Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn

4 138 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:34

Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10: Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tóm tắt thuyết hố học 10 Chương : BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HỐ HỌC I- BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC Nguyên tắc xếp : * Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử * Các nguyên tố số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng * Các nguyên tố số e hóa trị nguyên tử xếp thành cột Cấu tạo bảng tuần hồn: a- Ơ ngun tố: Số thứ tự ô nguyên tố số hiệu nguyên tử nguyên tố b- Chu kỳ: Chu kỳ dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần Số thứ tự chu kỳ trùng với số lớp electron nguyên tử nguyên tố chu kỳ * Chu kỳ nhỏ: gồm chu kỳ 1, 2, * Chu kỳ lớn : gồm chu kỳ 4, 5, 6, c- Nhóm nguyên tố: tập hợp nguyên tố mà nguyên tử cấu hình electron tương tự , tính chất hóa học gần giống xếp thành cột d- Khối nguyên tố: * Khối nguyên tố s : gồm nguyên tố nhóm IA IIA Nguyên tố s nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp s * Khối nguyên tố p: gồm nguyên tố thuộc nhóm từ IIIA đến VIIIA ( trừ He) Nguyên tố p nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp p * Khối nguyên tố d : gồm nguyên tố thuộc nhóm B Nguyên tố d nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp d * Khối nguyên tố f: gồm nguyên tố thuộc họ Lantan họ Actini Nguyên tố f nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp f II-SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ Các nguyên tố nhóm A: nguyên tố s p * Số thứ tự nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp * Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron lớp ngồi ngun tử nguyên tố điện tích hạt nhân tăng dần nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố Các ngun tố nhóm B: nguyên tố d f ( kim loại chuyển tiếp) * Cấu hình electron ngun tử dạng : (n–1)da ns2(a=110) * Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n–1)d chưa bão hòa * Đặt S = a + , ta : - S ≤ S = số thứ tự nhóm - ≤ S ≤ 10 ngun tố nhóm VIII B Sự biến đổi số đại lượng vật lý: a– Sự biến đổi bán kính nguyên tử điện tích hạt nhân tăng : * Trong chu kỳ : bán kính giảm * Trong nhóm A : bán kính tăng b– Sự biến đổi lượng ion hóa thứ nguyên tố nhóm A: Khi điện tích hạt nhân tăng : * Trong chu kỳ lượng ion hóa tăng Dương Văn Phương Tóm tắt thuyết hố học 10 * Trong nhóm, lượng ion hóa giảm Năng lượng ion hóa thứ (I1) nguyên tử lượng tối thiểu cần để tách electron thứ khỏi nguyên tử trạng thái ( tính Kj/mol) Độ âm điện: nguyên tử đại lượng đặc trưng cho khả hút electron nguyên tử tạo thành liên kết hóa học Khi điện tích hạt nhân tăng:  chu kỳ, độ âm điện tăng  nhóm, độ âm điện giảm Sự biến đổi tính kim loại–phi kim: a– Trong chu kỳ, điện tích hạt nhân tăng: * tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần b– nhóm A, điện tích hạt nhân tăng: * tính kim loại tăng, tính phi kim giảm dần Sự biến đổi hóa trị: Trong chu kỳ , điện tích hạt nhân tăng , hóa trị cao với oxi tăng từ đến 7, hóa trị hidro giảm từ đến Hóa trị hidro= số thứ tự nhóm –hóa trị oxi Cơng thức phân tử ứng với nhóm nguyên tố ( R : nguyên tố ) R2On : n số thứ tự nhóm RH8-n : n số thứ tự nhóm Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA Oxit R20 RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 Hiđrua RH4 RH3 RH2 Sự biến đổi tính axit-baz oxit hidroxit tương ứng: a– Trong chu kỳ , điện tích hạt nhân tăng : tính baz giảm , tính axit tăng b– Trong nhóm A, điện tích hạt nhân tăng : tính baz tăng, tính axit giảm * Tổng kết : N.L ion Bán kính Độ âm Tính Tính Tính hóa (I1) n.tử(r) điện kim loại Phi kim bazơ Chu kì (Trái sang phải) VIIA R2O7 RH Tính axit Nhóm A (Trên xuống ) Định luật tuần hồn ngun tố hố học Tính chất nguyên tố đơn chất thành phần tính chất hợp chất tạo nên từ ngun tố biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tư.û Dương Văn Phương Tóm tắt thuyết hố học 10 III QUAN HỆ HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1.Mối quan hệ cấu hình vị trí HTTH Cấ u hình e nguyê n tử - Tổ ng sốe - - Stt nguyê n tố Nguyê ntốs hoặ cp - - Thuộ c nhó mA Nguyê n tốd hoặ cf - - Thuộ c nhó mB Sốe ngoà i cù ng - - Stt củ a nhó m Sốlớ pe - Stt chu kì Ví dụ : Xét ngun tố P ( Z = 15) - Tổ ng sốe Nguyê n tốs hoặ cp Nguyê n tốd hoặ cf Sốe ngoà i cù ng Sốlớ pe - Cấ u hình e nguyê n tử : 16 nê n Stt nguyê n tố:16 : P nê n thuộ c nhó mA : : 6e nê n thuộ c nhó m VIA : lớ p nê n thuộ c chu kì Quan hệ hệ vị trí nguyên tố tính chất nguyên tố Vị trí nguyên tố suy ra:  Thuộc nhóm KL (IA, IIA, IIIA) trừ B H  Hoá trị h/c oxit cao h/c với hiđro  H/C ôxit cao h/c với hiđro  Tính axit, tính bazơ h/c oxit hiđroxit Ví dụ: Cho biết S thứ 16: Suy ra:  S nhóm VI, CK3, PK  Hố trị cao với ơxi 6, với hiđro  CT oxit cao SO3, h/c với hiđro H2S SO3 ôxit axit H2SO4 axit mạnh 3.So sánh tính chất hố học nguyên tố với ng/tố lân cận a.Trong chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân, cụ thể về:  Tính kim loại yếu dần, tính phi kim mạnh dần  Tính bazơ, oxit hiđroxit ú dần, tính axit mạnh dần b Tong nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, cụ thể: Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần Theo chu kỳ : Tính phi kim Si< P< S Theo nhóm A: Tính phi kim As < P< N Lưu ý xác định vị trí nguyên tố nhóm B a Nguyên tố họ d : (n-1)dansb với a = 1 10 ; b =  + Nếu a + b <  a + b số thứ tự nhóm + Nếu a + b > 10  (a + b) – 10 số thự tự nhóm + Nếu �a + b �10  nguyên tố thuộc nhóm VIII B b Nguyên tố họ f : (n-2)fansb với a =  14 ; b =  + Nếu n =  Nguyên tố thuộc họ lantan + Nếu n =  Nguyên tố thuộc họ actini (a + b) – = số thứ tự nguyên tố họ Dương Văn Phương Tóm tắt thuyết hố học 10 Ví dụ : Z = 62 ; n = 6, a = 6, b = 2 + – = , thuộc ô thứ họ lantan PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHƯƠNG II A Phương pháp qui tắc hỗ trợ: - Qui tắc tam xuất - Phương pháp đặt ẩn số giải phương trình - Phương pháp giá trị trung bình A,x mol, MA m x.M A +y.M B M A
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn, Lý thuyết căn bản vô cơ lớp 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn