Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán

1 70 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:19

Cinque TerreHồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Tư Chứng Khoán Tác giả : Edwin LefèvreThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 10872 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Tư Chứng Khoán lần đầu được xuất bản vào năm 1923. Đó là bức chân dung được tiểu thuyết hoá về cuộc đời của Jesse Livermore, một trong những nhà đầu cơ xuất sắc nhất mọi thời đại. Rất nhiều nhà đầu tư thuộc các thế hệ khác nhau đều thừa nhận những bài học họ rút ra được từ cuốn sách thậm chí còn nhiều hơn từ kinh nghiệm hoạt động thị trường. Lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1923, Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán là một cuốn sách về đầu tư chứng khoán được đón nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới. Đây là một câu chuyện không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Những lời khuyên về kinh doanh và phân tích nhạy bén về những hoạt động thái giá cả của thị trường trong cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị cho tới tận ngày nay.Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán khắc hoạ sinh động về quyền lực của Livermore trên thị trường chứng khoán kể từ năm 14 tuổi. Khởi đầu với một vụ đầu tư 5 đôla, Livermore đã tích luỹ được một sản nghiệp ngay từ tuổi 20 và sớm chứng tỏ mình như một nhân vật chính tại phố Wall. Ông tuyên bố rằng trên thị trường chỉ có những gã khờ, non nớt như chơi trò đánh bạc. Livermore đã ba lần phá sản, nhưng rồi đã trở lại, và sau mỗi lần như vậy, ông lại trở nên giàu có hơn nhờ những bài học kinh nghiệm tích luỹ được. Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán là một cuốn cẩm nang kể chuyện có giá trị xuyên thời gian sẽ làm phong phú thêm kinh nghiệm và đời sống đầu tư của những nhà kinh doanh cổ phiếu ngày nay, giống như điều cuốn sách này đã làm được trong nhiều thế hệ qua. Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Chứng Khoán Tác giả : Edwin Lefèvre Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 10872 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB PDF Đọc Online Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Chứng Khoán lần đầu xuất vào n ăm 1923 Đó b ức chân dung tiểu thuyết hoá đời Jesse Livermore, nh ững nhà đầu c xu ất s ắc nh ất m ọi th ời đại Rất nhiều nhà đầu thuộc hệ khác thừa nhận nh ững h ọc h ọ rút t cu ốn sách chí nhiều từ kinh nghi ệm hoạt động thị tr ường L ần xu ất vào n ăm 1923, Hồi ức thiên tài đầu chứng khoán sách đầu chứng khốn đón nh ận đánh giá cao tồn giới Đây câu chuy ện khơng b ị ảnh h ưởng b ởi th ời gian Nh ững l ời khuyên v ề kinh doanh phân tích nhạy bén ho ạt động thái giá c ả c th ị tr ường cu ốn sách v ẫn nguyên giá trị tận ngày Hồi ức thiên tài đầu chứng khoán khắc ho sinh động v ề quy ền l ực c Livermore th ị tr ường chứng khoán kể từ năm 14 tuổi Khởi đầu với vụ đầu đô-la, Livermore tích lu ỹ m ột s ản nghiệp từ tuổi 20 sớm chứng tỏ nhân v ật t ại ph ố Wall Ông tuyên b ố r ằng th ị trường có gã khờ, non nớt chơi trò đánh bạc Livermore ba l ần phá s ản, r ồi tr l ại, sau lần vậy, ơng lại trở nên giàu có h ơn nhờ nh ững h ọc kinh nghi ệm tích lu ỹ H ồi ức c thiên tài đầu chứng khoán cẩm nang kể chuy ện có giá tr ị xuyên th ời gian s ẽ làm phong phú thêm kinh nghiệm đời sống đầu nhà kinh doanh cổ phiếu ngày nay, gi ống ều cu ốn sách làm nhiều hệ qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán, Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn