Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ phổi của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm bằng hỗn hợp bupivacain – fentanyl

172 72 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:18

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B QU C PHÒNG VI N NGHIÊN C U KHOA H C Y D C LÂM SÀNG 108 TR N THÀNH TRUNG NGHIÊN C U HI U QU GI M AU SAU M PH I C A GÂY C NH C T S NG NG C LIÊN T C D IH NG D N SIÊU ÂM B NG H N H P BUPIVACAIN - FENTANYL LU N ÁN TI N S Y H C HÀ N I-N M 2019 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B QU C PHÒNG VI N NGHIÊN C U KHOA H C Y D C LÂM SÀNG 108 TR N THÀNH TRUNG TR N THÀNH TRUNG TI U LU N T NG QUAN Thu c tài: NGHIÊN C U HI U QU AU GI SAU C A GÂY NGHIÊN C UGIHI MU QU MM AUPH SAUIPH U THU T PH I NG PHÁP CT NH C BNH CPHT S NG NG NG GÂY C LIÊN CC D T SI HNG NG NGCDLIÊN N T BC V - FENTANYL SIÊU ÂM NGI H H NNHH PPBUPIVACAIN BUPIVACAIN - FENTANYL Chuyên ngành: Gây mê h i s c Chuyên ng nh: GÂY MÊ H I S C Mã s : 62.72.01.22 M s : 62.72.01.22 Ng ih LU N ÁN TI N S Y H C ng d n khoa h c: PGS.TS TR NH V N TS NG NG NG V N KHOA IH NG D N KHOA H C: PGS.TS TR NH V N TS NG V N KHOA HÀ N I-2017 DANH M C CÁC CH VI T T T HÀ N I-N M 2019 NG L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây l công trình nghiên c u c a riêng tơi Các s li u, k t qu nêu lu n án trung th c v ch a t ng c cơng b b t k cơng trình khác Tác gi Tr n Thành Trung L IC M N Sau th i gian h c t p nghiên c u hồn thành lu n án này, tơi xin bày t s bi t n sâu s c t i: - PGS.TS Tr nh V n Ngh Vi t ng ng, Phó Tr ng khoa GMHS B nh vi n H u c, Phó Ch nhi m B môn GMHS tr i Th y h ng d n khoa h c ng t n tình ch d n, i h c Y Hà N i, ng viên, giúp t o m i i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n tài hoàn thành lu n án c a - TS Th y h v ng V n Khoa, Giám ng d n khoa h c c B nh vi n 74 Trung ng l ng i d nh r t nhi u công s c ch d n t n tình, giúp ng viên tơi su t trình h c t p, th c hi n tài hoàn thành lu n án - PGS.TS Lê Th Vi t Hoa, Ch nhi m khoa H i s c tích c c B nh vi n Trung YD ng Quân i 108, Ch nhi m B môn GMHS, vi n nghiên c u c lâm sàng 108, m t ng ng viên giúp i Th y m u m c quan tâm, h ng d n, tơi hồn thành b n lu n án - PGS.TS Nguy n Minh Lý, Ch nhi m khoa GMHS B nh vi n Trung ng Quân i 108, Phó Ch nhi m B mơn GMHS vi n nghiên c u Y D lâm sàng 108, ng i Th y t n tình ch b o, giúp c tơi q trình th c hi n hồn thành lu n án - Xin trân tr ng c m n Th y, Cô B môn GMHS vi n nghiên c u Y D c lâm sàng 108 t n tình ch d n cho tơi nh ng ý ki n q báu giúp tơi hồn thành lu n án - Xin trân tr ng c m n Th y, Cô H i óng góp ý ki n quý báu ng ch m lu n án tơi hồn thi n lu n án Xin trân tr ng c m n t i: - Ban Giám c, Phòng o t o sau i h c Vi n nghiên c u Y D c lâm sàng 108 giúp tơi q trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n án - T p th cán b nhân viên khoa Gây mê H i s c, khoa Ngo i khoa, phòng liên quan c a B nh vi n 74 Trung thu n l i giúp ng t o m i i u ki n trình nghiên c u th c hi n lu n án - Cu i cùng, xin trân tr ng bi t n gia ình, v , b n bè ln ng viên khích l , t o m i i u ki n thu n l i giúp cu c s ng c ng nh h c t p nghiên c u khoa h c Hà N i, ng y tháng n m 2019 Tr n Thành Trung M CL C Trang L I CAM OAN L IC M N M CL C DANH M C CH VI T T T TRONG LU N ÁN DANH M C CÁC B NG DANH M C CÁC BI U DANH M C CÁC HÌNH, TV N NH CH NG T NG QUAN 1.1 ic ng v ph u thu t ph i 1.1.1 S l c v gi i ph u ng d ng 1.1.2 Các ng m ng c ph u thu t ph i 1.1.3 Các ph ng pháp ph u thu t ph i 1.1.4 S chi ph i c m giác c a khoanh t y 1.2 au sau ph u thu t ph i 1.2.1 nh ngh a au 1.2.2 M c th i gian au sau ph u thu t ph i 1.2.3 C ch b nh sinh c a au sau ph u thu t ph i 1.2.4 nh h ng c a au sau ph u thu t ph i 10 1.2.5 ánh giá m c 1.3 Các ph au sau m 11 ng pháp gi m au sau ph u thu t ph i 13 1.3.1 Gi m au to n thân 13 1.3.2 Gi m au vùng 14 1.3.3 Gi m au b nh nhân t i u n (PCA) 15 1.3.4 Các k thu t không dùng thu c 16 1.4 Ph ng pháp gây c nh c t s ng ng c 17 1.4.1 S l c l ch s 17 1.4.2 Gi i ph u khoang c nh c t s ng ng c 18 1.4.3 Thu c s d ng nghiên c u 20 1.4.4 Các ph 1.4.5 Ch ng pháp tìm v o khoang c nh c t s ng ng c 25 nh, ch ng ch nh c a gây c nh c t s ng ng c 26 1.4.6 Tác d ng không mong mu n c a gây c nh c t s ng ng c 27 1.5 Th m dò ch c n ng hô h p ph u thu t ph i 29 1.5.1 Tình hình th m dò ch c n ng thơng kh ph i 29 1.5.2 Thay i ch c n ng thơng khí sau m ph i 29 1.5.3 nh h ng c a au lên ch c n ng thông kh ph i 29 1.6 Các nghiên c u v gây c nh c t s ng ng c liên t c gi m au sau ph u thu t ph i 31 1.6.1 Vi t Nam 31 1.6.2 Trên th gi i 32 1.6.3 Phân t ch, ánh giá nghiên c u nh ng v n CH NG 2.1 it IT NG VÀ PH t n t i 35 NG PHÁP NGHIÊN C U 38 ng nghiên c u 38 2.1.1 Tiêu chu n l a ch n b nh nhân 38 2.1.2 Tiêu chu n lo i tr 38 2.1.3 Tiêu chu n a kh i nghiên c u 38 2.2 Th i gian v a i m nghiên c u 38 2.3 Ph ng pháp nghiên c u 39 2.3.1 Thi t k nghiên c u 39 2.3.2 C m u chia nhóm nghiên c u 39 2.3.3 Các d ng c , ph 2.3.4 Ph ng ti n thu c s d ng nghiên c u 40 ng pháp ti n hành 43 2.3.5 Các ch s c n ánh giá nghiên c u 49 2.3.6 M t s nh ngh a v tiêu chu n s d ng nghiên c u 52 2.3.7 M t s tai bi n v h ng x trí 56 2.4 Phân tích x lý s li u 57 2.5 V n o c nghiên c u 58 CH NG K T QU NGHIÊN C U 60 3.1 c i m chung 60 3.1.1 c i mc a it ng nghiên c u 60 3.1.2 Các c i m v ph u thu t 64 3.1.3 Các c i m v ph ng pháp gây c nh c t s ng ng c 66 3.2 Hi u qu gi m au c a gây c nh c t s ng ng c liên t c d ih ng d n siêu âm so v i màng c ng 68 3.2.1 Th i gian ch tác d ng gi m au 68 3.2.2 Thu c s d ng ph m vi lan t a thu c 68 3.2.3 M c au sau m 3.2.4 ánh giá m c hai nhóm 71 gi m au hai nhóm 73 3.2.5 T l b nh nhân v l ng morphin s d ng thêm sau m 74 3.2.6 glucose cortisol máu 76 c i m v n ng 3.2.7 an th n, th i gian ng i d y sau m th i gian trung ti n 78 3.2.8 M c 3.3 Thay hài lòng c a b nh nhân v ph ng pháp gi m au 79 i v tu n hồn, hơ h p m t s tác d ng không mong mu n 80 3.3.1 Thay i v tu n hoàn t i th i i m sau m 80 3.3.2 Thay i v hô h p t i th i i m sau m 82 3.3.3 Tác d ng không mong mu n 92 CH NG BÀN LU N 94 4.1 c i m chung 94 4.1.1 Các c i mc a 4.1.2 Các c i m v ph u thu t 97 4.1.3 c i m v ph it ng nghiên c u 94 ng pháp gây c nh c t s ng ng c 99 4.2 Hi u qu gi m au c a gây c nh c t s ng ng c liên t c d ih ng d n siêu âm so v i màng c ng 101 4.2.1 Th i gian ch tác d ng gi m au 101 4.2.2 Thu c s d ng gi m au sau m ph m vi lan t a thu c 102 4.2.3 M c 4.2.4 au sau m hai nhóm 104 c i m v n ng glucose cortisol máu 107 4.2.5 T l b nh nhân v l 4.2.6 ng morphin s d ng thêm sau m 109 an th n, th i gian ng i d y th i gian trung ti n sau m 111 4.2.7 M c hài lòng c a b nh nhân v ph 4.3 Thay ng pháp gi m au 111 i v tu n hồn, hơ h p m t s tác d ng không mong mu n 112 4.3.1 Thay i v tu n hoàn 112 4.3.2 Thay i v hô h p 113 4.3.3 Tác d ng không mong mu n 117 K T LU N 123 KI N NGH 124 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN C U Ã CƠNG B CĨ LIÊN QUAN N LU N ÁN TÀI LI U THAM KH O PH L C I PHI U THÔNG TIN CHO IT NG NGHIÊN C U VÀ CH P THU N THAM GIA NGHIÊN C U PH L C II PHI U NGHIÊN C U PH L C III DANH SÁCH B NH NHÂN NGHIÊN C U DANH M C CH VI T T T TRONG LU N ÁN ACTH Adrenocorticotropic hormon (Hormon kích v th ADH Antidiuretic hormon (Hormon ch ng ni u) ASA American Society of Anesthesoligist (Phân lo i tình tr ng ng th n) lâm sàng theo h i Gây mê h i s c M ) BN: B nh nhân CCSN: C nh c t s ng ng c CNHH Ch c n ng hô h p CO2: Cacbon Dioxit (Khí cacbonic) FEV1 Forced Expiratory Volume in one second (Th t ch th g ng s c giây u tiên) FVC Forced Vital Capacity (Dung t ch s ng th m nh) GH Growth hormon (Hormon sinh tr GMHS Gây mê h i s c IASP: International Association for the Study of Pain (Hi p h i Qu c t nghiên c u v MAC ng) au) Minimum alveolar concentration (N ng ph nang t i thi u) n S b nh nhân NMC: Ngoài màng c ng PCA: Patient Control Analgesia (Gi m au b nh nhân t n) PEF Peak Expiratory Flow (L u l PT: Ph u thu t RLTK: R i lo n thơng khí SA: Siêu âm ng nh) i u 161-172 153 Subramanian B., Shastri N., Aziz L et al (2017), "ASSIST - Patient satisfaction survey in postoperative pain management from Indian subcontinent", J Anaesthesiol Clin Pharmacol, 33(1), pp 40-47 154 Sugiura H., Morikawa T., Kaji M (1999), "Long-term benefits for the quality of life after video-assisted thoracoscopic lobectomy in patients with lung cancer", Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 9, pp 403– 408 155 Sun Y, Gan T, Dubose J et al (2008), "Acupuncture and related techniques for postoperative pain: a systematic review of randomized controlled trials", Br J Anaesth, 101(2), pp 151-160 156 Tahiri Y., Tran D Q., Bouteaud J et al (2011), "General anaesthesia versus thoracic paravertebral block for breast surgery: a meta-analysis", J Plast Reconstr Aesthet Surg, 64(10), pp 1261-9 157 Tighe S (2013), "The safety of paravertebral nerve block", Anaesthesia, 68(7), pp 783 158 Tighe S., Greene M D., Rajadurai N (2010), "Paravertebral block", Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 10(5), pp 133-137 159 Thavaneswaran P., Maddern G J., Cooter R et al (2010), "Paravertebral blocks for anaesthesia and analgesia: a systematic review", Anesthesia and Analgesia, 110(6), pp 1740-1744 160 Thomas P W., Sanders D J., Berrisford R G (1999), "Pulmonary haemorrhage after percutaneous paravertebral block", Br J Anaesth, 83(4), pp 668-669 161 Varughese S A., Bharti S J., Kumar V (2017), "Intrapleural migration of paravertebral catheter in spite of ultrasound guidance", Lung India, 34(3), pp 295-296 162 Vogt A (2013), "Paravertebral block A new standard for perioperative analgesia", Trends in Anaesthesia and Critical Care, 3(6), pp 331-335 163 Watson D S., Panian S., Kendall V et al (1999), "Pain control after thoracotomy: bupivacaine versus lidocaine in continuous extrapleural intercostal nerve blockade", Ann Thorac Surg, 67(3), pp 625-628 164 Wedad M., Zaki M K., Haleem M (2004), "The effect of addition of wound infiltration with local anaesthetics to interpleural block on postthoracotomy pain, pulmonary function and stress response in comparison to thoracic epidural and paravertebral block", Egypt J Anaesth, 20, pp 67–72 165 Wilkinson J N., Pennefather S H., McCahon R A (2011), "Techniques in thoracic anaesthesia", Thoracic Anaesthesia Oxford: Oxford University Press, pp 704-706 166 Yamauchi Y., Isaka M., Ando K et al (2017), "Continuous paravertebral block using a thoracoscopic catheter-insertion technique for postoperative pain after thoracotomy: a retrospective case-control study", J Cardiothorac Surg, 12(5), pp 1-6 167 Yeung J H., Gates S., Naidu B V et al (2016), "Paravertebral block versus thoracic epidural for patients undergoing thoracotomy", Cochrane Database Syst Rev, 2, pp 1-78 168 Zorob A A F., Nassar M A., El-Said T (2001), "Paravertebral and epidural blocks for post thoracotomy pain", The Egyptian Journal of Hospital Medicine, 3, pp 21-25 PH L C I PHI U THÔNG TIN CHO IT NG NGHIÊN C U VÀ CH P THU N THAM GIA NGHIÊN C U Tên tài lu n án: Nghiên c u hi u qu gi m au sau ph u thu t ph i b ng ph ng pháp gây c nh c t s ng ng c liên t c v i h n h p Bupivacain Fentanyl Nghiên c u sinh : Tr n Thành Trung H ng d n khoa h c: PGS.TS Tr nh V n ng, B nh vi n Vi t c TS ng V n Khoa B nh vi n 74 Trung ng n v t o: Vi n Nghiên c u Khoa h c Y D c Lâm sàng 108 -1 THÔNG TIN V NGHIÊN C U M c ch nghiên c u Ph u thu t l ng ng c lo i ph u thu t gây au nhi u nh t ó vi c qu n lý t t au sau m s góp ph n làm gi m bi n ch ng s m nguy hi m cho ng i b nh Chúng m i ông (bà) tham gia nghiên c u n y nh m m c ch ánh giá hi u qu gi m au c a ph ng pháp gây c nh c t s ng ng c liên t c v i h n h p Bupivacain Fentanyl gi m au sau cu c ph u thu t mà ông (bà) s p c bác s th c hi n T ó, có th a ph ng pháp gi m au sau m t t nh t cho ng i b nh t ng lai nh m mang l i hi u qu i u tr t t h n Tiêu chu n tham gia vào nghiên c u Nghiên c u c ti n hành nh ng b nh nhân c ph u thu t ph i t i B nh vi n 74 Trung ng Nh ng b nh nhân c n ch n vào nghiên c u b nh nhân có ch nh ph u thu t ph i theo ch ng trình, bao g m c t ph i, c t thùy ph i, c t phân thùy ph i ho c bóc v c n màng ph i, có tu i t 16 n 70, ch p thu n tham gia nghiên c u Trong tr ng h p b nh nhân có nh ng i m sau ây s lo i tr kh i nghiên c u: có ti n s d ng v i thu c tê; t ng huy t áp (huyêt áp tâm thu l n h n 180 mmHg ho c/và huy t áp tâm tr ng l n h n 100mmHg), ch a c i u tr n i khoa m t cách h th ng; có b nh lý tim m ch n ng nh suy tim, block nh th t c p II-III, block nhánh trái hồn tồn, có ti n s nh i máu c tim vòng tháng; ang có t c p b nh lý ng hô h p nh hen ph qu n, COPD; nghi n ma túy ho c có nhi m trùng vùng ch c kim gây Quy n l i tham gia c cung c p thông tin y v n i dung nghiên c u, l i ch v ngh a v c a ng i tham gia nghiên c u, nh ng nguy c , tai bi n có th x y trình nghiên c u Vi c tham gia nghiên c u l ho n to n t nguy n, không b ép bu c v có quy n t ý rút kh i nghiên c u b t k th i i m n o m không b phân bi t ix c b o v , ch m sóc su t q trình nghiên c u, khơng ph i tr chi ph trình tham gia nghiên c u Các thông tin b m t, riêng t c a ng i tham gia nghiên c u c m b o, s li u v k t qu nghiên c u ch ph c v cho m c ch khoa h c Trong th i gian tham gia nghiên c u, n u có x y tai bi n nghiên c u i v i ng i tình nguy n tham gia nghiên c u, nhóm nghiên c u s hồn tồn ch u trách nhi m x lý theo quy nh c a B Y t Liên h v i nghiên c u viên N u có b t k v ng m c gì, ơng b có th g i i n tho i liên h v i Nghiên c u viên: BSCKI Tr n Thành Trung S i n tho i: 0988921825 CH P THU N THAM GIA NGHIÊN C U Tên l : Tu i: ….… Gi i: …… Tôi c thông tin ây v c gi i th ch y v nghiên c u Tơi có c h i xem xét, t câu h i v thông tin liên quan n nghiên c u, nguy c có th x y c nghiên c u viên tr l i tr c ti p, th a câu h i hi u rõ nh ng thơng tin nêu Tơi ch p thu n tình nguy n tham gia nghiên c u n y c s hồn tồn t nguy n tơi có th rút kh i nghiên c u mà không b phân bi t i x trình i u tr Ngày … tháng …… n m 201 Ngày … tháng …… n m 201 Ng i tham gia Nghiên c u viên H tên: H tên: M NC: …….… PH L C II M BA: ……… PHI U NGHIÊN C U HÀNH CHÍNH H VÀ TÊN: …………………………… Tu i: ………… Ngh nghi p: …………………………… Nhóm nghiên c u: ……………… Gi i: Nam/n a ch : ………………………………………………………………………… Cân n ng (kg): … Chi u cao (cm): … BMI: ………… ASA: I; II; III Ngày vào vi n: ……………………… Ngày ph u thu t: ………………… TI N S : Nơn: Có [ ] Khơng [ ] Say tàu xe: Có [ ] Khơng [ ] Bu n nơn: Có [ ] Khơng [ ] Lo l ng nhi u: Có [ ] Khơng [ ] Nghi n thu c lá, lào: Có [ ] Khơng [ ] D Có [ ] Khơng [ ] ng: Ti n s n i khoa: …………………… D nguyên: …………………… Ti n s ngo i khoa: ……………… Khác: ……………………… KHÁM LÂM SÀNG TR CM 3.1 Tu n ho n: ……………………………….……………………………… 3.2 Hô h p: …………………………………….………………………… 3.3 C t s ng: ………………………………….…….……………………… 3.4 Các b nh m n t nh kèm theo: …………………………………………… 3.5 M ch ………l/phút T 0: …….oC HA: ….…/….… mmHg CH N OÁN VÀ CÁCH TH C PH U THU T Ch n oán: Vào vi n: ……………………………………………………… Ph u thu t: ……………….…………………………………… Cách th c ph u thu t: …………… ……………………………………… ng m : Sau- bên [_] Bên [_] Tr c bên [_] Chi u dài v t m (cm): …… S ng d n l u (chi c): ………… T/gian ph u thu t (phút): …………… T/gian trung ti n (gi ): …………… T/gian gây mê (phút): ……… …… T/gian rút NKQ (phút): …………… T/gian thơng khí ph i (phút): …… T/gian rút d n l u (ng y): ………… T/gian ng i d y (gi ): ……………… T/gian xu t vi n sau m (ng y): … THU C S D NG TRONG M Midazolam (mg): ………………… Isofluran (ml): ……………………… Propofol (mg): …………………… Atropin (mg): ……………………… Rocuronium (mg): ………………… Ephedrin (mg): ………………… Fentanyl (mcg): …………………… L GÂY CCSN D IH ng d ch truy n: (ml): ………… NG D N SIÊU ÂM (NHÓM CCSN) Ngày th c hi n gi m au: K/c da m m ngang (SA, cm): … V trí ch c: T3-4 [_] T4-5 [_] K/c da m m ngang (TT, cm): …… T5-6 [_] T6-7 [_] K/c da - khoang CCSN (SA, cm): … Ph i [_] K/c da - khoang CCSN (TT,cm): … Bên GT/PT: Trái [_] T th : Ng i [_] dài catheter Da- Khoang (cm): N m nghiêng [_] dài catheter khoang (cm): S l n ch c (l n): …………… … Test lidocai1% Có [ ] Khơng [ ] S l n lu n catheter (l n):……… Hút có khí Có [ ] Khơng [ ] Th i gian Hút có DNT Có [ ] Khơng [ ] Hút có máu Có [ ] Không [ ] t catheter (phút): ……… Ngày rút catheter: GÂY NGOÀI MÀNG C NG (NHÓM NMC) Ngày th c hi n gi m au: K/c t da V trí ch c: T3-4 [_] T4-5 [_] dài catheter Da- Khoang (cm): T5-6 [_] T6-7 [_] dài catheter khoang (cm): Ph i [_] C/giác MSC Bên GT/PT: Trái [_] T th : n khoang NMC (cm): … Rõ [ ] Không [ ] Ng i [_] Test lidocai1% Có [ ] Khơng [ ] N m nghiêng [_] Hút có khí Có [ ] Khơng [ ] S l n ch c (l n): ……………… … Hút có DNT Có [ ] Khơng [ ] S l n lu n catheter (l n):………… Hút có máu Có [ ] Không [ ] Th i gian t catheter (phút): ……… Ngày rút catheter: THÔNG S MÁY PCA Li u bolus (mg): T ng s l n yêu c u (l n):………… Li u truy n trì (ml/h): S l n y/c không áp ng (l n):…… Th i gian khóa (phút): T ng li u morphin (mg): …… …… THU C GI M AU Th i gian y/c gi m au (phút): …… Th tích tiêm li u T c Th i gian ch tác d ng: (phút): ….… u (ml): ………………………………………………… truy n (ml/h): Ng y 1: … Ng y 2: … Ng y 3: … T ng li u Bupivacain (mg): Ng y 1: … Ng y 2: … Ng y 3: … T ng li u Fentanyl (µg): Ng y 1: … Ng y 2: … Ngày 3: … 10 TÁC D NG PH (1 = có; = khơng) Nơn [_] Ch c vào m ch máu [_] Bu n nôn [_] T t huy t áp [_] Bí ti u [_] màng c ng [_] Ng a [_] t y s ng toàn b [_] [_] Ng c thu c [_] [_] Nhi m trùng v trí ch c [_] [_] G p, t c catheter [_] Ch c vào khoang màng ph i [_] Bromage ( [_] Tràn khí màng ph i [_] Khác: …………………………………… c ch hô h p Run au t i v trí gây ) 11 ÁNH GIÁ GI M AU a M c hài lòng c a b nh nhân sau m R t hài lòng: [_] Ch p nh n Hài lòng: [_] Khơng hài lòng: c: [_] [_] b M c gi m au T t: [_] Khá: [_] Trung bình: [_] Kém: [_] 12 KHÍ MÁU, GLUCOSE VÀ CORTISOL Th i i m Ch s Tr c m Tiêm gi gi gi thu c ngày pH PaCO2(mmHg) PaO2 (mmHg) T l P/F HCO3 - (mmol/l) BE (mmol/l) Glucosse (mmol/l) Cortisol (µg/dl) 13 CH C N NG HƠ H P Th i i m Ch s Lo i RLTK FVC (L) T l FVC sv LT (%) FEV1 (L) T l FEV1 sv LT (%) FEV1/FVC (%) T l FEV1/FVC sv LT (%) PEF (L/s) T l PEF sv LT (%) Tr m c Ngày Ngày Ngày Sau m Sau m Sau m Tr c mê / Sau KM 10p / Sau TKMP 10p / V TKHP 10p / Sau rút NKQ / H0 / H 1/4 / H1/2 / H1 / H2 / H4 / H6 / H12 / H24 / H48 / H72 / NGHIÊN C U SINH ngh G.s c VAS VAS Phong b An th n HA (mmHg) T/s tim (l/ph) Th i i m SpO2 (%) Ch s T/s th (l/ph) 14 THEO DÕI TRONG VÀ SAU M PH L C III DANH SÁCH B NH NHÂN NGHIÊN C U H tên STT Gi i Ngày vào 50 N 12/08/2013 CCSN 04533/13 Nhóm S BA NGƠ TH V TR N QUY T T 32 Nam 10/09/2013 NMC NGUY N DUY P 55 Nam 26/09/2013 CCSN 05469/13 T V ND 65 Nam 16/10/2013 NMC TR NG V N T 68 Nam 28/10/2013 CCSN 06189/13 NGUY N V N T 66 Nam 25/11/2013 CCSN 06780/13 LÊ PHÚC C 68 Nam 04/11/2013 NMC 06335/13 HOÀNG V N N 42 Nam 25/11/2013 NMC 06748/13 V NY 23 Nam 10/12/2013 CCSN 07104/13 10 NG V N B 63 Nam 19/12/2013 NMC 62 Nam 10/01/2014 CCSN 00245/14 60 N 11/02/2014 CCSN 00786/14 29 Nam 26/02/2014 NMC 11 NGUY N DUY TH L 12 13 NG M Tu i OÀN NH T T 05114/13 05945/13 07273/13 01124/14 14 V XUÂN H 34 Nam 25/02/2014 CCSN 01083/14 15 PH M CÔNG C 72 Nam 23/01/2014 NMC 00490/14 16 PH M TH S 50 N 13/03/2014 NMC 01466/14 17 D 51 N 17/03/2014 CCSN 01528/14 18 NGUY N V N C 20 Nam 26/03/2014 NMC NG TH V 01769/14 19 NGUY N NH 20 K 67 Nam 28/03/2014 CCSN 01857/14 NGÔ V N L 27 Nam 01/05/2014 CCSN 02799/14 21 HÀ V N T 24 Nam 24/02/2014 CCSN 01065/14 22 NGUY N DUY M 49 Nam 08/07/2014 CCSN 04411/14 23 INH XUÂN S 29 Nam 21/01/2014 NMC 00463/14 24 INH CHÂU T 49 Nam 25/06/2014 NMC 04134/14 54 Nam 31/08/2014 NMC 05554/14 06141/14 25 T V NT 26 INH V N L 42 Nam 29/09/2014 NMC 27 TR NH V N P 21 Nam 28/04/2014 CCSN 02720/14 28 H V NC 38 Nam 07/10/2014 CCSN 06287/14 29 L NG V N P 52 Nam 14/11/2014 NMC 07085/14 30 NGUY N XUÂN B 43 Nam 05/09/2014 NMC 05660/14 31 L NG XUÂN 68 Nam 19/11/2014 CCSN 07168/14 32 TR N H NH L 16 N 20/11/2014 NMC 07187/14 33 NGUY N V N T 30 Nam 10/02/2015 NMC 00726/15 34 NGUY N TH L 59 N 20/03/2015 CCSN 01434/15 35 PH M MINH 56 Nam 22/04/2015 CCSN 02242/15 36 THANH T 19 Nam 14/10/2014 CCSN 06427/14 41 Nam 18/05/2015 NMC 02858/15 37 D NG V N H 38 TR NH V N K 54 Nam 09/03/2015 NMC 01165/15 39 TR N S N H 58 Nam 20/11/2014 NMC 07186/14 40 NGUY N V N H 68 Nam 18/05/2015 NMC 41 NGUY N H NG L 51 Nam 23/05/2015 CCSN 02986/15 42 TRI U TH N 55 N 02/07/2015 NMC 43 LÊ BÁ B 69 Nam 04/06/2015 CCSN 03258/15 44 SÙNG A P 38 Nam 22/06/2015 NMC 45 NGUY N V N T 18 Nam 21/05/2015 CCSN 02949/15 46 LÊ V N L 55 Nam 14/07/2015 NMC 04197/15 47 NGUY N V N C 60 Nam 06/08/2015 NMC 04702/15 48 V QUANG T 63 Nam 06/08/2015 CCSN 04703/15 49 TR N V N T 53 Nam 21/06/2015 NMC 03639/15 50 NGUY N QUANG C 51 Nam 07/09/2015 NMC 05388/15 51 HOÀNG TH N 34 N 06/10/2015 NMC 06057/15 52 TR N QUANG N 41 Nam 16/09/2015 NMC 05578/15 53 NGUY N THANH T 71 Nam 29/09/2015 CCSN 05846/15 54 D NG H I N 36 Nam 23/10/2015 NMC 55 HOÀNG TH H 63 N 19/11/2015 CCSN 06004/15 56 NGUY N XUÂN T 57 Nam 30/10/2015 NMC 57 NGUY N DUY T 67 Nam 03/11/2015 CCSN 06732/15 58 THÀO DI U D 39 Nam 11/11/2015 CCSN 06915/15 59 T N CÙ S 25 Nam 08/11/2015 CCSN 06821/15 60 L 38 Nam 24/11/2015 CCSN 07165/15 NG V N C 02865/15 03956/15 03693/15 06444/15 06615/15 61 LÊ V N 28 Nam 30/09/2015 NMC 05882/15 62 NGUY N V N K 42 Nam 24/11/2015 NMC 07149/15 63 LÒ V N H 28 Nam 15/01/2016 NMC 00368/16 64 LÒ V N S 36 Nam 15/01/2016 CCSN 00345/16 52 Nam 23/02/2016 NMC 65 INH V N C 01187/16 66 NGUY N TH Q 32 Nam 19/08/2015 CCSN 05012/15 67 NGUY N M NH H 55 Nam 12/01/2016 CCSN 00259/16 68 NGUY N V N T 37 Nam 26/03/2016 NMC 02175/16 02602/16 69 TH X 63 N 08/04/2016 NMC 70 HÀ TH È 41 N 05/04/2016 CCSN 02471/16 71 PH M H NG Q 32 Nam 25/03/2016 CCSN 02167/16 72 TR NH V N T 54 Nam 17/03/2016 CCSN 01905/16 73 LÒ V N 34 Nam 05/05/2016 NMC 74 LÝ V N G 36 Nam 28/04/2016 CCSN 03149/16 75 LÊ TH M 60 N 09/05/2016 CCSN 03435/16 76 D NG V N L 63 Nam 04/07/2016 CCSN 04763/16 77 NGUY N TR NG Q 34 Nam 13/05/2016 NMC 03580/16 78 LÒ V N P 31 Nam 10/05/2016 NMC 03465/16 03319/16 79 IV NL 62 Nam 30/05/2016 CCSN 03970/16 80 HÀ V N M 38 Nam 13/06/2016 CCSN 04303/16 81 LÊ 22 Nam 15/12/2015 CCSN 07642/15 IM 82 HỒNG ÌNH T 24 Nam 18/12/2015 NMC 07704/15 83 NGUY N V N T 55 Nam 09/06/2016 NMC 04232/16 84 HOÀNG V N H 51 Nam 21/07/2016 CCSN 05184/16 85 PHÙNG V N C 48 Nam 31/07/2016 CCSN 05355/16 86 GIA C 42 Nam 14/07/2016 NMC 05015/16 87 T QUANG L 60 Nam 25/08/2016 NMC 05907/16 88 NGUY N H NG T 77 Nam 23/08/2016 CCSN 05834/16 89 THI U CHÍ K 53 Nam 14/09/2016 NMC 06332/16 90 TÒNG V N Q 30 Nam 23/08/2016 NMC 05831/16 91 NGUY N H U C 30 Nam 02/08/2016 NMC 05410/16 92 NGUY N V N L 57 Nam 24/08/2016 CCSN 05891/16 93 TR N V N T 54 Nam 22/08/2016 NMC 94 PH M V N T 59 Nam 15/09/2016 CCSN 06357/16 95 TR N V N D 37 Nam 10/10/2016 CCSN 06904/16 96 NGUY N V N T 52 Nam 18/11/2016 CCSN 07661/16 97 NGUY N V N L 54 Nam 19/12/2016 CCSN 08250/16 98 HOÀNG V N L 73 Nam 14/11/2016 CCSN 07578/16 99 NGUY N V N T 46 Nam 16/12/2016 NMC 08194/16 100 LÒ V N H 46 Nam 15/12/2016 NMC 08174/16 101 NGÔ V N 49 Nam 26/12/2016 CCSN 08382/16 102 NGUY N V N M 51 Nam 10/03/2017 NMC 05825/16 01350/17 B NH VI N 74 TRUNG NG XÁC NH N: Nghiên c u sinh Tr n Thành Trung nghiên c u v n i dung: “Nghiên c u hi u qu gi m au sau m ph i c a gây c nh c t s ng ng c liên t c d ih ng d n siêu âm b ng h n h p bupivacain - fentanyl” 102 b nh nhân danh sách t i B nh vi n 74 Trung B nh vi n quan b nh án ng ý cho nghiên c u sinh ng c s d ng s li u có liên cơng b cơng trình lu n án V nh Phúc, ngày 12 tháng 02 n m 2019 KT GIÁM PHÓ GIÁM C C TS V Quang Di n ... PHÁP TÊ CT NH C BNH CPHT S NG NG NG GÂY C LIÊN CC D T SI HNG NG NGCDLIÊN N T BC V - FENTANYL SIÊU ÂM NGI H H NNHH PPBUPIVACAIN BUPIVACAIN - FENTANYL Chuyên ngành: Gây mê h i s c Chuyên ng nh: GÂY... nhiên, nghiên c u ch a ng nh t v ph ng pháp nghiên a d ng c a k t qu nghiên c u ang gây nhi u tranh lu n c u s [52],[120] Vi t Nam, nghiên c u gây tê c nh c t s ng ng c t, ch a có nghiên c u gây tê. .. ng c liên t c c ng nh vi c ng d ng siêu âm gây tê c nh c t s ng ng c ti n hành nghiên c u gi m au sau m ph i Chính v y chúng tài nh m m c tiêu: So sánh hi u qu gi m au sau m ph i c a gây tê c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ phổi của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm bằng hỗn hợp bupivacain – fentanyl, Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ phổi của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm bằng hỗn hợp bupivacain – fentanyl

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn