Nhận biết một số chất vô cơ

1 84 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:40

Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Nhận biết một số chất vô cơ. Tóm tắt lý thuyết hố học 10 NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT I Nhận biết số anion ( ion âm) CHẤT THUỐC DẤU HIỆU PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THỬ THỬ ClDung dịch - Kết tủa trắng Ag+ + X- → AgX ↓ BrAgNO3 - Kết tủa vàng nhạt ( hố đen ngồi ánh sáng phản ứng I - Kết tủa vàng 2AgX → 2Ag + X2) 3PO4 - Kết tủa vàng 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ 2SO4 BaCl2 - Kết tủa trắng Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ SO32Dung dịch - ↑ Phai màu dd KMnO4 SO32- + 2H+ → H2O + SO2↑ HSO3HCl - ↑ Phai màu dd KMnO4 HSO3- + H+ → H2O + SO2↑ CO32H2SO4 lỗng - ↑ Khơng mùi CO32-+ 2H+ → H2O + CO2↑ HCO3- ↑ Không mùi HCO3-+ H+ → H2O + CO2↑ S2- ↑ Mùi trứng thối S2-+ 2H+ → H2S↑ H2SO4 - ↑ Khí khơng màu hoá nâu NO3- + H2SO4 → HNO3 + HSO4NO3và vụn Cu khơng khí 3Cu+8HNO3 → 3Cu(NO3)3 +2NO + 4H2O 2NO + O2 → 2NO2 2SiO3 Axít mạnh - kết tủa keo trắng SiO32- + 2H+ → H2SiO3↓ ( kết tủa) II Nhận biết số chất khí CHẤT THUỐC DẤU HIỆU KHÍ THỬ Cl2 - dd KI + hồ tinh bột - hoá xanh đậm - dd KMnO4 ( tím) - màu tím - dd Br2 ( nâu đỏ ) - dd CuCl2 - ngửi mùi - tàn que diêm - dd KI + hồ tinh bột - màu nâu đỏ - kết tủa đen - múi trứng thối - bùng cháy - hoá xanh đậm H2 - kim loại Ag - đốt, làm lạnh CO2 CO - dd Ca(OH)2 - dd PdCl2 - hoá xám đen - nước Ngưng tụ - dd bị đục - dd bị sẫm màu NH3 - quì ẩm - HCl đặc - khơng khí - H2O, q ẩm - hố xanh - khói trắng - hố nâu - dd tính axit SO2 H2S O2 O3 NO NO2 PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG Cl2 + 2I- → 2Cl- + I2 (I + hồ tinh bột → màu xanh đậm) 5SO2+ 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 SO2 + Br2 + 4H2O → H2SO4 + 2HBr - H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl Màu đen 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2 (I + hồ tinh bột → màu xanh đậm) 2Ag + O3 → Ag2O + O2 2H2 + O2 → 2H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O CO + PdCl2 + H2O → CO2 + Pd + HCl Màu đen NH3 + HCl → NH4Cl 2NO + O2 → NO2↑ ( màu nâu) NO2 + H2O → HNO3 + NO Dương Văn Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận biết một số chất vô cơ, Nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn