Cuộc nổi dậy ở phố wall

1 58 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:54

Cinque TerreCuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall Tác giả : Michael LewisThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5674 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall xoay quanh ba nhân vật đó là Brad Katsuyama, Ronan Ryan và John Schwall. Mỗi người một hoàn cảnh, làm một công việc khác nhau nhưng đều quan tâm đến thị trường tài chính tại phố Wall.Brad Katsuyama là nhân viên ngân hàng, do thắc mắc ko hiểu tại sao cổ phiếu chào mua trên màn hình biến mất quá nhanh đến nỗi không thể mua vào kịp thời. Hay Ronan Ryan kinh ngạc về mức phí mà quỹ đầu tư và ngân hàng chi trả cho ông chỉ để xây dựng hệ thống viễn thông. Hoặc John Schwall khám phá ra hệ thống máy tính thương mại để phục vụ những người đầu tư.Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall là một trong những cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất năm 2014 và là cuốn sách kinh doanh nổi tiếng trên thế giới. Cuốn sách từng xuất hiện trong 6 bảng xếp hạng danh giá bao gồm Amazon, Goodreads, Kirkus Reviews. Library Journal, The Financial Times và The Guardian. Đây là cuốn sách xứng đáng có trên mọi kệ sách. Cuộc Nổi Dậy Phố Wall Tác giả : Michael Lewis Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5674 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Phố Wall xoay quanh ba nhân vật Brad Katsuyama, Ronan Ryan John Schwall Mỗi người hồn cảnh, làm cơng vi ệc khác nh ưng quan tâm đến thị trường tài phố Wall Brad Katsuyama nhân viên ngân hàng, th ắc m ắc ko hi ểu t ại c phi ếu chào mua hình biến q nhanh khơng thể mua vào kịp th ời Hay Ronan Ryan kinh ng ạc v ề m ức phí mà quỹ đầu tư ngân hàng chi trả cho ông để xây d ựng h ệ th ống vi ễn thông Ho ặc John Schwall khám phá hệ thống máy tính thương mại để phục vụ người đầu tư Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Phố Wall sách kinh doanh bán ch ạy nh ất n ăm 2014 sách kinh doanh ti ếng gi ới Cu ốn sách t ừng xu ất hi ện b ảng x ếp hạng danh giá bao gồm Amazon, Goodreads, Kirkus Reviews Library Journal, The Financial Times The Guardian Đây sách xứng đáng có kệ sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Cuộc nổi dậy ở phố wall, Cuộc nổi dậy ở phố wall

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn