thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở việt nam (khảo sát trên báo nhân dân, tuổi trẻ, thanh niên, giáo dục và thời đại từ 2005 2010) tt

25 61 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:21

1 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, kết quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, giáo dục bộc lộ yếu kém, bất cập, có vấn đề gây xúc xã hội kéo dài, chưa đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế Chính sách GDĐT thời gian qua thiếu đồng bộ, chắp vá; nhiều chế, giải pháp giáo dục có hiệu quả, trở nên khơng phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước, cần điều chỉnh, bổ sung Nghị Số: 29-NQ/TW ban hành ngày 4/11/2013 “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" hội nghị trung ương (khóa XI) thông qua Nghị nêu thành tựu quan trọng Nghị Trung ương khóa VIII chủ trương Đảng, Nhà nước định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cụ thể là: Đã xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học Cả nước hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học sở vào năm 2010… Tuy nhiên, chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Quản lý giáo dục đào tạo nhiều yếu Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục bất cập chất lượng, số lượng cấu… Do đó, Nghị đưa quan điểm đạo: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu cho giáo dục đầu phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục-đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học.” 2 Do vậy, giai đoạn trước năm 2010 năm “trước thềm” đổi bản, toàn diện giáo dục nước nhà, cần có nghiên cứu, khảo sát tồn diện cơng tác thơng tin, tuyên truyền báo chí làm sở tham mưu cho nhà quản lý xây dựng hoạch định sách Với ý nghĩa vậy, lĩnh vực giáo dục đào tạo báo giới ngồi nước đặc biệt quan tâm thơng tin, tun truyền Báo chí đóng vai trò quan trọng phát triển đổi giáo dục năm qua Báo chí thể tích cực việc tuyên truyền chủ trương, đường lối sách Đảng, Nhà nước giáo dục, sách, đạo ngành giáo dục; thông tin vấn đề liên quan đến giáo dục; đồng thời thể diễn đàn quan trọng giáo viên, nhà khoa học, nhà quản lý bàn lĩnh vực giáo dục đào tạo; kênh thông tin hàng triệu học sinh, sinh viên, giáo viên tầng lớp nhân dân nước; góp phần phát triển giáo dục nước nhà Có thể nói, năm qua báo chí tác động mạnh mẽ, tích cực đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, đến sách thực đổi tích cực ngành giáo dục, với hàng loạt vấn đề tiêu biểu như: Cuộc vận động “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục”, đổi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Tuyển sinh đại học, đổi phương pháp giảng dạy giáo viên cấp… Vấn đề giáo dục báo chí quan tâm, bám sát thơng tin kịp thời, hầu hết tờ báo lớn dành thời lượng đáng kể phản ánh giáo dục số báo, trang báo, chuyên mục Trong đó, nội dung phản ánh đa dạng, nhiều mảng khác giáo dục từ mầm non đến đại học sau đại học, vấn đề quản lý giáo dục… Vai trò hiệu tác động thông tin giáo dục đào tạo báo chí nói chung báo in nói riêng năm qua khẳng định, lĩnh vực có vị trí quan trọng Đảng, Nhà nước ta xác định quốc sách hàng đầu Vì vậy, đòi hỏi thơng tin giáo dục đào tạo báo chí ngày phải thực cách có hiệu quả, góp phần làm cho lĩnh vực giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi đất nước Đổi bản, tồn diện giáo dục cơng việc trọng đại Chính vậy, TT GDĐT đề tài thu hút nhiều quan tâm công chúng gây nhiều tranh cãi suốt năm gần Do khơng tờ báo khai thác, tìm hiểu, đăng tải thông tin kỹ lưỡng nội dung này, cung cấp cho độc giả thông tin bước phát triển, thực đổi giáo dục Các báo góp phần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, sách Đảng Nhà nước, định hướng nhiệm vụ chủ yếu ngành giáo dục; góp phần mở rộng tầm nhìn cho công chúng, cung cấp thông tin nhằm giúp công chúng nắm tiến trình đổi giáo dục nước ta; thống nhận thức, tạo đồng thuận huy động tham gia đánh giá, giám sát phản biện toàn xã hội công 3 phát triển giáo dục Nhưng bên cạnh đó, báo hạn chế định thơng tin GDĐT hình thức thơng tin hấp dẫn, thơng tin hời hợt, chất lượng Chính vậy, tơi lựa chọn đề tài: “Thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam” (khảo sát báo Nhân dân, “Tuổi trẻ”, Thanh niên, Giáo dục Thời đại từ năm 2005 đến 2010), đồng thời với thời điểm hoàn thành luận án tác giả vào năm 2017 nên tác giả mở rộng nghiên cứu thông tin giáo dục đào tạo từ năm 2010 đến 2017 để nghiên cứu Có thể nói, yêu cầu xúc cần thiết, nhằm phát huy hiệu thông tin lĩnh vực giáo dục đào tạo báo chí, đặc biệt cơng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo thực Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa vấn đề sở lý luận thông tin giáo dục đào tạo báo, khảo sát thực trạng, đánh giá ưu điểm hạn chế nội dung hình thức thơng tin GDĐT báo in, từ đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin GDĐT, đề xuất mô hình thơng tin giáo dục đào tạo để ứng dụng báo in Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, tác giả luận án thực nhiệm vụ cụ thể sau: - Xây dựng hệ thống lí luận thực tế làm sở triển khai đề tài Hệ thống hoá vấn đề lý luận thông tin GDĐT báo in Việt Nam Cụ thể: làm rõ khái niệm liên quan; khẳng định vai trò đặc điểm thơng tin GDDT báo in; mơ hình thơng tin giáo dục đào tạo báo in; đưa yêu cầu thông tin giáo dục đào tạo báo chí - Khảo sát, đánh giá thực trạng TT GDĐT báo in, tần suất, nội dung, hình thức phương thức thơng tin - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin GDĐT báo in Luận án nhận định chất lượng thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam - Nêu vấn đề đặt giải pháp, khuyến nghị, đồng thời đề xuất mơ hình thơng tin giáo dục đào tạo để ứng dụng báo in Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu thông tin giáo dục đào tạo báo in 3.2 Phạm vi khảo sát 4 Luận án khảo sát thông tin giáo dục đào tạo báo: Nhân Dân, Giáo dục Thời đại, “Tuổi trẻ” Thanh niên Tác giả lựa chọn báo khảo sát vì: - Báo Nhân Dân: quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam, đại diện cho tờ báo tuyên truyền, phản ánh thơng tin chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước nói chung, có chủ trương, sách, pháp luật giáo dục - Báo Giáo dục Thời đại: tiếng nói ngành Giáo dục, thực chức phục vụ công tác điều hành quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo - Thanh niên tờ báo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, có chuyên trang giáo dục có ảnh hưởng mạnh xã hội với số lượng phát hành báo 300.000 bản/ngày, có thời điểm lên đến 400.000 bản/ngày - “Tuổi trẻ” tờ báo Thành Đồn TP Hồ Chí Minh Báo có chuyên trang giáo dục riêng tờ báo có ảnh hưởng với xã hội, đặc biệt cơng chúng phía Nam với số lượng phát hành 400.000 bản/ngày Tổng hợp tin phản ánh tờ báo trên, ngành Giáo dục tìm thấy câu trả lời cho vấn đề thông tin giáo dục đào tạo cần có thêm ý kiến dư luận xã hội Tất nhiên, trước vấn đề đổi mạnh mẽ, vấn đề nhạy cảm giáo dục, quan quản lý giáo dục cấp không dựa vào tờ báo để nắm thông tin, mà phải lắng nghe ý kiến từ cơng chúng, từ nhiều loại hình báo chí khác Phạm vi nghiên cứu đề tài khâu, mắt xích mơ hình truyền thơng: nghiên cứu thơng điệp (Message), thơng tin giáo dục đào tạo loại hình báo in Thời gian khảo sát: từ tháng 01/ 2005 đến tháng 12/ 2010 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án nghiên cứu dựa sở nhận thức luận vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước Việt Nam báo chí giáo dục đào tạo ngành khoa học liên quan Luận án nghiên cứu dựa sở lý thuyết như: - Lý thuyết truyền thông Một số lý thuyết truyền thông: lý thuyết xâm nhập xã hội; lý thuyết xét đoán xã hội; lý thuyết học tập; lý thuyết truyền bá mới; lý thuyết thuyết phục; lý thuyết truyền thông điệp cho đối tượng; lý thuyết sử dụng; lý thuyết sử dụng hài lòng 5 Trong môi trường thông tin, lý thuyết “Sử dụng hài lòng” coi việc có đáp ứng nhu cầu công chúng hay không tiêu chuẩn để đánh giá hiệu truyền thơng, giác độ có ý nghĩa vô quan trọng Thứ nhất, hành vi tiếp xúc với truyền thông công chúng hoạt động lựa chọn nội dung phương tiện truyền thông dựa nhu cầu công chúng, lựa chọn có “tính linh hoạt” định, điều có lợi cho việc điều chỉnh quan điểm “cơng chúng hồn tồn bị động” thành cơng chúng người hồn tồn chủ động tiếp nhận thơng tin mơi trường truyền thông đại Thứ hai, lý thuyết nhấn mạnh tính đa dạng cách thức sử dụng phương tiện truyền thông công chúng, đồng thời rõ vai trò chi phối nhu cầu cơng chúng hiệu truyền thông Thứ ba, lý thuyết “Sử dụng hài lòng” rằng, truyền thơng đại chúng có hiệu cơng chúng, bổ trợ có ích cho “lý thuyết hiệu truyền thông hữu hạn” mà thập kỷ 1940 - 1960 nhấn mạnh nhiều tính phi hiệu truyền thông đại chúng Xét từ giác độ này, số học giả coi lý thuyết “hiệu thích hợp” Tuy nhiên, lý thuyết “Sử dụng hài lòng” có bất cập nó, nhấn mạnh nhiều nhân tố cá nhân tâm lý, mang đậm màu sắc chủ nghĩa hành vi Mặt khác, lý thuyết khảo sát đơn hành vi tiếp xúc với phương tiện truyền thơng cơng chúng, khơng thể cách toàn diện mối quan hệ xã hội công chúng truyền thông Trong môi trường thơng tin, lý thuyết “sử dụng hài lòng” đóng vai trò quan trọng, giúp hiểu sâu cơng chúng đại, từ giúp quan báo chí thay đổi phương thức tác nghiệp, cung cấp cho xã hội sản phẩm báo chí truyền thơng phù hợp với thời đại Bản chất xã hội truyền thơng q trình giao tiếp xã hội, trình liên kết xã hội trình can thiệp xã hội Nói cách khác, trình biện chứng Con người sau truyền thơng xã hội hóa trở nên văn minh người, xã hội phát triển nhu cầu, lực khả đáp ứng truyền thơng cao [ 37; tr.120] Q trình truyền thông truyền thông điệp (ý nghĩ, thông tin, tưởng, ý tưởng, ý kiến, kiến thức ) từ người hay nhóm người đến người khác hay nhóm người khác lời nói, hình ảnh, văn tín hiệu khác Chính vậy, truyền thơng liên quan đến việc làm để liên kết yếu tố người nhận, người gửi, cách mã hóa cách giải mã, kênh phương tiện truyền thông nhằm đảm bảo cho tính xác hiệu trình truyền thơng 6 Lịch sử nghiên cứu truyền thông từ đầu kỷ XX đến nay, dù theo mơ hình liên quan đến thơng điệp truyền tải thông tin, xem thông điệp khâu, mắt xích quan trọng chu trình truyền thông Đây yếu tố tảng cho việc tạo lập chu trình truyền thơng - Lý thuyết xã hội học truyền thơng đại chúng Dưới góc độ xã hội học truyền thơng đại chúng coi q trình xã hội Đó q trình truyền đạt thơng tin cách rộng rãi công chúng xã hội thông qua PTTTĐC báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử Nhà xã hội học Max Weber rõ tác động truyền thông đại chúng Theo ông, truyền thông đại chúng q trình xã hội có liên kết nhiều yếu tố như: nguồn tin, thơng điệp người nhận chúng có mối liên hệ chặt chẽ với [59] Một số tác giả khác cho truyền thông đại chúng q trình xã hội, q trình truyền tải thông tin công chúng thông qua phương tiện truyền thông, liên kết chặt chẽ yếu tố: nguồn tin, thông điệp người nhận Thiếu ba yếu tố này, hiệu ứng xã hội không xảy kênh truyền thông đại chúng truyền thơng điệp mà khơng có người nhận[71]; [72] Cũng theo tác giả, truyền thông đại chúng trình xã hội đặc thù bao gồm ba thành tố sau đây: 1) Hoạt động truyền thông (săn tin, quay phim, chụp ảnh, viết bài, biên tập cuối xuất bản, phát sóng), 2) Các nhà truyền thông (bao gồm tổ chức truyền thông báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình người làm công tác truyền thông nhà báo, phóng viên, biên tập viên, phát viên ), 3) đại chúng (các tầng lớp công chúng rộng rãi) Chẳng hạn, mở máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động xem tin tức tờ báo hành vi nằm q trình truyền thơng đại chúng Thế mở loại phương tiện lại để xem tập ảnh chụp chung với gia đình hay bạn bè, hành động lại khơng coi nằm q trình truyền thơng đại chúng, lẽ đơn giản tập liệu chụp truyền phát khuôn khổ cá nhânthơi Nói cách khác, điểm then chốt việc xác định xem hành vi có nằm q trình truyền thông đại chúng hay không hình điện thoại di động hay máy tính, máy tính bảng mà cần xem xét coi hành vi có nằm q trình truyền tải thơng tin rộng rãi công chúng thông qua PTTTĐC hay không Trong số hướng nghiên cứu xã hội học có hướng nghiên cứu nhà tuyên truyền với vai trò nhóm xã hội- nghề nghiệp cấu xã hội Do đó, tác giả tìm hiểu vấn đề nghiên cứu báo chí tiếp cận, xem xét từ góc độ xã hội học, làm sở cho việc đánh giá cụ thể cách thức hoạt động nhà truyền thơng 7 - Lý thuyết báo chí học Theo Siebert sách Bốn lý thuyết báo chí, báo chí mang hình thức màu sắc cấu trúc xã hội trị hoạt động Báo chí phương tiện truyền thông khác, quan điểm họ, phản ánh “niềm tin giả định xã hội nắm giữ” Để nhìn nhận khác biệt hệ thống báo chí nước cách tồn diện nhất, phải nhìn vào hệ thống xã hội mà chúng hoạt động Để xem xét hệ thống xã hội mối quan hệ với báo chí, phải xem xét niềm tin quan niệm xã hội đó: đặc tính người, xã hội, đất nước, mối quan hệ người đất nước đó, tri thức thật Báo chí biểu vai trò đời sống xã hội nhiều lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hố – xã hội Chức báo chí: Thơng tin, tưởng, khai sáng, giải trí quản lý, giám sát phản biện xã hội, kinh tế, dịch vụ - Lý thuyết thiết lập chương trình nghị Lý thuyết “thiết lập chương trình nghị sự” (Agenda setting) hai chuyên gia truyền thông Maxwell McCombs D.Shaw (Mỹ) đưa Lý thuyết mô tả khả ảnh hưởng giới truyền thông công chúng thông qua phương tiện truyền thông Trong xã hội, tin tức nhắc tới thường xuyên, liên tục bật, công chúng nhớ tới coi quan trọng thơng tin khác Do vậy, chức “thiết lập chương trình nghị sự” giả thiết quan trọng lý thuyết truyền thông Điểm bật lý thuyết truyền thông đại chúng có chức đặt “chương trình nghị sự” cho công chúng, tin hoạt động đưa tin quan báo chí truyền thơng ảnh hưởng đến phán đốn cơng chúng tới “chuyện đại sự” giới xung quanh tầm quan trọng chúng cách làm cho “chương trình” nét bật khác nhau, từ tác động tạo dẫn đường tương lai Lý thuyết cho Truyền thông đại chúng (trong có báo chí) có chức đặt “chương trình nghị sự” cho cơng chúng Lý thuyết rằng, việc đưa tin giới bên ngồi quan truyền thơng lựa chọn có mục đích Theo McCombs & Shaw’s study (1972), cho quan báo chí truyền thơng (dựa vào giá trị quan mục đích tơn chỉ, đồng thời vào môi trường thực tế để) “lựa chọn” vấn đề nội dung mà họ coi quan trọng để cung cấp cho công chúng, cung cấp thông tin mà công chúng cần McCombs (1994) gần cho hiệu ứng thuyết mạnh cơng chúng khơng biết hay khơng có kinh nghiệm trực tiếp vấn đề, họ phụ thuộc nhiều vào phương tiện truyền thông để hiểu tình hình 8 Lý thuyết “thiết lập chương trình nghị sự” không đánh giá hiệu truyền thông thời gian ngắn hãng truyền thơng kiện cụ thể, mà đánh giá hiệu xã hội lâu dài, tổng hợp tầm vĩ mô ngành truyền thông tạo sau đưa hàng loạt tin quãng thời gian dài Các quan báo chí truyền thơng dựa vào giá trị quan mục đích tơn chỉ, đồng thời vào mơi trường thực tế để “lựa chọn” vấn đề nội dung mà họ coi quan trọng để sản xuất cung cấp cho công chúng thông tin “đúng thật” Thiết lập chương trình nghị TT GDĐT báo in gồm khía cạnh: Một là, báo in chủ thể TT GDĐT Hai là, báo in trung gian tổ chức thu thập công bố TT GDĐT Báo in chủ trì mặt truyền thơng, “lựa chọn” vấn đề nội dung mà họ coi quan trọng để cung cấp cho công chúng 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tác giả sử dụng khảo sát văn bản, thị, nghị cơng trình khoa học, sách, báo…nhằm mục đích tìm sở cho việc xây dựng khung lý thuyết TT GDĐT báo in; đặc điểm, vai trò TT GDĐT báo in; mơ hình TT GDĐT báo in yêu cầu TT GDĐT báo in Đồng thời, tác giả tìm hiểu kết nghiên cứu số cơng trình khoa học hữu ích cho việc đối chiếu tham khảo khn khổ cơng trình nghiên cứu này, cơng trình làm sở cho việc đánh giá kết qua khảo sát, tìm giải pháp khoa học cho vấn đề nghiên cứu - Phương pháp điều tra xã hội học: Mục tiêu phương pháp thu nhận nhận xét, đánh giá nhóm cơng chúng tiếp nhận thông tin GDĐT báo diện khảo sát Tìm hiểu TT GDĐT báo in đáp ứng nhóm cơng chúng mức độ Chúng đề bảng câu hỏi (anket) phát cho đối tượng Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tổng số phiếu 500 phiếu, bao gồm: Hà Nội 180 phiếu, Đà Nẵng 140 phiếu, thành phố Hồ Chí Minh 180 phiếu Số phiếu thu sau điều tra 483 phiếu Các đối tượng cụ thể: thành phố lựa chọn đối tượng để phát phiếu sau: học sinh (chọn trường THPT, trường THCS, trường lớp), sinh viên (chọn trường đại học thành phố thuộc khối A, B, C, trường lớp), giáo viên (chọn số giáo viên Tiểu học, Phổ thông đại học), cán quản lý giáo dục (Hiệu trưởng đại học, phổ thông, sở Giáo dục Đào tạo, Vụ trưởng Vụ chuyên môn Bộ Giáo dục Đào tạo), người dân (phụ huynh học sinh Tiểu học, Trung học sở, Trung học phổ thông, đại học), theo có liệu sở giúp tác giả thực luận án 9 Với phiếu điều tra bảng hỏi (anket), sử dụng phần mềm xử lý số liệu định lượng SPSS 16.0 - Phương pháp vấn sâu (Phỏng vấn chuyên gia) : với hình thức vấn đặt câu hỏi với 20 đến 30 người trả lời đối tượng: lãnh đạo quan quản lý báo chí (Tổng biên tập tờ báo, trưởng, phó ban giáo dục báo): 04 mẫu; phóng viên theo dõi giáo dục (các phóng viên theo dõi giáo dục báo giới thiệu đến Bộ Giáo dục Đào tạo): 10 mẫu; Công chúng (Chọn số người điều tra XHH, thành phố chọn 2-3 người bất kỳ, thường xuyên đọc thông tin GDĐT liên quan đến lĩnh vực GDĐT giáo viên, quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên…): 08 mẫu Từ đó, tập hợp liệu thực tế phục vụ cho đề tài nghiên cứu Với phương pháp vấn sâu, sử dụng phần mềm xử lý liệu định tính Nvivo 8.0 - Phương pháp quan sát: tiến hành thực vấn sâu, điều tra xã hội học tiến hành nghiên cứu Mục đích để xem xét hoạt động quan báo in, hoạt động tiếp nhận thông tin GDĐT công chúng; biểu nhận thức, thái độ, hành vi công chúng người xây dựng sản phẩm báo chí liên quan đến vấn đề nghiên cứu Kết quan sát sở để thực nghiên cứu đề tài - Phương pháp phân tích nội dung văn - Mơ tả phương pháp: Phân tích nội dung văn phương pháp phân tích tài liệu viết (có thể dạng in ấn nghe nhìn) nhằm lượng hố nội dung cách có hệ thống, nhân rộng dựa tiêu chuẩn xác định Phân tích nội dung đề cập (phân tích nội dung định lượng) khác với hai phương pháp phân tích nội dung thơng tin khác (1) Ký hiệu học – phương pháp phân tích văn hiệu tượng khác nhấn mạnh việc tìm kiếm ý nghĩa sâu xa tượng này; (2) Phân tích nội dung mang tính dân tộc học, phương pháp tiếp cận văn theo hướng nhận mạnh vai trò người điều tra việc xây dựng ý nghĩa viết toàn trình phân tích Phương pháp xem phương pháp phân tích định tính yếu tố ngữ cảnh đóng vai trò quan trọng việc phân loại số liệu xây dựng ý nghĩa Bước phần phân tích định lượng phải định xem cần xem xét Tất nhiên, việc định phải xem xét trình phân tích nội dung bị ảnh hưởng câu hỏi nghiên cứu Tuy nhiên, nhà nghiên cứu không phân loại dựa vào nội dung hiển nhiên mà nội dung ẩn ý Cần dò tìm bề mặt để đặt câu hỏi sâu việc diễn ra; (4) Khuynh hướng vấn đề mà nhà nghiên cứu quan tâm tìm kiếm phân tích nội dung Đó thay đổi, mối quan tâm, niềm tin hay nguyên tắc Mã hoá bước trung tâm đặc biệt phân tích nội dung Có yếu tố bước thiết một bảng mã thiết kế sổ tay mã hoá Bảng mã biểu/ bảng 10 10 mẫu có tất số liệu kiên quan tới vấn đề mã hoá điền vào Bảng đơn giản hoá để hỗ trợ tranh luận ngun tắc mã hố phân tích nội dung nguyên tắc xây dựng bảng mã nói riêng Mỗi cột bảng mã khía cạnh mã hố Đầu đề cột khía cạnh mã hoá, cột đánh số Mỗi mẫu dùng cho mã hoá Các mã số sau chuyển thành tệp sữ liệu máy tính cho việc phân tích phần mềm SPSS Để giúp điềm thông tin thống vào bảng mã này, cần có sổ tay mã hoá Sổ tay mã hoá hướng dẫn chi tiết cho người thực mã hoá Trong luận án này, tất viết Giáo dục đào tạo xem xét kỹ lưỡng tờ báo in Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Nhân Dân, Giáo dục Thời đại thời gian từ năm 2005 đến năm 2010 - Mẫu nghiên cứu bao gồm thông tin tờ báo lựa chọn để phân tích, hình thức đăng tải, chun mục đăng tải, nguồn thời gian đăng tải Các thông tin giúp người nghiên cứu có nhìn tổng thể mẫu nghiên cứu - Cách thức chọn mẫu: Tất báo liên quan, đề cập đến GDĐT khoảng thời gian nghiên cứu sưu tầm Với phương pháp lẫy mẫu ngẫu nhiên hệ thống từ 26875 tin, GDĐT năm, tác giả lựa chọn 720 tin, để phân tích (Mỗi báo chọn 180 tin, bài) Trong trường hợp viết trùng đăng tải nhiều báo lựa chọn ngẫu nhiên bất kỳ, không lấy tất báo trùng hoàn toàn mẫu nghiên cứu Trong trường hợp giống nội dung hay tiêu đề có khác biệt cách phân tích thể báo chọn mẫu nghiên cứu Thông tin thu thập từ bảng mã viết Giáo dục đào tạo báo mã hoá, nhập xử lý chương trình SPSS 16.0 Sau làm số liệu tiến hành biến đổi số liệu để phục vụ cho việc lượng hố nhóm vấn đề có liên quan đến GDĐT đánh giá viết GDĐT - Phương pháp phân tích diễn ngơn: Diễn ngơn cách nói năng, phương thức biểu đạt người, giới việc đời sống Do đó, nghiên cứu diễn ngơn nghiên cứu ngơn ngữ Nhưng diễn ngơn khơng phải hình thức mà tưởng- tưởng dạng thức thực tiễn, kênh truyền thông đại chúng Theo Sara Mills Discourse, thấy ba cách định nghĩa khác diễn ngôn trước tác Foucault Thứ nhất, diễn ngôn coi tất nhận định nói chung, tất phát ngơn văn có nghĩa có hiệu lực giới thực Thứ hai, diễn ngơn nhóm diễn ngơn cụ thể, qui ước theo cách thức có mạch lạc hiệu lực nói chung, “được nhóm lại với áp lực mang 11 11 tính thiết chế đó, tương tự xuất xứ bối cảnh hay chúng hành động theo cách gần giống nhau”[ Sara Mills, Diễn ngôn, Cấu trúc diễn ngôn, Diễn ngôn, diễn ngơn ] Ví dụ, diễn ngơn nữ giới nhóm diễn ngơn có chung hiệu lực nhằm phản kháng lại diễn ngôn phụ nữ đàn ông, diễn ngôn chủ nghĩa đế quốc nhóm diễn ngơn có chung hiệu lực áp đặt quyền lực thực dân lên xứ sở thuộc địa… Thứ ba, diễn ngôn thực tiễn sản sinh vô số nhận định chi phối việc vận hành chúng[Sara Mills, Diễn ngôn, Dẫn nhập ] Diễn ngôn không coi “một tồn cố hữu, tự thân phân tích cách lập[Sara Mills, Diễn ngôn ]”, qui tắc cấu trúc nhằm tạo phát ngôn văn cụ thể Đó hệ thống “những tưởng, quan điểm, khái niệm, cách thức hành xử, hình thành bối cảnh xã hội cụ thể[Sara Mills, Diễn ngôn, Dẫn nhập ]”, có hiệu lực chung cách suy nghĩ nói nhóm người cá nhân Thơng qua phương pháp phân tích diễn ngơn, luận án làm sáng tỏ vấn đề thời đại thơng qua thơng tin GDĐT, làm rõ góc nhìn quyền lực truyền thơng thơng qua vấn đề đề cập; làm sáng tỏ chủ thể thể thông điệp GDĐT, thơng tin mà nhà hoạch định sách kỳ vọng, hay thơng tin phản biện từ vấn đề bất cập thực tiễn triển khai sách - Ngồi luận án sử dụng số phương pháp khác như: Phương pháp so sánh; Phương pháp tổng hợp Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 5.1 Câu hỏi nghiên cứu Luận án đặt câu hỏi nghiên cứu gồm: - Thơng tin GDDT vai trò thơng tin GDDT báo in? - Mơ hình thơng tin GDDT báo in có vai trò gì? - Các yêu cầu cụ thể việc thông tin GDĐT gì? - Báo in cần phải làm làm để thông tin GDDT có hiệu quả? 5.2 Giả thuyết nghiên cứu - Giả thuyết thứ nhất: Cùng với công đổi đất nước, giáo dục đào tạo Đảng, Nhà nước ta coi quốc sách hàng đầu có đổi liệt nhiều năm qua Việc triển khai đổi lĩnh vực liên quan đến người, gia đình thực khơng ngành giáo dục mà hệ thống, toàn xã hội Vì vậy, định hướng đắn chủ trương đổi giáo dục, góp ý, phản biện hạn chế quản lý, cách dạy, cách học… quan trọng quan báo chí, có báo in Do đó, nâng cao chất lượng thông tin giáo dục đào tạo báo in cần thiết 12 12 - Giả thuyết thứ hai: Thông tin giáo dục đào tạo Việt Nam nay, có hạn chế: đưa số lượng tin tiêu cực, giật gân nhiều; số lượng tin, phản ánh tích cực, gương tập thể, cá nhân tốt ngành Việc khảo sát, phân tích cách khoa học thực trạng để mặt tích cực hạn chế, hội, thách thức cho báo in thực tốt thông tin giáo dục đào tạo - Giả thuyết thứ ba: Thông tin giáo dục đào tạo báo in góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo đồng thuận việc thực hiệu chủ trương, sách Đảng, Nhà nước giáo dục, đặc biệt thực đổi toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn - Giả thuyết thứ tư: Cách thông tin GDĐT hạn chế mặt tương tác, nhận thức tờ báo chưa tương xứng với vị trí giáo dục đào tạo đạo qua chủ trương, sách, Nghị Đảng, Nhà nước, kiến thức hiểu biết giáo dục phóng viên phân cơng theo dõi hạn chế, cơng tác truyền thơng ngành Giáo dục yếu Đóng góp khoa học luận án - Luận án hệ thống hóa số vấn đề lý luận thông tin giáo dục đào tạo, báo chí nói chung, báo in nói riêng vai trò thơng tin giáo dục đào tạo báo in; yêu cầu cần có thông tin giáo dục đào tạo báo in…Khung lý thuyết cộng với sở thực tiễn làm tảng cho việc nghiên cứu, đánh giá vấn đề liên quan đến công tác thực mảng đề tài thông tin giáo dục đào tạo báo in - Luận án thực trạng thông tin giáo dục đào tạo báo in nay, mạnh, điểm tích cực, hạn chế để từnhận định khái quát thực trạng thông tin lĩnh vực Luận án khẳng định vai trò thơng tin giáo dục đào tạo báo in - Luận án nêu vấn đề đặt thông tin giáo dục đào tạo báo in bối cảnh phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, đồng thời khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lượng thông tin giáo dục đào tạo báo in Ý nghĩa lý luận giá trị thực tiễn luận án 7.1 Ý nghĩa lý luận Hiện nay, việc tìm hiểu TT GDĐT báo chí nói chung báo in nói riêng chưa quan tâm mức nhiều lý khác Việc tìm hiểu thơng điệp GDĐT chưa thực nhiều nhiều bất cập Luận án xác định ưu điểm hạn chế cụ thể TT GDĐT báo in Luận án cơng trình nghiên cứu hệ thống cách tổng quát, chuyên sâu, cập nhật yêu cầu nâng cao chất lượng, vai trò thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam 13 13 Các quan báo in trước thường sản xuất tác phẩm theo cách truyền thống, thiếu sinh động, tương tác, cần lưu ý đến cạnh tranh loại hình báo chí Cơng chúng lựa chọn tiếp nhận dòng thơng tin phương tiện Luận án đề tài cần thiết để bổ sung cho nguồn số liệu thiếu đề tài nghiên cứu trước đây; nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cơng tác giảng dạy báo chí nhà trường; làm tài liệu tham khảo cho sinh viên báo chí; gợi mở hướng nghiên cứu để tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng báo chí nói chung báo chí in nói riêng 7.2 Giá trị thực tiễn Luận án cung cấp cho quan báo chí nói chung quan báo in nói riêng nước ta có sở khoa học đáng tin cậy để đánh giá TT GDĐT nay, sở để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, từ tạo hướng cho quan báo in phát triển mạnh mẽ Luận án góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ quan báo chí với tác phẩm báo chí họ Để có phát triển tốt phù hợp với báo chí đại, quan báo in cần tìm hiểu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật cách viết tác phẩm báo chí Ứng dụng thành tựu KHKT quan báo chí có hiệu không vấn đề riêng báo chí nước ta mà báo chí quốc gia báo chí giới Tìm hiểu TT GDĐT phân tích để làm rõ thực trạng, đặc điểm, ưu điểm hạn chế thông tin giáo dục đào tạo, đồng thời đề xuất, khuyến nghị, giải pháp luận án giúp cho quan báo chí có sở để sản xuất sản phẩm báo chí hấp dẫn, thiết thực; sở để nâng cao tác phẩm báo chí nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo Từng bước góp phần giúp báo in phát triển mạnh mẽ bối cảnh Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, Luận án gồm chương 11 tiết Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn thông tin giáo dục đào tạo báo in Chương 2: Thực trạng thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam Chương 3: Những vấn đề đặt ra, giải pháp khuyến nghị thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong phần NCS nghiên cứu số cơng trình nghiên cứu giáo dục đào tạo, lý luận báo chí, vai trò chức báo chí với thông tin giáo dục đào tạo ngồi nước Qua cho thấy rằng, vai trò thông tin giáo dục đào tạo báo chí nói chung, báo in nói riêng đề cập từ sớm thông qua nghiên cứu lĩnh vực triết học, trị học, luật học, báo chí học, giáo dục học, xã hội học….Các nghiên cứu chủ yếu 14 14 nghiên cứu góc độ lý luận bản, nghiên cứu cụ thể hoạt động quan báo chí, hay kỹ năng, nghiệp vụ Theo đó, giáo dục hay cụ thể thơng tin giáo dục đào tạo báo chí đặt mối quan hệ với nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ, báo chí phát triển Thơng tin giáo dục đào tạo báo chí coi nguyên tắc tất yếu đời sống trị hoạt động quản lý xã hội quốc gia Các nghiên cứu cho thấy chứng minh giáo dục đào tạo lĩnh vực quan trọng quốc gia, thông tin giáo dục đào tạo báo chí chức có vị trí quan trọng báo chí Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cách đầy đủ, cụ thể thơng tin giáo dục đào tạo báo chí Việt Nam, chưa chất, nội dung, phương thức thông tin giáo dục đào tạo báo chí nói chung loại hình báo chí nói riêng Việc nghiên cứu cho thấy, nhiều vấn đề khái niệm chất, nội dung hình thức, phương thức, phương tiện, vai trò, hiệu tác động…của thông tin giáo dục đào tạo báo in nước ta chưa làm rõ Các nội dung NCS làm sáng tỏ qua đề tài: Thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam (Khảo sát báo Nhân Dân, Giáo dục Thời đại, “Tuổi trẻ” Thanh Niên) Do vậy, luận án này, NCS nghiên cứu để làm rõ thực trạng thông tin giáo dục đào tạo báo chí, ý nghĩa, hiệu tác động báo chí với giáo dục đào tạo Với quan tâm Đảng Nhà nước ta lĩnh vực giáo dục đào tạo, xác định quốc sách hàng đầu, báo chí ln dành quan tâm phản ánh nhiều chiều giáo dục Với ý nghĩa vậy, việc thơng tin báo chí cho thấy mặt mạnh mặt hạn chế, như: nhiều viết cần có thêm tìm hiểu sâu kiến thức giáo dục (Mầm non, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông đại học); cần bàn thêm nhìn góc độ tính giáo dục ngôn ngữ sử dụng đặt đầu bài… Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN BÁO IN - Trong Chương 1, luận án hệ thống hóa số vấn đề lý luận thơng tin GDĐT đưa khái niệm liên quan đến phạm vi, lĩnh vực thuộc phạm vi đề tài nghiên cứu, khái niệm “Thông tin”, “Giáo dục”, “Đào tạo”, “Giáo dục đào tạo”, “Báo in” “Thông tin giáo dục đào tạo báo in”, sở để tác giả nghiên cứu khảo sát nội dung thơng tin báo chí nói chung thơng tin giáo dục đào tạo báo in nói riêng +Thơng tin báo chí hiểu theo hai nghĩa: 15 15 Thứ nhất, tri thức, tưởng nhà báo tái tạo sáng tạo từ thực sống Tất vấn đề, kiện, tượng tự nhiên xã hội báo chí phản ánh nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá người Thứ hai, phương tiện, cơng cụ chuyển tải tác phẩm báo chí tới công chúng Trong phạm vi nghiên cứu đề tài Thông tin hiểu theo nghĩa thứ Trong thực tiễn báo chí, thuật ngữ “thơng tin” có nhiều dạng khác nhau: có tin vắn, tin ngắn, bình luận, phóng sự, vấn; có chương trình phát thanh, truyền hình Ngay tiêu đề, vị trí tác phẩm cột báo, giọng đọc phát viên, cỡ chữ hay cách xếp chữ tờ báo… chứa đựng thông tin Thuật ngữ “Thông tin” hoạt động báo chí có có cách hiểu rộng hơn, chúng hiểu danh từ tập hợp Chúng ta gọi tồn tác phẩm, hay hệ thống tin tức… thông tin Thông qua việc phân tích thơng tin GDĐT báo in, luận án làm sáng tỏ nội dung thông tin từ nhà quản lý, hoạch định sách, thông tin phản biện vấn đề bất cập triển khai sách giáo dục giai đoạn 2005-2010, thơng qua đó, luận án nêu lên vấn đề thời đại thơng qua việc phân tích thơng tin, làm rõ góc nhìn quyền lực truyền thơng + Giáo dục đào tạo hoạt động có tổ chức, có mục đích xã hội, nhằm bồi dưỡng phát triển phẩm chất lực người Trong đó, giáo dục bồi dưỡng phát triển toàn diện người từ bậc giáo dục mầm non đến trung học phổ thông Đào tạo bồi dưỡng chuẩn bị nghề cho người trường dạy nghề, cao đẳng đại học Điều Luật Giáo dục năm 2005 nêu rõ hệ thống giáo dục quốc dân là: “(1) Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên; (2) Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo; Giáo dục phổ thơng có tiểu học, trung học sở, trung học phổ thơng; Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chun nghiệp dạy nghề; Giáo dục đại học sau đại học (sau gọi chung giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.” +Thơng tin giáo dục đào tạo thông tin lĩnh vực lĩnh vực khác y tế, giao thơng, mơi trường…Theo khảo sát tác giả thông tin giáo dục đào 16 16 tạo thông tin hoạt động giảng dạy, hoạt động điều hành quản lý, hoạt động giáo dục giáo dục nói chung, bao gồm: Quan điểm, mục tiêu chủ trương, sách giáo dục đào tạo Tính chất, đặc điểm nguyên tắc quản lí giáo dục đào tạo Quản lý giáo dục - đào tạo hệ thống quan quản lý nội dung quản lý giáo dục - đào tạo Thông tin hoạt động giáo dục gồm: quản lý giáo dục, hoạt động nhà trường, hoạt động học sinh, sinh viên… Nói tóm lại Thông tin giáo dục đào tạo bao gồm thông tin quan điểm, mục tiêu chủ trương, sách giáo dục đào tạo; tính chất, đặc điểm nguyên tắc quản lí giáo dục đào tạo; quản lý giáo dục - đào tạo hệ thống quan quản lý nội dung quản lý giáo dục - đào tạo; thông tin hoạt động giáo dục +Thông tin giáo dục đào tạo báo in thông tin lĩnh vực chuyên giáo dục đào tạo, liệu đề xây dựng nên tác phẩm báo chí báo in phản ánh lĩnh vực giáo dục Theo Luật báo chí, báo in bao gồm: báo, tạp chí, tin thời sự, tin thông Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26 tháng năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí định nghĩa “Báo in: tên gọi loại hình báo chí thực phương tiện in (báo, tạp chí, tin thời sự, tin thông tấn)” Căn vào Luật Báo chí năm 2016, Báo in loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in “Báo in ấn phẩm định kỳ chuyển tải nội dung thông tin mang tính thời phát hành rộng rãi xã hội Trong trường hợp này, thuật ngữ báo in dùng để phận báo tạp chí” [ 63; tr 81] -Trong chương này, tác giả làm rõ đặc điểm vai trò thơng tin giáo dục đào tạo, vào cụ thể phần đặc điểm chung riêng Theo đó, làm rõ vai trò thơng tin giáo dục đào tạo báo in, cụ thể quan báo chí cơng chúng báo chí - Đặc điểm thơng tin báo chí: Thơng tin thời sự; Thơng tin có tính cơng khai; Thơng tin có tính mục đích; Thơng tin báo chí có tính phong phú, đa dạng nhiều chiều; Thơng tin dễ hiểu, dễ nhớ dễ làm theo; Thông tin tương tác; Thông tin đa phương tiện - Đặc điểm thông tin giáo dục đào tạo báo in: Thông tin giáo dục đào tạo báo in có tính thời sự; Thơng tin giáo dục đào tạo báo in có tính cơng khai; Thông 17 17 tin giáo dục đào tạo báo in có tính mục đích; Thơng tin giáo dục đào tạo báo in có tính định kỳ; Thơng tin giáo dục đào tạo báo in phong phú, đa dạng; Thông tin giáo dục đào tạo báo in dễ nhớ, dễ hiểu dễ làm theo; Thông tin giáo dục đào tạo báo in có tính tương tác tính đa phương tiện Vai trò thơng tin giáo dục đào tạo báo in - Đối với chủ thể thông tin: Chủ thể thông tin bao gồm quan báo chí nhà báo + Thơng tin giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng chất liệu hình thành nên tác phẩm báo chí giáo dục + Thơng tin GDĐT mang lại giá trị kinh tế + Thông tin GDĐT tạo lập thương hiệu cho quan báo in - Đối với khách thể thông tin GDĐT báo in Khách thể thông tin GDĐT tập thể: quan quản lý GDĐT, quan thực thi GDĐT Theo Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục Chính phủ số 115/2010/NĐ-CP, quan quản lý GDĐT bao gồm: Bộ GDĐT, UBND cấp tỉnh, Sở GDĐT, UBND cấp huyện, Phòng GDĐT, UBND cấp xã Khách thể thơng tin GDĐT tổ chức, cá nhân liên quan đến GDĐT, công chúng quan tâm đến thông tin GDĐT Vai trò TTGDĐT khách thể thơng tin: vấn, hoạch định sách GDĐT; Quản lý, giám sát, phản biện sách GDĐT; Cung cấp tri thức GDĐT giá trị văn hoá, lịch sử Luận án trình bày cụ thể sở trị pháp lý thông tin GDĐT báo chí, từ giúp tác giả luận án nhận thức rõ vai trò quan trọng GDĐT có sơ sở để phân tích giá trị thơng tin GDĐT báo in Việt Nam - Những yêu cầu thông tin giáo dục đào tạo báo in Đối với nội dung thông tin - Thứ nhất, thông tin GDĐT tuyên truyền, phổ biến chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước ý tưởng định công tác đổi Bộ Giáo dục Đào tạo - Thứ hai, thông tin giáo dục đào tạo đảm bảo tính nhân văn, giáo dục văn hóa - Thứ ba, thơng tin GDĐT đưa mơ hình giáo dục, phương pháp giảng dạy hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường - Thứ tư, thông tin GDĐT chia sẻ gương, câu chuyện tích cực phê phán tượng tiêu cực GDĐT - Thứ năm, Thông tin hoạt động đổi GDĐT 18 18 Yêu cầu hình thức thơng tin Thơng tin giáo dục đào tạo phải thể đặc thù báo in, trình bày đẹp, hấp dẫn, khoa học, đại Cùng với việc thể tác phẩm báo chí phải trọng việc đặt “tít” bài, “Sapo”, “Box” thông tin, ảnh phù hợp với nội dung cần phản ánh Các thể loại báo chí phải sử dụng phong phú, đa dạng phù hợp theo chủ đề, nội dung, chuyên mục, chuyên trang khác nhau…như tin tức, phóng sự, vấn…Các chuyên trang giáo dục phải thực tính ổn định, tạo thuận lợi hấp dẫn bạn đọc Kết cấu tác phẩm cần đảm bảo yêu cầu là: tác phẩm gì, nói nói nào? Đồng thời đặt tác phẩm mối tương quan khác như: vai trò xã hội, tích cấp thiết nội dung tác phẩm thể hiện; điểm nhìn tác giả; vai trò tác giả; cách xử lý số liệu tác phẩm; cách khai thác thông tin tác giả Ngôn ngữ thể thông tin giáo dục đào tạo yêu cầu đặt ngơn ngữ văn hình ảnh vừa đáp ứng tính báo chí phải đáp ứng tính giáo dục cao, với đặc thù đối tượng công chúng chủ yếu quan tâm đến thông tin giáo dục đào tạo nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý học sinh, sinh viên, phụ huynh Yêu cầu phương thức thông tin Đối với nhật báo: Thông tin giáo dục đào tạo chuyển tải đến công chúng nhanh nhạy, kịp thời, khách quan, khoa học đa chiều tạo điều kiện cho nhân dân dễ dàng tiếp nhận thông tin, tham gia ý kiến phản biện hay góp ý,bày tỏ quan điểm riêng ủng hộ khơng hài lòng Đối với tuần báo: đảm bảo yêu cầu vừa bám sát tính thời chủ trương, sách, kiện, vấn đề…về giáo dục đào tạo phải thể đặc thù báo tuần có viết sâu hơn, phân tích nhiều chiều, mang tính định hướng cao Với sở lý luận nghiên cứu, khung lý thuyết đưa thực tiễn báo chí thơng tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam nay, NCS dựa vào để tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thông tin giáo dục đào tạo báo in để thực nội dung luận án NCS kế thừa ý tưởng nhà nghiên cứu trước coi tiền đề lý luận thực tiễn để triển khai đề tài nghiên cứu Chương 2: THỰC TRẠNG THƠNG TIN VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY Chương luận án giới thiệu sơ lược tờ báo mà luận án giới hạn khảo sát: Báo Nhân dân, Báo GD&TĐ, Báo Thanh niên, Báo “Tuổi trẻ” TP Hồ Chí Minh Theo đó, luận án trình bày rõ tần suất mức độ thơng tin giáo dục đào tạo báo khảo sát 19 19 Trên sở sử dụng kết phương pháp phân tích nội dung văn bản, luận án phân tích nội dung GDĐT báo khảo sát theo tiêu chí: thơng tin đổi giáo dục tuyên truyền, phổ biến chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước ý tưởng định công tác đổi Bộ Giáo dục Đào tạo; thông tin phản biện sách giáo dục đào; thơng tin GDĐT đưa mơ hình giáo dục, phương pháp giảng dạy hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường; thông tin GDĐT chia sẻ gương, câu chuyện tích cực; thơng tin phê phán tượng tiêu cực GDDT, thông tin đổi giáo dục Các phân tích nội dung sở luận điểm khoa học minh chứng nội dung tác phẩm báo chí đăng tải kết điều tra xã hội học từ công chúng tác giả thực Trên sở phân tích nội dung hình thức, luận án đánh giá thành công hạn chế thông tin GDĐT báo in nước ta Thành công chỗ tờ báo kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho bạn đọc, thu hút lượng độc giả lớn quan tâm tới nội dung Tuy nhiên, mặt hạn chế thể chỗ nhiều nội dung sơ sài, đề tài chưa hấp dẫn, ảnh chất lượng Luận án nêu lên nguyên nhân ảnh hưởng đên thông tin GDĐT báo in qua khía cạnh nguyên nhân chủ quan khách quan Cụ thể: Đánh giá thông tin giáo dục đào tạo báo khảo sát Những kết đạt - Về nội dung: Tác động đến sách giáo dục; Tác động hoạt động dạy học nhà trường; Tác động đến đổi quản lý giáo dục, đổi chế tài giáo dục; Tác động đổi thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng; Tác động vận động phong trào thi đua ngành Giáo dục - Về hình thức, báo khảo sát cải tiến cách viết cho phóng viên cách biên tập báo cho ngắn gọn đủ ý, nhiều thông tin bổ ích Cho nên tác phẩm báo chí báo GDĐT vào phản ánh vấn đề trọng tâm hơn, bỏ qua nội dung phụ, tập trung phản ánh chi tiết đắt Các viết đa phần không đặt nặng số từ để tránh gây cảm giác vất vả cho người đọc Các tin thường dao động phạm vi 200- 300 chữ Các phản ánh, phân tích, vấn chuyên gia thường không 900 - 1200 chữ Độ dài phù hợp với đặc điểm báo giấy thói quen tiếp nhận thơng tin công chúng Các viết trình bày dễ nhìn Đầu đề in đậm, phóng to, sapo in đậm, đoạn ngắt quãng hợp lý, không dài khiến người đọc mệt mỏi có thời gian nghỉ cần thiết, đồng thời nội dung khác chia tách rõ ràng Ngồi ra, hình ảnh minh họa sử dụng phù hợp, thích ảnh in nghiêng, dễ nhìn Đặc biệt, báo tận dụng tối đa 20 20 tính tương tác báo chí đại Các có địa hòm thư điện tử để nhận trả lời phản hồi độc giả Những hạn chế Hạn chế nội dung: - Nội dung thông tin giáo dục đào tạo phần lớn phản biện, góp ý (đây chức báo chí quan trọng ý nghĩa phát triển giáo dục) nội dung chiếm lớn làm cho độc giả có cảm giác đọc giáo dục có mà xám Trong đó, báo chí thực chức thơng tin giáo dục đào tạo thơng tin góp phần phổ biến, nâng cao kiến thức, động viên, cổ vũ thầy trò dạy tốt, học tốt - Việc phản ánh, phân tích góp ý chun sâu lĩnh vực giáo dục đào tạo đơi có chưa phân tích nhiều góc độ khách quan chủ trương, sách, pháp luật thực tế dẫn đến người đọc khó hiểu dẫn đến hoang mang cho học sinh, sinh viên - Nhiều đề tài chưa hay, chưa hấp dẫn, đề tài nhỏ lẻ, vụn vặt Các chủ đề, đề tài phân phối không đồng - Phản ánh vận động phong trào ngành giáo dục chưa đầy đủ trọng vào việc tìm kiếm việc làm tiêu cực hay vụ việc nhỏ lẻ - Nhiều viết hời hợt, viết nội dung mang tính chủ quan, dựa quan điểm riêng tác giả khiến viết thiếu sức thuyết phục Nhiều viết đặt vấn đề không giải triệt để, kết vội vàng gây hụt hẫng cho độc giả - Ngơn ngữ sử dụng cách rút “tít” chưa mang tính giáo dục, dễ làm cho người đọc hiểu theo nhiều nghĩa - Hạn chế tính thời tính phản biện báo ngành Hạn chế hình thức: - Tính hấp dẫn trình bày tờ báo hạn chế - Bố trí xếp thơng tin chưa hợp lý - Hình thức, phương thức thông tin giáo dục đào tạo báo in khơ cứng, dập khn, cải tiến - Các đề tài, chủ đề, vấn đề phản biện báo in chưa thông tin chuyên sâu, đa chiều - Thơng tin GDĐT nhiều “hạt sạn” việc sử dụng ảnh ảnh chất lượng, ảnh chụp chưa đẹp Nguyên nhân ảnh hưởng đến thông tin giáo dục đào tạo báo in Nguyên nhân thành công - Chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước ta GDĐT 21 21 - Báo chí có vai trò, sứ mệnh quan trọng hoạt thông tin giáo dục đào tạo - Báo chí quan tâm, đạo đặc biệt ngành, cấp đặc biệt Bộ Giáo dục Đào tạo trình khai thác chuyển tải thơng tin Bộ tạo chế cung cấp thông tin kịp thời cho báo gửi thông tư, thị… quy định GDĐT, tổ chức họp báo để thông báo kiện, vấn đề quan trọng… sở quan trọng để báo thông tin xác đến cơng chúng Ngun nhân hạn chế - Một phận phóng viên yếu phẩm chất trị trình độ chun mơn nghiệp vụ, thiếu cập nhật kiến thức nên chưa đáp u cầu thơng tin GDĐT tình hình - Tác động tiêu cực kinh tế thị trường Những phân tích Chương sở để tác giả luận văn xác định vấn đề cần khắc phục, từ đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin GDĐT báo in Việt Nam Chương NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA, GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY Từ nghiên cứu lý luận khảo sát đánh giá phân tích chương 2, Chương NCS đưa vấn đề đặt thông tin giáo dục đào tạo báo in, bối cảnh phát triển khoa học công nghệ với phát triển mạnh mẽ loại hình báo chí khác cạnh tranh liệt nay, đòi hỏi báo in phải đặt vấn đề thực tế nhìn nhận nghiêm túc để đổi phát triển thời gian tới Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo in thực thông tin giáo dục đào tạo Theo NCS đưa mơ hình thơng tin cho báo in vừa phát huy mạnh báo in trước cạnh tranh mạnh mẽ loại hình báo chí khác, vừa phát huy mạnh việc thông tin lĩnh vực giáo dục đào tạo + Mô hình thơng tin giáo dục đào tạo phải ứng dụng theo cách tổ chức chuyên trang, có chuyên mục, mục mở linh hoạt theo tính thời sự, thực tế quan tâm cơng chúng, xã hội, luân chuyển thông tin giáo dục đào tạo phù hợp, linh hoạt trang thời trang khác Riêng báo chuyên sâu giáo dục, phải thể nội dung, hình thức đặc thù, chuyên sâu khác biệt, độc đáo thơng tin giáo dục đào tạo Tính thời TT GDĐT báo in cần thiết đáp ứng nhu cầu công chúng đại muốn tiếp nhận mới, nhiên tính thời báo in khơng thể cạnh tranh với loại hình khác phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, báo in cần phát huy mạnh 22 22 kết hợp tính thời với phản ánh thơng tin cách sâu sắc để đưa đến cho công chúng “cái nhìn” tồn diện việc, vấn đề mới, nóng + Mơ hình thơng tin giáo dục đào tạo phải tổ chức đội ngũ cán biên tập viên, đặc biệt phóng viên có am hiểu, kiến thức chuyên sâu quản lý hoạt động giáo dục đào tạo Đây điều kiện để nâng cao chất lượng thông tin thực đổi mơ hình đặc thù, độc đáo, khác biệt thông tin giáo dục đào tạo + Nội dung thông tin: đề tài, chủ đề phải đảm bảo quan điểm, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước; nội dung thông tin giáo dục đào tạo phản ánh kiện, vấn đề phải mang tính thời sự, đồng thời nêu vật, tượng, nhân vật chi tiết phải chân thật, khách quan, tính giáo dục cao có ý nghĩa xã hội; nội dung đảm bảo luận điểm, luận khoa học; Nội dung đảm bảo tính nhân văn, giáo dục văn hóa + Hình thức thơng tin: thơng tin giáo dục đào tạo phải thể đặc thù báo in, trình bày đẹp, hấp dẫn, khoa học, đại mang tính giáo dục, phát hành nhanh chóng Các báo cần cần tăng cường lượng cơng chúng cách đăng tải GDĐT lên trang mạng xã hội, liên kết để thông tin với loại hình báo chí khác, báo điện tử hay kênh phát truyền hình quan báo chí Khi đăng tải thơng tin GDĐT trang mạng xã hội hay báo mạng, cần ứng dụng khoa học công nghệ vào việc in ấn để đảm bảo sức hấp dẫn sử dụng nhiều cách thức trình bày báo inforgraphic, video, ảnh … Chuyên trang, chuyên mục phản ánh sâu sắc Nội dung mang tính đặc thù TT GDĐT báo in Hình thức hấp dẫn, liên kết mạng XH loại hình BC Phóng viên am hiểu chun sâu Hình 3.1 Mơ hình thơng tin GDĐT báo in Bên cạnh đó, tác giả đưa khuyến nghị khoa học nhận thức tầm quan trọng thông tin giáo dục đào tạo báo in; chế, sách nguồn lực đảm bảo thông tin giáo dục đào tạo báo in Đồng thời nêu giải pháp nguồn nhân lực, gồm: 23 23 nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán quản lý báo chí quan Đảng, Nhà nước; nâng cao lực, phẩm chất ban biên tập, cán biên tập tòa soạn báo; nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ nhà báo trực tiếp thông tin giáo dục đào tạo Đây nhóm giải pháp nêu sở lý luận thực tiễn, thực đồng báo in nói riêng báo chí nói chung phát huy tốt chức báo chí việc thực thông tin giáo dục đào tạo Theo báo in khẳng định vị thế, mạnh thông tin lĩnh vực giáo dục đào tạo Đảng, Nhà nước ta coi quốc sách hàng đầu, lĩnh vực người dân, gia đình quan tâm KẾT LUẬN Thông tin giáo dục đào tạo báo in góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo đồng thuận việc thực hiệu chủ trương, sách Đảng, Nhà nước giáo dục, đặc biệt thực đổi toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hiệu có hạn chế việc thông tin giáo dục hai phía Báo chí ngành Giáo dục Việc khảo sát, phân tích cách khoa học thực trạng để mặt tích cực hạn chế, hội, thách thức cho báo in thực tốt thông tin giáo dục đào tạo Từ thực tiễn nghiên cứu, khảo sát phân tích, cơng tình đạt kết sau: Luận án hệ thống hóa số vấn đề lý luận thông tin giáo dục đào tạo, báo chí nói chung, báo in nói riêng như: Các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu; đặc điểm vai trò thơng tin giáo dục đào tạo báo in; sở trị, pháp lý u cầu cần có thông tin giáo dục đào tạo báo in Khung lý thuyết cộng với sở thực tiễn làm tảng cho việc nghiên cứu, đánh giá vấn đề liên quan đến công tác thực mảng đề tài thông tin giáo dục đào tạo báo chí Thơng qua phương pháp điều tra xã hội học, luận án tiến hành khảo sát, tìm hiểu thơng tin giáo dục đào tạo báo in để đánh giá chất lượng thơng tin vị trí báo in hệ thống truyền thơng đại chúng Tác giả tìm hiểu công chúng thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Từ kết thu thông qua bảng hỏi vấn sâu, luận án thông số ban đầu chất lượng nhu cầu TT GDĐT từ công chúng; Báo trở thành diễn đàn người dân, nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý tồn xã hội sách hoạt động đổi giáo dục Thông qua tác phẩm báo chí biến thành sức mạnh mềm buộc quan công quyền phải vào Qua phân tích nội dung hình thức thông tin giáo dục đào tạo báo in cho thấy, thông tin GDĐT báo in ngày tăng quy mô, số lượng chất lượng, phong phú thể loại, nội dung đổi phương thức thể Đặc biệt việc báo chí phản 24 24 ánh gắn với đặc thù lĩnh vực khoa học giáo dục với tham gia nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà giáo Điều chứng tỏ với công đổi đất nước, giáo dục đào tạo Đảng, Nhà nước ta coi quốc sách hàng đầu có đổi liệt nhiều năm qua Việc triển khai đổi lĩnh vực liên quan đến người, gia đình thực khơng ngành giáo dục mà hệ thống, toàn xã hội Vì vậy, định hướng đắn chủ trương đổi giáo dục, góp ý, phản biện hạn chế quản lý, cách dạy, cách học… quan trọng quan báo chí, có báo in Do đó, nâng cao chất lượng thông tin giáo dục đào tạo báo in cần thiết Khảo sát phân tích báo in cho thấy, thơng tin giáo dục đào tạo báo in sâu rộng, đa dạng, vấn đề đặt bám sát chủ trương Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, sát với bối cảnh thực tế hoạt động giáo dục, ghi nhận thành tích hạn chế, bất cập giáo dục báo in đề cập, tạo diễn đàn với đóng góp tích cực, xây dựng dư luận Tuy nhiên, tránh khỏi hạn chế, bất cập định mỗi báo 4.Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát, phân tích, đánh giá thực tế báo in thấy hạn chế nội dung như: tổng thể nội dung thiên lệch nhiều phản biện, góp ý; Việc phản ánh, phân tích góp ý chuyên sâu lĩnh vực giáo dục đào tạo đơi có chưa phân tích nhiều góc độ khách quan chủ trương, sách, pháp luật thực tế dẫn đến người đọc khó hiểu dẫn đến hoang mang cho học sinh, sinh viên… Về hình thức hạn chế tính hấp dẫn trình bày tờ báo Thực tế báo in làm tốt chức giám sát phản biện xã hội giáo dục đào tạo, nhiên có nhiều rào cản định, có rào cản việc chưa có hệ thống pháp luật đủ mạnh để báo in nói riêng báo chí nói chung thực chức giám sát phản biện hoạt động giáo dục đào tạo cách hiệu Luận án nêu ba vấn đề đặt đề xuất hai nhóm giải pháp chung cụ thể nhằm nâng cao hiệu thông tin giáo dục đào tạo báo in Việt Nam Trong cách thức thực cho nhóm giải pháp cụ thể bao gồm: Ứng dụng mơ hình thơng tin; Đổi nội dung thơng tin; Đổi hình thức thông tin Đối với khuyến nghị khoa học, tác giả tập trung vào nhóm nội dung là: Nhận thức tầm quan trọng TT GDĐT báo in; Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ nhà báo trực tiếp thơng tin GDĐT; Cơ chế, sách nguồn lực đảm bảo thông tin GDĐT báo in Kiến nghị nghiên cứu Thông tin giáo dục đào tạo báo chí nói chung, báo in nói riêng vấn đề nghiên cứu chun lĩnh vực, cơng trình nghiên cứu chun sâu trước mẻ Việt Nam, lĩnh vực quan trọng rộng lớn nên nhiều vấn đề chưa có kết luận cuối Do đó, cơng trình nghiên cứu Thơng tin giáo dục đào tạo báo in Việt 25 25 Nam (Khảo sát báo Nhân dân, “Tuổi trẻ”, Thanh niên Giáo dục Thời đại) đạt kết bước đầu, nhiều vấn đề đặt phải tiếp tục nghiên cứu cơng trình khác ngày hồn thiện Tác giả mong muốn việc tìm hiểu thơng tin GDĐT thực thường xun hơn, thơng qua cơng trình nghiên cứu khoa học cấp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, với hướng nghiên cứu là: + Tìm hiểu thơng tin GDĐT loại hình báo chí, báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng… + Tìm hiểu nhu cầu điều kiện tiếp nhận thông tin công chúng lĩnh vực GDĐT tỉnh, thành phố phạm vi nước, sở tiến tới tìm giải pháp thực hố điều kiện nhằm thoả mãn nhu cầu thông tin GDĐT cơng chúng + Nghiên cứu mơ hình TT GDĐT nước giới Từ so sánh với mơ hình nước ta rút học kinh nghiệm q giá Vẫn có vấn đề khác quan trọng cần tiếp tục triển khai nghiên cứu tiếp Chúng hy vọng kết luận án đặt sở cần thiết cho nghiên cứu tiếp sau Trong trình thực luận án, tác giả có thuận lợi cụ thể như: Đã có số cơng trình sách, luận văn, số cơng trình nghiên cứu khoa học tìm hiểu lĩnh vực GDĐT TT GDĐT; tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo, nhà khoa học Học viện Báo chí, nhà báo quan báo chí nói chung quan báo chí khảo sát nói riêng, đặc biệt cộng tác nhiệt tình nhà báo, đồng nghiệp trình viết luận án; Hai giáo viên hướng dẫn luận án hoạt động lĩnh vực báo chí truyền thơng có chun mơn cao, có bảo tận tình giúp tác giả hiểu vấn đề nghiên cứu hoàn thiện luận án cách tốt Tuy nhiên, tác giả gặp số khó khăn định chưa nhiều cơng trình khoa học lớn nghiên cứu thông tin GDĐT báo in, đặc biệt nghiên cứu mơ hình thơng tin GDĐT tiêu chí đánh giá chất lượng TT GDĐT báo in Thông tin GDĐT báo chưa đề cao, nhiều lúc báo tập trung thời lượng cho thơng tin nóng mang tính câu khách Bản thân chưa có kinh nghiệm, lần đứng trước cơng trình khoa học lớn nên chắn nhiều sai sót NCS mong tiếp tục nhận ý kiến bảo, góp ý thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý để chỉnh sửa hoàn thiện Luận án Tác giả trân trọng cảm ơn nhà khoa học, thầy giáo tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt trình tác giả thực Luận án Xin trân trọng cảm ơn! ... tin đa phương tiện - Đặc điểm thông tin giáo dục đào tạo báo in: Thông tin giáo dục đào tạo báo in có tính thời sự; Thơng tin giáo dục đào tạo báo in có tính cơng khai; Thông 17 17 tin giáo dục. .. tin giáo dục đào tạo báo in có tính mục đích; Thơng tin giáo dục đào tạo báo in có tính định kỳ; Thông tin giáo dục đào tạo báo in phong phú, đa dạng; Thông tin giáo dục đào tạo báo in dễ nhớ,... cứu thông tin giáo dục đào tạo báo in 3.2 Phạm vi khảo sát 4 Luận án khảo sát thông tin giáo dục đào tạo báo: Nhân Dân, Giáo dục Thời đại, Tuổi trẻ” Thanh niên Tác giả lựa chọn báo khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở việt nam (khảo sát trên báo nhân dân, tuổi trẻ, thanh niên, giáo dục và thời đại từ 2005 2010) tt , thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở việt nam (khảo sát trên báo nhân dân, tuổi trẻ, thanh niên, giáo dục và thời đại từ 2005 2010) tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn