Luật bất thành văn trong kinh doanh

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:50

Cinque TerreLuật Bất Thành Văn Trong Kinh Doanh Tác giả : James G.SkakoonThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7226 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Nhiều luật lệ trong sách này là những điểm khái quát hóa và cũng có ngoại lệ trong những tình huống đặc biệt. Bạn không phải tuân thủ răm rắp, bám chặt vào các quy định vì ở đây không có sự phán xét, và trong những lúc khẩn cấp, sáng kiến cá nhân tích cực có thể vượt lên khỏi các thủ tục. Nhưng trên nhiều phương diện, những luật lệ này giống như những luật lệ căn bản của xã hội, chúng không thể bị vi phạm quá thường xuyên mà không phải trả giá, dù vẫn có những ngoại lệ nổi bật trong vài trường hợp.Nếu bạn biết quan tâm đến công việc hiện tại của mình, tương lai rồi sẽ tự biết lo cho nó. Người lặng lẽ và nhút nhát không nói gì cả thường bị xem như chẳng biết gì để nói. Bạn không cần lúc nào cũng đúng.Những luật bất thành văn được đúc kết từ hơn 60 năm thử và sai nay được bật mí cho tất cả mọi người Một cuốn sách thú vị và giá trị như một cẩm nang bỏ túi dành cho tất cả những ai còn đang làm việc và còn có mối tương quan đến người khác. Những điều mà người mới vào nghề cần biết ngay lập tức, một số nguyên tắc nhà quản lý không biết thì không thể thành công, cùng những kinh nghiệm thực tiễn dành cho người làm việc chuyên môn... tất cả đều có trong Luật bất thành văn trong kinh doanh.Bình luận Luật Bất Thành Văn Trong Kinh Doanh Tác giả : James G.Skakoon Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7226 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Nhiều luật lệ sách điểm khái quát hóa có ngo ại l ệ nh ững tình hu ống đặc bi ệt Bạn khơng phải tuân thủ răm rắp, bám chặt vào quy định khơng có s ự phán xét, nh ững lúc khẩn cấp, sáng kiến cá nhân tích cực vượt lên kh ỏi thủ t ục Nh ưng nhi ều ph ương di ện, luật lệ giống luật lệ xã hội, chúng không th ể b ị vi ph ạm th ường xuyên mà khơng phải trả giá, dù có ngoại lệ bật vài trường hợp Nếu bạn biết quan tâm đến cơng việc c mình, tương lai r ồi s ẽ t ự bi ết lo cho Ng ười l ặng l ẽ nhút nhát khơng nói thường bị xem chẳng biết để nói Bạn khơng cần lúc Những luật bất thành văn đúc kết từ 60 năm "thử sai" b ật mí cho t ất c ả m ọi ng ười! M ột sách thú vị giá trị cẩm nang b ỏ túi dành cho t ất c ả nh ững làm vi ệc có m ối tương quan đến người khác Những điều mà người vào nghề cần bi ết l ập t ức, m ột s ố nguyên t ắc nhà quản lý khơng biết khơng thể thành công, kinh nghi ệm th ực ti ễn dành cho ng ười làm vi ệc chuyên môn tất có Luật bất thành văn kinh doanh Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật bất thành văn trong kinh doanh, Luật bất thành văn trong kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn