Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán CO2 với dung dịch kiềm có đáp án.

6 48 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:23

Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán CO2 với dung dịch kiềm có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán CO2 với dung dịch kiềm có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán CO2 với dung dịch kiềm có đáp án. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Phng pháp GIẢI TOÁN VỀ PHẢN ỨNG GIỮA CO2 (HOẶC SO2) VỚI DUNG DỊCH KIỀM Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối khan thu dung dịch X là: A 20,8 gam B 18,9 gam C 23,0 gam D 25,2 gam Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 4,48 lit CO2 (đktc) là: A 200 ml B 100 ml C 150 ml D 250 ml Sục 2,24 lit CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch NaOH 0,2M Số gam muối thu là: A 9,5 gam B 10,8 gam C 12,5 gam D 14,2 gam Hấp thụ hồn tồn 2,688 lit khí CO2 (đktc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,032 B 0,06 C 0,04 D 0,048 Sục V lit CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu 19,7 gam kết tủa Giá trị V là: A 2,24 lit; 4,48 lit B 2,24 lit; 3,36 lit C 3,36 lit; 2,24 lit D 22,4 lit; 3,36 lit Hấp thụ hoàn toàn x lit CO2 (đktc) vào lit dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu gam kết tủa Giá trị x là: A 0,224 lit; 0,672 lit B 0,224 lit; 0,336 lit C 0,24 lit; 0,672 lit D 0,42 lit; 0,762 lit Sục 2,24 lit CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch A chứa NaOH 1M Ca(OH)2 0,01M thu kết tủa khối lượng là: A 1,5 gam B 10 gam C gam D 0,4 gam Cho 2,688 lit CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 0,1M Ca(OH)2 0,01M Tổng khối lượng muối thu là: A 1,26 gam B 0,2 gam C 1,06 gam D 2,004 gam Cho 2,688 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn 2000 ml dung dịch NaOH 0,1M Ca(OH) 0,01M Tổng khối lượng muối thu là: A 12,6 gam B 0,2 gam C 10,6 gam D 13,4 gam 10 Hấp thụ hết 3,36 lit (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M Ba(OH)2 0,5M Khối lượng kết tủa thu là: A 9,85 gam B 9,58 gam C 19,7 gam D 1,97 gam 11 Cho 5,6 lit CO2 (đktc) qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (D=1,22g/ml) Nồng độ phần trăm chất dung dịch thu là: A 15,5%; 25,4% B 15,26%; 9,5% C 16,25%; 5,9% D 12,56%; 9,5% 12 Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam S cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Khối lượng kết tủa thu là: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 10,85 gam B 16,725 gam C 21,7 gam D 32,55 gam 13 Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M Ba(OH) 0,75M thu 23,64 gam kết tủa Giá trị V là: A 6,288 lit; 5,812 lit B 2,688 lit; 8,512 lit C 8,826 lit; 8,512 lit D 2,688 lit; 5,812 lit 14 Hấp thụ hoàn toàn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa nung nóng phần dung dịch lại thu gam kết tủa V giá trị bằng: A 3,36 lit B 4,48 lit C 2,24 lit D 1,12 lit 15 Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm N2 CO2 (đktc) vào lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu gam kết tủa Phần trăm theo thể tích CO2 hỗn hợp khí là: A 2,24% 15,68% B 2,4% 15,68% C 22,4% 15,68% D 2,8% 16,68% 16 Nung m gam hỗn hợp A gồm muối MgCO3 CaCO3 khơng khí ra, thu 3,52 gam chất rắn B khí C Cho tồn khí C hấp thụ hết lit dung dịch Ba(OH)2 thu 7,88 gam kết tủa Đun nóng tiếp tục dung dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng m nồng độ mol dung dịch Ba(OH)2 dùng là: A 7,04 gam 0,03M B 7,40 gam 0,03M C 7,04 gam 0,04M D 4,70 gam 0,05M 17 Cho 10,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng, dư Chất khí thu cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH) dư, thu 23,64 gam kết tủa Phần trăm theo khối lượng muối cacbonat hỗn hợp là: A 58,33% 41,67% B 55,33% 44,67% C 60,3% 39,7% D 59,5% 40,5% 18 Nhiệt phân hồn tồn 20 gam muối cacbonat kim loại hóa trị II thu khí B chất rắn A Tồn khí B cho vào 150 l dung dịch Ba(OH)2 0,001M thu 19,7 gam kết tủa Khối lượng A công thức muối cacbonat là: A 11,2 gam; CaCO3 B 12,2 gam; MgCO3 C 12 gam; BaCO3 D 11,2 gam; MgCO3 19 Hòa tan hồn tồn 11,2 gam CaO vào nước thu dung dịch A Nếu cho khí cacbonic sục qua dung dịch A sau kết thúc thí nghiệm thấy 2,5 gam kết tủa Số lit CO2 tham gia phản ứng là: A 0,56 lit; 8,4 lit B 0,6 lit; 8,4 lit C 0,56 lit; 8,9 lit D 0,65 lit; 4,8 lit 20 Hòa tan 5,8 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 FeCO3 lượng dung dịch H2SO4 loãng, dư ta thu dung dịch Y khí Z Nhỏ từ từ dung dịch thuốc tím vào dung dịch Y tượng Khi hết tượng tốn hết 160 ml dung dịch thuốc tím 0,05M Thu ton b khớ Z Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh cho hp th ht vo 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu m gam kết tủa trắng Phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X khối lượng kết tủa (m) là: A %Fe3O4=40%; %FeCO3=60%; m=1,97 gam B %Fe3O4=50%; %FeCO3=50%; m=1,97 gam C %Fe3O4=60%; %FeCO3=40%; m=1,97 gam D %Fe3O4=40%; %FeCO3=60%; m=1,87 gam 21 Nung m gam hỗn hợp A gồm muối MgCO3 CaCO3 khơng khí ra, thu 3,52 gam chất rắn B khí C Cho tồn khí C hấp thụ hết bới lit dung dịch Ba(OH)2, thu 7,88 gam kết tủa Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo thêm 3,94 gam kết tủa (biết phản ứng xảy hoàn toàn) Khối lượng (m) nồng độ dung dịch Ba(OH) dùng là: A 7,04 gam; 0,03M B 7,60 gam; 0,03M C 7,04 gam; 0,05M D 7,40 gam; 0,3M 22 Cho m gam hỗn hợp gồm NaBr NaI phản ứng với dung dịch H2SO4 đăc, nóng thu hỗn hợp khí A điều kiện thường Ở điều kiện thích hợp, A phản ứng vừa đủ với tạo chất rắn màu vàng chất lỏng khơng làm đổi màu quỳ tím Cho lượng chất lỏng vào dung dịch NaOH 20% thu 32,7 gam dung dịch B Lượng dung dịch B hấp thụ hết 2,24 lit CO2 (đktc) thu 9,5 gam hỗn hợp muối m giá trị là: A 195,45 gam B 159,54 gam C 145,95 gam D 154,59 gam 23 Khử 1,6 gam Fe2O3 (cho Fe) khí CO lấy dư Hỗn hợp khí CO CO2 qua nước vôi lấy dư cho gam kết tủa Phần trăm Fe2O3 bị khử thể tích (đktc) khí CO dùng là: A 100%; 0,224 lit B 80%; 0,448 lit C 100%; 0,672 lit D 75%; 0,672 lit 24 Hòa tan hồn tồn m gam FexOy dung dịch H2SO4 đăc, nóng thu khí A dung dịch B Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bới dung dịch NaOH dư tạo 12,6 gam muối Mặt khác, cạn dung dịch B thu 120 gam muối khan Cơng thức sắt oxit là: A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Tất sai 25 Hai cốc đựng axit HCl đặt đĩa cân A B, cân trạng thái cân Cho a gam CaCO vào cốc A b gam M2CO3 (M kim loại kiềm) vào cốc B Sau muối tan hồn tồn, cân trở lại vị trí thăng Biểu thức tính nguyên tử khối M theo a b là: A x = 33, 6a − 16b 2b − 1,12a B x = 34, 6a − 18b 2b − 1,12a C x = 37,8a − 16b 2b − 1,12a D x = 33, 6a − 19b 4b − 1,12a Đáp án Phương pháp GIẢI TOÁN VỀ PHẢN NG GIA CO2 (HOC SO2) VI DUNG DCH KIM Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh ti liệu PPGN tốn hóa học vơ cơ: Cao Thị Thiên An Nguyễn Khoa Thị Phượng Hấp thụ hồn tồn 4,48 lit khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối khan thu dung dịch X là: A 20,8 gam B 18,9 gam C 23,0 gam D 25,2 gam Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 4,48 lit CO2 (đktc) là: A 200 ml B 100 ml C 150 ml D 250 ml Sục 2,24 lit CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch NaOH 0,2M Số gam muối thu là: A 9,5 gam B 10,8 gam C 12,5 gam D 14,2 gam Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lit khí CO2 (đktc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,032 B 0,06 C 0,04 D 0,048 Sục V lit CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu 19,7 gam kết tủa Giá trị V là: A 2,24 lit; 4,48 lit B 2,24 lit; 3,36 lit C 3,36 lit; 2,24 lit D 22,4 lit; 3,36 lit Hấp thụ hoàn toàn x lit CO2 (đktc) vào lit dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu gam kết tủa Giá trị x là: A 0,224 lit; 0,672 lit B 0,224 lit; 0,336 lit C 0,24 lit; 0,672 lit D 0,42 lit; 0,762 lit Sục 2,24 lit CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch A chứa NaOH 1M Ca(OH)2 0,01M thu kết tủa khối lượng là: A 1,5 gam B 10 gam C gam D 0,4 gam Cho 2,688 lit CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 0,1M Ca(OH)2 0,01M Tổng khối lượng muối thu là: A 1,26 gam B 0,2 gam C 1,06 gam D 2,004 gam Cho 2,688 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn 2000 ml dung dịch NaOH 0,1M Ca(OH) 0,01M Tổng khối lượng muối thu là: A 12,6 gam B 0,2 gam C 10,6 gam D 13,4 gam 10 Hấp thụ hết 3,36 lit (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M Ba(OH)2 0,5M Khối lượng kết tủa thu là: A 9,85 gam B 9,58 gam C 19,7 gam D 1,97 gam 11 Cho 5,6 lit CO2 (đktc) qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (D=1,22g/ml) Nồng độ phần trăm chất dung dịch thu là: A 15,5%; 25,4% B 15,26%; 9,5% C 16,25%; 5,9% D 12,56%; 9,5% 12 Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam S cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Khối lượng kết tủa thu c l: Ôn thi Đại học Các phơng pháp gi¶i nhanh A 10,85 gam B 16,725 gam C 21,7 gam D 32,55 gam 13 Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M Ba(OH) 0,75M thu 23,64 gam kết tủa Giá trị V là: A 6,288 lit; 5,812 lit B 2,688 lit; 8,512 lit C 8,826 lit; 8,512 lit D 2,688 lit; 5,812 lit 14 Hấp thụ hoàn toàn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa nung nóng phần dung dịch lại thu gam kết tủa V giá trị bằng: A 3,36 lit B 4,48 lit C 2,24 lit D 1,12 lit 15 Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm N2 CO2 (đktc) vào lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu gam kết tủa Phần trăm theo thể tích CO2 hỗn hợp khí là: A 2,24% 15,68% B 2,4% 15,68% C 22,4% 15,68% D 2,8% 16,68% 16 Nung m gam hỗn hợp A gồm muối MgCO3 CaCO3 khơng khí ra, thu 3,52 gam chất rắn B khí C Cho tồn khí C hấp thụ hết lit dung dịch Ba(OH)2 thu 7,88 gam kết tủa Đun nóng tiếp tục dung dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng m nồng độ mol dung dịch Ba(OH)2 dùng là: A 7,04 gam 0,03M B 7,40 gam 0,03M C 7,04 gam 0,04M D 4,70 gam 0,05M 17 Cho 10,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng, dư Chất khí thu cho hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ba(OH) dư, thu 23,64 gam kết tủa Phần trăm theo khối lượng muối cacbonat hỗn hợp là: A 58,33% 41,67% B 55,33% 44,67% C 60,3% 39,7% D 59,5% 40,5% 18 Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat kim loại hóa trị II thu khí B chất rắn A Tồn khí B cho vào 150 l dung dịch Ba(OH)2 0,001M thu 19,7 gam kết tủa Khối lượng A công thức muối cacbonat là: A 11,2 gam; CaCO3 B 12,2 gam; MgCO3 C 12 gam; BaCO3 D 11,2 gam; MgCO3 19 Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước thu dung dịch A Nếu cho khí cacbonic sục qua dung dịch A sau kết thúc thí nghiệm thấy 2,5 gam kết tủa Số lit CO2 tham gia phản ứng là: A 0,56 lit; 8,4 lit B 0,6 lit; 8,4 lit C 0,56 lit; 8,9 lit D 0,65 lit; 4,8 lit 20 Hòa tan 5,8 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 FeCO3 lượng dung dịch H2SO4 loãng, dư ta thu dung dịch Y khí Z Nhỏ từ từ dung dịch thuốc tím vào dung dịch Y tượng Khi hết tượng tốn hết 160 ml dung dịch thuc tớm 0,05M Thu ton b khớ Z Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh cho hp th hết vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu m gam kết tủa trắng Phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X khối lượng kết tủa (m) là: A %Fe3O4=40%; %FeCO3=60%; m=1,97 gam B %Fe3O4=50%; %FeCO3=50%; m=1,97 gam C %Fe3O4=60%; %FeCO3=40%; m=1,97 gam D %Fe3O4=40%; %FeCO3=60%; m=1,87 gam 21 trùng với 16 Nung m gam hỗn hợp A gồm muối MgCO3 CaCO3 khơng khí ra, thu 3,52 gam chất rắn B khí C Cho tồn khí C hấp thụ hết bới lit dung dịch Ba(OH)2, thu 7,88 gam kết tủa Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo thêm 3,94 gam kết tủa (biết phản ứng xảy hoàn toàn) Khối lượng (m) nồng độ dung dịch Ba(OH)2 dùng là: A 7,04 gam; 0,03M B 7,60 gam; 0,03M C 7,04 gam; 0,05M D 7,40 gam; 0,3M 22 Cho m gam hỗn hợp gồm NaBr NaI phản ứng với dung dịch H2SO4 đăc, nóng thu hỗn hợp khí A điều kiện thường Ở điều kiện thích hợp, A phản ứng vừa đủ với tạo chất rắn màu vàng chất lỏng không làm đổi màu quỳ tím Cho lượng chất lỏng vào dung dịch NaOH 20% thu 32,7 gam dung dịch B Lượng dung dịch B hấp thụ hết 2,24 lit CO2 (đktc) thu 9,5 gam hỗn hợp muối m giá trị là: A 195,45 gam B 159,54 gam C 145,95 gam D 154,59 gam 23 Khử 1,6 gam Fe2O3 (cho Fe) khí CO lấy dư Hỗn hợp khí CO CO2 qua nước vơi lấy dư cho gam kết tủa Phần trăm Fe2O3 bị khử thể tích (đktc) khí CO dùng là: A 100%; 0,224 lit B 80%; 0,448 lit C 100%; 0,672 lit D 75%; 0,672 lit 24 Hòa tan hồn tồn m gam FexOy dung dịch H2SO4 đăc, nóng thu khí A dung dịch B Cho khí A hấp thụ hồn tồn bới dung dịch NaOH dư tạo 12,6 gam muối Mặt khác, cạn dung dịch B thu 120 gam muối khan Công thức sắt oxit là: A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Tất sai 25 Hai cốc đựng axit HCl đặt đĩa cân A B, cân trạng thái cân Cho a gam CaCO vào cốc A b gam M2CO3 (M kim loại kiềm) vào cốc B Sau muối tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí thăng Biểu thức tính nguyên tử khối M theo a b là: A x = 33, 6a − 16b 2b − 1,12a B x = 34, 6a − 18b 2b − 1,12a C x = 37,8a − 16b 2b − 1,12a D x = 33, 6a − 19b 4b − 1,12a ... hợp X gồm Fe3O4 FeCO3 lượng dung dịch H2SO4 loãng, dư ta thu dung dịch Y khí Z Nhỏ từ từ dung dịch thuốc tím vào dung dịch Y có tượng Khi hết tượng tốn hết 160 ml dung dịch thuốc tím 0,05M Thu ton... 2b − 1,12a D x = 33, 6a − 19b 4b − 1,12a Đáp án Phương pháp GIẢI TOÁN VỀ PHẢN NG GIA CO2 (HOC SO2) VI DUNG DCH KIM Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh ti liệu PPGN tốn hóa học vơ cơ: Cao... hợp X gồm Fe3O4 FeCO3 lượng dung dịch H2SO4 loãng, dư ta thu dung dịch Y khí Z Nhỏ từ từ dung dịch thuốc tím vào dung dịch Y có tượng Khi hết tượng tốn hết 160 ml dung dịch thuc tớm 0,05M Thu ton
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán CO2 với dung dịch kiềm có đáp án., Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán CO2 với dung dịch kiềm có đáp án.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn