng Vân Anh 7.5 6.5 32 30 Nguyễn Thị Hải Băng 7.5 7.5 36 34 Nguyễn Ngọc Triều Châu 36 34 Trần Ngọc Đăng 7.5 8.5 45 42 Ngô Văn Đức 37 35 Nguyễn Mạnh Dũng 31 30 Nguyễn Chí Dũng 27 26 Đƣờng Trƣờng Dƣơng 4.5 4.5 22 21 Đinh Khƣơng Duy 6.5 6.5 32 34 10 Nguyễn Quang Duy 7.5 7.5 38 37 11 Trần Huy Duy 6.5 6.5 30 32 12 Kiều Minh Giang 7.5 7.5 37 36 13 Nguyễn Thị Thu Hà 6.5 6.5 36 34 14 Nguyễn Thị Thu Hằng 6.5 6.5 33 31 15 Phan Thị Thu Hiền 6.5 5.5 27 25 16 Nguyễn Hoàng Hiếu 36 37 17 Trần Quang Huy 32 30 18 Hứa Ngọc Khánh 6.5 6.5 34 33 PL44 Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH 19 Tạ Đoàn Khuê 6 7.5 6.5 35 34 20 Nguyễn Thị Lan 7.5 7.5 38 39 21 Dƣơng Văn Lợi 6.5 7.5 37 36 22 Nguyễn Thị Cẩm Ly 6.5 6.5 32 31 23 Trịnh Huy Mạnh 7.5 7.5 36 35 24 Nguyễn Hải Nam 6.5 6.5 32 31 25 Trần Ánh Ngọc 7.5 7.5 37 38 26 Nguyễn Văn Phƣơng 7.5 7.5 36 35 27 Trần Thị Nhƣ Quỳnh 6.5 7.5 35 32 28 Trịnh Tấn Sang 34 35 29 Vũ Xuân Trƣờng 6.5 6.5 32 30 30 Nguyễn Thanh Tùng 35 34 PL45 Bảng 10.2 Bảng điểm kiểm tra NLTNHH HS, phiếu hỏi GV, phiếu hỏi HS lớp 11A5 - Trường THPT Bình Xuyên Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH Nguyễn Xuân Hải An 6.5 6.5 35 34 Nguyễn Thị Kiều Anh 25 23 Kim Thị Ánh 5.5 5.5 30 32 Nguyễn Việt Chinh 34 32 Vũ Xuân Cƣờng 6.5 7.5 38 36 Lƣơng Quang Đại 6 7.5 6.5 34 32 Trần Thành Dân 27 25 Nguyễn Văn Đăng 34 31 Trần Văn Giang 4.5 4.5 22 21 10 Dƣơng Văn Hải 6.5 6.5 34 32 11 Nguyễn Cẩm Hằng 6.5 6.5 35 33 12 Lƣu Thị Hoài 5.5 4.5 21 20 13 Nguyễn Nam Hoàn 7.5 7.5 38 35 14 Lý Diễm Hồng 6.5 6.5 33 32 15 Nguyễn Thị Ngọc Huy 5.5 5.5 30 29 16 Nguyễn Thị Huyền 6.5 7.5 38 35 17 Nguyễn Thị Hồng Huyền 7.5 6.5 34 35 18 Nguyễn Thu Linh 6.5 6.5 35 33 19 Nguyễn Thanh Linh 6 6 34 31 20 Trần Ngọc Minh 7.5 6.5 34 32 21 Bùi Việt Nhung 27 25 PL46 Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH 22 Trần Thu Phƣơng 7.5 7.5 39 37 23 Trần Thị Thúy Phƣợng 7 7 38 35 24 Dƣơng Văn Quỳnh 6.5 6.5 32 30 25 Trần Quốc Sang 6.5 6.5 33 31 26 Nguyễn Loan Thƣ 6.5 6.5 34 32 27 Đặng Thị Anh Trang 39 36 28 Nguyễn Văn Trang 6.5 5.5 30 29 29 Nguyễn Thị Thùy Trang 7.5 6.5 35 34 30 Trần Nhật Trƣờng 28 26 31 Trần Mạnh Việt 7.5 7.5 38 36 32 Tạ Thị Thanh Xuân 6 36 34 PL47 Bảng 10.3 Bảng điểm kiểm tra NLTNHH HS, phiếu hỏi GV, phiếu hỏi HS lớp 11A2 - Trường THPT Võ Thị Sáu Điểm kiểm tra trung bình Phiếu NLTNHH Họ tên TT Điểm Lần Lần Lần 3 kiểm hỏi tra GV Phiếu hỏi HS NLTNHH Nguyễn Ngọc Anh 3.5 3.5 21 20 Nguyễn Hồng Anh 5.5 5.5 32 30 Lê Thị Hồng Ánh 3.5 2.5 15 14 Nguyễn Công Dƣơng 4.5 4.5 25 23 Trần Đăng Dƣơng 6.5 6.5 34 32 Nguyễn Thị Duyên 23 21 Nguyễn Minh Hải 4.5 4.5 26 24 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4.5 5.5 28 30 Nguyễn Thị Hậu 4.5 4.5 25 23 10 Hà Thị Thanh Hoa 3 16 15 11 Nguyễn Thị Hƣơng 3.5 3.5 21 23 12 Kim Thị Thu Hƣơng 5.5 5.5 28 26 13 Trần Khang 4.5 4.5 26 24 14 Nguyễn Quốc Khánh 3 17 15 15 Hoàng Văn Lâm 4.5 4.5 26 24 16 Nguyễn Thị Linh 22 20 17 Nguyễn Thị Hồng Loan 4.5 4.5 29 28 18 Nguyễn Văn Lƣợng 3.5 2.5 15 13 19 Nguyễn Thúy Nga 3 16 14 20 Nguyễn Thị Nga 4.5 4.5 27 26 21 Nguyễn Thị Phƣơng 3.5 3.5 20 18 PL48 Điểm kiểm tra trung bình Phiếu NLTNHH Họ tên TT Điểm Lần Lần Lần 3 kiểm hỏi tra GV Phiếu hỏi HS NLTNHH 22 Lƣơng Văn Sang 4.5 3.5 22 20 23 Đặng Văn Sơn 4.5 4.5 22 20 24 Bùi Thị Phƣơng Thanh 5.5 5.5 29 26 25 Dƣơng Anh Tiến 29 28 26 Nguyễn Kim Tuấn 4.5 4.5 25 23 27 Nguyễn Minh Tuấn 4.5 4.5 22 19 28 Trần Nguyễn Minh Tùng 3 16 15 29 Đặng Hoàng Việt 6.5 6.5 34 31 30 Nguyễn Hải Yến 28 26 31 Phùng Thị Hải Yến 3.5 3.5 20 19 PL49 Bảng 10.4 Bảng điểm kiểm tra NLTNHH HS, phiếu hỏi GV, phiếu hỏi HS lớp 11A6 - Trường THPT Võ Thị Sáu Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH Trần Vân Anh 2.5 2.5 15 14 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4.5 4.5 29 27 Nguyễn Thị Minh Ánh 27 25 Trần Thị Cảnh 4.5 5.5 27 25 Đỗ Đình Đồn 17 15 Trần Đức 4.5 4.5 26 24 Nguyễn Văn Giang 3.5 3.5 20 18 Nguyễn Viết Hải 6.5 6.5 35 34 Lê Văn Hân 16 14 10 Nguyễn Huy Huân 6.5 6.5 31 30 11 Trần Quang Hùng 22 20 12 Đƣờng Quang Huy 5.5 5.5 29 27 13 Nguyễn Xuân Huy 3.5 2.5 15 14 14 Đỗ Thị Hƣơng 22 21 15 Trần Ngọc Khánh 5 23 21 16 Nguyễn Trung Kiên 4.5 4.5 25 23 17 Dƣơng Văn Kiệt 30 28 18 Nguyễn Thị Lệ 17 15 19 Nguyễn Ngọc Linh 4 4 21 20 20 Nguyễn Hoàng Long 3.5 3.5 19 17 21 Trịnh Thị Phúc 3.5 2.5 17 16 PL50 Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH 22 Trần Hồng Quân 3.5 3.5 18 17 23 Dƣơng Đức Quang 4.5 4.5 28 26 24 Lƣu Xuân Quý 4.5 3.5 19 17 25 Nguyễn Văn Sơn 5.5 5.5 29 27 26 Nguyễn Đức Thắng 3 19 18 27 Nguyễn Đức Thanh 22 20 28 Nguyễn Ngọc Thịnh 26 24 29 Dƣơng Thanh Thúy 4.5 4.5 24 23 30 Võ Thị Thanh Thúy 5 25 24 31 Trần Thị Xuân 3 17 15 PL51 Bảng 10.5 Bảng điểm kiểm tra NLTNHH HS phiếu hỏi GV, phiếu hỏi HS lớp 11A - Trường THPT Quang Hà Họ tên TT Điểm kiểm Điểm tra NLTNHH trung bình Phiếu hỏi kiểm tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 26 24 Nguyễn Thị Hồng Ánh 6.5 6.5 34 31 Nguyễn Ngọc Biên 5 5 24 22 Nguyễn Tiến Đạt 5.5 5.5 28 25 Trần Thị Kim Dung 6 6 32 30 Nguyễn Văn Hoàng Dƣơng 22 20 Lƣu Khƣơng Duy 4.5 4.5 24 21 Nguyễn Huy Tuấn Hải 22 20 Nguyễn Thị Hiên 5.5 5.5 27 25 10 Đỗ Thị Hòa 6.5 6.5 35 33 11 Trần Văn Huân 4.5 4.5 24 21 12 Nguyễn Quang Huy 6.5 6.5 36 31 13 Ngô Tuấn Khải 29 26 14 Lê Khánh Kiên 6.5 6.5 32 30 15 Nguyễn Thị Mai Linh 7 7 35 33 16 Trần Diệu Linh 27 25 17 Nguyễn Thị Linh 6 32 31 18 Nguyễn Thị Khánh Linh 16 14 19 Nguyễn Xuân Mai 27 24 20 Trần Thị Mai 23 21 21 Trần Thị Hồng Minh 5.5 5.5 24 22 PL52 Họ tên TT Điểm kiểm Điểm tra NLTNHH trung bình Phiếu hỏi kiểm tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH 22 Trần Tiến Nam 30 28 23 Phùng Minh Nguyệt 4.5 4.5 23 21 24 Nguyễn Thị Nhâm 6.5 6.5 35 30 25 Nguyễn Thị Kiều Ninh 30 27 26 Đỗ Lê Phôn 28 25 27 Nguyễn Văn Thắng 5.5 5.5 29 26 28 Lƣơng Thị Thu 31 30 29 Phƣơng Minh Tiến 37 35 PL53 Bảng 10.6 Bảng điểm kiểm tra NLTNHH HS phiếu hỏi GV, phiếu hỏi HS lớp 11B - Trường THPT Quang Hà Họ tên TT Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH Vũ Nhật Anh 4.5 4.5 23 21 Dƣơng Thị Kim Anh 4.5 3.5 17 16 Ngô Thị Ngọc Ánh 30 28 Nguyễn Thị Ánh 32 30 Nguyễn Thị Khánh Bình 23 21 Nguyễn Mạnh Cƣờng 6.5 6.5 37 35 Nguyễn Thị Thùy Dung 4.5 4.5 24 21 Trần Quang Dƣơng 5 26 24 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16 15 10 Nguyễn Thị Giang 4.5 4.5 23 21 11 Nguyễn Thị Hằng 6.5 6.5 34 31 12 Trần Thị Hảo 5.5 5.5 27 26 13 Nguyễn Ngọc Hiếu 28 26 14 Nguyễn Thị Thu Hƣơng 6 34 30 15 Nguyễn Thị Hƣơng 5.5 6.5 35 32 16 Nguyễn Thị Hƣờng 4.5 4.5 24 22 17 Nguyên Duy Hữu 5 27 25 18 Nguyễn Thị Khánh 6 32 29 19 Nguyễn Thị Thanh Lan 6.5 6.5 34 31 20 Nguyễn Thị Linh 4 23 21 21 Trần Thị Ngọc Linh 4.5 5.5 28 25 PL54 TT Họ tên Điểm kiểm tra Điểm NLTNHH trung bình Phiếu kiểm hỏi tra GV Lần Lần Lần Phiếu hỏi HS NLTNHH 22 Dƣơng Nhật Linh 3.5 3.5 19 17 23 Nguyễn Thị Khánh Linh 6.5 7.5 36 32 24 Lƣu Thị Thanh Ngọc 5.5 5.5 30 27 25 Trần Thị Bích Nguyệt 5.5 5.5 29 23 26 Lê Thị Ánh Nguyệt 27 24 27 Nguyễn Thị Kim Oanh 6 33 30 28 Dƣơng Thái Phƣơng 29 26 29 Phan Thủy Tiên 6.5 6.5 35 31 30 Lƣu Thi Thu Trang 32 29 31 Lê Thị Huyền Trang 4.5 4.5 22 21 32 Nguyễn Thị Trang 27 24 33 Nguyễn Thị Hồng Tú 6 30 28 PL55 PHỤ LỤC 11: Kết lấy phiếu ý kiến giáo viên học sinh Bộ công cụ đánh giá đề kiểm tra lực thực nghiệm hóa học 11.1 KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN GV (15 GV) VỀ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NLTNHH TT Nội dung lấy ý kiến Ý kiến GV (số lƣợng, %) Bộ công cụ đánh giá Đánh giá tốt Đã đánh giá Chƣa đánh giá đƣợc NLTNHH HS NLTNHH đƣợc NLTNHH đƣợc HS HS NLTNHH chƣa? HS Bảng tiêu chí đảm bảo đánh giá đƣợc NLTNHH HS hay chƣa? 13 13,33% 86,67% 0% Đảm bảo Đảm bảo đánh Chƣa đảm bảo đánh giá tốt giá đƣợc đánh giá đƣợc NLTNHH NLTNHH NLTNHH của HS HS HS 14 6,67% 93,33% 0% Bộ công cụ đánh giá Đã đánh giá Đã đánh giá Chƣa đánh giá đƣợc NLTN theo đƣợc đƣợc tƣơng đối đƣợc theo mức độ tiêu theo tiêu chí tiêu chí chí rõ ràng NLTNHH NLTNHH 12 80,00% 20,00% 0% Sử dụng tƣơng Không sử dụng đối tốt đƣợc 13 86,67% 13,33% 0% tiêu chí NLTNHH? Có thể sử dụng cơng Sử dụng tốt cụ đánh giá NLTNHH để đánh giá NLTN HS hay không? PL56 11.2 KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN GV VỀ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NLTNHH TT Nội dung lấy ý kiến Ý kiến GV (số lƣợng, %) Rất rõ ràng Rõ ràng Chƣa rõ ràng 13 13,33% 86,67% 0% Ma trận đề kiểm tra thể đƣợc NLTN HS theo tiêu chí NLTNHH nhƣ nào? Rất rõ ràng Rõ ràng Chƣa rõ ràng 14 6,67% 93,33% 0% Ma trận đề định lƣợng đƣợc số câu số điểm nhƣ nào? Rất rõ ràng Rõ ràng Chƣa rõ ràng 12 20,00% 80,00% 0% Đề kiểm tra đảm bảo tính xác, khoa học, sát với nội dung trọng tâm chƣơng Nitơ – Photpho hay chƣa? Rất tốt Tốt Không đạt 13 13,33% 86,67% 0% Dễ sử dụng Rất khó sử Mục tiêu đề kiểm tra thể nhƣ nào? Đề kiểm tra đƣợc Rất dễ sử dụng sử dụng để đáng giá NLTNHH cho HS trƣờng THPT hay 20,00% không? dụng 12 80,00% 0% Rất đƣợc Chƣa bao Lý HS chƣa thực Ít đƣợc tiến tốt kiểm tra đánh giá hành làm thí NLTNHH gì? nghiệm theo thí nghiệm hành làm thí nhóm/cá nhân theo nhóm/cá nghiệm theo nhân nhóm/cá tiến hành làm đƣợc tiến nhân 6,67% 60,00% 33,33% PL57 11.3 KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN HỌC SINH VỀ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG NIT Ơ – PHOTPHO HÓA HỌC 11 TT Nội dung lấy ý kiến Ý kiến HS (186 HS) (số lƣợng, %) Em hiểu rõ tiêu chí đánh giá NLTNHH nhƣ nào? Phiếu hỏi HS để HS tự Rất rõ Rõ không rõ 12 112 62 6,45% 60,22%% 33,33% Rất dễ sử dụng Dễ sử dụng Rất khó sử đánh giá giúp em dễ sử dụng việc đánh giá NLTNHH hay dụng 155 23 4,30% 83,33% 12,37% Rất bám sát Đã bám sát không? Nội dung đề kiểm tra bám sát nội dung học chƣơng Nitơ – Photpho hay chƣa? Em thực tốt kiểm tra đánh sát 175 3,76% 94,09% 2,15% Tốt Đạt Không đạt 108 74 2,15% 58,06% 39,79% giá NLTNHH hay chƣa? Không bám Lý em chƣa thực Ít đƣợc tiến Rất đƣợc tiến Chƣa tốt kiểm tra hành làm thí hành làm thí đƣợc tiến đánh giá NLTNHH nghiệm theo nghiệm theo hành làm thí nhóm/cá nhân nhóm/cá nhân nghiệm theo gì? nhóm/cá nhân 104 77 2,69% 55,91% 41,40% ... lực thực nghiệm hóa học học sinh 11 dạy học chương Nitơ - Photpho hóa học 11 theo chương trình SGK hành 4.2.1 Năng lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11, chương Nitơ – Photpho 4.2.2 Đánh giá lực. .. luận thực tiễn việc đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh 11 trƣờng THPT Chƣơng 2: Đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh dạy học chƣơng Nitơ – Photpho hóa học 11 Chƣơng 3: Thực nghiệm. .. giá lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11 dạy học chương Nitơ – Photpho 4.2.3 Xây dựng Bộ công cụ đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh lớp 11 dạy học chương Nitơ – Photpho 4.3 Thực nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực thực nghiệm hóa học của học sinh trong dạy học chương “Nitơ - Photpho” – Hóa học 11 THPT, Đánh giá năng lực thực nghiệm hóa học của học sinh trong dạy học chương “Nitơ - Photpho” – Hóa học 11 THPT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn