Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án.

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:14

Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Phng pháp 3: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON Nguyên tắc: Khi nhiều chất oxi hóa chất khử hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng phản ứng qua nhiều giai đoạn) : “Tổng số mol electron mà chất khử cho tổng số mol electron mà chất oxi hóa nhận” Lưu ý: Khi áp dụng phương pháp cần phải nhận định trạng thái đầu trạng thái cuối chất oxi hóa chất khử, nhiều không cần quan tâm đến việc cân phản ứng hóa học xảy Hòa tan 5,6 gam Fe dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M Giá trị V là: A 20 ml B 80 ml C 40 ml D 60 ml Hòa tan hoàn toàn lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 lỗng, thu hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O 0,01 mol NO Lượng Fe hòa tan là: A 0,56 g B 0,84 g C 2,8 g D 1,4 g Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe 0,25 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu hỗn hợp khí A gồm NO NO2 tỉ lệ số mol tương ứng 2:1 Thể tích hỗn hợp khí A (đktc) là: A 8,64 lit B 10,08 lit C 1,28 lit D 12,8 lit Khử hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) CO nhiệt độ cao Khí sinh sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vơi dư thu gam kết tủa Khối lượng sắt thu là: A 3,36 g B 3,63 g C 6,33 g D 33,6 g Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu 6,72 lit khí NO (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp đầu là: A 5,4 g 5,6 g B 5,6 g 5,4 g C 4,4 g 6,6 g D 4,6 g 6,4 g Cho 5,1 gam hỗn hợp kim loại Al Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,6 lit khí (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng Al Mg hỗn hợp đầu là: A 52,94% 47,06% B 32,94% 67,06% C 50% 50% D 60% 40% Cho 8,3 gam hỗn hợp kim loại Al Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư thu 6,72 lit khí SO2 (đktc) Khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu là: A 2,7 g 5,6 g B 5,4 g 4,8 g C 9,8 g 3,6 g D 1,35 g 2,4 g Cho 1,92 gam Cu hòa tan vừa đủ HNO3 thu V lit khí NO (đktc) Thể tích V khối lượng HNO3 phản ứng là: A 0,448 lit; 5,04 gam B 0,224 lit; 5,84 gam C 0,112 lit; 10,42 gam D 1,12 lit; 2,92 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Cho 2,52 gam mt kim loi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo 6,84 gam muối sunfat Kim loại cần tìm kim loại sau: A Mg B Fe C Ca D Al 10 Chia hỗn hợp kim loại A, B hóa trị khơng đổi thành phần Phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2 (đktc) Phần 2, nung oxi thu 2,84 gam hỗn hợp oxit Khối lượng hỗn hợp kim loại ban đầu là: A 2,4 gam B 3,12 gam C 2,2 gam D 1,8 gam 11 Cho 16,2 gam kim loại M, hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2 Chất rắn thu sau phản ứng cho hòa tan hồn tồn vào dung dịch HCl dư thấy bay 13,44 lit H2 (đktc) Kim loại M là: A Fe B Al C Cu D Zn 12 Hòa tan hồn tồn 19,2 gam kim loại M dung dịch HNO3 dư thu 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 NO tỉ lệ thể tích 3:1 Kim loại M là: A Mg B Cu C Fe D Al 13 Hòa tan hồn tồn 11,2 gam Fe vào dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch A 6,72 lit hỗn hợp khí B gồm NO khí X, với tỉ lệ thể tích 1:1 Khí X là: A N2 B N2O C NO2 D NO 14 Để 27 gam Al ngồi khơng khí, sau thời gian thu 39,8 gam hỗn hợp X (Al, Al2O3) Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lit SO2 (đktc) Giá trị V là: A 15,68 lit B 16,8 lit C 33,6 lit D 31,16 lit 15 Nung m gam bột sắt oxi thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư, thấy thoát 0,56 lit khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m là: A 2,22 B 2,62 C 2,52 D 2,32 16 Để m gam bột sắt ngồi khơng khí thời gian thu gam hỗn hợp chất rắn Hòa tan hồn tồn hỗn hợp dung dịch HNO3 lỗng thu 1,12 lit khí NO đktc Giá trị m là: A 10,08 g B 1,08 g C 5,04 g D 0,504 g 17 Đốt cháy x mol Fe oxi thu 5,04 gam hỗn hợp A gồm oxit sắt Hòa tan hồn tồn A dung dịch HNO3 thu 0,035 mol hỗn hợp Y gồm NO NO2 Tỉ khối Y H2 19 Giá trị x là: A 0,05 mol B 0,07 mol C 0,09 mol D 0,1 mol 18 Để m gam bột Fe ngồi khơng khí, sau thời gian biến thành hỗn hợp B khối lượng 12 gam gồm Fe oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 Cho B tác dụng hoàn toàn với axit HNO3 dư thấy giải phóng 2,24 lit khí NO Giá trị m là: A 5,6 gam B 10,08 gam C 4,8 gam D 5,9 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 19 a gam bột sắt ngồi khơng khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu 6,72 lit khí SO2 (đktc) Khối lượng a là: A 56 gam B 11,2 gam C 22,4 gam D 25,3 gam 20 Nung m gam Fe khơng khí, sau thời gian người ta thu 104,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hòa tan hồn tồn A HNO3 dư thu dung dịch B 12,096 lit hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) tỉ khối so với heli 10,167 Giá trị m là: A 72 B 69,54 C 91,28 D 78,4 21 X hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:2:3:4) Hòa tan hồn tồn 76,8 gam X dung dịch HNO3 thu 4,48 lit (đktc) hỗn hợp Y gồm NO NO2 Tỉ khối Y so với oxi thể tích dung dịch HNO3 4M tối thiểu cần dùng là: A 1,1875 0,8 lit B 2,1475 0,5375 lit C 1,3815 0,4325 lit D 5,1175 0,6325 lit 22 Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Khối lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng là: A 5,69 gam B 3,79 gam C 8,53 gam D 9,48 gam 23 Hòa tan hồn tồn 14,4 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 lỗng, tất khí NO thu đem oxi hóa thành NO2 sục vào nước dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí O2 (đktc) tham gia trình là: A 50,4 lit B 5,04 lit C 25,2 lit D 2,52 lit 24 Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al tỉ lệ mol 1:2 dung dịch HNO3 loãng, dư thu 0,896 lit (đktc)1 sản phẩm khử X chứa nitơ X là: A N2O B N2 C NO D NH4+ 25 Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, thấy 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4, H2O sản phẩm khử X X là: A SO2 B S C H2S D SO2 H2S 26 Hòa tan hỗn hợp gồm Mg, Fe kim loại X vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2 0,02 mol NO Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A 0,03 mol B 0,07 mol C 0,14 mol D 0,02 mol 27 Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 dư, ta hỗn hợp gồm khí NO2 NO tích 8,96 lit (đktc) tỉ khối oxi 1,3125 Phần trăm NO NO2 theo thể tích hỗn hợp X khối lượng m Fe dùng là: A 25%; 75%; 1,12 gam B 25%; 75%; 11,2 gam C 35%; 65%; 11,2 gam D 45%; 55%; 1,12 gam 28 Cho 12 gam hỗn hợp kim loại X, Y hòa tan hồn tồn vào dung dịch HNO3 thu m gam muối 1,12 lit khí khơng trì cháy (đktc) Giá tr ca m l: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 51 gam B 25 gam C 21 gam D 43 gam 29 Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag 0,04 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí X gồm NO NO2 tỉ lệ số mol tương ứng 2:3 Thể tích hỗn hợp khí X (đktc) thu là: A 1,12 lit B 3,36 lit C 2,24 lit D 6,73 lit 30 Trộn 0,81 gam Al với hỗn hợp X gồm Fe2O3 CuO thực phản ứng nhiệt nhơm, thu hỗn hợp Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 thu V lit khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V là: A 0,224 lit B 0,672 lit C 2,24 lit D 6,72 lit 31 Trộn 0,81 gam bột Al với hỗn hợp X gồm Fe2O3 CuO thực phản ứng nhiệt nhôm, thu hỗn hợp Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm NO NO2 (tỉ lệ mol 1:3) tích (đktc) là: A 0,336 lit 1,008 lit B 0,224 lit 0,672 lit C 0,504 lit 0,448 lit D 0,108 lit 0,112 lit 32 Cho 13,92 gam oxit sắt từ tác dụng với dung dịch HNO3 thu 0,448 lit khí NxOy đktc Khối lượng HNO3 nguyên chất tham gia phản ứng là: A 35,28 gam B 43,52 gam C 25,87 gam D 89,11 gam 33 Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm kim loại Mg Al vào dung dịch Y gồm HNO3 H2SO4 đặc thu 0,1 mol khí SO2, NO, NO2, N2O Phần trăm khối lượng Al Mg X là: A 63% 37% B 36% 64% C 50% 50% D 46% 54% 34 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thấy thoát V lit khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 4,48 lit B 7,84 lit C 10,08 lit D 3,36 lit 35 Hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3 thu V lit (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO2 dung dịch Y (chỉ chứa muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V là: A 3,36 lit B 2,24 lit C 4,48 lit D 5,60 lit Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh ỏp ỏn: P DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN ELECTRON Ngun tắc: Khi nhiều chất oxi hóa chất khử hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng phản ứng qua nhiều giai đoạn) : “Tổng số mol electron mà chất khử cho tổng số mol electron mà chất oxi hóa nhận” Lưu ý: Khi áp dụng phương pháp cần phải nhận định trạng thái đầu trạng thái cuối chất oxi hóa chất khử, nhiều không cần quan tâm đến việc cân phản ứng hóa học xảy Hòa tan 5,6 gam Fe dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M Giá trị V là: A 20 ml B 80 ml C 40 ml D 60 ml Hòa tan hồn tồn lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng, thu hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O 0,01 mol NO Lượng Fe hòa tan là: A 0,56 g B 0,84 g C 2,8 g D 1,4 g Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe 0,25 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu hỗn hợp khí A gồm NO NO2 tỉ lệ số mol tương ứng 2:1 Thể tích hỗn hợp khí A (đktc) là: A 8,64 lit B 10,08 lit C 1,28 lit D 12,8 lit Khử hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) CO nhiệt độ cao Khí sinh sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vôi dư thu gam kết tủa Khối lượng sắt thu là: A 3,36 g B 3,63 g C 6,33 g D 33,6 g Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu 6,72 lit khí NO (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp đầu là: A 5,4 g 5,6 g B 5,6 g 5,4 g C 4,4 g 6,6 g D 4,6 g 6,4 g Cho 5,1 gam hỗn hợp kim loại Al Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,6 lit khí (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng Al Mg hỗn hợp đầu là: A 52,94% 47,06% B 32,94% 67,06% C 50% 50% D 60% 40% Cho 8,3 gam hỗn hợp kim loại Al Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư thu 6,72 lit khí SO2 (đktc) Khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu là: A 2,7 g 5,6 g B 5,4 g 4,8 g C 9,8 g 3,6 g D 1,35 g 2,4 g Cho 1,92 gam Cu hòa tan vừa đủ HNO3 thu V lit khí NO (đktc) Thể tích V khối lượng HNO3 phản ứng là: A 0,448 lit; 5,04 gam B 0,224 lit; 5,84 gam C 0,112 lit; 10,42 gam D 1,12 lit; 2,92 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Cho 2,52 gam kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo 6,84 gam muối sunfat Kim loại cần tìm kim loại sau: A Mg B Fe C Ca D Al 10 Chia hỗn hợp kim loại A, B hóa trị khơng đổi thành phần Phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2 (đktc) Phần 2, nung oxi thu 2,84 gam hỗn hợp oxit Khối lượng hỗn hợp kim loại ban đầu là: A 2,4 gam B 3,12 gam C 2,2 gam D 1,8 gam 11 Cho 16,2 gam kim loại M, hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2 Chất rắn thu sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thấy bay 13,44 lit H2 (đktc) Kim loại M là: A Fe B Al C Cu D Zn 12 Hòa tan hồn toàn 19,2 gam kim loại M dung dịch HNO3 dư thu 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 NO tỉ lệ thể tích 3:1 Kim loại M là: A Mg B Cu C Fe D Al 13 Hòa tan hồn tồn 11,2 gam Fe vào dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch A 6,72 lit hỗn hợp khí B gồm NO khí X, với tỉ lệ thể tích 1:1 Khí X là: A N2 B N2O C NO2 D NO 14 Để 27 gam Al ngồi khơng khí, sau thời gian thu 39,8 gam hỗn hợp X (Al, Al2O3) Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lit SO2 (đktc) Giá trị V là: A 15,68 lit B 16,8 lit C 33,6 lit D 31,16 lit 15 Nung m gam bột sắt oxi thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư, thấy thoát 0,56 lit khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m là: A 2,22 B 2,62 C 2,52 D 2,32 16 Để m gam bột sắt ngồi khơng khí thời gian thu gam hỗn hợp chất rắn Hòa tan hồn tồn hỗn hợp dung dịch HNO3 lỗng thu 1,12 lit khí NO đktc Giá trị m là: A 10,08 g B 1,08 g C 5,04 g D 0,504 g 17 Đốt cháy x mol Fe oxi thu 5,04 gam hỗn hợp A gồm oxit sắt Hòa tan hồn tồn A dung dịch HNO3 thu 0,035 mol hỗn hợp Y gồm NO NO2 Tỉ khối Y H2 19 Giá trị x là: A 0,05 mol B 0,07 mol C 0,09 mol D 0,1 mol 18 Để m gam bột Fe ngồi khơng khí, sau thời gian biến thành hỗn hợp B khối lượng 12 gam gồm Fe oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 Cho B tác dụng hoàn toàn với axit HNO3 dư thấy giải phóng 2,24 lit khí NO Giá trị m là: A 5,6 gam B 10,08 gam C 4,8 gam D 5,9 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 19 a gam bt sắt ngồi khơng khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu 6,72 lit khí SO2 (đktc) Khối lượng a là: A 56 gam B 11,2 gam C 22,4 gam D 25,3 gam 20 Nung m gam Fe khơng khí, sau thời gian người ta thu 104,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hòa tan hoàn toàn A HNO3 dư thu dung dịch B 12,096 lit hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) tỉ khối so với heli 10,167 Giá trị m là: A 72 B 69,54 C 91,28 D 78,4 21 X hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:2:3:4) Hòa tan hoàn toàn 76,8 gam X dung dịch HNO3 thu 4,48 lit (đktc) hỗn hợp Y gồm NO NO2 Tỉ khối Y so với oxi thể tích dung dịch HNO3 4M tối thiểu cần dùng là: A 1,1875 0,8 lit B 2,1475 0,5375 lit C 1,3815 0,4325 lit D 5,1175 0,6325 lit 22 Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Khối lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng là: A 5,69 gam B 3,79 gam C 8,53 gam D 9,48 gam 23 Hòa tan hồn toàn 14,4 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 lỗng, tất khí NO thu đem oxi hóa thành NO2 sục vào nước dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí O2 (đktc) tham gia trình là: A 50,4 lit B 5,04 lit C 25,2 lit D 2,52 lit 24 Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al tỉ lệ mol 1:2 dung dịch HNO3 loãng, dư thu 0,896 lit (đktc)1 sản phẩm khử X chứa nitơ X là: A N2O B N2 C NO D NH4+ 25 Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, thấy 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4, H2O sản phẩm khử X X là: A SO2 B S C H2S D SO2 H2S 26 Hòa tan hỗn hợp gồm Mg, Fe kim loại X vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2 0,02 mol NO Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A 0,03 mol B 0,07 mol C 0,14 mol D 0,02 mol 27 Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 dư, ta hỗn hợp gồm khí NO2 NO tích 8,96 lit (đktc) tỉ khối oxi 1,3125 Phần trăm NO NO2 theo thể tích hỗn hợp X khối lượng m Fe dùng là: A 25%; 75%; 1,12 gam B 25%; 75%; 11,2 gam C 35%; 65%; 11,2 gam D 45%; 55%; 1,12 gam 28 Cho 12 gam hỗn hợp kim loại X, Y hòa tan hồn tồn vào dung dịch HNO3 thu m gam muối 1,12 lit khí khơng trì cháy (đktc) Giá trị m l: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 51 gam B 25 gam C 21 gam D 43 gam 29 Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag 0,04 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí X gồm NO NO2 tỉ lệ số mol tương ứng 2:3 Thể tích hỗn hợp khí X (đktc) thu là: A 1,12 lit B 3,36 lit C 2,24 lit D 6,73 lit 30 Trộn 0,81 gam Al với hỗn hợp X gồm Fe2O3 CuO thực phản ứng nhiệt nhôm, thu hỗn hợp Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 thu V lit khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V là: A 0,224 lit B 0,672 lit C 2,24 lit D 6,72 lit 31 Trộn 0,81 gam bột Al với hỗn hợp X gồm Fe2O3 CuO thực phản ứng nhiệt nhơm, thu hỗn hợp Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm NO NO2 (tỉ lệ mol 1:3) tích (đktc) là: A 0,336 lit 1,008 lit B 0,224 lit 0,672 lit C 0,504 lit 0,448 lit D 0,108 lit 0,112 lit 32 Cho 13,92 gam oxit sắt từ tác dụng với dung dịch HNO3 thu 0,448 lit khí NxOy đktc Khối lượng HNO3 nguyên chất tham gia phản ứng là: A 35,28 gam B 43,52 gam C 25,87 gam D 89,11 gam 33 Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm kim loại Mg Al vào dung dịch Y gồm HNO3 H2SO4 đặc thu 0,1 mol khí SO2, NO, NO2, N2O Phần trăm khối lượng Al Mg X là: A 63% 37% B 36% 64% C 50% 50% D 46% 54% 34 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thấy V lit khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 4,48 lit B 7,84 lit C 10,08 lit D 3,36 lit 35 Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3 thu V lit (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO2 dung dịch Y (chỉ chứa muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V là: A 3,36 lit B 2,24 lit C 4,48 lit D 5,60 lit ... học Các phơng pháp giải nhanh ỏp ỏn: P DNG PHNG PHP BO TỒN ELECTRON Ngun tắc: Khi có nhiều chất oxi hóa chất khử hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng phản ứng qua nhiều giai đoạn) : “Tổng số mol electron. .. gam B 10,08 gam C 4,8 gam D 5,9 gam Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 19 a gam bt st ngồi khơng khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4... là: Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh A 51 gam B 25 gam C 21 gam D 43 gam 29 Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag 0,04 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí X gồm NO NO2 có tỉ lệ số mol tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án., Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp bảo toàn electron có đáp án.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn