Những quy tắc trong quản lý

1 79 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:56

Cinque TerreNhững Quy Tắc Trong Quản Lý Tác giả : Richard TemplarThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6779 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Những doanh nhân thành công nhất trong lịch sử như Henry Ford, Chủ tịch và Người sáng lập hãng ôtô Ford, Thomas Watson Sr., Chủ tịch và Tổng giám đốc IBM, hay Akio Morita, Chủ tịch và Người sáng lập Tập đoàn Sony của Nhật Bản đều nhấn mạnh đến nghệ thuật quản lý. Có thể nói, quản lý là một môn nghệ thuật nhưng cũng là một môn khoa học.Khi bạn ngồi trong một văn phòng giám đốc, bạn phải có một ý niệm rõ ràng về khoa tổ chức. Lý tưởng trong việc tổ chức một công cuộc kinh doanh là tạo nên một nhóm người biết làm việc chung để đạt đến mục tiêu chung. Làm người quản lý, nhiệm vụ của bạn là phải thúc đẩy hành động chứ không phải ngăn cản nó.Hàng ngày, mỗi nhà lãnh đạo, mỗi nhà quản lý đều phải xử lý và quyết định rất nhiều vấn đề trải rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.Vậy cần phải có những nguyên tắc nào để điều hành tổ chức và đạt được mục tiêu của mình? Đâu là những bí quyết và kỹ năng mà các nhà quản lý cần phải có?Bất kỳ ai cũng có thể học hỏi từ những chỉ dẫn rất hữu ích này. Ví dụ như cách khuyến khích nhân viên hào hứng và tích cực làm việc, cách làm cho cuộc họp trở nên vui vẻ, hay biết cách tự quản lý chính mình: Tiến lên phía trước chứ không thụt lùi, hay đặt ra mục tiêu thực tiễn cho mình, nhưng phải là những mục tiêu có tính thực tiễn cao, hãy quyết đoán, ngay cả đôi khi điều này khiến bạn mắc sai lầm…Đây cũng có thể xem là một túi bí kíp để nhà quản lý giở ra khi muốn tìm sự tham vấn, hoặc muốn tìm sự đồng cảm trong nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực bằng chính nét văn hoá riêng của doanh nghiệp mình. Những Quy Tắc Trong Quản Tác giả : Richard Templar Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lượt xem : 6779 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Những doanh nhân thành công lịch sử Henry Ford, Ch ủ t ịch Ng ười sáng l ập hãng ôtô Ford, Thomas Watson Sr., Chủ tịch Tổng giám đốc IBM, hay Akio Morita, Ch ủ t ịch Ng ười sáng l ập T ập đoàn Sony Nhật Bản nhấn mạnh đến nghệ thuật quản Có th ể nói, qu ản m ột mơn ngh ệ thu ật nh ưng môn khoa học Khi bạn ngồi văn phòng giám đốc, bạn ph ải có m ột ý niệm rõ ràng v ề khoa t ổ ch ức t ưởng việc tổ chức công kinh doanh tạo nên m ột nhóm ng ười bi ết làm vi ệc chung để đạt đến m ục tiêu chung Làm người quản lý, nhiệm vụ c bạn ph ải thúc đẩy hành động ch ứ không ph ải ng ăn c ản Hàng ngày, nhà lãnh đạo, nhà quản phải x quy ết định r ất nhi ều v ấn đề tr ải r ộng lĩnh vực sống Vậy cần phải có nguyên tắc để điều hành tổ chức đạt mục tiêu mình? Đâu bí kỹ mà nhà quản cần phải có? Bất kỳ học hỏi từ dẫn hữu ích Ví d ụ nh cách khuy ến khích nhân viên hào hứng tích cực làm việc, cách làm cho họp trở nên vui vẻ, hay bi ết cách t ự qu ản mình: Ti ến lên phía trước khơng thụt lùi, hay đặt mục tiêu thực tiễn cho mình, nh ưng ph ải nh ững m ục tiêu có tính thực tiễn cao, đốn, điều khiến bạn mắc sai lầm… Đây xem túi bí kíp để nhà quản giở muốn tìm tham vấn, ho ặc mu ốn tìm đồng cảm nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực nét văn hố riêng c doanh nghi ệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những quy tắc trong quản lý, Những quy tắc trong quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn