Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon (Luận văn thạc sĩ)

129 55 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 07:39

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH BujeonGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ DUNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH BUJEON LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ DUNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH BUJEON Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả Trần Thị Dung ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả Trần Thị Dung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn .3 Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1 Cơ sở luận quản nguồn nhân lực .4 1.1.1 Những khái niệm có liên quan 1.1.2 Mục tiêu vai trò quản nguồn nhân lực .6 1.2 Nội dung quản nguồn nhân lực 1.2.1 Thu hút nguồn nhân lực 1.2.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực .15 1.2.3 Duy trì nguồn nhân lực 18 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản nguồn nhân lực doanh nghiệp 26 1.3.1 Môi trường bên 26 1.3.2 Môi trường bên 28 1.4 Kinh nghiệm thực tiễn quản nguồn nhân lực 29 1.4.1 Kinh nghiệm doanh nghiệp Nhật Bản 29 1.4.2 Kinh nghiệm doanh nghiệp Hàn Quốc .31 iv 1.4.3 Kinh nghiệm công ty Ericsson, Thụy Điển 32 1.4.4 Bài học kinh nghiệm công ty TNHH Bujeon .35 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 36 2.3 Phương pháp xử thông tin 39 2.4 Phương pháp phân tích thơng tin .39 2.4.1 Phương pháp thống kê mô tả 39 2.4.2 Phương pháp thống kê so sánh 40 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu .40 2.5.1 Hệ thống tiêu đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệpError! Bookmark not defin 2.5.2 Hệ thống tiêu phản ánh trạng nguồn nhân lực doanh nghiệp 40 2.5.3 Hệ thống tiêu đánh giá quản nguồn nhân lực 40 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH BUJEON .46 3.1 Khái quát Công ty TNHH Bujeon 46 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 46 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 48 3.1.3 Tổ chức máy hoạt động cuả Công ty TNHH Bujeon 48 3.2 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon 51 3.2.1 Quy mô, cấu lao động theo trình độ giới tính 52 3.2.2 Quy mô, cấu lao động theo độ tuổi thâm niên làm việc 53 3.3 Thực trạng quản nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon 54 3.3.1 Thực trạng thu hút nguồn nhân lực 54 3.3.2 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực 63 3.3.3 Thực trạng trì nguồn nhân lực 69 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon .81 3.4.1 Các yếu tố khách quan 81 3.4.2 Các yếu tố chủ quan 84 v Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH BUJEON 86 4.1 Định hướng mục tiêu quản nguồn nhân lực công ty TNHH Bujeon 86 4.1.1 Định hướng quản nguồn nhân lực công ty TNHH Bujeon 86 4.1.2 Mục tiêu quản nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon .86 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Bujeon 87 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện thu hút nguồn nhân lực 87 4.2.2 Gải pháp hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực .95 4.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác trì nguồn nhân lực 99 4.3 Kiến nghị với bên liên quan .105 4.3.1 Đối với Nhà Nước 105 4.3.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh Sở, ban, ngành liên quan 105 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .108 PHỤ LỤC 110 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Giải thích CBCNV Cán cơng nhân viên CNKT Công nhân kỹ thuật KCN Khu công nghiệp KPI Chỉ số then chốt (Key Performance Indicators) NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực QH Quốc hội QTNNL Quản nguồn nhân lực THPT Trung học phổ thông 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 XNK Xuất nhập vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Bujeon 50 Bảng 3.2 Quy mô lao động giai đoạn 2015 - 2017 theo trình độ giới tính công ty TNHH Bujeon 52 Bảng 3.3 Quy mô lao động giai đoạn 2015 - 2017 theo thâm niên độ tuổi công ty TNHH Bujeon 53 Bảng 3.4 Đánh giá công tác tuyển dụng theo số KPI năm 2017 60 Bảng 3.5 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác tuyển dụng nhân 61 Bảng 3.6 Kết phân tích đánh giá công tác thu hút NNL 62 Bảng 3.7 Bảng tổng hợp kết hình thức đào tạo giai đoạn 2015-2017 65 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp quy mô đào tạo giai đoạn 2015- 2017 66 Bảng 3.9 Đánh giá công tác đào tạo theo số KPI năm 2017 67 Bảng 3.10 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác đào tào phát triển NNL 68 Bảng 3.11 Kết phân tích đánh giá cơng tác đào tạo phát triển NNL 68 Bảng 3.12 Đánh giá kết thực công việc nhân viên 70 Bảng 3.13 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác đánh giá kết thực công việc nhân viên 71 Bảng 3.14 Kết phân tích đánh giá thực cơng việc 71 Bảng 3.15 Lương bình quân theo nhóm 73 Bảng 3.16 Lương theo bậc 73 Bảng 3.17 Tổng hợp ý kiến đánh giá sách đãi ngộ 74 Bảng 3.18 Kết phân tích đánh giá sách đãi ngộ 75 Bảng 3.19 Tổng hợp ý kiến đánh giá quan hệ lao động 78 Bảng 3.20 Kết phân tích đánh giá quan hệ lao động 79 Bảng 3.21 Kết đánh giá KPI trì nguồn nhân lực năm 2017 80 Bảng 4.1 Quy trình hoạch định nguồn nhân lực 89 Bảng 4.2 Bảng tiêu chuẩn công việc 91 Bảng 4.3 Phiếu đánh giá kết kiểm tra vấn 94 Bảng 4.4 Phân chia cấp đào tạo 97 Bảng 4.5 Đánh giá nội dung chương trình đào tạo 98 Bảng 4.6 Đánh giá kết thực công việc nhân viên 100 Bảng 4.7 Đề xuất mức phụ cấp cho nhân viên 102 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Những điều ứng viên doanh nghiệp muốn tìm hiểu thông qua vấn 14 Hình 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết vấn 15 Hình 1.3 Cơ cấu hệ thống trả công doanh nghiệp 21 Hình 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 22 Hình 3.1 Trụ sở cơng ty KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 47 Hình 3.2 Hệ thống máy móc, dây chuyền làm việc cơng ty 47 Hình 3.3 Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Bujeon 49 Hình 3.4 Bảng mơ tả cơng việc công ty TNHH Bujeon 57 Hình 3.5 Quy trình tuyển dụng 58 105 trả lương chưa, ngày sinh nhật, hồ sơ y tế, nhân viên gặp vấn đề Bên cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm nhân giúp công ty nắm bắt tình hình biến động nhân để có hướng điều chỉnh, nhanh chóng tìm giải pháp thích hợp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cơng ty Ngồi ra, với bảng tiêu chuẩn cơng việc mô tả công việc, phần mềm nêu "chuẩn" lực, chuyên môn nhân viên Nhân viên nhìn vào để biết đạt chuẩn chưa, cần phải bổ sung thêm chuyên môn Điều tạo hội thăng tiến gắn bó nhân viên với công ty Trước công ty chưa thực quan tâm đến quản nhân sự, chủ yếu quản theo kiểu thủ cơng, định tính định lượng Điều dẫn đến việc quản không tốt, không đánh giá lực nhân viên dẫn đến ảnh hưởng điều hành doanh nghiệp thường xuyên xáo trộn nhân Thời gian tới, kinh tế gặp khó khăn, cơng ty TNHH Bujeon cần ưu tiên quản nhân để tinh giản máy, tiết kiệm chi phí tăng hiệu Mặt khác, công ty cần liên hệ với nước cung cấp phần mềm với giá hợp lý, phù hợp văn hóa đặc thù sách Việt Nam Do vậy, việc ứng dụng phần mềm quản nhân công ty lúc phù hợp với xu hướng DN ln tìm cách ứng dụng cơng nghệ thông tin quản nhân ngày gia tăng 4.3 Kiến nghị với bên liên quan 4.3.1 Đối với Nhà Nước Nhà nước cần có nhiều sách để ổn định trị kinh tế, hoàn thiện hệ thống luật pháp, kiềm chế lạm phát, có sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước thủ tục pháp lý, đất đai, kích thích tiêu dùng để doanh nghiệp an tâm đầu tư sản xuất kinh doanh Nhà nước cần phải có chủ trương, sách liên kết tạo mối quan hệ chặt chẽ doanh nghiệp với sở đào tạo nghề để việc đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp cần lao động có trình độ cao 4.3.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh Sở, ban, ngành liên quan UBND tỉnh Bắc Ninh đề sách, chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp Bên cạnh đó, tiến hành tra, kiểm tra doanh nghiệp thực 106 trách nhiệm người lao động lương, chế độ bảo hiểm nhằm bảo vệ người lao động Đồng thời, hỗ trợ Cơng ty có tranh chấp lao động giải tranh chấp cách hiệu UBND tỉnh Bắc Ninh đầu tư mở rộng trường dạy nghề, trung tâm đào tạo nghề Có sách hỗ trợ sở dạy nghề xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất, nhằm kịp thời cung cấp nguồn lao động đảm bảo số lượng chất lượng cho doanh nghiệp UBND tỉnh Bắc Ninh cần tổ chức hội nghị, hội thảo Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh, Ban quản khu công nghiệp tỉnh trường đại học, cao đẳng, trung cấp, sở dạy nghề, doanh nghiệp chất lượng nguồn lao động, dự báo cung cầu nhân lực Thành phố Từ đó, UBND tỉnh Bắc Ninh có sách, chủ trương đào tạo nguồn lao động có tay nghề cho doanh nghiệp 107 KẾT LUẬN Để bảo đảm phát triển bền vững doanh nghiệp yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không để đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt nội doanh nghiệp mà qua góp phần quan trọng vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Qua việc phân tích làm rõ thực trạng quản nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon, tác giả sâu đánh giá, phân tích thực trạng quản nguồn nhân lực công ty theo 03 nội dung Trên sở có đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế nguyên nhân công tác quản nguồn nhân lực Từ đó, tác giả đề xuất 03 nhóm giải pháp với 10 giải pháp cụ thể theo 03 nội dung quản nguồn nhân lực phân tích luận văn gồm: nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác thu hút NNL (04 giải pháp); nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển NNL (02 giải pháp); nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác trì NNL (04 giải pháp) Những giải pháp mà tác giả đề xuất luận văn gợi ý quan trọng Công ty TNHH Bujeon việc hồn thiện quản nguồn nhân lực cơng ty thời gian tới Như vậy, với kết đề tài đạt mục tiêu đề là: - Hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản nguồn nhân lực doanh nghiệp: làm rõ khái niệm quản NNL nội dung quản NNL; làm rõ yếu tố ảnh hưởng tới tới quản NNL DN; đưa học kinh nghiệm việc hồn thiện quản NNL cơng ty TNHH Bujeon - Phân tích thực trạng quản nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon Xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế công tác quản nguồn nhân lực công ty: nội dung phân tích đánh giá theo 03 nội dung quản NNL gồm: công tác thu hút NNL; công tác đào tạo phát triển NNL; công tác trì NNL - Đề xuất 03 nhóm giải pháp với 10 giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Bujeon Do thời gian trình độ hạn chế, luận văn chắc không tránh khỏi hạn chế Tác giả mong nhận góp ý, bảo quý Thầy, Cơ để đề tài hồn thiện áp dụng vào thực tiễn Công ty TNHH Bujeon 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (2000) Giáo trình kinh tế lao động Nhà xuất lao động xã hội Mai Quốc Chánh (chủ biên) (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hố, đại hố đất nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Công ty TNHH Bujeon (2015, 2016, 2017), Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Bujeon (2015, 2016, 2017), Báo cáo thống kê tình hình nhân giai đoạn 2011 - 2015 đến hết năm 2017 Công ty TNHH Bujeon (2015), Báo cáo thực trạng kết cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBNV Công ty TNHH Bujeon (2015), Nội quy lao động Công ty TNHH Bujeon (2008), Thỏa ước lao động tập thể Trần Kim Dung (2013) Quản nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê 10 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 11 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân; 12 Nguyễn Thanh Hội (2007), Quản trị nhân sự, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Linh (2017), Quản trị nhân lực tổng công ty lương thực miền Bắc, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Bùi Văn Nhơn (2006), Quản phát triển nguồn nhân lực xã hội Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 15 Đào Thị Phương (2015), Quản nguồn nhân lực công ty TNHH xây dựng Xuất Nhập Hà Lâm, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học KT&QTKD, Đại học Thái Nguyên 109 16 Đào Đức Quang (2018), Quản nguồn nhân lực công ty cổ phần Hồng Hà, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học KT&QTKD, Đại học Thái Nguyên 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ luật lao động, Luật số 10/2012/QH2013 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012 18 Đỗ Minh Thụy (2017), “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi học rút cho Việt Nam”, Tạp chí Cơng thương, số 8, tháng 07/2017 19 Nguyễn Tiệp (2007), "Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trình hội nhập WTO", Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 117, tháng 3/2007 20 Nguyễn Tiệp & Lê Thanh Hà, (2007), Giáo trình Tiền lương - Tiền cơng, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 21 Nguyễn Tiệp (2006) Giáo trình kế hoạch nhân lực Trường đại học Lao động xã hội, Nhà xuất lao động xã hội 22 Nguyễn Hữu Thân (2006), Quản Trị Nhân Sự, NXB Thống Kê TP HCM II Website 23 Ban quản KCN tỉnh Bắc Ninh: http://izabacninh.gov.vn/tin-tuc/viec-lam3.html 24 Công ty TNHH Bujeon: http://www.bujeon.com/ 25 Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh: http://bacninh.gov.vn/news//details/20182/gan-250-000-lao-ong-lam-viec-tai-cac-kcn-tren-ia-ban-tinh; ngày truy cập 30/08/2018 26 Trang điện tử Tìm việc làm: https://www.vietnamworks.com/ 110 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH BUJEON ELECTRONICS VIỆT NAM (Địa chỉ: Khu CN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh) Phiếu điều tra thu thập thông tin quản nguồn nhân lực nhằm phục vụ đề tài luận văn cao học Kết khảo sát phục vụ mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin Anh/chị giữ kín cơng bố có đồng ý Anh/chị! A Thông tin cá nhân (đánh dấu “X”vào câu hỏi) Giới tính: Nam Nữ Nhóm tuổi: 18 - 29 tuổi 36 - 41 tuổi 30 - 35 tuổi Trên 41 tuổi Vị trí công tác: Công nhân Cán quản Nhân viên Cán quản cấp cao Số năm công tác: Dưới năm Từ - Từ - năm Trên năm Trình độ học vấn: Đại học Cao đẳng THCS, THPT Trung cấp Sơ cấp, CN kỹ thuật Mức lương tại: Dưới triệu Từ - triệu Từ - 10 triệu Trên 10 triệu Thông tin tuyển dụng: Website Trung tâm giới thiệu việc làm Hội trợ việc làm Khác 111 B Đánh giá công tác quản nguồn nhân lực Công ty Anh/chị đánh dấu “x” “v” ô tương ứng với lựa chọn theo quy ước: - Rất không đồng ý; - Không đồng ý; - Không ý kiến; - Đồng ý - Rất đồng ý Mã hóa biến I TD1 Chỉ tiêu Tuyển dụng lao động Cơng ty áp dụng hình thức quảng cáo tuyển dụng phù hợp TD2 Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân rõ ràng TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 II ĐT1 ĐT2 ĐT3 Quá trình thử việc sau tuyển dụng phù hợp với anh/chị Anh/chị giao bảng mô tả công việc rõ ràng Anh/chị phân cơng bố trí cơng việc chun mơn Anh/chị thấy thích thú với cơng việc làm Anh/chị đánh giá cao chất lượng tuyển dụng Công ty Đào tạo phát triển NNL Anh/chị tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Các khóa đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức cho công việc Kế hoạch đào tạo ln thơng báo tới tồn thể cán bộ, nhân viên Công ty Mức độ đồng ý Rất Không Không Rất không Đồng ý đồng ý ý kiến đồng ý đồng ý 112 Mã hóa biến ĐT4 ĐT5 III ĐG1 ĐG2 ĐG3 Chỉ tiêu Kết công việc nâng lên sau anh chị cử đào tạo Anh/chị hài lòng với chương trình, kế hoạch đào tạo cơng ty Đánh giá thực công việc Việc đánh giá công việc Cơng ty cơng xác Phương pháp đánh giá Cơng ty ln bảo đảm tính khoa học hợp Cấp có đủ lực bảo đảm khách quan đánh giá cấp Việc đánh giá công việc giúp cho nhân ĐG4 viên nâng cao chất lượng thực kết công việc Việc đánh giá giúp cho nhân viên có ĐG5 ý thức trách nhiệm cao cơng việc IV ĐN1 ĐN2 ĐN3 ĐN4 ĐN5 Chính sách đãi ngộ Việc trả lương cho nhân viên Công ty bảo đảm công Thu nhập nhân viên Công ty bảo đảm cho sống Chính sách tiền lương Cơng ty phù hợp Chính sách khen thưởng cơng y hợp Chính sách nâng lương Cơng ty ln bảo đảm cơng Các chương trình phúc lợi Công ty ĐN6 thể quan tâm đến đời sống nhân viên Mức độ đồng ý Rất Không Không Rất không Đồng ý đồng ý ý kiến đồng ý đồng ý 113 Mã hóa biến ĐN7 V QH1 QH2 QH3 Chỉ tiêu Chính sách tiền thưởng Cơng ty hợp Quan hệ lao động Mọi nhân viên Công ty đối sử công Nhân viên tin cậy tôn trọng công việc Mọi nhân viên Công ty sẵn sàng giúp đỡ Cán bộ, quản Công ty có thái độ QH4 hòa nhã ln ý lắng nghe ý kiến cấp QH5 QH6 Mọi nhân viên làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao Anh/chị nhận quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp, cấp Mức độ đồng ý Rất Không Không Rất không Đồng ý đồng ý ý kiến đồng ý đồng ý 114 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH BUJEON ELECTRONICS VIỆT NAM Đánh giá công tác quản nguồn nhân lực Công ty Ý nghĩa lựa chọn: - Rất không đồng ý; - Không đồng ý; - Không ý kiến; - Đồng ý; - Rất đồng ý Mã hóa biến I Chỉ tiêu Tuyển dụng lao động Số người lựa chọn Rất Rất Không Không Đồng không đồng đồng ý ý kiến ý đồng ý ý 123 40 139 61 TD1 Công ty áp dụng hình thức quảng cáo tuyển dụng phù hợp 21 45 144 110 52 TD2 Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân rõ ràng 23 83 155 111 TD3 Quá trình thử việc sau tuyển dụng phù hợp với anh/chị 17 35 167 102 51 TD4 Anh/chị giao bảng mô tả công việc rõ ràng 39 43 67 142 81 TD5 Anh/chị phân cơng bố trí công việc chuyên môn 21 36 112 144 59 TD6 Anh/chị thấy thích thú với cơng việc làm 47 74 116 88 47 123 40 139 61 TD7 II Anh/chị đánh giá cao chất lượng tuyển dụng Công ty Đào tạo phát triển NNL ĐT1 Anh/chị tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng 19 94 197 62 ĐT2 Các khóa đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức cho công việc 87 119 130 36 ĐT3 Kế hoạch đào tạo ln thơng báo tới tồn thể cán bộ, nhân viên Công ty 33 80 201 58 ĐT4 Kết công việc nâng lên sau anh chị cử đào tạo 69 141 119 43 115 Mã hóa biến ĐT5 III ĐG1 ĐG2 ĐG3 Chỉ tiêu Anh/chị hài lòng với chương trình, kế hoạch đào tạo công ty Số người lựa chọn Rất Rất Không Không Đồng không đồng đồng ý ý kiến ý đồng ý ý 19 50 93 165 45 24 83 137 112 16 17 87 101 154 13 59 152 118 43 37 61 179 95 75 121 133 43 81 219 67 92 128 136 16 29 83 205 55 76 145 125 26 45 164 93 51 19 67 152 147 37 153 104 61 17 Đánh giá thực công việc Việc đánh giá công việc Công ty cơng xác Phương pháp đánh giá Cơng ty ln bảo đảm tính khoa học hợp Cấp có đủ lực ln bảo đảm khách quan đánh giá cấp Việc đánh giá công việc giúp cho nhân ĐG4 viên nâng cao chất lượng thực kết công việc Việc đánh giá giúp cho nhân viên ln ĐG5 có ý thức trách nhiệm cao công việc IV ĐN1 ĐN2 ĐN3 ĐN4 ĐN5 Chính sách đãi ngộ Việc trả lương cho nhân viên Công ty bảo đảm công Thu nhập nhân viên Công ty ln bảo đảm cho sống Chính sách tiền lương Cơng ty phù hợp Chính sách khen thưởng công y hợp Chính sách nâng lương Cơng ty ln bảo đảm cơng Các chương trình phúc lợi Công ty ĐN6 thể quan tâm đến đời sống nhân viên ĐN7 Chính sách tiền thưởng Công ty hợp 116 Mã hóa biến V QH1 QH2 QH3 Chỉ tiêu Số người lựa chọn Rất Rất Không Không Đồng không đồng đồng ý ý kiến ý đồng ý ý Quan hệ lao động Mọi nhân viên Công ty đối sử công Nhân viên tin cậy tôn trọng công việc Mọi nhân viên Công ty sẵn sàng giúp đỡ 95 126 137 14 16 81 220 55 27 82 201 62 72 149 123 28 33 91 92 127 29 66 154 140 12 Cán bộ, quản Cơng ty có thái QH4 độ hòa nhã ln ý lắng nghe ý kiến cấp QH5 QH6 Mọi nhân viên làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao Anh/chị nhận quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp, cấp 117 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH BUJEON ELECTRONICS VIỆT NAM Giải thích từ ngữ N - Số mẫu điều tra Minimum - Giá trị quan sát nhỏ Maximum - Giá trị quan sát lớn Mean: Giá trị quan sát trung bình Std Deviation: Độ lệch chuẩn Chỉ tiêu Mã hóa I TD1 N Minimum Maximum Mean Tuyển dụng lao động Cơng ty áp dụng hình thức quảng Std Deviation 3,43 372 3,32 1,160 TD2 Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân rõ ràng 372 3,34 1,042 372 3,95 0,875 372 3,36 0,984 372 3,49 1,243 372 3,49 1,049 372 3,04 1,202 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 II ĐT1 cáo tuyển dụng phù hợp Quá trình thử việc sau tuyển dụng phù hợp với anh/chị Anh/chị giao bảng mô tả công việc rõ ràng Anh/chị phân cơng bố trí cơng việc chun mơn Anh/chị thấy thích thú với cơng việc làm Anh/chị đánh giá cao chất lượng tuyển dụng Công ty Đào tạo phát triển NNL Anh/chị tạo điều kiện tham gia 3,54 372 3,81 0,767 372 3,31 0,935 ĐT3 tới toàn thể cán bộ, nhân viên 372 3,76 0,818 ĐT2 lớp đào tạo, bồi dưỡng Các khóa đào tạo cung cấp đầy đủ kiến thức cho công việc Kế hoạch đào tạo thông báo Công ty 118 Chỉ tiêu Mã hóa ĐT4 ĐT5 III ĐG1 ĐG2 ĐG3 N Minimum Maximum Mean Std Deviation Kết công việc nâng lên sau anh chị cử đào tạo 372 3,37 0,913 372 3,45 1,032 Anh/chị hài lòng với chương trình, kế hoạch đào tạo công ty Đánh giá thực công việc 3,37 Việc đánh giá công việc Công ty 372 3,03 0,976 372 3,16 0,972 372 3,39 0,887 viên nâng cao chất lượng thực kết 372 3,89 0,898 3,39 0,934 cơng xác Phương pháp đánh giá Cơng ty ln bảo đảm tính khoa học hợp Cấp có đủ lực bảo đảm khách quan đánh giá cấp Việc đánh giá công việc giúp cho nhân ĐG4 công việc Việc đánh giá giúp cho nhân viên ĐG5 có ý thức trách nhiệm cao 372 cơng việc IV ĐN1 Chính sách đãi ngộ 3,23 Việc trả lương cho nhân viên 372 3,94 0,669 372 3,20 0,862 372 3,77 0,793 372 3,27 0,864 372 2,56 1,034 ĐN6 thể quan tâm đến đời sống 372 3,25 0,761 ĐN2 ĐN3 ĐN4 ĐN5 Công ty bảo đảm công Thu nhập nhân viên Công ty bảo đảm cho sống Chính sách tiền lương Cơng ty phù hợp Chính sách khen thưởng cơng y hợp Chính sách nâng lương Công ty bảo đảm công Các chương trình phúc lợi Cơng ty nhân viên 119 Chỉ tiêu Mã hóa ĐN7 V QH1 N Minimum Maximum Mean Std Deviation Chính sách tiền thưởng Cơng ty hợp 372 Quan hệ lao động 2,65 1,015 3,28 Mọi nhân viên Công ty đối 372 3,19 0,860 372 3,84 0,716 372 3,80 0,799 QH4 độ hòa nhã ln ý lắng nghe ý kiến 372 3,29 0,862 372 3,08 1,117 372 3,26 0,783 QH2 QH3 sử công Nhân viên tin cậy tôn trọng công việc Mọi nhân viên Công ty sẵn sàng giúp đỡ Cán bộ, quản Công ty có thái cấp QH5 QH6 Mọi nhân viên làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao Anh/chị nhận quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp, cấp ... nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon .86 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực công ty TNHH Bujeon 87 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện thu hút nguồn nhân lực 87 4.2.2 Gải pháp hoàn thiện. .. trạng quản lý nguồn nhân lực Công ty TNHH Bujeon Xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế công tác quản lý nguồn nhân lực công ty; - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực. .. 1.1.1.2 Khái niệm quản lý nguồn nhân lực Có nhiều cách hiểu quản lý nguồn nhân lực (còn gọi quản trị nhân sự, quản lý nhân sự, quản lý nguồn nhân lực) Khái niệm quản lý nguồn nhân lực trình bày nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn