PPCT TA lop 3,4,5

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:48

Phân phối chơng trình môn Tiếng Anh lớp Năm häc: 2016 -2017 Tuần Tiết 1+2 3+4 5+6 7+8 9+10 11+12 13+14 15+16 17+18 19+20 21+22 23+24 25+26 27+28 29+30 31+32 33 34 35+36 37+38 10 11 39+40 41+42 43+44 Đơn vị Bài học học Hướng dẫn học sinh làm quen SGK Tiếng Anh Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit 2 Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Review Short story KiÓm tra chữa lỗi Lesson Lesson Unit Lesson Unit Lesson Tuầ n Tiết Đơn vị học 73+74 Bài học Lesson 19 75+76 Unit 11 Lesson 77+78 Lesson 79+80 Lesson 20 81+82 Unit 12 Lesson 21 83+84 Lesson 85+86 Lesson 22 87+88 Unit 13 Lesson 89+90 Lesson 91+92 Lesson 23 93+94 Unit 14 Lesson 24 95+96 Lesson 97+98 Lesson 25 99+100 Unit 15 Lesson 26 101+102 Lesson 27 103 104 105+106 107+108 109+110 Review Short story KiĨm tra vµ chữa lỗi Lesson Lesson Unit 16 28 111+112 29 113+114 115+116 Lesson Unit 17 Lesson Lesson 45+46 12 47+48 49+50 13 51+52 53+54 14 55+56 57+58 15 59+60 61+62 16 63+64 17 65+66 67+68 18 69+70 71+72 Lesson Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit 10 Lesson Review + Short story Ôn tập Kim tra vµ chữa lỗi 117+118 Lesson 119+120 Lesson 30 121+122 Unit 18 Lesson 31 123+124 Lesson 125+126 Lesson 32 127+128 Unit 19 Lesson 129+130 Lesson 131+132 Lesson 33 34 133+134 Unit 20 135+136 35 137+138 139+140 Lesson Lesson Review + Short story Kim tra v cha li Phân phối chơng trình môn Tiếng Anh lớp Năm học: 2016 -2017 Tuần Tiết 1+2 3+4 5+6 7+8 9+10 11+12 13+14 Đơn vị Bài học học Ôn tập Lesson Lesson Unit Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Tuầ n Tiết Đơn vị học 73+74 19 75+76 Bài học Lesson Unit 11 Lesson 77+78 Lesson 79+80 Lesson 20 81+82 Unit 12 Lesson 21 83+84 22 85+86 Lesson Unit 13 Lesson 15+16 17+18 19+20 21+22 23+24 25+26 27+28 29+30 31+32 33 34 35+36 37+38 10 39+40 41+42 11 43+44 45+46 12 47+48 49+50 13 51+52 53+54 14 55+56 57+58 15 59+60 16 61+62 63+64 Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Review Short story Kiểm tra chữa lỗi Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Unit 10 Lesson Lesson 87+88 Lesson 89+90 Lesson 91+92 Lesson 23 93+94 Unit 14 Lesson 24 95+96 Lesson 97+98 Lesson 25 99+100 Unit 15 Lesson 26 101+102 Lesson 27 103 104 105+106 107+108 109+110 Review Short story KiÓm tra chữa lỗi Lesson Lesson Unit 16 28 111+112 Lesson 113+114 Lesson 29 115+116 Unit 17 Lesson 117+118 Lesson 119+120 Lesson 30 121+122 Unit 18 Lesson 31 123+124 Lesson 125+126 Lesson 32 127+128 Unit 19 129+130 33 131+132 34 Lesson Lesson Unit 20 Lesson 133+134 Lesson 135+136 Lesson 17 65+66 67+68 18 69+70 71+72 Lesson Review + Short story Ôn tập Kim tra vµ chữa lỗi 35 137+138 139+140 Review + Short story Kim tra v cha li Phân phối chơng trình môn Tiếng Anh lớp Năm học: 2016 -2017 Tun Tiết 1+2 3+4 5+6 7+8 9+10 11+12 13+14 15+16 17+18 19+20 21+22 23+24 25+26 27+28 29+30 31+32 Đơn vị Bài học học Ôn tập Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit 2 Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Tuầ n Tiết Đơn vị học 73+74 19 75+76 Bài học Lesson Unit 11 Lesson 77+78 Lesson 79+80 Lesson 20 81+82 Unit 12 Lesson 21 83+84 Lesson 85+86 Lesson 22 87+88 Unit 13 Lesson 89+90 Lesson 91+92 Lesson 23 93+94 Unit 14 Lesson 24 95+96 Lesson 97+98 Lesson 25 99+100 26 101+102 103 104 Unit 15 Lesson Lesson Review Short story 33 34 35+36 37+38 10 39+40 41+42 11 43+44 45+46 12 47+48 49+50 13 51+52 53+54 14 55+56 57+58 15 59+60 61+62 16 63+64 17 65+66 67+68 18 69+70 71+72 Review Short story Kiểm tra chữa lỗi Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit Lesson Lesson Lesson Unit 10 Lesson Review + Short story Ôn tập Kim tra vµ chữa lỗi 27 105+106 107+108 109+110 KiĨm tra vµ chữa lỗi Lesson Lesson Unit 16 28 111+112 Lesson 113+114 Lesson 29 115+116 Unit 17 Lesson 117+118 Lesson 119+120 Lesson 30 121+122 Unit 18 Lesson 31 123+124 Lesson 125+126 Lesson 32 127+128 Unit 19 Lesson 129+130 Lesson 131+132 Lesson 33 34 133+134 135+136 35 137+138 139+140 Unit 20 Lesson Lesson Review + Short story Kiểm tra chữa lỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT TA lop 3,4,5 , PPCT TA lop 3,4,5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn