219 câu TRẮC NGHIỆM số đếm lý THUYẾT đáp án

23 86 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:48

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC – MÙA THI 2017 219 CÂU ĐẾM THUYẾT … … Sưu tập & biên soạn : Lê Thanh Phong (0978.499.641 – 0975.809.509) 55 Dương Khuê – P Thủy Châu – TX Hương Thủy – T.T Huế PHẦN HỮU CƠ Câu 1: Số đồng phân cấu tạo amin bậc có cơng thức phân tử C3H9N A B C D Câu 2: Có phản ứng hóa học xảy cho đồng phân mạch hở C2H4O2 tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng? HCOOCH3 HOCH2CHO A B C D Câu 3: Cho dãy chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH Số chất dãy phản ứng với HCl dung dịch A B C D Câu 4: Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ Số chất dãy thuộc loại polisaccarit A B C D Câu 5: Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH 3COOH HCOOH môi trường axit (H 2SO4), thu tối đa số este chức là: CH3COOCH2CH2OOCCH3 HCOOCH2CH2OOCCH3 HCOOCH2CH2OOCH A B C D Câu 6: Hợp chất A có cơng thức phân tử C8H8O2, cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch chứa muối Số công thức cấu tạo A là: CH3COOC6H5 HCOOC6H4CH3 (3 đồng phân vị trí o,m,p) A B C D Câu 7: Cho chất: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, tinh bột Số chất dãy tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu 8: Số chất hữu mạch hở, đơn chức không tan nước có cơng thức phân tử C2H4O2 là: HCOOCH3 A B C D Câu 9: Hợp chất hữu đơn chức X (chứa C, H, O) có tỉ khối với H2 43 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu sản phẩm hữu có khả tham gia phản ứng tráng gương Số đồng phân chức X A B C D Câu 10: Ứng với cơng thức phân tử C2H7O2N có chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl ? CH3COONH4 HCOONH3CH3 A B C D Câu 11: Z amin đơn chức chứa 23,73% nitơ Cho đồng phân Z tác dụng với dung dịch H2SO4,có thể có tối đa loại muối tạo : Z C3H9N (4 đồng phân) đồng phân tạo loại muối với H2SO4 => loại muối A B C D Câu 12: Amin X đơn chức X tác dụng với HCl thu muối Y có cơng thức RNH 3Cl Trong Y, clo chiếm 32,42% khối lượng Hãy cho biết X có cơng thức cấu tạo? A B C D Câu 13: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na : đồng phân este A B C D Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol este no, đơn chức mạch hở X, cần b mol O2, tạo c mol hỗn hợp CO2 H2O Biết c = 2(b - a) Số đồng phân este X A B C D Câu 15: Amin bậc X có cơng thức CxHyN Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam X thu 1,68 lít khí N2 (đktc) Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 16: Cho hợp chất X có cơng thức phân tử C3H12O3N2 Khi cho X vào dung dịch kiềm khí làm quỳ tím hóa xanh Số đồng phân thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 17: Cho este sau thủy phân môi trường kiềm :C6H5–COO–CH3 ; HCOOCH = CH – CH3 ;HCOOCH=CH2 CH3COOCH = CH2 ; C6H5–OOC–CH=CH2 ; C6H5–OOC–C2H5 ; HCOOC2H5 ;C2H5–OOC–CH3 Có este thủy phân thu ancol: A B C D Câu 18: Có dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin anilin Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là: A B C D Câu 19: Cho chất sau: Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 1/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” NH2(CH2)5CONH(CH2)5COOH NH2CH(CH3)CONHCH2COOH NH2CH2CH2CONHCH2COOH NH2(CH)6NHCO(CH2)4COOH Hợp chất có liên kết peptit? A 1,2,3,4 B 1,3,4 C D 2,3 Câu 20: Cho dãy chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột Số chất dãy không tham gia phản ứng thủy phân: A B C D Câu 21: Cho dãy chất: metyl acrylat, tristearin, saccarozơ, glyxylalanin (Gly-Ala) Số chất bị thủy phân đun nóng mơi trường axit A B C D Câu 22: Cho chất: anilin, axit glutamic, đimetylamin, axit axetic, axit acrylic, vinyl axetat Số lượng chất tác dụng với HCl A B C D Câu 23: Cho dãy chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH HCl : A B C D Câu 24: Cho dãy chất: etyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, etyl acrylat, fructozơ Số chất dãy làm nhạt màu dung dịch brom A B C D Câu 25: Trong số chất: tinh bột, protein ,xenlulozơ, tơ olon, saccarozơ, đextrin, glucozơ số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là: A B C D Câu 26: Cho chất sau: glucozơ, vinyl axetat, saccarozơ, tinh bột, Gly-Ala-Val, nilon -6,6 Số chất dãy bị thuỷ phân môi trường kiềm lỗng, nóng A B C D Câu 27: Cho chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ ,etylaxetat, triolein Số chất dãy bị thủy phân môi trường axit mà không bị thủy phân môi trường kiềm là: A B C D Câu 28: Trong chất: glyxin; glixerol; metylamoni fomat; phenol; etylamoni clorua; phenyl axetat tripanmitin số chất phản ứng với dung dịch KOH là: A B C D Câu 29: Cho chất: CH3COOCH3, H2NCH2COOH, CH3COOC6H5, C2H5NH3Cl, H2NCH2COONa, ClNH3CH2COOH tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng Số chất tham gia phản ứng A B C D Câu 30: Cho chất sau: phenylamoni clorua, triolein, poli(vinylclorua), anilin, glyxin, Gly-Val-Al, phenyl benzoat tơ nilon-6,6 Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng A B C D Câu 31: Trong số hợp chất HCOOH; CH3COOCH3; ClNH3CH2COOH; HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5 Số hợp chất tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:2 số mol A B C D Câu 32: Cho polime sau: nilon-6, tơ nitron, cao su buna, nhựa PE, nilon-6,6, nhựa novolac, cao su thiên nhiên, tinh bột Số loại polime chất dẻo A B C D Câu 33: Cho loại polime: tơ nilon-6, tơ xenlulozơ triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, cao su thiên nhiên tơ clorin Số polime thuộc loại poliamit A B C D Câu 34: Trong chất sau có chất có liên kết CONH : caprolactam, glyxylalanin, peptit, nilon-7, tơ lapsan, protein, valin, cacbohiđrat ? A B C D Câu 35: Cho chất sau: axit glutamic (HOOC-CH(NH2)CH2CH2COOH), valin(CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH), lysine(H2N(CH2)4CH(NH2)COOH), alanin, trimetylamin, anilin Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng, màu xanh, không đổi màu A 1, 1, B 3, 1, C 2, 1,3 D 1, 2, Câu 36: Cho polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna Trong đó, số polime điều chế phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 37: Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), số polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng A B C D Câu 38: Cho dãy chất: glucozơ, Gly-Gly-Gly, metyl axetat, saccarozơ, Ala-Ala Số chất dãy hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường tạo phức xanh lam A B C D Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 2/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” Câu 39: Muối X có cơng thức phân tử C3H10O3N2, X sinh từ phản ứng axit vô với chất hữu Y đơn chức Số công thức cấu tạo phù hợp với X : CH3CH2CH2NH3NO3 CH3-CH(CH3)-NH3NO3 C2H5-NH2(CH3)-NO3 (CH3)3NH-NO3 A B C D Câu 40: Hợp chất hữu A, mạch hở có cơng thức phân tử C 4H12O4N2 Cho A tác dụng với NaOH ,đun nóng thu hỗn hợp khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X có mạch C thằng Số đồng phân A : A B C D Gợi ý : NH4-OOC-COO-NH3C2H5 NH4-OOC-COO-NH2(CH3)2 NH4-OOC-CH2-COO-NH3CH3 Câu 41: Cho hợp chất (nếu chất hữu có cấu tạo mạch hở) ứng với công thức phân tử là: CH4O, CH2O, CH2O2, C2H7NO2 (muối amin), CH5NO3, CH8N2O3 Số chất tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng A B C D Câu 42: Cho dãy chất : m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; pHOC6H4CH2OH; CH3NH3NO3 Có chất kể thỏa mãn điều kiện: mol chất phản ứng tối đa mol NaOH A B C D Câu 43: Cho chất sau: axit glutamic, amoni propionat, trimetylamin, metyl aminoaxetat, saccarozơ, nilon-6,6 Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH (trong điều kiện thích hợp) A B C D Câu 44: Cho chất sau, có chất làm màu nước brom: SO2; CO2; C2H4, C6H5CH3; C6H5OH (phenol); HCOOH, C6H12O6 (glucozo), C12H22O11 (saccarozo), PVC A B C D Câu 45: Trong số dung dịch sau: (1) glucozơ, (2) 3-monoclopropan-1,2-điol (3MCPD), (3) etilenglicol, (4) KOH loãng, (5) tripeptit, (6) axit axetic, (7) propan-1,3-điol Số dung dịch hoà tan Cu(OH)2 A B C D Câu 46: Cho chất: glucozơ , glixerol , andehit fomic, etilen glicol, saccarozơ, Valylglyxylalanin Có chất phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam? A B C D Câu 47: Lần lượt cho anilin, axit aminoaxetic tác dụng dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch Br2 Số phản ứng hố học có xảy : anilin phản ứng với HCl Br2 / Axit amino axetic phản ứng với HCl NaOH A B C D Câu 48: Saccarozơ tác dụng với chất sau ? (1) H2/Ni, t0 ; (2) Cu(OH)2 ; (3) [Ag(NH3)2]OH ; (4) CH3COOH (H2SO4 đặc) A (1), (2) B (2), (4) C (2), (3) D (1), (4) Câu 49: Saccarozơ có tính chất số tính chất sau: polisaccarit khối tinh thể không màu thuỷ phân tạo thành glucozơ frutozơ tham gia phản ứng tráng gương phản ứng với Cu(OH)2 Những tính chất A 1, 2, 3, B 3, 4, C 1, 2, 3, D 2, 3, Câu 50: Cho chất: (1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, to; (3) dung dịch H2SO4 lỗng (đun nóng); (4) dung dịch Br2; (5) Cu(OH)2 nhiệt độ phòng (6) Na Hỏi triolein nguyên chất có phản ứng với chất số chất ? A B C D Câu 51: Cho dãy chất sau: vinyl fomat, triolein, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin Phát biểu sau sai? A Có chất làm màu nước brom => vinyl fomat, triolein, glucozơ B Có chất phản ứng với H2 (xt Ni, t0) => vinyl fomat, triolein, glucozơ C Có chất phản ứng với dung dịch HCl đun nóng => vinyl fomat, triolein, saccarozơ, etylamin, alanin D Có chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng => vinyl fomat, triolein, alanin Câu 52: Cho phát biểu sau: 1) Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 => OXI HÓA 2) Phân tử khối amino axit ( nhóm – NH2, nhóm – COOH) ln ln số lẻ 3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng 4) Triolein tristearin làm màu dung dịch nước brom 5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên Số phát biểu A B C D Câu 53: Cho phát biểu sau (1) Các amin có tính bazơ (2) Tính bazơ amin mạnh amoniac (3) Công thức tổng quát amin no, mạch hở CnH2n+2+kNk (4) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 CH3NH2 hóa chất cần dùng dung dịch HCl dung dịch NaOH Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 3/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (5) Để làm lọ đựng anilin rửa dung dịch HCl, sau rửa lại H2O Số phát biểu là: A B C D Câu 54: Có số phát biểu cacbonhiđrat sau: (1) Saccarozơ có tham gia phản ứng tráng bạc (2) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (3) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (4) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit, bị thủy phân tạo thành glucozơ (5) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam Số phát biểu A B C D Câu 55: Có phát biểu: (1) Protein bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ nhờ xúc tác enzim (2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) có kết tủa vàng (3) Hemoglobin máu protein có dạng hình cầu (4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure (5) Protein đơng tụ cho axit, bazơ vào đun nóng Số phát biểu A B C D Câu 56: Cho phát biểu sau: (1) Amino axit hợp chất có tính lưỡng tính (2) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím (3) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có liên kết peptit (4) Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo (5) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH đipeptit (6) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí có mùi khai Số phát biểu là: A B C D Câu 57: Cho phát biểu sau: (a) Tơ nilon – 6,6 điều chế phản ứng trừng ngưng (b) Thủy phân hồn tồn tinh bột mơi trường axit thu α - glucozơ (c) Ở điều kiện thích hợp, glucozơ tác dụng với H2 tạo sobitol (d) Chất béo trieste axit hữu với glixerol (e) Liên kết peptit liên kết –CO – NH - đơn vị α - aminoaxit Số phát biểu A B C D Câu 58: Cho phát biểu sau: 1) Các peptit có phản ứng màu biure 2) Fructozơ có phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 sinh Ag 3) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O với số mol 4) Mỡ động vật dầu thực vật không tan nước nhẹ nước Số phát biểu A B C D Câu 59: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan dung môi hữu không phân cực (b) Chất béo trieste glixerol với axit béo (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin có nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ nóng chảy triolein Số phát biểu A B C D Câu 60: Cho nhận xét sau : (a) Tinh bột xenlulozơ hai đồng phân cấu tạo (b) Hai đồng phân amino axit C3H7NO2 tạo tối đa đipeptit (c) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột xenlulozơ chất cho loại monosaccarit (e) Nồng độ glucozơ máu người bình thường khoảng 5% => 0,1% (f) Tất dung dịch protein có phản ứng màu biure Số nhận xét A B C D Câu 61: Cho phát biểu sau: Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 4/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (a) Saccarozơ thành phần chủ yếu đường mía (b) Glucozơ có thể người động vật (c) Tinh bột xenlulozơ polime thiên nhiên (d) Chất béo thức ăn quan trọng người (e) Chất béo chứa chủ yếu gốc axít béo khơng no thường chất rắn nhiệt độ phòng => lỏng (f) Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ Số phát biểu A B C D Câu 62: Cho số tính chất : chất kết tinh khơng màu (1); có vị (2); tan nước (3); hoà tan Cu(OH) (4); làm màu nước brom (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6) ; bị thuỷ phân môi trường kiềm lỗng nóng (7) Số tính chất fructozơ là: A B C D Câu 63: Cho số tính chất: có dạng sợi (1); tan nước (2); tan nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân dung dịch axit đun nóng (6) Các tính chất xenlulozơ là: A (1), (2), (3) (4) B (3), (4), (5) (6) C (1), (3), (4) (6) D (2), (3), (4) (5) Câu 64: Cho phát biểu sau (a) Metyl amin chất khí, làm xanh quỳ tím ẩm (b) Các đipeptit khơng hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường (c) Axit cacboxylic có liên kết hidro với nước (d) Các chất béo có gốc axit béo khơng no thường chất lỏng Số phát biểu A B C D Câu 65: Cho phát biểu sau : a Hiđro hóa triolein ( lỏng) có xúc tác Ni, đun nóng thu tristearin ( rắn) b Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch saccarozơ c Axit glutaric hợp chất lưỡng tính d Các peptit có từ hai liên kết peptit trở lên tham gia phản ứng màu biure Số phát biểu : A B C D Câu 66: Cho nhận định sau: (1) Cho dầu ăn vào nước, lắc đều, sau thu dung dịch đồng (2) Các chất béo rắn chứa chủ yếu gốc axit béo no (3) Triolein phenol tác dụng với dung dịch NaOH, làm màu nước brom (4) Glucozơ saccarozơ tham gia phản ứng tráng gương Số nhận định là: A B C D Câu 67: Cho phát biểu sau anilin (C6H5NH2): (1) Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, tan nước (2) Anilin có tính bazơ, tính bazơ yếu amoniac (3) Dung dịch anilin khơng làm đổi màu q tím (4) Anilin tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng (5) Anilin dùng làm nguyên liệu công nghiệp phẩm nhuộm azo Số phát biểu A B C D Câu 68: Cho phát biểu sau: Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng khơng khói; Xenluluzơ chất rắn vơ định hình, màu trắng, khơng tan nước; Xenlulozơ polime hợp thành từ mắt xích -glucozơ nối với liên kết -1,4-glicozit; Xenlulozơ triaxetat loại chất dẻo dễ kéo thành tơ sợi Xenlulozơ tan dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 69: Cho phát biểu sau (1) Tất peptit có phản ứng màu biure (2) Cho HNO3 vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng (3) Muối phenylamoni clorua không tan nước (4) Ở điều kiện thường, metylamin , đimetylamin chất khí có mùi khai Số phát biểu là: A B C D Câu 70: Có phát biểu sau: (a) Thủy phân chất béo môi trường kiềm thu glixerol (b) Triolein làm màu nước brom (c) Chất béo không tan nước nhẹ nước Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 5/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (d) Benzyl axetat este có mùi chuối chín => isoamyl axetat (e) Đốt cháy etyl axetat thu số mol nước số mol khí cacbonic Số phát biểu A B C D Câu 71: Cho phát biểu sau: (a) Phản ứng thủy phân este môi trường bazơ phản ứng thuận nghịch (b) Xà phòng hóa chất béo ln thu glyxerol xà phòng (c) Tripanmitin tristearin chất béo rắn (d) Chất béo trieste axit béo với propan-1,2,3-triol Số phát biểu sai A B C D Câu 72 Cho mệnh đề sau: (1) Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (2) Các este có nhiệt độ sơi thấp so với axit ancol có số nguyên tử cacbon (3) Trimetyl amin amin bậc ba (4) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala- Ala Ala- Ala- Ala (5) Tơ nilon - 6,6 trùng hợp hexametylenđiamin axit ađipic => trùng ngưng (6) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa oxi khơng khí chất béo rắn Số mệnh đề : A B C D Câu 73: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức este no, mạch hở, đơn chức thu số mol CO2 số mol H2O; (b) Phân tử khối hợp chất hữu chứa nguyên tố C, H, O số chẵn; (c) Số nguyên tử hiđro phân tử amin số lẻ; => amin đơn chức số lẻ (d) Dung dịch fructozơ bị oxi hóa H2 (xúc tác Ni, to) tạo sobitol; => bị khử (e) Saccarozơ khơng có phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D Câu 74: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 oxi hóa nước brom => khử (c) Đốt cháy hoàn toàn este no mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O.=>este no, đơn chức, mạch hở (d) Tất aminoaxit có tính lưỡng tính dung dịch có pH=7 => tùy thuộc vào số nhóm NH2 -COOH Số phát biểu không A B C D Câu 75: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ nước brom (3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ tinh bột mơi trường axit thu glucozơ (4) Hiđro hố saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu sobitol (5) Trong dung dịch, glucozơ tồn dạng mạch hở mạch vòng Số phát biểu A B C D Câu 76: Cho nhận định sau: (1) amin bậc có tính bazơ mạnh amin bậc (2) thủy phân khơng hồn tồn phân tử peptit nhờ xúc tác H+/OH- thu peptit có mạch ngắn (3) alanin,anilin,lysin khơng làm đổi màu q tím (4) aminoaxit có tính lưỡng tính (5) hợp chất peptit, glucozơ, glixerol, saccarozơ có khả tạo phức với Cu(OH)2 => tripeptit trở lên (6) Aminoaxit hợp chất hữu đa chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl => tạp chức Các nhận định không là: A 3,4,5 B 1,2,4,6 C 1,3,5,6 D 2,3,4 Câu 77: Cho phát biểu sau: (1) Este tạo ancol no đơn chức hở axit khơng no đơn chức (có liên kết đơi C = C) hở có cơng thức phân tử chung CnH2n–2O2 (n  4) (2) Ở nhiệt độ thường chất béo chứa chủ yếu (C17H33COO)3C3H5 chất lỏng (3) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2(xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (4) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch Số phát biểu A B C D Câu 78: Cho nhận định sau: (a) Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 6/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” => VD : CH3COOC6H5 + H 2O > CH3COOH + C6H5OH (b) Thủy phân este NaOH dư ln thu ancol => anđehit/xeton/muối phenol (c) Các este không tham gia phản ứng tráng bạc => Este HCOO-R tráng bạc (d) Thủy phân este môi trường kiềm (KOH) thu muối Tổng số nhận định là: A B C D Câu 79: Cho mạnh đề sau: Glucozơ vừa chất khử, vừa chất oxi hóa Gluxit hợp chất mà phân tử tạo nên từ nhiều gốc glucozơ Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm phản ứng bất thuận nghịch lipit este axit béo với rượu Các amino axit hợp chất lưỡng tính Lòng trắng trứng tạo màu vàng với Cu(OH)2 Tơ visco thuộc loại tơ poli amit Số mạnh đề không là: A B C D Câu 80: Cho phát biểu sau: (1) Tinh bột xenlulozơ đồng phân (2) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (3) Trong dung dịch, saccarozơ, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường (4) Trong thực tế, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (5) Thủy phân hoàn toàn tinh bột xenlulozơ thu glucozơ (6) Dung dịch I2 hồ tinh bột có phản ứng hóa học tạo sản phẩm màu xanh Số phát biểu A B C D Câu 81: Cho phát biểu sau: (a) Xà phòng hóa vinyl axetat, thu muối anđehit (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng => trùng hợp (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí.=> chất lỏng (d) Amilopectin tinh bột có liên kết -1,4-glicozit.=> có thêm -1,6-glicozit (e) Triolein tham gia phản ứng cộng H2 xúc tác Ni nhiệt độ Số phát biểu A B C D Câu 82: Khảo sát amino axit qua tính chất sau: (1) Ở trạng thái lỏng điều kiện thường (2) Hợp chất hữu lưỡng tính (3) Tương đối dễ tan nước, có nhiệt độ nóng chảy cao (4) Tham gia phản ứng trùng ngưng (5) Tham gia phản ứng este hóa (6) Tham gia phản ứng màu biure Số tính chất A B C D Câu 83: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ fructozơ bị khử H2 (b) Trong môi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hố lẫn => mơi trường bazơ (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 => dung dịch brom (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Số phát biểu A B C D Câu 84: Cho phát biểu sau: (a) Tơ nilon -6,6 điều chế từ hexametylenđiamin axit axetic => axit ađipic (b) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol => từ ancol/phenol với anhidrit axetic (c) Các hợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit => hai môi trường (đ) Anilin phản ứng với axit HCl tạo muối phenylamoni clorua (e) Trong phân tử amilopectin mắc xích α-glucozo nối với liên kết α-1,6-glicozit => có liên kết α-1,4-glicozit (f) Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần ngun tố Số nhận định A B C D Câu 85: Cho phát biểu (a) Có thể tạo tối đa đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin Glyxin => đipeptit (b) Muối đinatri glutamat thành phần bột => muối mononatri (c) Tơ lapsan bền mặt học, bền với nhiệt, axit, kiềm nilon nên dùng để dệt vải may mặc => polieste dễ bị thủy phân nên bền (d) Đipeptit tripeptit phân biệt thuốc thử Cu(OH)2 => phân biệt (e) Trong phân tử amilozơ tồn liên kết - 1,6 - glicozit Số câu phát biểu khơng Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 7/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” A B C D Câu 86: Cho phát biểu sau đây: Glucozo gọi đường nho có nhiều nho chín Chất béo đieste glyxerol với axit béo => trieste Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn => trạng thái lỏng Trong mật ong chứa nhiều fructozo Tinh bột lương thực người Sự kết tủa protein nhiệt gọi đông tụ Số phát biểu A B C D Câu 87: Có số nhận xét cacbohiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ bị thuỷ phân (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo => đồng phân (4) Phân tử xenlulozơ cấu tạo nhiều gốc beta-glucozơ (5) Thuỷ phân tinh bột môi trường axit sinh fructozơ => glucozơ Trong nhận xét trên, số nhận xét A B C D Câu 88: Cho phát biểu sau: Sự kết tủa protein nhiệt gọi đông tụ Sợi bơng tơ tằm phân biệt cách đốt chúng Dùng dung dịch HCl tách riêng benzen khỏi hỗn hợp gồm benzen anilin Glucozơ có vị fructozơ Để nhận biết glucozơ fructozơ dùng dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Gạo nếp dẻo gạo tẻ gạo nếp chứa nhiều amilopectin Số nhận xét là: A B C D Câu 89: Cho phát biểu sau : (1) Liên kết nhóm CO với nhóm NH đơn vị a-amino axit gọi liên kết peptit (2) Anilin có tính bazơ làm xanh q tím => khơng đổi màu (3) Anilin có phản ứng với nước Brom dư tạo p-Bromanilin => 2,4,6-tribrom anilin (4) Tất amin đơn chức chứa số lẻ nguyên tử H phân tử (5) Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc (6) Nhờ tính bazo , anilin tác dụng với dung dịch brom => ảnh hưởng nhóm amino NH2 (7) Hợp chất H2NCOOH amino axit đơn giản => amino axit (8) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch dimetylamin thấy xuất màu xanh => màu hồng Số phát biểu sai : A B C D Câu 90: Có phát biểu sau (1) Trong công nghiệp, glixerol dùng để sản xuất chất béo (2) Trong y học, glucozơ dùng làm thuốc tăng lực (3) Để khử mùi cá người ta thường dùng dung dịch giấm ăn (4) Chất béo lỏng triglixerit chứa gốc axit không no phân tử (5) Cả xenlulozơ amilozơ dùng để sản xuất tơ sợi dệt vải (6) Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím (7) Các peptit tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm tạo hợp chất có màu tím đỏ tím Số phát biểu A B C D Câu 91: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo nhẹ nước, không tan nước, tan nhiều dung môi hữu (b) Hidro hóa hồn tồn chất béo rắn ta thu chất béo lỏng => lỏng thu rắn (c) Xà phòng sản phẩm phản ứng este hóa glixerol muối natri axit béo => phản ứng xà phòng hóa (d) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở => mạch vòng (g) Metylamin chất khí, mùi khai, dễ tan nước (h) Thủy phân khơng hồn tồn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu tối đa đipeptit Số phát biểu A B C D Câu 92: Cho phát biểu sau (1) Glucozơ thể tính khử phản ứng hóa học => vừa oxi hóa vừa khử Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 8/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (2) Phân tử saccarozơ gốc –glucozơ b–fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc –glucozơ C1, gốc b–fructozơ C4 (C1–O–C4) => liên kết (C1–O–C2) (3) Tinh bột có loại liên kết –[1,4]–glicozit –[1,6]–glicozit (4) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, sau đun nóng thấy dung dịch có màu xanh tím => đun nóng màu (5) Ở nhiệt độ thường : glucozơ, fructozơ, saccarozơ, amilozơ chất rắn kết tinh dễ tan nước dung dịch chúng hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam (6) Xenlulozo nguyên liệu sử dụng để điều chế thuốc nổ khơng khói, tơ axetat, tơ visco Số câu phát biểu không : A B C D Câu 93: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 94: Cho nhận định sau: (1) Trong phân tử glucozơ fructozơ chứa nhóm hiđroxyl (-OH) (2) Glucozơ fructozơ cho phản ứng tráng gương (3) Ở điều kiện thường, Cu(OH)2 phân biệt glucozơ glyxerol (4) Glucozơ oxi hóa Br2 dung dịch, thu axit gluconic axit bromhiđric.=> khử brom (5) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng  vòng cạnh cạnh (6) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Số nhận định A B C D Câu 95: Cho phát biểu sau: (1) Oxi hóa glucozơ dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu axit gluconic => amoni gluconat (2) Ở nhiệt độ thường, anilin chất lỏng, tan khơng tan nước (3) Glyxerol hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường tạo phức xanh lam (4) Thủy phân mol chất béo cần mol NaOH dung dịch (5) Tinh bột xenlulozơ đồng phân (6) Các aminoaxit có tính lưỡng tính Số phát biểu A B C D Câu 96: Cho phát biểu sau: (a) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có liên kết peptit => liên kết (b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím (c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng (d) Peptit Gly–Ala có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 (e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu alpha-aminoaxit (f) Các hợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit Số phát biểu là: A B C D Câu 97: Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH, thu natri axetat anđehit fomic => anđehit axetic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng => trùng hợp (c) Ở điều kiện thường anilin chất khí => chất lỏng (d) Tinh bột thuộc loại đisaccarit => polisaccarit (e) Khi thủy phân anbumin lòng trắng trứng, thu α-amino axit (f) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Câu 98: Cho phát biểu nhóm cacbohidrat: a) Nhóm gọi gluxit hay saccarit có cơng thức chung Cn(H2O)m b) Khử hoàn toàn glucozo thu hexan chứng tỏ glucozo có nguyên tử C phân tử dạng mạch hở c) Fructozo chuyển thành glucozo môi trường kiềm Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 9/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà không học phí đời.” d) Ở dạng mạch hở, fructozo glucozo đồng phân vị trí nhóm chức => đồng phân nhóm chức e) Trong thể người, tinh bột thủy phân thành glucozo nhờ enzym Số phát biểu ? A B C D Câu 99: Các phát biểu phát biểu sau : (1) Thành phần chất béo thuộc loại hợp chất este (2) Các este không tan nước nhẹ nước (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu dễ tan nước (5) Trong thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 H2O, cung cấp lượng cho thể A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 1, 3, D 1, 4, Câu 100: Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch fructozơ glucozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc; (b) Saccarozơ tinh bột bị thủy phân có axit H 2SO4 (lỗng) làm xúc tác; (c) Tinh bột tạo thành xanh nhờ trình quang hợp; (d) Mỗi mắt xích phân tử xenlulozơ có nhóm -OH tự do, nên hòa tan Cu(OH)2 (e) Amilozơ saccarozơ thuộc loại đisaccarit (f) Xenlulozơ thể tính chất ancol phản ứng với HNO đặc có mặt chất xúc tác H 2SO4 đặc Số phát biểu là: A B C D Câu 101: Cho phát biểu hợp chất polime: a) Cao su thiên nhiên polime isopren b) PVC, PS, cao su buna-N chất dẻo c) Các polime khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định, khơng tan dung mơi thơng thường d) Amilopectin, nhựa bakelit có cấu trúc mạch phân nhánh => nhựa bakelit mạng lưới không gian e) Tơ olon, tơ nilon-6 thuộc loại tơ poliamit => tơ olon thuộc loại vinylic f) Tơ visco, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo Số phát biểu đúnglà ? A B C D Câu 102: Cho phát biểu sau: (a) Axit gluconic tạo thành từ phản ứng oxi hóa glucozơ nước brom (b) Trùng ngưng caprolactam tạo capron => trùng hợp (c) Xenlulozơ nguyên liệu để sản xuất tơ xenlulozơ axetat (d) Fructozơ chất kết tinh, không tan nước (e) Amilozơ saccarozơ đồng phân Số phát biểu A B C D Câu 103: Cho phát biểu sau: (1) Các amino axit chất lỏng điều kiện thường (2) Amoni axetat axit aminoaxetic chất lưỡng tính (3) Tất peptit tạo từ  - amino axit có nhóm –NH2 (4) Trong mơi trường kiềm, peptit có phản ứng màu biure (5) Liên kết peptit liên kết -CO-NH- hai đơn vị α-aminoaxit Số phát biểu A B C D Câu 104: Cho phát biểu sau : (a) Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch (b) Các triglixerit có phản ứng cộng hidro (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng chiều (d) Các este thường dễ tan nước có mùi thơm dễ chịu (e) Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước (f) Este isoamyl axetat có mùi chuối chín Trong phát biểu sau, số phát biểu : A B C D Câu 105: Cho phát biểu sau: (a) Amilozo amilopectin có cấu trúc mạch cacbon phân nhánh (b) Fructozo glucozo có phản ứng tráng bạc (c) Axit glutamic thành phần bột => muối mononatri Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 10/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (d) Đipeptit Gly-Ala (mạch hở) có liên kết peptit => liên kết (e) Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu Trong phát biểu trên, số phát biểu A B Câu 106: Cho phản ứng sau : C D (1) CH2=CH-OCO-CH3 + NaOH t  CH2=CH-COONa + CH3OH => este CH3COOCH=CH2 (2) Triolein + 3NaOH t  3C17H35COONa + C3H5(OH)3 => sửa lại C17H33COONa (3) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH + NaOH (dư) t  NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH + H2O (4) CH3COONH4 + NaOH t  CH3COONa + NH3 + H2O (5) C6H5NH2 (anilin) + 2Br2  m-Br2C6H3NH2 + 2HBr => kết tủa 2,4,6-tribromaniline Số phát ứng viết sai : A B C D Câu 107: Cho phát biểu sau: (1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (2) Este isoamyl axetat có mùi chuối chín (3) Oxi hóa glucozơ dung dịch nước brom tạo thành axit gluconic (4) Dung dịch axit axetic tác dụng với CaCO3 (5) Tristearin este thể lỏng (điều kiện thường) (6) Tính bazơ anilin mạnh amoniac (7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên (8) Thủy phân este môi trường axit thu sản phẩm axit ancol (9) Hàm lượng glucozơ không đổi máu người khoảng 1% (10) Xenlulozơ nguyên liệu dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng khơng khói (11) Hợp chất hữu thiết phải chứa nguyên tố C H (12) Hầu hết enzim có chất protein Số phát biểu A B C D Câu 108: X, Y, Z, T, P dung dịch chứa chất sau: axit glutamic, alanin, phenylamoni clorua, lysin amoni clorua Thực thí nghiệm có kết ghi theo bảng sau: Thuốc thử X Y Z T P Q tím Dung dịch NaOH, đun nóng hóa đỏ khí khơng đổi màu dd suốt dd suốt hóa xanh hóa đỏ hóa đỏ dd phân lớp dd suốt Các chất X, Y, Z, T, P A amoni clorua, phenylamoni clorua, alanin, lysin, axit glutamic B axit glutamic, lysin, alanin, amoni clorua, phenylamoni clorua C amoni clorua, lysin, alanin, phenylamoni clorua, axit glutamic D axit glutamic, amoni clorua, phenylamoni clorua, lysin, alanin Câu 109: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z T với thuốc thử ghi lại bảng sau: Chất X Y Z T Thuốc thử Dung dịch HCl có phản ứng khơng phản ứng có phản ứng có phản ứng Dung dịch NaOH có phản ứng khơng phản ứng khơng phản ứng có phản ứng Dung dịch AgNO3/NH3 khơng phản ứng có phản ứng khơng phản ứng không phản ứng Các chất X, Y, Z T là: A mononatri glutamat, glucozơ, saccarozơ, metyl acrylat B benzyl axetat, glucozơ, alanin, triolein C lysin, frutozơ, triolein, metyl acrylat D metyl fomat, fructozơ, glyxin, tristearin Câu 110: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu Thí nghiệm Hiện tượng Tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm Có màu xanh lam X Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng Thêm tiếp Tạo kết tủa Ag dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để Y Tạo dung dịch màu xanh lam nguội Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Z Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh T Tác dụng với nước Brom Có kết tủa trắng Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 11/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà không học phí đời.” Các chất X, Y, Z, T là: A xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ B hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol C saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin D saccarozơ, triolein, lysin, anilin Câu 111: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z T với thuốc thử ghi lại bảng sau: Chất X Y Z T Thuốc thử Dung dịch HCl có phản ứng khơng phản ứng có phản ứng có phản ứng Dung dịch NaOH có phản ứng khơng phản ứng khơng phản ứng có phản ứng Dung dịch AgNO3/NH3 khơng phản ứng có phản ứng không phản ứng không phản ứng Các chất X, Y, Z T là: A mononatri glutamat, glucozơ, saccarozơ, metyl acrylat B benzyl axetat, glucozơ, alanin, triolein C lysin, frutozơ, triolein, metyl acrylat D metyl fomat, fructozơ, glyxin, tristearin Câu 112: Cho bảng mô tả tiến hành thí nghiệm chất: Chất Tính tan Dung dich brom Dung dịch NaOH X Không tan Không màu Có phản ứng Y Ít tan Mất màu Khơng phản ứng Z Tan tốt Không màu Không phản ứng T Khơng tan Mất màu Có phản ứng Vậy X, Y, Z, T là: A etyl axetat, saccarozo, anilin, metyl acrylat B etyl axetat, anilin, saccarozo, metyl acrylat C etyl axetat, alanin, saccarozo, metyl acrylat D saccarozo, anilin, metyl acrylat, etyl axetat, Câu 113: Hiện tượng làm thí nghiệm với chất X, Y, Z dạng dung dịch ghi lại sau: Chất Thuốc thử X Y Z Quỳ tím Khơng đổi màu Hóa xanh Hóa đỏ Nước brom Kết tủa trắng Khơng có kết tủa Khơng có kết tủa Các chất X, Y, Z A metylamin, anilin, axit glutamic B glyxin, anilin, axit glutamic C metylamin, glyxin, axit glutamic D anilin, metylamin, axit glutamic Câu 114: Kết thí nghiệm chất hữu X, Y, Z sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Cu(OH)2 nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam Y Nước brom Mất màu dung dịch Br2 Z Quỳ tím Hóa xanh Các chất X, Y, Z A saccarozơ, glucozơ, metyl amin B Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin C saccarozơ, glucozơ, anilin D Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin Câu 115: X, Y, Z, T chất sau: glucozơ, anilin (C6H5NH2), fructozơ phenol (C6H5OH) Tiến hành thí nghiệm để nhận biết chúng ta có kết sau: Thuốc thử X T Z Y Nước Br2 Kết tủa Nhạt Kết tủa (-) (+): phản ứng màu (-): không phản ứng o dd AgNO3/NH3, t (-) Kết tủa (-) Kết tủa dd NaOH (-) (-) (+) (-) Các chất X, Y, Z, T A glucozơ, anilin, phenol, fructozơ B anilin, fructozơ, phenol, glucozơ C phenol, fructozơ, anilin, glucozơ D fructozơ, phenol, glucozơ, aniline Câu 116: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T, kết trình bày bảng đây: Nước brom Nước Dung dịch AgNO3/NH3 X, Y, Z, T X Mất màu Dung dịch đồng Có kết tủa Y Mất màu Tách lớp Khơng có kết tủa Z Khơng màu Dung dịch đồng Có kết tủa T Không màu Dung dịch đồng Không có kết tủa Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 12/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” A glucozơ, fructozơ, anilin, axit aminoaxetic B axit aminoaxetic, anilin, fructozơ, glucozơ C glucozơ, anilin, fructozơ, axit aminoaxetic D glucozơ, anilin, axit aminoaxetic, fructozơ Câu 117 Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm Có màu tím Y Đun nóng với dung dịch NaOH (lỗng, dư) để nguội Thêm Tạo dung dịch màu xanh lam tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Z Đun nóng với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ) Thêm tiếp Tạo kết tủa Ag dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng T Tác dụng với dung dịch I2 lỗng Có màu xanh tím Các chất X, Y, Z, T là: A Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột B Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng C Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat D Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột Câu 118: Thực số thí nghiệm với chất hữu thu kết sau: Chất X Y Z T Thuốc thử Có phản ứng Dung dịch HCl Có phản ứng xảy Có phản ứng xảy Có phản ứng xảy xảy Khơng xảy phản Dung dịch KOH Khơng xảy phản ứng Có phản ứng xảy Có phản ứng xảy ứng Nước brom không bị Nước brom bị nhạt màu Nước brom không Nước brom bị nhạt màu Dung dịch B2 nhạt màu xuất kết tủa trắng bị nhạt màu không xuất kết tủa trắng Các chất X, Y, Z, T là: A metylamin, anilin, alanin, triolein B metylamin, anilin, xenlulozơ, triolein C etylamin, anilin, glyxin, tripanmitin D etylamin, anilin, alanin, tripanmitin Câu 119: Cho đồ phản ứng sau: enzim (1) Glucozơ   2X1  2CO2  H ,t   X3  H O (2) X1  X2   o  H xt   X1  X2  X4 (4) X1  O2   X4  H2 O (3) Y  C7 H12 O4   2H2 O  0 t Biết phản ứng xảy theo tỉ lệ mol Phát biểu sau sai? A X3 hợp chất hữu tạp chức B Nhiệt độ sôi X4 cao X1 C Phân tử X2 có nguyên tử hiđro D Hợp chất Y có đồng phần cấu tạo Câu 120: Từ chất hữu X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol chất) xt xt (1) X + nH2O  (2) Y   nY  2E + 2Z (3) 6n Z + 5n H2O X + 6n O2 xt (4) nT + nC2H4(OH)2   tơ lapsan + 2nH2O   G + 2H2O Khối lượng phân tử G (5) T + E   A 222 B 202 C 204 D 194 PHẦN VÔ CƠ Câu 121: Cho dãy chất Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, Al, ZnSO4, Zn(OH)2, CrO3, Cr2O3 Số chất dãy lưỡng tính A B C D Câu 122: Cho dung dịch sau tác dụng với đôi nhiệt độ thường: BaCl2; NaHCO3; Na2CO3; NaHSO4 Số phản ứng xảy A B C D Câu 123: Trong kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al Có kim loại điều chế phương pháp điện phân? A B C D Câu 124: Cho kim loại: Al, Mg, Zn, Fe, Cu, Ca, Ni Số kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện là: A B C D Câu 125: Trong kim loại Na; Ca; K; Al; Fe; Cu Zn Số kim loại tan tốt vào dung dịch KOH là: A B C D Câu 126: Cho muối rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2 Số muối dễ bị nhiệt phân là: A B C D xt Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 13/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” Câu 127: Cho chất: Al2O3, HCl, CuO, FeCl2 Số chất tác dụng với dung dịch KOH A B C D Câu 128: Cho dãy kim loại: Al, Na, Be, Mg, K, Ba, Fe Số kim loại dãy phản ứng với H2O điều kiện thường A B C D Câu 129: Cho dãy chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl loãng là: A B C D Câu 130: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe Pb; (2) Fe Zn;(3) Fe Sn; (4) Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit HCl, số cặp kim loại Fe bị ăn mòn trước A B C D Câu 131: Cho dãy chất sau: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Al, Fe, ZnCl2 Số chất dãy tác dụng với dd NaOH là: A B C D Câu 132: Cho chất: Al, Al2O3, Mg, NaHCO3 Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 133: Cho chất: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH loãng? A B C D Câu 134: Cho chất: Zn, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, AgNO3 Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 A B C D Câu 135: Cho dãy kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Na, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 A B C D Câu 136: Cho dãy kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là: Ba(OH)2 + FeCl3 -> Fe(OH)3 + BaCl2 A B C D Câu 137: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, CuCl2, FeCl3, ZnCl2 Số kết tủa thu A chất kết tủa B chất kết tủa C chất kết tủa D chất kết tủa Câu 138: Cho Ba vào dung dịch riêng biệt : Ca(HCO3)2, CuSO4, (NH4)2CO3, MgCl2, Na3PO4 Số kết tủa tạo khác : CaCO3/BaCO3/BaSO4/Cu(OH)2/Mg(OH)2/Ba3(PO4)2 A B C D Câu 139: Cho bột Al tan hết dung dịch HNO3 thu dung dịch X hỗn hợp khí N2 N2O Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X số phản ứng nhiều xảy (không kể phản ứng thủy phân ion) A B C D Câu 140: Cho dãy chất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe, Al, ZnCl2, ZnO, BaCl2 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch AgNO3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu 141: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl, KHCO3, K2CO3, H2SO4 Số trường hợp xảy phản ứng số trường hợp có kết tủa là: A B C D 3+ Câu 142: Cho vào dung dịch muối Fe chất sau (lấy dư): Mg, Cu, AgNO3, Al, Ca, Zn, Ag Số trường hợp thu sắt kim loại A B C D Câu 143: Cho lượng bột sắt vào dung dịch chứa chất sau (lấy dư): Fe2(SO4)3, AgNO3, FeCl3, CuSO4, HCl, HNO3 lỗng nóng, H2SO4 đặc nóng Sau kết thúc phản ứng, số dung dịch có chứa muối sắt(II) A B C D Câu 144: Cho Ba kim loại vào dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2 Số dung dịch tạo kết tủa A B C D Câu 145: Cho dãy chất rắn sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, K2CO3, CaCO3, AlCl3 Trong dãy chất vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH? A B C D Câu 146: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH A B C D Câu 147: Trong chất: Mg, KHCO3, Fe(NO3)2, CrO3 Cu, số chất phản ứng với dung dịch HCl, tạo chất khí Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 14/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” A B C D Câu 148: Cho chất : K, BaO, Ca(OH)2, KHCO3, Na2CO3, Mg(NO3)2, BaCl2 Số chất tác dụng với dung dịch NaHSO4 A B C D Câu 149: Cho dung dịch : Na2SiO3, K2SO4, NaOH, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)2 , BaCl2 Có dung dịch tác dụng với dung dịch KHSO4 ? A B C D Câu 150: Trong chất: KCl, NaNO3, FeO, Cu(OH)2, Cu, KHCO3, BaSO4 FeSO4, có chất tan vào dung dịch HNO3 (loãng)? A B C D Câu 151: Hòa tan Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Cho dung dịch X phản ứng với chất sau: KMnO4, Cl2, NaOH, Cu(NO3)2, Cu, Na2CO3, NaNO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 152: Dung dich A có chất: Ca(HCO3)2, NaOH, KNO3 Dung dịch B có chất: MgSO4, KCl, Al(NO3)3 Dung dịch C chứa chất: Na2CO3, Ba(OH)2, NaNO3 Dung dịch D có chất: NaOH, Ba(OH)2, NaCl Dung dịch E có chất: AgNO3, BaCl2, KNO3 Dung dịch F có chất: Fe(NO3)2, HCl, NaCl Số dung dịch không tồn thực tế là: A B C D Câu 153: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tácdụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 154: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch sau: Fe2(SO4)3, ZnSO4, Ca(HCO3)2, AlCl3, Cu(NO3)2, Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 155: Số phát biểu phát biểu sau: (a) Khí NO2; SO2 gây tượng mưa axít (b) Khí CH4; CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính (c) Ozon khí nguyên nhân gây nhiễm khơng khí (d) Chất gây nghiện chủ yếu thuốc nicotin A B C D Câu 156: Cho phát biểu sau : (a) Các kim loại kiềm có cấu trúc lập phương tâm khối (b) Thạch cao sống có công thức CaSO4.2H2O (c) Hỗn hợp CuS FeS tan hoàn toàn dung dịch HCl (d) Cho Mg Cu vào dung dịch FeCl3 thu Fe Số phát biếu A B C D Câu 157: Cho nhận định sau: (1) Các kim loại kiềm có cấu hình ns1 (2) Các kim loại kiềm tan nước điều kiện thường (3) Các kim loại kiềm kim loại nhẹ, có tính khử mạnh (4) Các kim loại kiềm có cấu trúc lập phương tâm khối Số nhận định A B C D Câu 158: Cho phát biểu sau : Các kim loại kiềm thổ (trừ Be) tác dụng với nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ Thạch cao nung có cơng thức phân tử CaSO4.2H2O Phương pháp để điều chế kim loại kiềm thổ điện phân nóng chảy muối chúng Để làm mềm nước cứng tạm thời, ta dùng biện pháp đun sôi lọc kết tủa Số phát biểu : A B C D Câu 159: Cho nhận định sau: (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ (b) Trong tự nhiên, sắt tồn chủ yếu dạng đơn chất (c) Fe(OH)3 chất rắn màu nâu đỏ (d) Tính chất hóa học đặc trưng FeO tính khử Số nhận định A B C D Câu 160: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: 1) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3 2) Rắc bột lưu huỳnh vào chén chứa thủy ngân 3) Sục CO2 vào dung dịch NaOH 4) Cho sắt vào dung dịch H2SO4 loãng Số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 161: Cho phát biểu sau: (1) Các kim loại kiềm tác dụng với nước nhiệt độ thường Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 15/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (2) Các kim loại Mg, Na Al thường điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (3) Kim loại Mg K khử ion Ag+ dung dịch thành Ag (4) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu kim loại Fe => tạo Mg2+ va Fe2+ Số phát biểu A B C D Câu 162: Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, Mg, Al điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (b) Hàm lượng cacbon thép cao gang (c) Các kim loại Mg, Zn Fe khử ion Cu2+ dung dịch thành Cu (d) Đốt cháy Ag2S khí O2 dư, không thu Ag Số phát biểu A B C D Câu 163: Cho phát biểu sau: (1) Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức oxi hóa +1 (2) Ở nhiệt độ cao, clo oxi hóa crom thành Cr(II) => Cr (III) (3) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 thu hai loại kết tủa => có BaSO4 (4) Đồng kim loại điều chế ba phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện điện phân (5) Al không tan nước có lớp màng Al2O3 bảo vệ Số nhận định : A B C D Câu 164: Cho phát biểu sau: (1) Nhôm kim loại nhẹ, cứng bền có nhiều ứng dụng quan trọng (2) Hàm lượng cacbon thép cao gang (3) Công thức thạch cao sống CaSO4.H2O (4) Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3 thu kết tủa => Fe(OH)3 (5) Fe bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 lỗng, nguội => thụ động H2SO4 đặc, nguội (6) Na2CO3 hóa chất quan trọng công nghiệp thủy tinh Số phát biểu A B C D Câu 165: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 (2) Cho Na2O vào H2O (3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3 (4) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn Số thí nghiệm có NaOH tạo A B C D Câu 166: Cho phản ứng sau xảy dung dịch: (1) Cu + FeCl2 → (2) Cu + Fe2(SO4)3 → (3 Fe(NO3)2 + AgNO3 → (4) FeCl3 + AgNO3 → (5) Fe + Fe(NO3)2 → (6) Fe + NiCl2 → (7) Al + MgSO4 → (8) Fe + Fe(CH3OO)3 → Các phản ứng xảy là: A (2), (3), (4), (6), (8), B (2), (3), (4), (8) C (2), (3), (6), (8) D (3), (4), (6), (7), (8) Câu 167: Cho mệnh đề sau: (1) Nước cứng nguồn nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ (2) Có thể làm mềm nước cứng tồn phần dung dịch Na2CO3 (3) Có thể phân biệt nước cứng tạm thời nước cứng vĩnh cửu cách đun nóng (4) Có thể làm mềm nước cứng tạm thời dung dịch HCl (5) Có thể dùng NaOH vừa đủ để làm mềm nước cứng tạm thời Số mệnh đề là: A B C D Câu 168: Có phát biểu sau : (a) Đa số kim loại kiềm thổ tan nước (b) Các kim loại kiềm đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối chúng (c) Na+, Mg2+và Al3+ có cấu hình electron trạng thái có tính khử mạnh (d) Các kim loại kiềm K, Rb, Cs tự bốc cháy tiếp xúc với nước (e) Cho dung dịch NaOH vào dung dich AlCl 3, sau phản ứng thu dung dịch suốt Trong phát biểu số phát biểu là: A B C D Câu 169: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl đến dư vào CaCO3; (b) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không màng ngăn; Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 16/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (c) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng (d) Đun nóng nước cứng tạm thời Các trường hợp có khí sau kết thúc thí nghiệm A (a),(b),(d) B (a),(d) C (b),(c),(d) D (a),(b) Câu 170: Cho phát biểu sau crom: (a) Cấu hình electron crom trạng thái [Ar]3d44s2 (b) Crom có độ hoạt động hóa học yếu sắt kẽm (c) Lưu huỳnh bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (d) Khi thêm axit vào muối cromat, dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam (e) Cr(OH)3 tan dung dịch kiềm tạo thành hợp chất cromat Số phát biểu là: A B C D Câu 171: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 => H2 (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 => Ag (3) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3. - > CuCl2 + FeCl2 (4) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2 => Cu (5) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2 - > AgCl + Cu(NO3)2 (6) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không màng ngăn xốp => H2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất A B C Câu 172: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Đun nóng nước cứng tạm thời (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư (3) Hòa tan kim loại Natri vào nước dư (4) Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá – khử A B C D Câu 173: Trong thí nghiệm sau: (a) Cho Fe dư vào dung dịch CuSO4 (b) Cho Cu dư vào dung dịch Fe2(SO4)3 (c) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3 (d) Cho Fe dư vào dung dịch Fe(NO3)3 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A B C Câu 174: Cho cặp chất : (1) dung dịch FeCl3 Ag (2) dung dịch Fe(NO3)2 dung dịch AgNO3 (3) Cr H2SO4 đặc nóng (4) CaO H2O (5) dung dịch NH3 + CrO3 (6) Cr dung dịch H2SO4 lỗng, nguội Số cặp chất có xảy phản ứng là: A B C Câu 175: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3 => AgI (2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 => BaSO4 (3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 => Al(OH)3 (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 => CaCO3 (5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, có thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 176: Cho phát biểu sau: K2CrO4 có màu da cam, chất oxi hóa mạnh Kim loại Al Cr tan dung dịch kiềm đặc Kim loại Cr có độ cứng cao tất kim loại Cr2O3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh Ở trạng thái kim loại crom có electron độc thân CrO3 oxit axit, chất oxi hóa mạnh, bốc cháy tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,… Số phát biểu A B C D Câu 177: Trong thí nghiệm sau : (a) Nhiệt phân Fe(NO3)2 D D D Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 17/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” (b) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH (c) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng (d) Đốt cháy HgS O2 (e) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư Số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu 178: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al(NO3)3 (b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Al 2(SO4)3 (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2 (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 179: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl (2) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (3) Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl (4) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3 (5) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch NaOH (6) Cho Zn vào dung dịch NaHSO4 Số thí nghiệm có tạo chất khí là: A B C D Câu 180: Có thí nghiệm sau thực nhiệt độ thường (a) Nhỏ dung dịch FeCl2 vào lượng dư dung dịch AgNO3 (b) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (c) Nhỏ C2H5OH vào bột CrO3 (d) Cho bột S vào Hg (e) Để Fe(OH)2 ngồi khơng khí lâu ngày Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa khử A B C D Câu 181: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl2 (2) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 (3) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (4) Cho khí H2 qua ống sứ đựng bột CuO nung nóng (5) Cho khí CO qua ống sứ đựng bột Al2O3 nung nóng (6) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 Các thí nghiệm điều chế kim loại kết thúc phản ứng A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4) C (2), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) Câu 182: Thực thí nghiệm sau (1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl (2) Đốt bột Al khí Cl2 (3) Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, có mặt Na3AlF6 Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy A B C D Câu 183: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư (2) Đốt bột Fe O2 dư, hòa tan chất rắn sau phản ứng lượng vừa đủ dung dịch HCl (3) Nhúng Fe dung dịch HNO3 loãng (4) Nhúng Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Thổi khí H2S đến dư vào dung dịch FeCl3 (6) Đốt cháy bột Fe (dùng dư) khí Cl2, hòa tan chất rắn sau phản ứng nước cất Sau kết thúc thí nghiệm, dung dịch thu chứa muối Fe (II) A B C D Câu 184: Cho kiện thực nghiệm: (1) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2; (2) Cho Ba vào dung dịch Ba(HCO3)2; (3) Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng; (4) Cho H2S vào dung dịch CuCl2; (5) Sục dư NH3 vào dung dịch AlCl3 (6) dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất kết tủa kết thúc thí nghiệm là? A B C D Câu 185: Thực thí nghiệm sau: (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3 (2) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3 (3) Cho KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (4) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm sau kết thúc phản ứng có kết tủa A B C D Câu 186: Thực thí nghiệm sau: Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 18/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà không học phí đời.” (1) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Al2(SO4)3 (2) Cho dung dịch hỗn hợp HCl NaNO3 vào dung dịch FeCl2 (3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (4) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 (5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch NaHSO4 Số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 187: Có thí nghiệm: (1) Đun nóng nước cứng tồn phần (2) Đun nóng nước cứng vĩnh cửu (3) Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch phèn nhôm-kali (4) Cho CO2 vào dung dịch nước vôi (dư) (5) Nhỏ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2 Có tối đa thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 188: Thực thí nghiệm: (a) Nung AgNO3 rắn (b) Nung Cu(NO3)2 rắn (c) Điện phân NaOH nóng chảy (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (e) Nung kim loại Al với bột MgO (g) Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3 Số thí nghiệm sinh kim loại là: A B C D Câu 189: Cho phát biểu sau: (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ (b) Trong tự nhiên, crom tồn dạng đơn chất (c) Fe(OH)3 chất rắn màu nâu đỏ (e) Trong công nghiệp, nhôm điều chế từ quặng boxit (g) Mg điều chế phương pháp nhiệt luyện Số phát biểu A B C D Câu 190: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3 (2) Cho BaCO3 vào dung dịch H2SO4 (3) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch Na2CO3 (4) Cho dung dịch Al(NO3)3 vào dung dịch Na2S (5) Cho Na vào dung dịch CuCl2 Sau kết thúc phản ứng, có thí nghiệm vừa thu kết tủa, vừa có khí ra: A B C D Câu 191: Thực thí nghiệm sau (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư) => H2 (2) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không màng ngăn xốp => H2 (3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7 H2SO4 => I2 + Cr3+ (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 => N2 + Cr2O3 + H2O (5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 192: Trong thí nghiệm sau đây: Cho dung dịch H2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2 Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 Cho Mg vào dung dịch NaHSO4 Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 Cho Na vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm vừa có khí bay vừa có kết tủa A B C D Câu 193: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4 (c) Cho hỗn hợp KHSO4 KHCO3 (tỉ lệ mol : 1) vào nước (d) Cho hỗn hợp Cu Fe2O3 (tỉ lệ mol : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 AgNO3 (tỉ lệ mol : 1) vào nước Số thí nghiệm thu hai muối là: A B C D Câu 194: Trong phát biểu sau: (1) Giống H2SO4, H2CrO4 bền => H2CrO4 bền (2) Crom tan dung dịch HCl dư tạo dung dịch CrCl3 => tạo CrCl2 (3) Ion CrO42- có màu vàng, ion Cr2O72- có màu da cam nên dung dịch Na2CrO4 K2Cr2O7 có màu tương ứng (4) Muối Cr (III) có tính oxi hóa tính khử (5) Cr2O3 CrO3 tan dễ dàng dung dịch kiềm loãng Các phát biểu là: Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 19/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” A (1) (3) B (3) (4) C (2), (4) (5) D (3), (4) (5) Câu 195: Có mệnh đề sau (1) Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết nước dư (2) Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết dung dịch HCl dư (3) Hỗn hợp KNO3 + Cu ( tỉ lệ mol 1: 1) tan hết dung dịch NaHSO4 dư (4) Hỗn hợp FeS + CuS↓( tỉ lệ mol 1:1) tan hết dung dịch HCl dư Số mệnh đề A B C D Câu 196: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư (c) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch NaOH dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch K2SO4 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn A B C D Câu 197: Có nhận xét sau kim loại (1): Các kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối; (2): Tính chất vật lí chung kim loại electron tự gây ra; (3): Al kim loại lưỡng tính vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl; (4): Các kim loại Na, K Al tan tốt dung dịch KOH điều kiện thường; (5): Trong thực tế người ta sản xuất Al lò cao; (6): Sắt kim loại phổ biến tất kim loại Số nhận xét A B C D Câu 198: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch gồm CuCl2 AlCl3 => Cu(OH)2 (b) Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 => BaSO4 (c) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2) (d) Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 => CuS (e) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (f) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4 => BaSO4 Số thí nghiệm thu kết tủa sau thí nghiệm kết thúc A B C D Câu 199: Trong phát biểu: (a) Crom kim loại có tính khử mạnh sắt (b) Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất crom (II) tính khử, hợp chất crom (VI) tính oxi hóa (c) CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3 , Cr(OH)3 vừa có tính axit vừa có tính bazơ (d) Muối crom(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (e) CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH (f) Thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2Cr2O7, dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng Số phát biểu là: A B C D Câu 200: Cho nhận định sau: (a) Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (b) Một số chất hữu vô S, P, C, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc với Cr2O3 => CrO3 (c) Muối kaliđicromat oxi hóa muối sắt (II) thành muối sắt (III) môi trường axit (d) Trong phản ứng hóa học, muối crom(III) đóng vai trò chất oxi hóa => vừa oxi hóa vừa khử (e) Kẽm khử muối Cr3+ thành Cr2+ môi trường kiềm.=> môi trường axit (f) Thêm dung dịch axit vào muối cromat (màu vàng) tạo thành muối đicromat (màu da cam) Trong nhận định trên, nhận định là: A (a), (c) (f) B (b), (c) (e) C (a), (d),(e) (f) D (a), (b) (f) Câu 201: Cho thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch natri aluminat (b) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi (d) Cho mẩu Li vào bình kín chứa khí N2 nhiệt độ thường (e) Dẫn khí H2S đến dư qua dung dịch CuSO4 (g) Rắc bột lưu huỳnh lên thuỷ ngân bị rơi vãi Số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hoá – khử A B C D Câu 202: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Na vào dung dịch FeCl3 dư => H2 Fe(OH)3 Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 20/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà không học phí đời.” (b) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch (NH4)2SO4 => BaSO4 NH3 (c) Đun nóng nhẹ dung dịch Ca(HCO3)2 => CaCO3 + CO2 (d) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 => AgCl Ag (e) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm vừa thu chất khí vừa thu chất kết tủa A B C D Câu 203: Cho thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 (b) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 (f) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (g) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 Số thí nghiệm khơng thu kết tủa A B C D Câu 204: Cho phát biểu sau : (a) Sắt kim loại có tính khử trung bình (b) Ion Fe2+ oxi hóa Mg (c) Ở điều kiện thường, tất kim loại trạng thái rắn (d) Cu tan dung dịch hỗn hợp HCl KNO3 (e) Nhiệt phân AgNO3 tạo sản phẩm Ag, NO2 O2 (g) Al không tác dụng với HCl HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH (h) Au kim loại dễ dát mỏng Số phát biểu : A B C D Câu 205: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho 1,2 mol Mg vào mol Fe2(SO4)3 (c) Cho Ba vào dung dịch CuCl2 (d) Cho Zn vào dung dịch Ni(NO3)2 (e) Điện phân Al2O3 nóng chảy (f) Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn) (g) Cho Cu vào dung dịch ZnCl2 (i) Cho Zn vào dung dịch CrCl3 Số thí nghiệm tạo sản phẩm chứa kim loại phản ứng kết thúc A B C D Câu 206: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư => Ag (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 => CuS (3) Đun nóng nước cứng tạm thời => CaCO3 MgCO3 (4) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 => Al(OH)3 (5) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2 (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 => BaSO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 207: Cho phát biểu sau: 1) Bột nhôm dùng để chế tạo hỗn hợp tecmit, dùng để hàn đường ray xe lửa… 2) Trong nhóm IA kim loại K dùng chế tạo tế bào quang điện 3) Bột Mg trộn với chất oxi hóa dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm 4) Thạch cao nung thường dùng để đúc tượng, làm phấn viết bảng, bó bột gãy xương,… 5) Muối FeSO4 dùng làm chất diệt sâu bọ có hại cho thực vật 6) CuSO4 khan dùng để phát dấu vết nước chất lỏng 7) Loại thạch cao dùng để trực tiếp đúc tượng thạch cao sống 8) Kim loại xesi (Cs) có ứng dụng quan trọng làm tế bào quang điện 9) Một ứng dụng CaCO3 làm chất độn công nghiệp sản xuất cao su 10) NaHCO3 dùng làm thuốc chữa đau dày nguyên nhân thừa axit dày 11) Ion Cr3+ thể tính oxi hóa mơi trường kiềm tính khử mơi trường axit 12) Chì có ứng dụng chế tạo thiết bị ngăn cản xạ cực tím Số phát biểu : A B 10 C D Câu 208: Có ba dung dịch, dung dịch chứa chất theo thứ tự A, B, C thoả mãn thí nghiệm: A + B → (có kết tủa xuất hiện); B + C → (có kết tủa xuất hiện); A + C → (có kết tủa xuất đồng thời có khí ra) Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 21/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” Cho chất A, B, C (1) H2SO4, BaCl2, Na2CO3 (2) (NH4)2CO3, Ba(NO3)2, H2SO4 (3) Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, H2SO4 (4) HCl, AgNO3, Fe(NO3)2 (5) (NH4)2CO3, H2SO4, Ba(OH)2 (6) BaS, FeCl2, H2SO4 lỗng Số dãy chất thỏa mãn thí nghiệm A B C D Câu 209: Nung nóng hỗn hợp gồm CaCO3, Fe(NO3)3, Al(NO3)3 CuO thu hỗn hợp rắn X Cho rắn X vào nước dư, thu dung dịch Y chứa hai chất tan rắn Z Dẫn luồng khí CO đến dư qua rắn Z, nung nóng, thu rắn T Các phản ứng xảy hoàn toàn Trong T có chứa A hợp chất đơn chất B hợp chất đơn chất C đơn chất D hợp chất đơn chất Câu 210: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)2 , Al, FeCO3, Cu(OH)2, Fe dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu dung dịch X Cho vào dung dịch X lượng Ba(OH) dư thu kết tủa Y Nung Y không khí đến khối lượng khơng đổi hỗn hợp rắn Z, sau dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ qua Z đến phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn G Thành phần chất G A MgO, BaSO4, Fe, Cu B BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3 C MgO, Al2O3, Fe, Cu, ZnO D BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu  FeSO  X  NaOH  NaOH Y d­  Cr2 (SO4 )3  NaCrO2   Na 2CrO4 Câu 211: Cho đồ chuyển hóa sau : K 2Cr2O7  Biết X, Y chất vô X, Y : A K2SO4 Br2 B H2SO4 (loãng) Na2SO4 C NaOH Br2 D H2SO4 (loãng) Br2 Câu 212: Cho đồ phản ứng sau:  Cl + dung dÞch KOH d­ dung dÞch HCl,t t 2  Z  (NH4)2Cr2O7  Y  T  X  Trong X, Y, Z, T hợp chất khác crom Chất T A K2Cr2O7 B K2CrO4 C Cr2(SO4)3 D CrSO4 Câu 213: Cho đồ phản ứng  Cl , dö  Br dungdòch NaOH + dung dÞch H SO lo·ng  dungdòch NaOH,dư  BaCl 2 Cr   X  Y   Z  T  t0 Nhận xét sau sai ? A Trong phản ứng tạo Z, Y đóng vai trò chất khử B T kết tủa màu trắng C Z tác dụng với dung dịch HCl D Chất X vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử FeSO4 + H2SO4 loã ng dư  dung dòch KOH dư  dung dòch KOH dư Câu 214: Cho dãy chuyển hóa sau: CrO3   X  Y  Z Các chất X, Y, Z A K2Cr2O7, CrSO4, KCrO2 B K2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3 C K2CrO4, Cr2(SO4)3, KCrO2 D K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3 Câu 215: Cho dung dịch sau: Ba(HCO3 )2,NaOH,AlCl3,KHSO4 đánh số ngẫu nhiên X, Y, Z, T Tiến hành thí nghiệm sau: Hóa chất X Y Z T Quỳ tím xanh đỏ xanh đỏ Dung dịch HCl Khí bay đồng Đồng Đồng Dung dịch Ba(OH)2 Kết tủa trắng Kết tủa trắng Đồng Kết tủa trắng, sau tan Dung dịch chất Y A KHSO4 B NaOH C AlCl3 D Ba(HCO3 )2 Câu 216: Cho lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa chất khác số chất: (NH 4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3 Thực nhận biết bốn dung dịch dung dịch Ba(OH)2 thu kết sau: X Y Z T Chất Kết tủa trắng Khí mùi khai Khơng tượng Kết tủa trắng, Dung dịch khí mùi khai Ba(OH)2 Nhận xét sau đúng? A X dung dịch NaNO3 B Y dung dịch NaHCO3 C T dung dịch (NH4)2CO3 D Z dung dịch NH4NO3 Câu 217: Thực số thí nghiệm với kim loại, thu kết sau : Kim loại X Y Z T Thuốc thử Dung dịch NaOH Có xảy phản ứng khơng xảy phản ứng không xảy phản ứng không xảy phản ứng Dung dịch HCl Có xảy phản ứng khơng xảy phản ứng Có xảy phản ứng khơng xảy phản ứng Dung dịch muối Fe(III) Có xảy phản ứng Có xảy phản ứng Có xảy phản ứng không xảy phản ứng X, Y, Z, T A Al, Cu, Fe, Ag B Al, Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Ag, Cu D Al, Ag, Fe,Cu Câu 218: X, Y, Z dung dịch khơng màu Tiến hành thí nghiệm để nhận biết chúng có kết theo bảng sau: Chất X Y Z (-) X /  Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 22/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” Y Z /  (-)   (-) Các chất X, Y, Z A NaHSO4, Ba(OH)2, Na2CO3 B Ba(HCO3)2, NaHSO4, Na2CO3 C Ba(HCO3)2, NaHSO4, Ba(OH)2 D NaHSO4, Ba(HCO3)2, Na2CO3 Câu 219: Tiến hành thí nghiệm với dung dịch muối clorua riêng biệt cation: X 2+, Y3+, Z3+, T2+ Kết ghi bảng sau: Mẫu thử chứa Thí nghiệm Hiện tượng Tác dụng với Na2SO4 H2SO4 loãng Có kết tủa trắng X2+ Tác dụng với dung dịch NaOH Có kết tủa nâu đỏ Y3+ 3+ Nhỏ từ từ dung dịch NaOH lỗng vào đến dư Có kết tủa keo trăng, sau kết tủa tan Z Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào đến dư Có kết tủa xanh, sau kết tủa tan tạo T2+ thành dung dịch có màu xanh lam Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ là: A Ba2+ , Cr3+, Fe2+, Mg2+ B Ba2+, Fe3+ , Al3+ , Cu2+ C Ca2+, Au3+, Al3+, Zn2+ D Mg2+, Fe3+, Cr3+ ,Cu2+ Luyện thi THPT mơn Hóa học – Lê Thanh Phong (fb.com/andy.phong) Trang 23/22 “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà khơng học phí đời.” ... vào nước dư (4) Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá – khử A B C D Câu 173: Trong thí nghiệm sau: (a) Cho Fe dư vào dung dịch... O số chẵn; (c) Số nguyên tử hiđro phân tử amin số lẻ; => amin đơn chức số lẻ (d) Dung dịch fructozơ bị oxi hóa H2 (xúc tác Ni, to) tạo sobitol; => bị khử (e) Saccarozơ khơng có phản ứng tráng... mạch hở ln thu số mol CO2 số mol H2O.=>este no, đơn chức, mạch hở (d) Tất aminoaxit có tính lưỡng tính dung dịch có pH=7 => tùy thuộc vào số nhóm NH2 -COOH Số phát biểu không A B C D Câu 75: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 219 câu TRẮC NGHIỆM số đếm lý THUYẾT đáp án , 219 câu TRẮC NGHIỆM số đếm lý THUYẾT đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn