Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án.

4 73 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:22

Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Phng pháp 6: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG - Nguyên tắc: dựa vào tăng, giảm khối lượng chuyển từ mol chất A thành nhiều mol chất B (có thể qua giai đoạn trung gian) ta tính số mol chất ngược lại Từ kết hợp với yêu cầu đề để giải toán - Phương pháp dùng nhiều toán hữu vơ thường áp dụng toán giải phương pháp bảo toàn khối lượng Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 NaHCO3 khối lượng hỗn hợp không đổi 69 gam chất rắn Phần trăm khối lượng chất hỗn hợp là: A 16% 84% B 84% 16% C 26% 74% D 74% 26% Câu 7: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại M (có hóa trị khơng đổi) dung dịch HCl dư thu 1,008 lit khí (đktc) dung dịch chứa 4,575 gam muối khan Giá trị m là: A 1,38 gam B 1,83 gam C 1,41 gam D 2,53 gam Nung 28 gam sắt bình kín chứa oxi lấy dư thu chất rắn nặng 39,2 gam gồm Fe2O3 Fe3O4 Phần trăm Fe biến thành Fe2O3 phần trăm Fe biến thành Fe3O4 theo thứ tự là: A 30% 70% B 50% 50% C 40% 60% D 60% 40% Một bình cầu dung tích 448 ml nạp đầy oxi cân Phóng điện để ozon hố, sau nạp thêm cho đầy oxi cân Khối lượng trường hợp chênh 0,03 g Biết thể tích nạp đktc Thành phần phần trăm thể tích ozon hỗn hợp sau phản ứng là: A 9,375% B 10,375% C 8,375% D 11,375% Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg Al vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm gam Số mol axit HCl tham gia phản ứng là: A 0,8 mol B 0,08 mol C 0,04 mol D 0,4 mol Cho 31,84 gam hỗn hợp muối NaX NaY (X, Y halogen chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu 57,34 gam kết tủa Công thức muối là: A NaCl NaBr B NaBr NaI C NaF NaCl D NaBr NaF 10 Cho gam brom lẫn clo vào dung dịch chứa 1,6 gam KBr Sau phản ứng làm bay dung dịch thu 1,155 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng clo gam brom là: A 13,1% B 11,1% C 9,1% D 7,1% 11 hỗn hợp khí gồm O2 O3 Sau thời gian O3 bị phân huỷ hết, ta chất khí tích tăng thêm 2% áp suất nhiệt độ không thay đổi Thành phần phần trăm theo thể tích O3 hỗn hợp là: A 2% B 3% C 4% D 5% Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 12 Hoà tan 3,28 gam hỗn hợp muối CuCl2 Cu(NO3)2 vào nước dung dịch X Nhúng vào dung dịch X Mg khuấy màu xanh dung dịch biến Lấy Mg cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m là: A 2,84 gam B 2,48 gam C 4,28 gam D 4,82 gam 13 Hoà tan 5,94 gam hỗn hợp muối clorua kim loại A, B (A, B kim loại thuộc nhóm IIA) vào nước 100 ml dung dịch X Để làm kết tủa hết ion Cl - dung dịch X, người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 17,22 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thu dung dịch Y cạn Y m gam hỗn hợp muối khan, m giá trị là: A 6,36 gam B 63,6 gam C 9,12 gam D 91,2 gam 15 Nhúng kim loại M hoá trị II vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác, nhúng kim loại vào dung dịch Pb(NO 3)2, sau thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% Biết số mol CuSO4 Pb(NO3)2 tham gia trường hợp Kim loại M là: A Zn B Fe C Mg D Ni 16 Hoà tan 1,78 gam hỗn hợp muối CuCl2 Cu(NO3)2 vào nước dung dịch X Nhúng vào X đinh sắt khuấy màu xanh dung dịch biến Lấy sắt lại thấy tăng thêm 0,08 gam cạn dung dịch đến khan thu m gam muối khan Giá trị m là: A 1,6 gam B 1,7 gam C 1,5 gam D 1,8 gam 17 Cho Br2 dư vào dung dịch gồm NaI NaBr sau làm bay dung dịch sản phẩm thu sản phẩm rắn khối lượng nhỏ khối lượng hỗn hợp NaI NaBr ban đầu m gam Còn cho Cl2 dư lội vào dung dịch sản phẩm làm khô dung dịch sản phẩm chất rắn thu khối lượng nhỏ khối lượng muối phản ứng m gam Phần trăm khối lượng NaBr hỗn hợp ban đầu là: A 7,3% B 6,3% C 3,7% D 2,7% 18 Cho gam brom lẫn tạp chất clo vào dung dịch chứa 1,6 gam KBr Sau phản ứng, làm bay dung dịch thu 1,155 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng clo gam brom đem phản ứng là: A 3,7% B 7,1% C 92,9% D 87,3% 19 Nung m gam hỗn hợp X gồm muối cacbonat trung tính kim loại hóa trị II Sau thời gian thu 3,36 lit CO2 (đktc) lại hỗn hợp rắn Y Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư cho khí hấp thụ hồn tồn dung dịch Ca(OH) dư, thu 15 gam kết tủa Phần dung dịch đem cạn thu 32,5 gam hỗn hợp muối khan m giá trị là: A 29,2 gam B 92,2 gam C 22,9 gam D 99,2 gam 21 Lấy khối lượng kim loại R hóa trị II Nhúng thứ vào dung dịch CuCl2, thứ vào dung dịch CdCl2, hai dung dịch thể tích nồng độ mol Sau thời gian, kim loại thứ khối lượng tăng 1,2%, thứ tng 8,4% S mol Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh mui dung dch gim nh tồn chất bám lên kim loại Kim loại R cần tìm là: A Zn B Mg C Fe D Mn 22 Khử m gam hỗn hợp A gồm oxit CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 khí CO nhiệt độ cao, người ta thu 40 gam chất rắn X 13,2 gam khí CO2 Giá trị m là: A 4,48 gam B 44,8 gam C 2,24 gam D 22,4 gam 24 Nhúng grafit phủ lớp kim loại hóa trị II vào dung dịch CuSO4 dư Sau phản ứng, khối lượng grafit giảm 0,24 gam Cũng grafit nhúng vào dung dịch AgNO3 phản ứng xong thấy khối lượng grafit tăng lên 0,52 gam Kim loại hóa trị II là: A Pb B Cd C Al D Sn 25 Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl NaI vào nước dung dịch A Sục khí clo dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, cạn dung dịch thu 58,5 gam muối khan Khối lượng NaCl hỗn hợp X là: A 29,25 gam B 58,5 gam C 17,55 gam D 23,,4 gam 26 Ngâm vật Cu khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO3 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 25% Khối lượng vật sau phản ứng là: A 3,24 gam B 2,28 gam C 17,28 gam D 24,12 gam 28 lit dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1M (NH4)2CO3 0,25M Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào dung dịch Sau phản ứng kết thúc ta thu 39,7 gam kết tủa A dung dịch B Phần trăm khối lượng chất A là: A %m(BaCO3)=50%; %m(CaCO3)=50% B %m(BaCO3)=50,38%; %m(CaCO3)=49,62% C %m(BaCO3)=49,62%; %m(CaCO3)=50,38% D %m(BaCO3)=29,62%; %m(CaCO3)=70,38% 30 Nhúng Zn vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO4 Sau khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lượng Zn tăng 2,35% so với ban đầu Khối lượng Zn ban đầu là: A gam B 80 gam C 1,6 gam D 16 gam 31 Nhúng kim loại M hóa trị I vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác, nhúng kim loại vào dung dịch Pb(NO3)2, sau thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% Biết số mol CuSO4 Pb(NO3)2 tham gia trường hợp Kim loại M cần tìm là: A Fe B Mg C Zn D Mn 32 Hòa tan hồn tồn 23,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I hóa trị II dung dịch HCl Sau phản ứng thu 4,48 lit khí (đktc) Đem cạn dung dịch thu khối lượng muối khan là: A 13 gam B 15 gam C 26 gam D 30 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 33 Lấy 18,4 gam hỗn hợp X gồm muối cacbonat kim loại hóa trị II, hòa tan hồn tồn dung dịch HCl 2M thu 2,24 lit khí atm, 0oC dung dịch Y Khối lượng muối khan thu cạn dung dịch Y thể tích HCl 2M tối thiểu dùng là: A 100 ml; 20,6 gam B 250 ml; 31,5 gam C 200 ml; 20,6 gam D 250 ml; 24,8 gam ... sản phẩm rắn có khối lượng nhỏ khối lượng hỗn hợp NaI NaBr ban đầu m gam Còn cho Cl2 dư lội vào dung dịch sản phẩm làm khô dung dịch sản phẩm chất rắn thu có khối lượng nhỏ khối lượng muối phản... tích nồng độ mol Sau thời gian, kim loại thứ có khối lượng tăng 1,2%, thứ tăng 8,4% S mol Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh muối dung dịch giảm tồn chất bám lên kim loại Kim loại R cần... muối khan Khối lượng NaCl có hỗn hợp X là: A 29,25 gam B 58,5 gam C 17,55 gam D 23,,4 gam 26 Ngâm vật Cu có khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO3 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án., Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp tăng giảm khối lượng có đáp án.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn