Đánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

54 82 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:00

Đánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa BìnhĐánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình ÐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG LA TIỆP Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRANG TRẠI HẬU BỊ VỊT GIỐNG BỐ MẸ TẠI XÓM BÃI ĐA, BẢO HIỆU, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HỊA BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG LA TIỆP Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRANG TRẠI HẬU BỊ VỊT GIỐNG BỐ MẸ TẠI XÓM BÃI ĐA, BẢO HIỆU, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46 – KHMT - N02 Khoa : Môi trường Khóa : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Thị Thu Hằng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Môi Trường giảng viên hướng dẫn Phan Thị Thu Hằng, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng môi trường trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình” Để hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi trường - Trường Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình bảo, truyền đạt kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Phan Thị Thu Hằng, người tận tình giúp đỡ bảo em suốt thời gian thực tập em xin cảm ơn Viện Kĩ Thuật Công Nghệ Môi Trường tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập vừa qua Trong rình thực đề tài, có cố gắng thời gian lực có hạn nên đề tài em nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Hoàng La Tiệp năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Định mức chất thải ô nhiễm chất thải sinh hoạt Bảng 2.2: Thành phần nước thải vệ sinh chuồng trại gia cầm Bảng 4.1: Các hạng mục cơng trình trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 28 Bảng 4.2 Máy móc thiết bị sử dụng trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình30 Bảng 4.3 Lao động trang trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 31 Bảng 4.4: Chất thải phát sinh trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 34 Bảng 4.5 Thành phần chất nước thải sinh hoạt công nhân viên trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình trước xử lý 35 Bảng 4.6 : Nguồn phát sinh tải lượng nước thải từ q trình chăn ni trang trại xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 37 Bảng 4.7: Thành ô nhiễm nước thải chuồng trại trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B) 38 Bảng 4.8 Thành phần ô nhiễm nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình sau xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT(cột B) 39 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ thể số tiêu ô nhiễm nước thải sinh hoạt so với QCVN14:2008/BTNMT(cột B) trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 36 Hình 4.2: Biểu đồ số tiêu ô nhiễm nước thải chăn nuôi trang trại hậu vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình trước xử lý so với QCVN 62/2016 38 Hình 4.3: Biểu đồ số tiêu ô nhiễm nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình sau xử lý 40 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên đầy đủ BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT: Bộ tài nguyên môi trường BVMT: Bảo vệ môi trường COD: Nhu cầu oxy hóa học DO: Nồng độ oxy tự nước FAO: Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc KTXH: Kinh tế hội QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TSS: Tổng chất rắn lơ lửng VSV: Vi sinh vật v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3.Ý Nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1.Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.1.3.Cơ sở pháp lý 2.2 Chất thải từ hoạt động chăn nuôi gà, vịt vấn đề ô nhiễm môi trường 2.2.1.Đặc điểm chất thải từ trang trại chăn nuôi 2.3 Tình hình chăn ni giới Việt Nam 10 2.3.1 Tình hình chăn ni giới 10 2.3.2 Tình chăn ni nước 12 2.4 Một số tiêu đánh giá chất lượng nước thải phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi 15 2.4.1 Một số tiêu đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi gia cầm 15 2.4.2 Một số phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi gia cầm 17 vi Phần ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 3.4.2 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 22 3.4.3 Phương pháp đánh giá chất lượng nước thải trang trại: 22 3.4.4 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 24 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Khái quát trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 25 4.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - hội nơi trang trại xây dựng, sở vật chất trang trại 25 4.2 Đánh giá trạng môi trường trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 33 4.2.1 Đánh giá trạng khơng khí trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình: 33 4.2.2 Đánh giá trạng chất thải rắn trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 34 4.2.3 Đánh giá trạng nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 35 4.3 Một số tồn giải pháp chăn nuôi theo quy mô trang trại trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 41 4.3.1 Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục 41 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 43 vii 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Như biết, nông nghiệp ngành sản xuất vật chất bản, giữ vai trò to lớn việc phát triển kinh tế hầu hết nước, đặc biệt nước phát triển Ở nước nghèo, đại phận sống nghề nơng Tuy nhiên nước phát triển, tỉ trọng GDP nông nghiệp không lớn, khối lượng nông sản nước lớn không ngừng tăng, đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống cho người sản phẩm tối cần thiết Ở Việt Nam nay, nơng nghiệp giữ vị trí chủ đạo ngành kinh tế quốc dân có 70% dân cư sống dựa vào nông nghiệp Trong ngành nông nghiệp chăn ni giữ vị trí vơ trọng, khơng cung cấp lượng thực phẩm lớn cho tiêu dùng hàng ngà mà nguồn thu nhập hàng triệu người dân Đây ngành có tiềm phát triển nên quy mô, số lượng ngành tăng, GDP ngành ngày cao Trước đây, chăn nuôi phát triển quy mô hộ gia đình, ngành chăn ni có phát triển theo quy mô trang trại ngày áp dụng phương pháp chăn nuôi mang lại hiệu kinh tế đáng kể, áp dụng công nghệ tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi nhằm tạo suất chất lượng cao Loại hình chăn ni người dân địa phương quan tâm, chăn ni gia súc, gia cầm chiếm tỷ lệ lớn Với hiệu kinh tế đem lại ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni gia cầm nói riêng, bên cạnh lợi ích chăn ni 31 - Trang trại vận hành đội ngũ công nhân viên gồm 45 người cụ thể Bảng 4.3 lao động trang trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Lao động STT Số lượng (người) Giám đốc 01 Phó giám đốc 01 Cán kĩ thuật 05 Công nhân vận hành điện nước 02 Kế tốn tài 01 Cơng nhân ni 14 Công nhân nuôi vịt 12 Công nhân kho, hậu cần 05 Bảo vệ 03 10 Cán phụ trách môi trường 01 Tổng cộng 45 (Nguồn: Số liệu thống kê trang trại) Trang trại chăn nuôi gia cầm theo hướng cơng nghiệp, biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trại thực chủ động tích cực Vệ sinh phòng bệnh nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn gia cầm vấn đề đặc biệt quan tâm Cùng với việc vệ sinh thức ăn, nước uống, vật ni, dụng cụ chăn ni, sinh sản… việc vệ sinh chuồng trại, cải tạo tiểu khí hậu chuồng ni cán thú y đội ngũ công nhân kỹ thuật thực chặt chẽ Chuồng trại thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Sau lứa, chuồng trại tẩy uế phương pháp: rửa thiết bị ăn uống dọn dẹp đệm lót, sau phun thuốc sát trùng Omicide, 32 rắc vôi khử trùng để trống trại nuôi tối thiểu ngày đưa lứa vào ni Ngồi ra, trại thường xun tiến hành vệ sinh môi trường xung quanh việc dọn cỏ, phát quang bụi rậm, diệt chuột, Như quy trình có tác dụng phòng bệnh vệ sinh chuồng trại thường xuyên, định kỳ xuất hết gà, hạn chế khả lan truyền mầm bệnh từ trại sang trại khác Trang trại cung cấp cho thị trường nguồn thực phẩm: trứng thịt thịt gia cầm Với công suất 80.000 hậu bị 50.000 vịt giống Đáp ứng việc cung cấp nguồn thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao giá trị chăn nuôi cho khu vực 4.1.2.2 Công tác quản lý vệ sinh môi trường trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Mơi trường chăn nuôi vốn chứa đựng nhiều loại vi khuẩn loại côn trùng gây bệnh nguy hiểm, khơng có biện pháp thu gom xử lý chất thải chăn nuôi cách thỏa đáng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người, vật nuôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Đặc biệt virus biến thể từ dịch bệnh tụ huyết trùng, cúm H 5N1, lây lan nhanh chóng cướp sinh mạng nhiều người Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, việc ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, công tác quy hoạch, quản lý trú trọng Điều kiện môi trường sẽ giúp giảm thiểu, phòng tránh dịch bệnh chăn nuôi Môi trường thuận lợi giúp cho vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, tăng xuất hiệu kinh tế cao - Lượng thức ăn dư thừa q trình chăn ni dụng cụ thú y thu gom lại Công tác vệ sinh, khử trùng chuồng trại Ngoài việc hàng ngày dọn vệ sinh phân rác vật ni, định kỳ hàng tuần quy định ngày thực tổng vệ sinh chuồng trại khu vực chăn nuôi, thu gom rác 33 nơi quy định để đốt phun thuốc khử trùng khu vực chăn nuôi thuốc sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh cư trú tiềm ẩn môi trường - Hàng tuần tổ chức thực công tác vệ sinh sau buổi làm việc thứ hàng tuần Thu gom rác, nhổ cỏ phát quang khu vực xung quanh chuồng nuôi 4.2 Đánh giá trạng môi trường trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 4.2.1 Đánh giá trạng khơng khí trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình: Khu vực phát sinh mùi khí nhiễm trang trại gồm khu trại nuôi vịt, khu lưu trữ rác thải sinh hoạt rác thải rắn nhà để máy phát điện dự phòng - Mùi khí khu vực chuồng ni chủ yếu khí CO2, CH4, NH3, N2O, NO2, H2S trình phân giả hợp chất hữu từ phân nước tiểu thức ăn thừa, nước thải chăn nuôi gây hầu hết khí gây mùi khó chịu độc cho gia cầm, người gia cầm vịt chăn ni đệm lót sinh học nên hầu hết mùi hôi giảm thiểu - Khu vực lưu trữ chất thải rắn: mùi hôi thối nồng nặc rác thải chờ chuyển mag xử lỷ đag diễn trình phân hủy Nhận xét : Nhìn chung chất lượng khơng khí bị ô nhiễm khu lưu trữ chất thải rắn khu vực chuồng nuôi không đáng kể chăn ni đệm lót sinh học 34 4.2.2 Đánh giá trạng chất thải rắn trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - Theo kết thu thập được: + Chất thải rắn sinh hoạt 45 cán công nhân viên trang trại 18kg/ngày với thành phần chủ yếu chất hữu dễ phân hủy, phát sinh phần lớn từ khu văn phòng nhà ăn có mùi thối thời gian ngắn dễ, nguồn rác thải dễ gây dịch bệnh + Chất thải rắn thơng thường gồm phân chất độn chuồng, bao đựng cám cho 130.000 vịt tháng khối lượng loại rác lên tới 2,55 với số lượng vịt chết ngập thởi dẫm đạp lên chết khoảng 130con/tháng Xác gia cầm chết tiêu hủy để tránh phát sinh dịch bệnh gây ô nhiễm môi trường + Chất thải nguy hại: đặc thù ngành chăn nuôi gia cầm nên thành phần phát sinh chất thải nguy hại không nhiều Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ công đoạn lau chùi bảo dưỡng máy phát điện dự phòng khu văn phòng cụ thể sau Bảng 4.4: chất thải phát sinh trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Trạng thái tồn TT Tên chất thải Số lượng (kg) Pin, ắc quy thải Rắn Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn Giẻ lau, găng tay dính dầu thải Rắn Rắn 105 Bao đựng hóa chất thải vỏ thuốc sát trùng (Nguồn: Viện kĩ thuật công nghệ môi trường) 35 Nhận xét : Do đặc trưng trang trại chăn nuôi gia cầm nên rác thải nguy hại trang trại phát sinh không nhiều loại rác thải nguy hại chủ yếu bao đựng hóa chất thuốc sát trùng 4.2.3 Đánh giá trạng nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 4.2.3.1 Chất lượng nước thải sinh hoạt 45 cán công nhân viên trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình Sau lấy mẫu trường phân tích phòng thí nghiệm Viện Kĩ Thuật Cơng Nghệ Mơi Trường cho kết sau: Bảng 4.5 Thành phần chất nước thải sinh hoạt công nhân viên trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình trước xử lý TT Phương QCVN14:2008/ Kết Thông số Đơn vị pháp BTNMT (Cột phân tích B) Tổng chất rắn TCVN mg/l 1119,8 100 (a,b) lơ lửng 6625:2000 TCVN 6001BOD5(a) mg/l 515,7 50 1:2008 Tổng TCVN mg/l 25 10 (b) Phospho 6202:2008 TCVN 6187Coliforms(a) MPN/100ml 107 5000 2:1996 TCVN pH 5-9 6194:2011 TCVN 5987: Dầu mỡ mg/l 208,3 20 1995 (Nguồn: Viện kĩ thuật công nghệ môi trường) Nhận xét: Theo kết hầu hết chất ô nhiễm vượt giới hạn cho phép cụ thể 36 Hình 4.1 Biểu đồ thể số tiêu ô nhiễm nước thải sinh hoạt so với QCVN14:2008/BTNMT(cột B) trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Theo kết bảng 4.5 biểu đồ 4.1 nồng độ hầu hết chất ô nhiễm nước thải sản sinh hoạt 45 cán công nhân nhân viên làm việc trang trại đề cao giới hạn cho phép cột B, QCVN14:2008/BTNMT(giới hạn tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) cụ thể TSS gấp 11,2 lần, BOD5 gấp 10,3 lần, tổng P gấp 2,5 lần, Coliform số lớn biểu đồ dựa vào bảng số liệu gấp 11.000 lần Vì cần phải cho nước thải qua bể tự hoại để xử lý sau đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập chung trang trại xử lý 37 4.2.3.2 Đánh giá chất lượng nước thải sản xuất - Nước thải sản xuất đặc thù trang trại chăn nuôi gia cầm nên nguồn nước sử dụng làm nước uống cho vịt ngày hệ thống máng tự động nên trình chăn ni phát sinh nước thải sản xuất Lượng nước thải chăn ni chủ yếu từ q trình làm vệ sinh chuồng trại máng ăn máng uống Bảng 4.6 : Nguồn phát sinh tải lượng nước thải từ q trình chăn ni trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Nguồn phát sinh Lưu lượng Nước thải vệ sinh chuồng trại +8 chuồng (sau đợt xuất chuồng) 50 m3/1.5 năm +5 chuồng vịt (1lần/tuần) 45 m3/tuần Nước thải từ khử trùng cửa m3/tuần ( thứ hàng tuần) vào chuồng Nước thải từ vệ sinh thiết bị m3/ngày (Nguồn: Viện kĩ thuật công nghệ môi trường) Nhận xét: Nước thải trang trại phát sinh chủ yếu từ vệ sinh thiết bị với lưu lượng 8m3/ngày nước thải vệ sinh chuồng trại có lưu lượng nước thải không trại vịt lần tuần với lưu lượng 45m 3/tuần trại 1.5 năm với lưu lượng 50m3/1.5 nước thải từ khử trùng cửa trại có lưu lượng thấp 2m3/tuần 4.2.3.2.1 Đánh giá chất lượng nước thải trước xử lý trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Sau lấy mẫu trường phân tích phòng thí nghiệm Viện Kĩ Thuật Công Nghệ Môi Trường cho kết sau: 38 Bảng 4.7: Thành ô nhiễm nước thải chuồng trại trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B) TT Thông số Đơn vị Tổng chất rắn lơ lửng(a,b) mg/l BOD5(a) mg/l Tổng Nitơ(b) mg/l Coliforms(a) MPN/100ml pH - Phương pháp phân tích TCVN 6625:2000 TCVN 60011:2008 TCVN 6638: 2008 TCVN 61872:1996 TCVN 6194:2011 Kết QCVN 62MT:2016/ BTNMT (Cột B) 4058 150 3019 100 243 150 107 5000 6.5 5,5-9 (Nguồn: Viện kĩ thuật công nghệ môi trường) Nhận xét: Theo kết bảng nồng độ chất ô nhiễm nước thải chăn nuôi vượt giới hạn cho phép cụ thể sau: Hình 4.2: Biểu đồ số tiêu ô nhiễm nước thải chăn nuôi trang trại hậu vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước xử lý so với QCVN 62/2016 39 Theo kết bảng 4.7 hình 4.2 nồng độ hầu hết chất ô nhiễm có nước thải chăn nuôi trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ cao giới hạn cho phép cột B,QCVN 62MT:2016/BTNMT (quy chuẩn quốc gia nước thải chăn nuôi xả nguồn nước khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) cặn lơ lửng gấp 41,5 lần, BOD5 gấp 58,3 lần, tổng N gấp lần, coliform gấp 11.000 lần điều cho thấy nước thải trang trại không xử lý mà xả thẳng môi trường gây nhiễm ngiêm trọng nguồn thải chủ yếu nước vệ sing chuồng trại, nước chiếm 70-75% phần lại chất hữu cơ, vô mầm bệnh Do đ nước thải dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trang trại để xử lý 4.2.3.2.2 Đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình Sau lấy mẫu trường phân tích phòng thí nghiệm Viện Kĩ Thuật Cơng Nghệ Mơi Trường cho kết sau: Bảng 4.8 thành phần ô nhiễm nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình sau xử lý so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT(cột B) TT Thông số Đơn vị Tổng chất rắn lơ mg/l lửng(a,b) BOD5(a) mg/l Tổng Nitơ(b) mg/l Coliforms(a) MPN/100ml Phương pháp phân tích TCVN 6625:2000 TCVN 60011:2008 TCVN 6638: 2008 TCVN 61872:1996 Kết QCVN62MT:2016/ BTNMT (cột B) 143,4 150 89,9 100 25,7 150 5000 40 pH - TCVN 6194:2011 6,2 5,5-9 (Nguồn: Viện kĩ thuật công nghệ môi trường) Nhận xét : Chất lượng nước thải sau xử lý cải thiện nhiều sau qua hệ thống xử lý mước thải tiêu đêù nằm giới hạn cho phép coliform xử lý hoàn tồn tổng N giảm 25,7/150 nhiên tiêu TSS BOD5 cao sấp sỉ ngưỡng cho phép cụ thể sau: Hình 4.3: Biểu đồ số tiêu ô nhiễm nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình sau xử lý Theo kết bảng 4.8 hình 4.3 cho thấy nồng độ chất ô nhiễm nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ nằm giới hạn cho phép cột B, QCVN 62-MT:2016/BTNMT(quy chuẩn quốc gia nước thải chăn nuôi xả nguồn nước khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) tổng N 25,7ml so với mức giới hạn 41 150mg/l, coliforms xử lý hoàn toàn nhiên tiêu TSS BOD5 cao sấp sỉ ngưỡng giới hạn cho phép, thứ tự TSS 143,4 mg/l so với giới hạn cho phép 150mg/l BOD 89,9 mg/l so với giới hạn 100mg/l 4.3 Một số tồn giải pháp chăn nuôi theo quy mô trang trại trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 4.3.1 Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục 4.3.1.1 Hệ thống xử lý nước thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình - Nước thải thu gom đưa hệ thống xử lý nước thải tập chung qua kết quan trắc phân tích phòng thí nghiệm số nhiễm nằm ngưỡng cho phép hàm lượng chất ô nhiễm sấp sỉ ngưỡng cho phép tối đa cột B QCVN 62-MT:2016/BTNMT(Quy Chuẩn Quốc Gia Về Nước Thải Chăn Nuôi xả nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) TSS 143,4 mg/l so với giới hạn cho phép 150mg/l BOD5 89,9 mg/l so với giới hạn 100mg/l 4.3.1.2 Chất thải rắn khí thải trang trại hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - Chất thải rắn trang trai chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ: + Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom tập kết khu vực lưu trữ nơi tập kết tạm thời để vận chuyển đưa xử lý đơn vị có chức xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nhưng chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu chất hữu đễ phân hủy nên thời gian tập kết tạm thời bãi gây mùi khó chịu 42 + Chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi: chủ yếu chất độn chuồng sau lứa dọn để vệ sinh chuồng trại chất thải không gây ô nhiễm nhiều tồn mầm bệnh từ lứa trước để lại 4.3.2 Các giải pháp Nguồn gây ô nhiễm mơi trường từ trại chăn ni hậu bị vịt giống bố mẹ nước thải phát sinh từ trình vệ sinh chuồng trại với hàm lượng chất hữu lớn ô nhiễm mùi phát sinh từ trình phân hủy hợp chất hữu Để khắc phục vấn đề trang trại áp dụng công nghệ xử lý nước thải nhiều cấp xử lý hệ thống xử lý nước thải tập chung * Giải pháp công nghệ - Đối với nước thải hệ thống xử lý nước thải tập chung cần ý công tác vận hành hệ thống nâng cao hiệu xuất xử lý phòng tránh cố xảy - Đối với chất thải rắn tăng thêm tần suất thu gom vận chuyển đưa xử lý để giảm thời gian lưu trữ trang trại * Giải pháp quản lý - Tăng cường cơng tác quản lí vệ sinh khử trùng chuồng trại, vệ sinh bảo dưỡng phương tiện vào trang trại để hạn chế dịch bệnh bụi bẩn - Yêu cầu tất công, nhân viên, sinh viên thực tập trại Thực nội quy trang trại công tác vệ sinh môi trường trang trại 43 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu đề tài em có số kết luận sau: Về tình hình chăn ni trang trại ngày phát triển, số lượng gia cầm không ngừng tăng lên năm Về trạng nước thải chăn nuôi trước trước xử lý tiêu ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép Chất rắn lơ lửng gấp 41,5 lần, BOD gấp 58,3 lần, tổng N gấp lần, coliform gấp 11.000 lần 3.Nước thải sau xử lỷ nằm ngưỡng cho phép nồng độ BOD5 TSS cao gần ngưỡng giới hạn tối đa cho phép QCVN 62MT:2016/BTNMT Việc phân loại thu gom chất thải rắn đưa khu lưu trữ tạm thời thực đầy đủ quy định, chất thải rắn nguy hại thu gom bảo quản chờ xử lý thực tốt Kết luận chung: chất lượng môi trường trang trại chăn nuôi hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình tốt Việc phân loại thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại thực đầy đủ theo quy định chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi cột B 5.2 Kiến nghị - Cần nâng cao nhận thức người tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường - Trang trại cần tâm vấn đề môi trường trang trại cụ thể: 44 + Đối với chất thải sinh hoạt nên tăng thêm tần suất thu gom vân chuyển chất thải sinh hoạt đưa xử lý để giảm thời gian lưu trữ trang trại + Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung cần ý công tác vận hành thực đầy đủ theo DTM trang trại Trong trường hợp xảy cố môi trường cần báo cáo với ban lãnh đạo để tìm biện pháp khắc phục 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Bùi Xuân An (2007), nguy tác động đến môi trường trạng quản lý chất thải chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ, Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Bộ tài ngun mơi trường (2009), Quy định đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước Số: 02/2009/TT- BTNMT Trương Thanh Cảnh (2002), mùi nhiễm khơng khí từ hoạt động chăn nuôi, Đại Học Khoa học tự nhiên – ĐHQG T.P Hồ Chí Minh Hobbs cộng sự, (1995) Các chất khí sinh từ chăn ni Spoestra (1980), Sự phân hủy chất hũu từ chất thải chăn nuôi Nguyễn Thị Hoa Lý (2001), “Một số vấn đề liên quan đến xử lý nước thải chăn ni, lò mổ”, Tạp chí thú y số Nguyễn Gia Lượng (2014), “Cơng nghệ khí sinh học”, Thư viện điện tử Thống kê FAO (2014) Trịnh Thị Thanh (2003), “Độc học môi trường sức khỏe người”, NXB ĐHQG Hà Nội 10 Tổ chức y tế giới (WHO),1993 11 Spoelstra (1979), Các khí gây mùi từ phân hủy chất thải chăn ni III Các tài liệu tham khảo từ internet 12 Lê Văn Bình (2010), Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng cơng trình khí sinh học, http://khuyennonghue.org.vn, 23/04/2017 13 Chăn ni Việt Nam 2017, “Thống kê tình hình chăn ni tạiviệt nam năm 2017 http://channuoivietnam.com/tinh-hinh-chan-nuoi-thang-62017/ 14 Chăn nuôi gia cầm giới https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C4%83n_nu%C3%B4i_gia_c%E1%BA% A7m ... quát trang trại trang trại gà hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, xã Bảo hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình - Đánh giá trạng môi trường chung trang trại gà hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, xã Bảo. .. trang trại chăn nuôi gà hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 33 4.2.1 Đánh giá trạng khơng khí trang trại chăn ni gà hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, ... trại gà hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình - Phạm vi nghiên cứu: Trang trại gà hậu bị vịt giống bố mẹ xóm Bãi Đa, xã Bảo hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gà hậu bị và vịt giống bố mẹ tại xóm Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn