Trí tuệ kinh doanh châu á

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:25

Cinque TerreTrí Tuệ Kinh Doanh Châu Á Tác giả : Dinna Louise C. DayaoThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7228 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách Trí tuệ kinh doanh châu Á sẽ góp phần giúp bạn đọc trả lời câu hỏi đó thông qua việc giới thiệu kinh nghiệm của 32 nhà lãnh đạo kinh doanh tiêu biểu của khu vực. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu rõ khối óc và trái tim của những Giám đốc điều hành (CEOChief Executive Officer) hay những người sáng lập những tập đoàn hùng mạnh của châu Á như Konosuke Matsushita, Người sáng lập Tập đoàn Matsushita; Ryuzaburo Kaku Chủ tịch Canon, Nhật Bản; Stan Shih Người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Acer, Đài Loan; Koji Kobayashi, Chủ tịch danh dự, Công ty NEC Nhật Bản; Chung PoYang, Người sáng lập và Chủ tịch Emeritus DHL International Ltd. Hồng Kông; Cheong Choong Kong của Singapore Airlines... Dù khác biệt về tuổi tác, ngành nghề và văn hoá thì tất cả đều chia sẻ một triết lý kinh doanh đúng đắn vì cộng đồng. Chính những triết lý đó đang truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ lãnh đạo trẻ của châu Á trong thế kỷ 21 này.Các bài viết được chia thành sáu phần theo từng chủ đề riêng và mỗi bài có đi kèm với giới thiệu tóm lược thành tựu kinh doanh của các CEO để độc giả tiện tham khảo.Phần I: Triết lí quản trị trình bày niềm tin và triết ký kinh doanh giúp các CEO thành công trong kinh doanh.Phần II: Thấm nhuần văn hoá công ty, đưa ra những bài học thực tiễn của các CEO biến các giá trị trừu tượng thành môi trường thúc đẩy sáng kiến, khuyến khích mọi người làm việc vì mục tiêu chung.Phần III: Tinh thần doanh nghiệp: Các CEO tìm kiếm những thử thách mới, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì được tinh thần doanh nghiệp khi quy mô của công ty ngày càng mở rộng.Phần IV: Những bài học từ Trung Quốc, giới thiệu cách thức các CEO đối mặt với thử thách khi môi trường kinh doanh ở thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng và thách thức đang thay đổi.Phần V: Các chiến lược marketing và bán hàng trình bày cách thức và các kỹ năng quảng cáo và marketing hiệu quả mà các CEO áp dụng.Phần VI: Quản lí trong các thời điểm khó khăn kể lại những kinh nghiệm đáng giá của các CEO trong quá trình vực dậy các công ty yếu kém và vượt qua những trở ngại.Đây là cuốn sách khám phá trí tuệ những nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu trong khu vực và chúng tôi tin rằng các doanh nhân, các nhà quản lý, các sinh viên ngành quản trị kinh doanh, hay bất cứ ai đang mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ cho bản thân, cho doanh nghiệp và cho cộng đồng đều sẽ tìm thấy ở Trí tuệ kinh doanh châu Á những triết lý kinh doanh, những ý tưởng độc đáo, và những bài học làm hành trang trên con đường của mình. Trí Tuệ Kinh Doanh Châu Á Tác giả : Dinna Louise C Dayao Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7228 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF EPUB MOBI Đọc Online Cuốn sách Trí tuệ kinh doanh châu Á s ẽ góp ph ần giúp b ạn đọc tr l ời câu h ỏi thơng qua vi ệc gi ới thi ệu kinh nghiệm 32 nhà lãnh đạo kinh doanh tiêu biểu c khu v ực Qua cu ốn sách, bạn đọc s ẽ hi ểu rõ kh ối óc trái tim Giám đốc điều hành (CEO-Chief Executive Officer) hay nh ững ng ười sáng l ập nh ững t ập đoàn hùng mạnh châu Á Konosuke Matsushita, Ng ười sáng l ập T ập đoàn Matsushita; Ryuzaburo Kaku - Chủ tịch Canon, Nhật Bản; Stan Shih - Người sáng l ập Ch ủ t ịch T ập đoàn Acer, Đài Loan; Koji Kobayashi, Chủ tịch danh dự, Công ty NEC Nh ật Bản; Chung Po-Yang, Ng ười sáng l ập Ch ủ t ịch Emeritus DHL International Ltd Hồng Kông; Cheong Choong Kong c Singapore Airlines Dù khác bi ệt v ề tu ổi tác, ngành nghề văn hố tất chia s ẻ tri ết lý kinh doanh đắn c ộng đồng Chính nh ững tri ết lý truyền cảm hứng mở đường cho hệ lãnh đạo trẻ châu Á th ế kỷ 21 Các viết chia thành sáu phần theo chủ đề riêng m ỗi có kèm v ới gi ới thi ệu tóm l ược thành tựu kinh doanh CEO để độc giả tiện tham khảo Phần I: Triết lí quản trị trình bày niềm tin triết ký kinh doanh giúp CEO thành công kinh doanh Phần II: Thấm nhuần văn hố cơng ty, đưa học thực tiễn c CEO bi ến giá tr ị tr ừu t ượng thành môi trường thúc đẩy sáng kiến, khuy ến khích m ọi ng ười làm vi ệc m ục tiêu chung Phần III: Tinh thần doanh nghiệp: Các CEO tìm ki ếm th thách mới, đồng th ời v ẫn ti ếp t ục trì tinh thần doanh nghiệp quy mô công ty ngày mở rộng Phần IV: Những học từ Trung Quốc, giới thiệu cách th ức CEO đối m ặt v ới th thách môi tr ường kinh doanh thị trường Trung Quốc đầy tiềm thách thức thay đổi Phần V: Các chiến lược marketing bán hàng trình bày cách th ức k ỹ n ăng qu ảng cáo marketing hiệu mà CEO áp dụng Phần VI: Quản lí thời điểm khó khăn kể lại nh ững kinh nghi ệm đáng giá c CEO trình vực dậy cơng ty yếu vượt qua trở ng ại Đây sách khám phá trí tuệ nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu khu v ực tin doanh nhân, nhà quản lý, sinh viên ngành qu ản tr ị kinh doanh, hay b ất c ứ m ưu c ầu sống hạnh phúc, thịnh vượng tiến cho thân, cho doanh nghi ệp cho c ộng đồng s ẽ tìm thấy Trí tuệ kinh doanh châu Á triết lý kinh doanh, nh ững ý t ưởng độc đáo, nh ững h ọc làm hành trang đường ... công ty yếu vượt qua trở ng ại Đây sách khám phá trí tuệ nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu khu v ực tin doanh nhân, nhà quản lý, sinh viên ngành qu ản tr ị kinh doanh, hay b ất c ứ m ưu c ầu sống... hạnh phúc, thịnh vượng tiến cho thân, cho doanh nghi ệp cho c ộng đồng s ẽ tìm thấy Trí tuệ kinh doanh châu Á triết lý kinh doanh, nh ững ý t ưởng độc đáo, nh ững h ọc làm hành trang đường ...Phần V: Các chiến lược marketing bán hàng trình bày cách th ức k ỹ n ăng qu ảng cáo marketing hiệu mà CEO áp dụng Phần VI: Quản lí thời điểm khó khăn kể lại nh ững kinh nghi ệm đáng giá c CEO
- Xem thêm -

Xem thêm: Trí tuệ kinh doanh châu á, Trí tuệ kinh doanh châu á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn