Tự đào giếng trước khi chết khát

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:01

Cinque TerreThị Trường Hối Đoái Tác giả : PGS. TS Lê Văn TưThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5168 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ. Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát Tác giả : Harvey Mackay Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 9364 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Cuộc sống chứa đựng yếu tố bất ngờ Bạn rơi vào tình cảnh khó kh ăn b ất c ứ lúc nào: C ần bác sỹ tốt người thân bạn bị bệnh, cần nhà đầu b ạn gặp khó kh ăn v ề tài chính… li ệu s ẽ có người dốc lòng dốc sức giúp đỡ bạn bạn cầu cứu họ lúc hai gi sáng nh ững v ấn đề vô cấp bách? Những vấn đề giải cách đơn giản b ạn có m ột m ạng l ưới quan h ệ t ốt “Một mạng lưới tập hợp có tổ chức bao gồm mối liên h ệ cá nhân m ạng l ưới c nh ững liên hệ Mạng lưới quan hệ nhanh chóng tìm người bạn c ần cho m ục đích c b ất k ỳ hoàn c ảnh giúp đỡ người khác làm điều tương tự.” Đó định nghĩa mạng lưới quan hệ đưa sách Tự đào giếng trước chết khát c Harvey Mackay Cu ốn sách h ọc xây d ựng mạng lưới quan hệ Với lối diễn đạt tự nhiên, với nhi ều thông tin th ực t ế, phù h ợp cho t ất c ả đối tượng, tác giả phân tích yếu tố khiến ông trở nên ti ếng, cách ông xây d ựng m ạng l ưới thành công trở thành người truyền cảm hứng đến nhiều ng ười Mạng lưới quan hệ cách kết nối trực tiếp điểm A điểm Z mà không c ần ph ải qua ểm trung gian nh C, D, E… X Y Mạng lưới cho ta lối đi, cách thức di chuy ển t ểm A đến ểm Z kho ảng thời gian ngắn nhất, quãng đường ngắn Bất kể bạn ai, b ạn c ần m ột m ạng l ưới quan h ệ Đó bàn đạp, phương tiện đưa bạn nơi đâu Harvey Mackay khám phá công cụ thiết yếu kinh doanh – m ạng l ưới quan h ệ Tự đào giếng trước chết khát cho bạn cách đạt ều bạn mu ốn thông qua m ạng l ưới quan hệ Cuốn sách giúp cho tất người, từ nhân viên bán hàng mu ốn xây d ựng s ự nghi ệp đến chủ doanh nghiệp kêu gọi nguồn v ốn, có th ể tìm th nh ững nhu c ầu c mà khơng phải tốn nhiều thời gian Bạn biết được: Kiểu mạng lưới quan hệ tồn tại? Cách bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ cách đạt điều tốt đẹp nh ất từ m ạng l ưới quan hệ Rút ngắn danh sách liên lạc bạn cách thông minh – c ần gi ữ, nên b ỏ? Bạn làm bạn khơng có kỹ giao tiếp t ốt? Tự đào giếng trước chết khát “bốn yếu tố mạng lưới quan h ệ - RISK: Reciprocity – Có có l ại, Interdependency – Phụ thuộc lẫn nhau, Sharing – Chia s ẻ Keeping at it – Duy trì liên t ục”, hay “ Để m ạng lưới tồn tại, giữ liên lạc sáu tháng l ần cho m ỗi nút quan h ệ.” Cu ốn sách c ũng ch ỉ 15 đá tảng cho mạng lưới bền vững – 15 người làm vi ệc v ị trí ti ềm n ăng nh ất s ẽ giúp b ạn có mạng lưới bền vững: Nhà môi giới bất động sản, nhân viên ngân hàng, c ảnh sát, lu ật s ư, th ợ s ửa ch ữa ô tô (xe máy)… Không hướng dẫn cách tạo lập quan hệ, xây d ựng phát tri ển chúng, mà Harvey ch ỉ sai l ầm xây dựng mạng lưới quan hệ bạn, tất c ả d ẫn so sánh v ới b ước, c ũng nh l ưu ý kèm bạn tiến hành “đào giếng” để đảm bảo không “ch ết khát” Về tác giả: Harvey Mackay tác gi ả ưa chu ộng nh ất, tác gi ả c cu ốn sách bán với số lượng hàng triệu Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive.Ông nhà báo chuyên trách vấn đề nghiệp đòan cấp quốc gia, báo ông xuất 50 t báo kh ắp n ước M ỹ Ông CEO nhà lãnh đạo xuất chúng ... lạc bạn cách thông minh – c ần gi ữ, nên b ỏ? Bạn làm bạn khơng có kỹ giao tiếp t ốt? Tự đào giếng trước chết khát “bốn yếu tố mạng lưới quan h ệ - RISK: Reciprocity – Có có l ại, Interdependency... quan hệ bạn, tất c ả d ẫn so sánh v ới b ước, c ũng nh l ưu ý kèm bạn tiến hành đào giếng để đảm bảo khơng “ch ết khát Về tác giả: Harvey Mackay tác gi ả ưa chu ộng nh ất, tác gi ả c cu ốn sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự đào giếng trước khi chết khát, Tự đào giếng trước khi chết khát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn