Đánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

62 100 0
  • Loading ...
1/62 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:05

Đánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiĐánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội iv ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  DƯƠNG THỊ KIM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH, BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN – 2018 iv ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  DƯƠNG THỊ KIM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH, BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46 – KHMT – N03 Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Huệ THÁI NGUYÊN – 2018 iv LỜI CẢM ƠN “ thuyết đôi với thực tiễn” phương thức quan trọng giúp học sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố, bổ sung hiểu biết thuyết học lớp sách nhằm giúp cho sinh viên ngày nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho Xuất phát từ nhu cầu đó, đồng ý khoa Môi trường Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp trang trại chăn ni lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, Ba Vì, Nội Thời gian thực tập kết thúc em có kết cho riêng Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa, đặc biệt cô giáo Th.s Nguyễn Thị Huệ người dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn bảo tận tình, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp, người ln cố gắng cho nghiệp giáo dục đào tạo Em xin gửi lời cảm ơn đến cấp Ủy, quyền Ba Trại, Ba Vì, Nội, chủ trại chăn ni Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Nội tồn thể chú, anh chị bạn làm việc trang trại nhiệt tình giúp đỡ đạo em, để em có thành cơng ngày hơm Do thời gian khả thân có hạn, mà kiến thức công tác bảo vệ môi trường phức tạp nhảy cảm giai đoạn nay, nên em mong tham gia đóng góp ý kiến thầy, cơ, bạn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Tháinguyên, ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên thực Dương Thị Kim iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Quá trình phát triển chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch giai đoạn 2014 -2017 18 Bảng 4.2: Quy mô chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch năm 2017 .19 Bảng 4.3: Thống kê khối lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động trang trại.24 Bảng 4.4: Lượng nước uống cho lợn cho giai đoạn 29 Bảng 4.5: Lượng nước tiểu tính trung bình ngày cho lợn trại 29 Bảng 4.6: Ước tính lượng nước thải chăn nuôi lợn trại tháng 30 Bảng 4.7: Chất lượng nước thải trước sau biogas 30 Bảng 4.8: Thành phần khơng khí mơi trường làm việc trại Nguyễn Thanh Lịch 32 Bảng 4.9: Thành phần khơng khí mơi trường xung quanh trang trại Nguyễn Thanh Lịch 33 Bảng 4.10: Nhận thức công nhân vệ sinh môi trường trang trại Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, Ba Vì, Nội 34 Bảng 4.11: Nhận thức công nhân công tác quản môi trường trang trại Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, Ba Vì, thành phố Nội 35 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ Đầy đủ viết tắt AC Ao – chuồng BVMT Bảo vệ môi trường BOD5 Nhu cầu oxi để vi sinh vật oxi hóa chất hữu nước COD Nhu cầu oxy để oxy hóa hợp chất hóa học nước DO Độ oxy hòa tan ĐTM Đánh giá tác động mơi trường ĐMC Đánh giá mơi trường chiến lược NĐCP Nghị định phủ QCVN Quy chuẩn Việt Nam QCVN62 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi STT Số thứ tự TCCP Tiêu chuẩn cho phép UBND Uỷ ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1:Ảnh dãy chuồng đẻ 21 Hình 4.2: Ảnh góc chuồng bầu 21 Hình 4.3: Sơ đồ hệ thống xử nước thải chăn ni 26 Hình 4.4:Sơ đồ thu gom, xử nước thải sinh hoạt trang trại 27 Hình 4.5: Hố Biogas chứa chất thải chưa xử 42 Hình 4.6: Hầm Biogas xử nước thải 42 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC HÌNH .iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm môi trường quản môi trường 2.1.1 Khái niệm môi trường 2.1.2 Khái niệm quản môi trường 2.2 Cơ sở khoa học công tác quản môi trường chăn nuôi 2.2.1 Cơ sở triết học quản môi trường 2.2.2 Cơ sở khoa học, kỹ thuật, công nghệ quản môi tường 2.2.3 Cơ sở pháp quản môi trường 2.2.4 Cơ sở kinh tế quản môi trường 2.3 Tình hình xử chất thải chăn ni giới Việt Nam 10 2.3.1 Tình hình xử chất thải chăn ni giới 10 2.3.2 Tình hình xử chất thải chăn nuôi Việt Nam 11 2.3.3 Tình hình quản mơi trường chăn ni huyện Ba Vì, thành phố Nội 13 2.3.4 Một số giải pháp quản mơi trường chăn ni lợn huyện Ba 13 iv 2.4 Công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường chăn nuôi 14 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 15 3.3 Nội dung nghiên cứu 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 15 3.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa 16 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn 16 3.4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp xử số liệu 16 3.4.5 Phương pháp chuyên gia 17 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Giới thiệu trang trại chăn nuôi lợn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội 18 4.2 Đánh giá công tác quản môi trường chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch 22 4.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải biện pháp xử chất thải chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch 22 4.2.2 Hiện trạng quản lýchất thải chăn nuôi trang trại 28 4.2.3 Thực trạng chất lượng môi trường trang trại Nguyễn Thanh Lịch 30 4.3 Nhận thức người chăn nuôi vệ sinh môi trường công tác quản môi trường chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch 33 4.3.1 Nhận thức người chăn nuôi vệ sinh môi trường trang trại 33 4.3.2 Nhận thức người chăn nuôi công tác quản môi trường chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch 35 iv 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn cơng tác quản môi trường chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội 36 4.4.1 Thuận lợi 36 4.4.2 Khó khăn, trở ngại 36 4.5 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản môi trường chăn nuôi lợn trang trại 38 4.5.1 Hình thành tổ chức quản mơi trường trang trại 38 4.5.2 Hoàn thiện số nội quy, quy định công tác quản môi trường trại 39 4.5.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 40 4.5.4 Công tác thông tin, tuyên truyền 41 4.5.5 Sử dụng biện pháp kỹ thuật 41 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở nước ta, ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn kinh tế với nhiều mặt hàng nông sản lương thực thực phẩm Những năm trở lại với lên đất nước kéo theo nhu cầu chất lượng thực phẩm, ngành chăn ni có bước phát triển vượt bậc kể đến ngành chăn nuôi lợn Sự gia tăng sản phẩm nông nghiệp kết hợp với nhu cầu thực phẩm cao sống thúc đẩy nghành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ Sự phát triển bùng nổ ngành chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu tất yếu Tại thời điểm 1/10/2016, tổng đàn lợn nước ta đạt 29,075 triệu con, tăng 2,34% so với thời kỳ năm 2015 Sản lượng thịt lợn xuất chuồng nước đạt 3,664 tiệu tấn, tăng 2,42% so với thời kỳ năm 2015 [10] Thách thức môi trường phát triển chăn nuôi thách thức chung tất nước giới Giải tốn nhiễm mơi trường cho hoạt động chăn nuôi đường hướng tới ngành chăn nuôi “xanh”, phát triển bền vững nước ta Tuy nhiên bên cạnh đóng góp thực phẩm, tạo thu nhập công ăn việc làm cho nhiều người phải nhìn nhận với tăng ạt số lượng trang trại chăn nuôi lợn để lại mối lo ngại cho việc ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường Với điều kiện kinh tế khó khăn chưa quan tâm đầu tư mức vấn đề môi trường gây ảnh hưởng sinh từ trang trại va gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cược sống người dân xung quanh, 39 trường; phân côngrõ ràng chức năng, nhiệm vụ cán quản quản môi trường trang trại bảo vệ mơi trường xung quanh khu vực trang trại nói chung khu vực chăn ni nói riêng - Thành lập phận chức theo dõi môi trường trang trại, trực thuộc sở Tài nguyên Mơi trường Tại trang trại cần có cán chun trách theo dõi quản môi trường trại báo cáo kết môi trường lên sở Tài nguyên Môi trường - Cần xác định rõ nội dung quản nhà nước môi trường, xác định rõ chức năng, quyền hạn quan hệ phối hợp "cơ quan quản Nhà nước thống nhất" môi trường "cơ quan quản Nhà nước chuyên ngành” để tạo thuận lợi cho việc quản mà không gây phức tạp cho sở sản xuất - Tăng cường nguồn nhân lực, kỹ sư môi trường chuyên mơn có lực, chun trách bảo vệ mơi trường trang trại - Trang trại cần tăng cường phối hợp quản môi trường đơn vị liên quan, đặc biệt cán quản môi trường trang trại đưới đạo sở Tài nguyên Môi trường phối hợp quản môi trường với UBND cấp 4.5.2 Hoàn thiện số nội quy, quy định công tác quản môi trường trại - Quy định cụ thể trách nhiệm, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm phục hồi môi trường trường hợp sở chăn nuôi gây ô nhiễm, làm thiệt hại tới môi trường Có sách cụ thể nhằm khuyến khích áp dụng biện pháp phòng ngừa nhiễm sử dụng cơng nghệ chăn ni - Việc hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường chăn nuôi cần tập trung vào: điều chỉnh cách đồng bộ, thống 40 yêu cầu bảo vệ môi trường gắn với phát triển chăn nuôi công nghiệp trang trại; ban hành đầy đủ hoàn thiện quy định quy chuẩn kỹ thuật môi trường chăn nuôi; quy định đánh giá tác động môi trường; quy định quản chất thải rắn, lỏng chăn nuôi; ban hành văn cụ thể hóa q trình cơng khai hóa, dân chủ hóa hoạt động bảo vệ mơi trường; hoàn thiện quy định nguồn lực bảo vệ mơi trường như: thuế bảo vệ mơi trường, phí bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân lĩnh vực mơi trường Thể chế hố sách sử dụng công cụ kinh tế quản nhà nước bảo vệ môi trường - Quy định cụ thể trách nhiệm, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm phục hồi môi trường trường hợp sở chăn nuôi gây ô nhiễm, làm thiệt hại tới mơi trường Có sách cụ thể nhằm khuyến khích áp dụng biện pháp phòng ngừa ô nhiễm sử dụng công nghệ chăn nuôi 4.5.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực nội quy trang trạivà quy định pháp luật bảo vệ môi trường khu vực chăn nuôi Kiên xử số cá nhân, kể sở sản xuất chăn nuôi lợn vi phạm nội quy pháp luật bảo vệ môi trường Đối với trường hợp vi phạm nội quy bảo vệ môi trường trang trại cần phải xử lý, tùy theo mức độ áp dụng hình phạt theo nội quy trang trại Đối với trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường cần xử nghiêm trọng, tùy theo mức độ bị áp dụng hình thức tạm thời đình hoạt động, cấm hoạt động theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường - Tăng cường công tác kiểm tra xử nghiêm minh, kịp thời cáchành vi, vi phạm nội quy bảo vệ môi trường cá nhân, xử hành vi vi pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật trang trại 41 Tăng cường lực lượng cán (kỹ sư môi trường) số lượng chất lượng trang trại đôi với tăng cường đầu tư trang bị sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, tra xử vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường - Tăng cường công tác giám sát chủ trang trại kết hợp với kỹ sư chăn nuôi kỹ sư môi trường công tác bảo vệ môi trường 4.5.4 Công tác thông tin, tuyên truyền - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường đặc biệt quy định bảo vệ môi trường lĩnh vực chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân Đẩy mạnh cơng tác hội hóa, khuyến khích tham gia cộng đồng công tác bảo vệ môi trường - Tổ chức hoạt họp công nhân tuyên truyền bảo vệ môi trường trang trại nhằm cung cấp thông tin cho công nhân, giải đáp vấn đề môi trường, phản ánh kịp thời vấn đề môi trường tồn phát sinh - Tuyên truyền, tập huấn cho công nhân trại biện pháp xử chất thải chăn nuôi, giết mổ công nghệ phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi 4.5.5 Sử dụng biện pháp kỹ thuật - Sử dụng hầm biogas: vừa xử chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường, vừa tạo khí gas để cung cấp nhu cầu đun nấu, phát điện cho sở chăn nuôi 42 Hình 4.5: Hố Biogas chứa chất thải chưa xử Hình 4.6: Hầm Biogas xử nước thải - Phân tách thành pha rắn, pha lỏng: chất thải chăn ni thu gom Đóng thùng bán cho khu vực trồng trọt vừa giảm lượng phân thải, vừa tăng thêm thu nhập, mà giảm thiểu ô nhiễm môi trường dụ: Công nghệ máy ép tách nước, phân lợn,… 43 - Phương pháp tạo phân hữu cơ; làm phân compost, làm phân khô, chuyển đổi phân thành thức ăn gia súc - Sử dụng chế phẩm sinh học: chế phẩm sinh học trộn với thức ăn chăn ni, chế phẩm có tác dụng giảm bớt mùi, giảm ô nhiễm môi trường - Sử dụng vi sinh vật để phân hủy chất thải chăn ni:phương pháp náy có ưu điểm chi phí thấp, dễ sử dụng, kết hợp với phương pháp khác dụ như: Ni ao cá khu vực trại, phân xác chết heo làm thức ăn cho cá,… giảm thiểu phần ô nhiễm môi trường 44 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập trang trại chăn ni lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội rút số kết luận sau: - Trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch với quy mô số lợn nái 1200 con, số lượng lợn xuất chuồng trung bình năm 29295 thải lượng nước thải phát sinh tính trung bình ngày trại Nguyễn Thanh Lịch 22,5m3 tính trung bình tháng tồn trại sử dụng chăn ni thải lượng nước lên tới 675m3 lượng chất thải nước thải lớn Đã có nhiều biện pháp quản xử chất thải chăn nuôi lợn từ trang trại, kết thu chưa hiệu - Thực trạng chất lượng môi trường trang trại: + Mơi trường nước: Kết phân tích mẫu nước thải so với trước xử cho thấy tiêu hàm lượng giảm đáng kể So sánh với QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B cho thấy, tiêu PH, BOD5 nằm phạm vi cho phép + Thành phần khơng khí mơi trường làm việc so sánh với QĐ số 3733/2002QĐ-BYT cho thấy nồng độ khí độc, bụi lơ lửng, khí hậu khu làm việc nằm tiêu chuẩn cho phép +Thành phần khơng khí mơi trường xung quanh so sánh với QCVN 05/2013/BTNMT cho thấy nồng độ khí độc, bụi lơ lửng, khu vực đo nằm tiêu chuẩn cho phép - Công tác quản môi trường trang trại: + Lượng nước thải sinh hoạt công nhân chưa quan tâm xử 45 + Nước thải sau hệ thống hầm biogas xả trực tiếp môi trường chưa xử đạt hiểu - Trang trại Nguyễn Thanh Lịch thực số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản môi trường trại Đưa số nội quy, quy định bảo vệ quản môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát môi trường trang trại, tổ chức họp nhằm tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật vào chăn nuôi xử chất thải chăn nuôi lợn tại 5.2 Kiến nghị - Tăng cường, kiểm tra giám sát việc BVMT sở sản xuất, xử phạt thật nghiêm trường hợp vi phạm - Trang trại chăn nuôi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất địa phương giai đoạn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nơng thơn cấp có thẩm quyền phê duyệt - Trang trại cần thực chế độ quan định kỳ, thường xuyên theo quy định Luật Bảo vệ Môi Trường hành, tránh xảy cố gây ảnh hưởng tới môi trường - Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật BVMT, ban hành sách phát triển kinh tế hội phải gắn với BVMT - Đẩy mạnh việc thiết lập áp dụng công cụ quản môi trường Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động gây ô nhiễm môi trường - Đẩy mạnh công tác thu gom xử triệt đểchất thải từ trang trại - Áp dụng biện pháp làm hạn chế ô nhiễm môi trường nâng cao chất lượng môi trường sống cộng đồng địa bàn TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 I Tiếng Việt Báo cáo (2017) “Giám sát môi trường định kỳ trang trại Nguyễn Thanh Lịch” Trần Phước Cường(2014), “Bài giảng Quản môi trường”, Nhà xuất Đại học Nơng Nghiệp Nội Bùi Hữu Đồn, (2015) “Bài giảng quản chất thải chăn nuôi”, Nhà xuất Đại học Nông Nghiệp Nội Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn (2014), cục chăn nuôi thống kê hộ chăn nuôi Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam (2014), điều Niên giám thống kê chăn nuôi(2015) QCVN 06:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh QCVN 05:2013: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi II Tài liệu từ INTERNET 10 https:wikipedia.org/wiki/Hương Lung 11 Nhiều khó khăn quản môi trường chăn nuôi: http://cie.net.vn/vn/Tin-tuc/Nhieu-kho-khan-trong-quan-ly-moi-truongchannuoi.aspx 12 https:wikipedia.org/wiki/Hương Lung 47 13 Thống kê chăn nuôi Việt Nam( 2017): http://channuoivietnam.com/thong-ke-chan-nuoi 14 Tổng quan thị trường Biogas Việt Nam 2016: http://www.devirenewable.com/2013/03/tong-quan-thi-truong-biogas-o-viet-nam.html 15 Viện công nghệ môi trường: Báo cáo chuyên đề “Thực trang cơng tác quảnmơi trường trang trại chăn nuôi lợn địa bàn thành phố Nội” PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN Người vấn: Dương Thị Kim Thời gian vấn: Ngày tháng năm 2018 Xin Ơng/bà vui lòng cho biết thơng tin vấn đề (hãy trả lời đánh dấu  vào câu trả lời phù hợp với ý kiến Ơng/bà) (có thể chọn nhiều đáp án) PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên người cung cấp thông tin: Tuổi .Giới tính Cơng việc trại Địa chỉ: huyện Ba Vì, thành phố Nội PHẦN II NỘI DUNG PHỎNG VẤN HIỆN TRẠNG VỆ SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI Ơng (Bà) Trang trại có đầu lợn gồm loại nào? Số đầu lợn: .con  Lợn nái Lợn đực Lợn nái hậu bị .con Phương thức chăn nuôi lợn trang trại? Nuôi chuồng  Nuôi cũi sắt Sử dụng loại thức ăn cho chăn nuôi lợn trang trại?  Hỗn hợp thức ăn thẳng  Sự dụng kết hợp Nguồn nước trang trại sử dụng cho chăn nuôi lợn lấy từ đâu?  Nước giếng khoan  Nước máy Trang trại có xử chất thải lỏng chăn nuôi lợn không?  Có  Khơng a Nếu có xử theo phương pháp  Biogas  Bể lắng  Khác b Nếu khơng xử nước thải, thải đâu  Ao cá  Môi trường  Khác Phương pháp xử chất thải rắn áp dụng trang trại ?  Biogas  Ủ phân  Bể lắng  Phương pháp khác Khả xử phương pháp Ơng(Bà) có tham gia hoạt động tổng vệ sinh trại khơng?  Có  Khơng Ơng(Bà) cho biết cơng nhân trang trại có ý thức vệ sinh chuồng trại se chưa?  Có  Không 10.Để cải thiện môi trường trang trại co cần phải thu gom rác thải khơng?  Có  Khơng 11.Ơng(Bà) cảm thấy việc vệ sinh chuồng trại có ích cho hiệu chăn ni khơng ?  Có  Khơng 12.Ơng (Bà) cảm thấy mơi trường trang trại có ảnh hưởng đến sức khỏe người khơng ?  Có Khơng 13.Ơng (bà) cảm thấy mơi trường trang trại ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi không ?  Có  Khơng MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Ảnh phía sau chuồng đẻ Hình 2: Hố nước thải Biogas Ảnh 3: Bao phân thải từ chuồng đẻ Ảnh 4: Lợn nái chuồng đẻ Ảnh 5: Lợn mẹ cho bú Ảnh 6: Lợn cai sữa chuẩn bị xuất ... tài: Đánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá công tác quản lý môi. .. THẢO LUẬN 18 4.1 Giới thiệu trang trại chăn ni lợn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 18 4.2 Đánh giá công tác quản lý môi trường chăn nuôi lợn trang trại Nguyễn. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  DƯƠNG THỊ KIM HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH, XÃ BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá Thực trạng công tác quản lý môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn