Lập kế hoạch kinh doanh

1 60 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:26

Cinque TerreLập Kế Hoạch Kinh Doanh Tác giả : Edward BlackwellThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 13839 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Lập kế hoạch kinh doanh là cuốn sách không đơn thuần xây dựng những nguyên tắc căn bản trong việc soạn thảo, cuốn sách được coi là một ý tưởng sáng tạo mới mẻ kết hợp các kiểu mẫu của từng quy mô và loại hình kinh doanh. Với số liệu dẫn chứng cụ thể Edward Blackwell thực sự thuyết phục người đọc, những người tìm kiếm cho mình sự thành công ngay từ bản kế hoạch kinh doanh.Cuốn sách thâu tóm cả một quá trình đem lại sự thịnh vượng cho doanh nghiệp của bạn. Từ việc soạn thảo, dự báo luồng tiền đến mô hình kinh doanh... Nó chỉ dẫn cho riêng bạn và tái đảm bảo cho nhà đầu tư và chính bạn phải là người chỉ ra được mục tiêu cá nhân và khả năng của bạn (cả trí tuệ lẫn vật chất), là thước đo cho sự phù hợp với chiến lược mà bạn sẽ áp dụng để khai thác yếu tố đặc biệt trong sản phẩm của mình. Sự hòa hợp này là chìa khóa thành công và một bản kế hoạch chi tiết, hoàn hảo sẽ giúp bạn đạt được điều mà bạn muốn.Những trích dẫn đặc sắc Những lời nhận xét đặc biệt về sáchKhởi đầu công việc kinh doanh mới cũng giống như hành trình truy tìm kho báu trong rừng rậm nhiệt đới. Nguời chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng cả về vật chất lẫn sự thỏa mãn cá nhân, nhưng đâu đó vẫn có những nguy hiểm rình rập khiến bạn dễ lạc lối. Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Tác giả : Edward Blackwell Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 13839 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Lập kế hoạch kinh doanh sách không đơn thu ần xây d ựng nguyên t ắc c ăn b ản vi ệc so ạn thảo, sách coi ý tưởng sáng tạo mẻ k ết h ợp ki ểu m ẫu c t ừng quy mô lo ại hình kinh doanh Với số liệu dẫn chứng cụ thể Edward Blackwell th ực thuy ết ph ục người đọc, nh ững ng ười tìm kiếm cho thành cơng từ kế hoạch kinh doanh Cuốn sách thâu tóm q trình đem lại th ịnh vượng cho doanh nghi ệp c b ạn T vi ệc so ạn th ảo, dự báo luồng tiền đến mơ hình kinh doanh Nó ch ỉ d ẫn cho riêng b ạn tái đảm b ảo cho nhà đầu t bạn phải người mục tiêu cá nhân khả c bạn (c ả trí tuệ lẫn v ật ch ất), th ước đo cho phù hợp với chiến lược mà bạn áp dụng để khai thác yếu tố đặc bi ệt s ản ph ẩm c S ự hòa hợp chìa khóa thành cơng kế hoạch chi ti ết, hồn h ảo s ẽ giúp b ạn đạt ều mà b ạn muốn Những trích dẫn đặc sắc / Những lời nhận xét đặc biệt sách "Khởi đầu công việc kinh doanh giống hành trình truy tìm kho báu r ừng r ậm nhi ệt đới Nguời chiến thắng nhận phần thưởng vật chất lẫn thỏa mãn cá nhân, v ẫn có nguy hiểm rình rập khiến bạn dễ lạc lối."
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch kinh doanh, Lập kế hoạch kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn