Nhìn về toàn cầu hóa

2 102 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:45

Cinque TerreNhìn Về Toàn Cầu Hóa Tác giả : George SorosThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6226 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Nhìn về toàn cầu hóa là quyển sách đi sâu, nhìn nhận một cách toàn diện về ưu nhược điểm của vấn đề toàn cầu hóa.Với mục đích “không chỉ để đề cập về hoạt động của hệ thống tư bản toàn cầu mà còn nhằm đề xuất một số đường lối để cải thiện nó”. Tác giả đã áp dụng định nghĩa hẹp hơn về toàn cầu hóa bằng cách “đánh đồng toàn cầu hóa với với sự di chuyển vốn tự do và sự thống trị ngày càng tăng của thị trường tài chính và các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế một số nước.” Dựa trên lập luận về sự mất cân bằng của toàn cầu hóa, tác giả đã đề xuất những giải pháp thiết thực giúp chủ nghĩa tư bản toàn cầu ổn định và công bằng hơn. Tác giả cũng mong muốn “tạo nên những khối liên minh khác nhau nhằm cải tạo và tăng cường sức mạnh cho các tổ chức quốc tế, đồng thời lập nên những tổ chức mới khi cần để giải quyết các vấn đề xã hội đang làm nhiều người lo lắng.”Với kinh nghiệm của một người hành nghề thành công trong thị trường tài chính toàn cầu, tác giả có một cái nhìn của người trong cuộc về cách thức hoạt động của chúng. Bằng cái nhìn sâu sắc, thẳng thắn và thực tế, cuốn sách đã trở thành một tài liệu thú vị về vấn đề toàn cầu hóa. Cùng với việc nghiên cứu, tìm hiểu tác giả còn tham gia các hoạt động thực tế để góp phần vào quá trình toàn cầu hóa cũng như tìm hiểu thêm những kinh nghiệm, lấy mình làm bằng chứng để những độc giả có sự tin tưởng thực sự với tác phẩm của ông.Sách bao gồm các nội dung sau:Phần giới thiệu: Những khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản toàn cầu1. Thương mại quốc tế: Tổ chức thương mại thế giới2. Viện trợ quốc tế: Thành phần còn thiếu3. Cái cách cấu trúc: Ngân hàng phát triển đa phương4. Ổn định tài chính: Quỹ tiền tệ quốc tếKết luận: Tiến tới một xã hội mở toàn cầu Nhìn Về Tồn Cầu Hóa Tác giả : George Soros Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6226 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Nhìn tồn cầu hóa sách sâu, nhìn nhận cách toàn diện ưu nhược ểm v ấn đề tồn cầu hóa Với mục đích “khơng để đề cập hoạt động hệ thống tư tồn c ầu mà nh ằm đề xu ất m ột s ố đường lối để cải thiện nó” Tác giả áp dụng định nghĩa hẹp tồn cầu hóa cách “đánh đồng tồn cầu hóa với với di chuyển vốn tự th ống tr ị ngày t ăng c th ị tr ường tài công ty đa quốc gia kinh tế số nước.” Dựa lập luận cân tồn c ầu hóa, tác giả đề xuất giải pháp thiết thực giúp ch ủ nghĩa tư b ản tồn c ầu ổn định cơng b ằng h ơn Tác giả mong muốn “tạo nên khối liên minh khác nhằm cải tạo t ăng c ường s ức m ạnh cho tổ chức quốc tế, đồng thời lập nên tổ chức cần để giải quy ết vấn đề xã h ội làm nhi ều người lo lắng.” Với kinh nghiệm người hành nghề thành cơng th ị tr ường tài tồn c ầu, tác gi ả có m ột nhìn người cách thức hoạt động chúng B ằng nhìn sâu s ắc, th ẳng th ắn th ực t ế, sách trở thành tài liệu thú vị v ề v ấn đề tồn cầu hóa Cùng v ới vi ệc nghiên c ứu, tìm hi ểu tác gi ả tham gia hoạt động thực tế để góp phần vào q trình tồn c ầu hóa c ũng nh tìm hi ểu thêm nh ững kinh nghiệm, lấy làm chứng để độc giả có tin tưởng thực với tác phẩm ông Sách bao gồm nội dung sau: Phần giới thiệu: Những khiếm khuyết chủ ngh ĩa tư toàn cầu Thương mại quốc tế: Tổ chức thương mại giới Viện trợ quốc tế: Thành phần thiếu Cái cách cấu trúc: Ngân hàng phát triển đa phương Ổn định tài chính: Quỹ tiền tệ quốc tế Kết luận: Tiến tới xã hội mở toàn cầu ... hàng phát triển đa phương Ổn định tài chính: Quỹ tiền tệ quốc tế Kết luận: Tiến tới xã hội mở toàn cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhìn về toàn cầu hóa, Nhìn về toàn cầu hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn