Mẫu quyết định do an TN 57

1 110 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:26

mẫu quyết định đồ án cho sinh viên trường đại học nha trang năm học 2018 2019 khi đi thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực hiện đồ án là 3 tháng. Sau đó sinh viên nộp bàicho giáo viên hướng dẫn. Thành lập hội đồng và phản biện cho luận văn. Kết thúc môn học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Số: /QĐ-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày … tháng …… năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Căn Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT việc ban hành Qui chế đào tạo cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ; Căn Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang việc Quy định chức nhiệm vụ đơn vị; Căn Quyết định số 623/2017/QĐ-ĐHNT ngày 05/09/2017 Trường Đại học Nha Trang việc ban hành Quy định đào tạo đại học cao đẳng quy Trường ĐHNT; Căn Quyết định số 1170/QĐ-ĐHNT ngày 17/11/2017 Trường Đại học Nha Trang việc ban hành Quy định thực tập Trường ĐHNT; Xét đề nghị Trưởng Bộ môn …………………………… , QUYẾT ĐỊNH: Điều Giao cho sinh viên: Nguyễn Văn A MSSV: 57………… Lớp: 57……………… Khóa: 57 Ngành/ Chuyên ngành: …………………… Thực đồ án tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Nội dung thực hiện: 1/………………………………………………………………………………………………………… 2/………………………………………………………………………………………………………… Nơi thực hiện: ……………………………………………………………………………………………… Thời gian thực hiện: từ ngày 04/03/2019 đến ngày 15/06/2019 Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp trước ngày: 17/06/2018 cho Bộ môn: ………………………………… Điều Giảng viên ………………… hướng dẫn sinh viên thực đồ án tốt nghiệp theo Quy chế Bộ Giáo dục & Đào tạo Hướng dẫn thực Quy chế Trường Trưởng Bộ môn ……………………… định kỳ báo cáo cho Viện trưởng việc thực công tác tốt nghiệp sinh viên giảng viên hướng dẫn giao quản lý Sinh viên ……………………… có trách nhiệm chấp hành quy chế Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định Trường nơi thực tập q trình làm cơng tác tốt nghiệp, hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian qui định Điều Sinh viên có tên Điều 1, Giảng viên Trưởng Bộ mơn có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành định TL.HIỆU TRƯỞNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định do an TN 57, Mẫu quyết định do an TN 57

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn