Nghịch lý toàn cầu hóa vàng và hai cô gái

1 48 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:16

Cinque TerreNghịch Lý Toàn Cầu Hóa Vàng Và Hai Cô Gái Tác giả : Nguyễn Vạn PhúThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5816 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.“Toàn cầu hóa là tốt cho nền kinh tế? Toàn cầu hóa là có hại cho nền sản xuất còn non yếu của đất nước?”. Nội dung sách đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi đã kéo dài suốt cả chục năm nay, kể từ khi Việt Nam khởi động quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến bây giờ, khi Việt Nam cũng đang ráo riết đàm phán để tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nghịch Tồn Cầu Hóa Vàng Hai Gái Tác giả : Nguyễn Vạn Phú Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lượt xem : 5816 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF “Tồn cầu hóa tốt cho kinh tế? Tồn cầu hóa h ại cho n ền s ản xu ất non y ếu c đất n ước?” Nội dung sách tìm câu trả lời cho câu hỏi kéo dài su ốt c ả ch ục n ăm nay, k ể t Vi ệt Nam kh ởi động trình gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) đến bây gi ờ, Vi ệt Nam c ũng ri ết đàm phán để tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghịch lý toàn cầu hóa vàng và hai cô gái, Nghịch lý toàn cầu hóa vàng và hai cô gái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn