DE CUONG ON TAP TIN HOC 11 HKII

10 197 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:41

THPT – Nguyễn Huệ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ TỔ TOÁN- TIN Ơn tập tin học 11- kì ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 11 HỌC KÌ II I LÝ THUYẾT: Kiểu xâu: - Cách khai báo biến xâu - Các hàm thủ tục chuẩn kiểu xâu Kiểu liệu tệp: - Phân loại tệp - Khai báo kiểu tệp - Thao tác với tệp (Đọc ghi liệu tệp) - Hàm eof eoln - Ví dụ làm việc với tệp (Bài 15 & 16 – SGK) Chương trình - Phân loại & cấu trúc chương trình - Cấu trúc chương trình dạng hàm thủ tục - Tham số hình thức, tham số thực - Biến toàn cục, biến cục - Tham biến, tham trị - Ví dụ cách viết sử dụng chưng trình (Bài 18 – SGK) II BÀI TẬP: TRẮC NGHIỆM: Câu Cho chương trình sau: (Tính thành câu) Var m,n,T : integer; Procedure TD (Var C: integer; x: byte); Var i: Byte; Begin i:=3; Writeln(C, ‘ ’,x); x:=x+i; C:=C+i; S:=x+C; Writeln(C, ‘ ’,x); End; Begin Write(‘nhập m n:’); Readln(m,n); TD(m,n); Writeln(m,’ ‘,n,’ ‘,T); End Hãy cho biết? + Biến toàn cục là: …… + Biến cục là: ……………… + Tham số hình thức - Tham số giá trị: ……… - Tham biến: …………… +Tham số thực sự: ………………… +Khi chạy chương trình, nhập m = 5, n = kết quả: A B C D THPT – Nguyễn Huệ Ôn tập tin học 11- kì Câu 2: Cho chương trình sau: Var f: text; Begin Assign(f,'Khoi11.txt'); Rewrite(f); Write(f, 105*2-134); Close(f); End Sau thực chương trình bên, tập tin 'Khoi11.txt' có nội dung nào? A 105*2-134 B 76 C 105 304 234 D 175 Câu 3: Khẳng định sau đúng? A Cả thủ tục hàm có tham số hình thức B Chỉ có thủ tục có tham số hình thức C Chỉ có hàm có tham số hình thức D Thủ tục hàm phải có tham số hình thức Câu 5: Dữ liệu kiểu tệp A Sẽ bị hết tắt máy B Sẽ bị hết tắt điện đột ngột C.Không bị tắt máy điện D Cả A, B, C sai Câu 6: Để gán tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh A Assign(‘f1,D:\kq.txt’); B Assign(‘kq.txt=f1’); C Assign(kq.txt,’D:\f1’); D Assign(f1,’D:\kq.txt’); Câu 7: Phát biểu sau xác nói hàm EOF(): A Hàm cho giá trị True trỏ tệp vị trí kết thúc dòng B Hàm cho giá trị False trỏ tệp vị trí kết thúc tệp C Hàm cho giá trị False trỏ tệp vị trí kết thúc dòng D Hàm cho giá trị True trỏ tệp vị trí kết thúc tệp Câu 8: Cho đoạn chương trình sau: Var g:text; I:integer; Begin Assign(g, ‘C:\DLA.txt’);Rewrite(g); For i:=1 to 10 If i mod then write(g, i); Close(g); Readln End Sau thực chương trình trên, nội dung tệp ‘DLA.txt’ gồm phần tử nào? A 1; 3; 5;7; B 1; 3; 5; C 2; 4; 6; 8;10 D 4; 6; 8;10 Câu 9: Khẳng định sau đúng? A Cả thủ tục hàm có tham số hình thức B Chỉ có hàm có tham số hình thức C Chỉ có thủ tục có tham số hình thức D Thủ tục hàm phải có tham số hình thức Câu 10: Khẳng định sau đúng? A Lời gọi thủ tục thiết phải có tham số thực lời gọi hàm khơng thiết phải có tham số thực B Lời gọi hàm định phải có tham số thực lời gọi thủ tục khơng thiết phải có tham số thực THPT – Nguyễn Huệ Ôn tập tin học 11- kì C Cả lời gọi hàm lời gọi thủ tục phải có tham số thực D Lời gọi hàm lời gọi thủ tục có tham số thực khơng có tham số thực tuỳ thuộc vào hàm thủ tục Câu 11: Câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng: A Read(,); B Read(, ); C Read(); D Read(); Câu 12: Trong Pascal để khai báo ba biến tệp văn f1, f2, f3 cần sử dụng cách viết sau đây? A Var f1,f2,f3:text; B Var f1 f2 f3:text; C Var f1:f2:f3:text; D Var f1; f2;f3:text; Câu 13: Nói cấu trúc chương trình con, khẳng định sau không đúng? A Phần đầu thiết phải có để khai báo tên chương trình B Phân đầu có khơng có C Phần đầu phần thân thiết phai có, phần khai báo có khơng D Phần khai báo có khơng có tuỳ thuộc vào chương trình cụ thể Câu 14: Tệp f có liệu 15 để đọc giá trị từ tệp f ghi giá trị vào biến x, y, z ta sử dụng câu lệnh: A Read(x, y, z); B Read(f, x, y, z); C Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’); D Read(‘x’, ‘y’, ‘z’); Câu 15: Trong NNLT Pascal, khai báo sau khai báo tệp văn bản? A Var f = record B Var f: byte; C Var f: Text; D Var f: String; Câu 16: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; để ghi giá trị vào tệp f có dạng 15 ta sử dụng thủ tục ghi: A Write(f, a,b,c); B Write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c); C Write(f, a, ‘ ’, bc); D Write(f, a ‘’, b‘’, c); Câu 17: Giả sử thư mục gốc đĩa C có tệp f có nội dung sẵn Khi thực thủ tục Rewrite(f); A Nội dung ghi phía tệp có sẵn B Nội dung tệp f hình C Nội dung tệp cũ nguyên D Nội dung tệp cũ bị xoá để chuẩn bị ghi liệu Câu 18:Tham số khai báo thủ tục hàm gọi gì? A Tham số hình thức B Tham số thực C Biến cục D Biến toàn Câu 19: Để biết trỏ tệp cuối dòng tệp f hay chưa, ta sử dụng hàm: A eof(f) B eof(f, ‘trai.txt’) C foe(f) D eoln(f) Câu 20: Câu lệnh dùng thủ tục ghi có dạng: A Writeln(,(); B Writeln(); C Writeln(, ); D Writeln(); Câu 21: Cách thức truy cập tệp văn là? A truy cập tuần tự; B truy cập ngẫu nhiên; C truy cập trực tiếp; D vừa truy cập vừa truy cập trực tiếp; Câu 22: Trong Pascal để khai báo bên tệp văn ta sử dụng cú pháp? A Var : Text; B Var : String; C Var : Text; D Var : String; Câu 23 Để gắn tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh? A := tên tệp; B assign (, ); C :=< biến tệp>; D assign (,); Câu 24: Trong Pascal mở tệp để đọc liệu ta sử dụng thủ tục? A reset (); B rewrite (); C reset (); D rewrite (); Câu 25: Trong Pascal mở tệp để ghi kết ta sử dụng thủ tục? A reset (); B rewrite (); C reset (); D rewrite (); Câu 26: Vị trí trỏ tệp sau lời gọi thủ tục reset? A nằm đầu tệp; B nằm tệp; THPT – Nguyễn Huệ Ôn tập tin học 11- kì C nằm cuối tệp; D nằm ngẫu nhiên vị trí nào; Câu 27 Cho tệp DULIEU.TXT có dòng liệu: ‘abcdefgh' chương trình sau: Var f : text; S1, S2 : String[5]; Begin Assign(f,'DULIEU.TXT'); Reset(f); Read(f, Sl, S2); Readln End Sau chạy chương trình Sl, S2 có kết A S1= 'abcdefgh'; S2 = "; B S1 = 'abcde'; S2 = 'fgh'; C Sl = "; S2 = 'abcdefgh'; D Cả A, B, C sai Câu 28: Để đọc liệu từ tệp văn ta sử dụng thủ tục? A Read (, ); B Read (, ); C Write (, ); D Write (< tên biến tệp>, ); Câu 29 Để ghi liệu lên tệp văn ta sử dụng thủ tục? A, Read (,< danh sách biến>); B Read (, ); C Write (,); D Write (,); Câu 30: Nếu hàm eof (); cho giá trị true trỏ tệp nằm vị trí? A đầu dòng; B cuối dòng; C đầu tệp; D cuối tệp; Câu 31: Nếu hàm eoln (); cho giá trị true trỏ tệp nằm vị trí? A, đầu dòng; B cuối dòng; C đầu tệp; D cuối tệp; Câu 32 Nói cấu trúc chương trình con, khẳng định sau không đúng? A Phần đầu phần thân thiết phải có, phần khai báo có khơng B Phần khai báo có khơng có tuỳ thuộc vào chương trình cụ thể C Phân đầu có khơng có D Phần đầu thiết phải có để khai báo tên chương trình Câu 33: Khẳng định sau đúng? A Một chương trình thiết phải có tham số hình thức B Một chương trình thiết phải có biến cục C Một chương trình thiết phải có tham số hình thức, khơng thiết phải có biến cục D Một chương trình khơng có tham số hình thức khơng có biến cục Câu 34: Kiểu liệu hàm? A kiểu integer; B kiểu real; C kiểu integer, real, char, boolean; D integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng; Câu 35: Cho chương trình sau Program Cau5; Var a,b,S:Byte; Procedure TD(Var x : Byte; y : Byte) Var i: Byte; Begin i:=5; Writeln(x,' ',y); x:=x+i; y:=y+i; S:=x+y; Writeln(x,' ',y); End; THPT – Nguyễn Huệ Ơn tập tin học 11- kì Begin Write('nhap a b:'); Readln(a,b); TD(a,b); Writeln(a,' ',b,' ',S); Readln; End a) Trong chương trình biến cục bộ: A x y B i C a b D S b) Trong chương trình biến tồn cục: A x y B i C a b D a, b, S c) Trong chương trình tham số thực sự: A x y B i C a b D a, b, S d) Trong chương trình tham số hình thức: A x y B i C a D a, b, S e) Giả sử chạy chương trình ta nhập a=5; b=7 kết in lên hình là: A 10 12 12 22 B 57 10 12 10 22 C 57 57 10 22 D 57 10 12 10 Câu 36: Khẳng định sau đúng? A Biến cục biến dùng chương trình chứa chương trình B Biến cục biến dùng chương trình C Biến cục biến dùng chương trình chứa D Biến tồn sử dụng chương trình khơng sử dụng chương trình Câu 37 Khẳng định sau đúng? A Cả thủ tục hàm có tham số hình thức B Chỉ có thủ tục có tham số hình thức C Chỉ có hàm có tham số hình thức D Thủ tục hàm phải có tham số hình thức Câu 38: Để khai báo hàm Pascal khoá? A Program B Procedure C Function D Var Câu 39: Muốn khai báo x tham số giá trị y, z tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) thủ tục sau khai báo sau sai? A Procedure Thutuc (x: Byte; Var y, z: Byte); B Procedure Thutuc (x: Byte; Var y: Byte; Var z: Byte); C Procedure Thutuc (x: Byte; Var y: Byte; z: Byte); D Procedure Thutuc (var y: Byte; x: Byte; Var z: Byte); Câu 40: Với a, b số thực, để tính tích chọn thủ tục kiểu tham trị Vậy phần tựa đề xây dựng sau đúng? a Procedure Tich (a , b : Real) : Real; b Procedure Tich (Var a , b : Real) : Real; c Procedure Tich (a , b : Real); Procedure Tich (Var a , b : Real); Câu 41: Với x, y số nguyên, để tính tổng chọn hàm kiểu tham trị Vậy phần tựa đề xây dựng sau đúng? THPT – Nguyễn Huệ Ôn tập tin học 11- kì a Function Tong (Var x , y : Integer); b Funtion Tong (Var x , y : Integer): Integer; c Function Tong (x , y : Integer); d Function Tong (x , y : Integer): Integer; Câu 42: Biến cục biến khai báo trong? a Phần khai báo chương trình b Tựa đề chương trình c Tựa đề hàm d Phần khai báo chương trình Câu 43: Biến toàn cục biến khai báo trong? a Phần khai báo chương trình b Tựa đề chương trình c Phần khai báo chương trình d Phần khai báo thủ tục Câu 43: Cách thức truy cập tệp văn là? A truy cập tuần tự; B truy cập ngẫu nhiên; C truy cập trực tiếp; D vừa truy cập vừa truy cập trực tiếp; Câu 44: Trong Pascal để khai báo bên tệp văn ta sử dụng cú pháp? A Var : Tex B Var : String; C Var : Text; D Var : String; Câu 45 Để gắn tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh? A := tên tệp; B assign (, ); C :=< biến tệp>; D assign (,); Câu 46: Trong Pascal mở tệp để đọc liệu ta sử dụng thủ tục? A reset (); B rewrite (); C reset (); D rewrite (); Câu 47: Trong Pascal mở tệp để ghi kết ta sử dụng thủ tục? A reset (); B rewrite (); C reset (); D rewrite (); Câu 48: Vị trí trỏ tệp sau lời gọi thủ tục reset? A nằm đầu tệp; B nằm tệp; C nằm cuối tệp; D nằm ngẫu nhiên vị trí nào; Câu 49: Để đọc liệu từ tệp văn ta sử dụng thủ tục? A Read (, ); B Read (, ); C Write (, ); D Write (< tên biến tệp>, ); Câu50: Phần thân thủ tục hàm kết thúc từ khóa: A AND; B END C BEGIN D END; Câu 51 Để ghi liệu lên tệp văn ta sử dụng thủ tục? A, Read (,< danh sách biến>); B Read (, ); C Write (,); D Write (,); Câu 52: Nếu hàm eof (); cho giá trị true trỏ tệp nằm vị trí? A đầu dòng; B cuối dòng; C đầu tệp; D cuối tệp; Câu 53: Nếu hàm eoln (); cho giá trị true trỏ tệp nằm vị trí? A, đầu dòng; B cuối dòng; C đầu tệp; D cuối tệp; Câu 54 Nói cấu trúc chương trình con, khẳng định sau không đúng? A Phần đầu phần thân thiết phải có, phần khai báo có khơng B Phần khai báo có khơng có tuỳ thuộc vào chương trình cụ thể C Phân đầu có khơng có D Phần đầu thiết phải có để khai báo tên chương trình Câu 55: Khẳng định sau đúng? A Một chương trình thiết phải có tham số hình thức B Một chương trình thiết phải có biến cục C Một chương trình thiết phải có tham số hình thức, khơng thiết phải có biến cục D Một chương trình khơng có tham số hình thức khơng có biến cục Câu 56: Kiểu liệu hàm? A kiểu integer; B kiểu real; THPT – Nguyễn Huệ Ôn tập tin học 11- kì C kiểu integer, real, char, boolean; D integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng; Câu 57: Cho chương trình sau Program Cau5; Var a,b,S:Byte; Procedure TD(Var x : Byte; y : Byte) Var i: Byte; Begin i:=5; Writeln(x,' ',y); x:=x+i; y:=y+i; S:=x+y; Writeln(x,' ',y); End; Begin Write('nhap a b:'); Readln(a,b); TD(a,b); Writeln(a,' ',b,' ',S); Readln; End a) Trong chương trình biến cục bộ: A x y B i C a b D S b) Trong chương trình biến tồn cục: A x y B i C a b D a, b, S c) Trong chương trình tham số thực sự: A x y B i C a b D a, b, S d) Trong chương trình tham số hình thức: A x y B i C a D a, b, S e) Giả sử chạy chương trình ta nhập a=5; b=7 kết in lên hình là: A 10 12 12 22 B 57 10 12 10 22 C 57 57 10 22 D 57 10 12 10 Câu 58: Khẳng định sau đúng? A Biến cục biến dùng chương trình chứa chương trình B Biến cục biến dùng chương trình C Biến cục biến dùng chương trình chứa D Biến tồn sử dụng chương trình khơng sử dụng chương trình Câu 59 Khẳng định sau đúng? A Cả thủ tục hàm có tham số hình thức B Chỉ có thủ tục có tham số hình thức C Chỉ có hàm có tham số hình thức D Thủ tục hàm phải có tham số hình thức Câu 60: Để khai báo hàm Pascal khoá? A Program B Procedure C Function D Var Câu 61: Muốn khai báo x tham số giá trị y, z tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) thủ tục sau khai báo sau sai? THPT – Nguyễn Huệ Ơn tập tin học 11- kì A Procedure Thutuc (x: Byte; Var y, z: Byte); B Procedure Thutuc (x: Byte; Var y: Byte; Var z: Byte); C Procedure Thutuc (x: Byte; Var y: Byte; z: Byte); D Procedure Thutuc (var y: Byte; x: Byte; Var z: Byte); Câu 62: Với a, b số thực, để tính tích chọn thủ tục kiểu tham trị Vậy phần tựa đề xây dựng sau đúng? a Procedure Tich (a , b : Real) : Real; b Procedure Tich (Var a , b : Real) : Real; c Procedure Tich (a , b : Real); d Procedure Tich (Var a , b : Real); Câu 63: Với x, y số nguyên, để tính tổng chọn hàm kiểu tham trị Vậy phần tựa đề xây dựng sau đúng? a Function Tong (Var x , y : Integer); b Funtion Tong (Var x , y : Integer): Integer; c Function Tong (x , y : Integer); d Function Tong (x , y : Integer): Integer; Câu 64: Biến cục biến khai báo trong? a Phần khai báo chương trình b Tựa đề chương trình c Tựa đề hàm d Phần khai báo chương trình Câu 65: Biến toàn cục biến khai báo trong? a Phần khai báo chương trình b Tựa đề chương trình c Phần khai báo chương trình d Phần khai báo thủ tục Câu 66: Dữ liệu kiểu tệp : A lưu trữ nhớ ngoài; B lưu trữ ROM ; C lưu trữ RAM ; D lưu trữ đĩa cứng ; Câu 67: Trong Pascal, mở tệp để đọc liệu ta sử dụng thủ tục? A reset () ; B rewrite () ; C reset () ; D rewrite () ; Câu 68: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh : A f1 := ‘KQ.TXT’; B KQ.TXT := f1 ; C assign (‘KQ.TXT’,f1); D assign (f1, ‘KQ.TXT’); Câu 69: Để ghi kết vào tệp văn ta sử dụng thủ tục : A Read (, ); B Write( , ); C Write( , ); D Read (, ); Câu 70: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, độ dài lớn xâu? A 16 kí tự B 200 kí tự C kí tự D 255 kí tự Câu 71: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, xâu khơng có kí tự gọi là: A Xâu rỗng B Xâu trắng C Xâu không D Khơng phải xâu kí tự Câu 72: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, khai báo sau sai khai báo xâu kí tự? A var S: string[100]; B var S: string[10]; C var S: string; D var S: integer; Câu 73: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, hàm Length(S) cho kết gì? A Số kí tự có xâu S khơng tính dấu cách B Số kí tự xâu khơng tính dấu cách cuối C Số kí tự có xâu S D Cả A, B C sai Câu 74: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, sau chương trình thực xong đoạn chương trình sau, giá trị biến S là? S = ‘Ha Noi mua thu’; Delete (S,1,3); A ‘Ha Noi mua thu’ B ‘Ha Noi mua’ C ‘Ha Noi’ D ‘Noi mua thu’ Câu 75: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, hàm Upcase(ch) cho kết là: A Chữ in hoa tương ứng với ch ; B Xâu ch toàn chữ thường C Biến ch thành chữ thường D Cả A, B C sai THPT – Nguyễn Huệ Ôn tập tin học 11- kì Câu 76: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, chương trình thường gồm có loại? A loại B loại C loại D loại Câu 77: Nói cấu trúc chương trình con, khẳng định sau không đúng? A Phần đầu phần thân thiết phải có, phần khai báo có khơng B Phần khai báo có khơng tùy thuộc vào chương trình cụ thể C Phần đầu thiết phải có để khai báo tên chương trình D Phần đầu có khơng có Câu 78: Để khai báo hàm Pascal khóa A Program B Function C Procedure D Var Câu 79: Muốn khai báo x tham số giá trị, y tham số biến (x, y thuộc kiểu Byte) thủ tục “Cau18” khai báo sau đúng? A Procedure Cau18 (x, y: Byte); B Procedure Cau18 (Var x, y: Byte); C Procedure Cau18 (x: Byte; Var y: Byte); D Procedure Cau18 (Var x: Byte; Var y: Byte); Câu 80: Để phân biệt tham biến tham trị, Pascal sử dụng từ khóa Var để khai báo tham số biến hay sai? A Đúng B Sai 81 Để khai báo kiểu xâu trực tiếp ta sử dụng cú pháp nào? a Var : ; b Var : String[độ dài lớn xâu] ; c Var = ; d Var = String[độ dài lớn xâu]; 82 Trong khai báo sau, khai báo đúng? a Var hoten : string[27]; b Var diachi : string(100); c Var ten = string[30]; d Var ho = string(30); 83 Khai báo khai báo sau sai khai báo xâu kí tự? a Var s_s : String; b Var s1 : str[256]; c Var abc: string[100]; d Var cba: string[1]; 84 Trong phát biểu sau, phát biểu Sai? a Xâu khơng có kí tự gọi xâu rỗng; b Thao tác nhập xuất liệu kiểu xâu nhập xâu hay xuất giá trị biến kiểu liệu chuẩn; c Xâu có chiều dài khơng vượt q 250; d Có thể tham chiếu đến kí tự xâu 85 Trên liệu kiểu xâu có phép toán nào? a Phép toán so sánh phép gán; b Phép so sánh phép nối; c Phép gán phép nối; d Phép gán, phép nối phép so sánh; 86 Trong phát biểu sau, phát biểu sai? a Xâu A lớn xâu B độ dài xâu A lớn độ dài xâu B; b Xâu A lớn xâu B kí tự dầu tiên khác chúng kể tử trái sang xâu A có mãASCII lớn hơn; c Nếu A B xâu có độ dài khác A đoạn đầu B A nhỏ B; d Hai xâu chúng giống ho àn toàn; 87 Xâu ‘ABBA’ lớn xâu: a ‘ABC’; b ‘ABABA’; c ‘ABCBA’; d ‘BABA’; 88 Xâu A = ‘ABBA’ nhỏ xâu: a ‘A’; b ‘B’; c ‘AAA’; 89 Cho A = ‘abc’; B = ‘ABC’; Khi A + B cho k ết nào? a ‘aAbBcC’; b ‘abcABC’; c ‘AaBbCc’; 90 Thủ tục delete(st,p,n) thực hiện: a Xóa n kí tự biến xâu st vị trí p ; b Xóa p kí tự biến xâu st vị trí n; c Xóa kí tự biến xâu st vị trí n đến vị trí n; d Xóa kí tự biến xâu st bắt đầu tử vị trí p đến vị trí p; d ‘ABA’; d ‘ABCcbc’; THPT – Nguyễn Huệ Ơn tập tin học 11- kì 91 Cho xâu s = ‘123456789’, sau thực thủ tục delets(s,3,4) thì: a S = ‘1256789’; b S = ‘12789’; c S = ‘123789’; d S = ‘’; 92 Thủ tục insert(s1,s2,p) thực hiện: a Chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu vị trí p; b Chèn xâu s2 vào xâu s1 bắt đầu vị trí p; c Chèn p kí tự xâu s1 vào đầu xâu s2; d Chèn p kí tự xâu s2 vào đầu xâu s1; 93 Cho sâu s1 = ‘123’; s2 = ‘abc’ sau thực thủ tục Insert(s1,s2,2) thì: a s1 = ‘123’; s2 = ‘a123bc’ b s1 = ‘1abc23’; s2 = ‘abc’ c s1 = ‘123’; s2 = ‘12abc’ d s1 = ‘ab123; s2 = ‘abc’ 94 Cho s = ‘500 ki tu’, hàm Length(s) cho giá trị bằng: a 500; b 9; c ‘5’; d ‘500’; 95 Cho s1 = ‘010’; s2 = ‘1001010’ hàm pos(s1,s2) cho giá trị bằng: a 3; b 4; c 5; d 0; 96 Cho s = ‘123456789’ hàm Copy(s,2,3) cho giá trị bằng: a ‘234’; b 234; c ‘34’; d 34; CHÚC CÁC EM THI TỐT - 10 ... THPT – Nguyễn Huệ Ơn tập tin học 11- kì a Function Tong (Var x , y : Integer); b Funtion Tong (Var x , y : Integer): Integer; c Function Tong (x , y : Integer); d Function Tong (x , y : Integer):... Function Tong (Var x , y : Integer); b Funtion Tong (Var x , y : Integer): Integer; c Function Tong (x , y : Integer); d Function Tong (x , y : Integer): Integer; Câu 64: Biến cục biến khai báo trong?... Huệ Ơn tập tin học 11- kì Câu 2: Cho chương trình sau: Var f: text; Begin Assign(f,'Khoi11.txt'); Rewrite(f); Write(f, 105*2-134); Close(f); End Sau thực chương trình bên, tập tin 'Khoi11.txt' có
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP TIN HOC 11 HKII, DE CUONG ON TAP TIN HOC 11 HKII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn