17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:41

Cinque Terre17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm Tác giả : John C. MaxwellThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 11296 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Khi trở thành thành viên của một nhóm nào đó thì vấn đề bạn cần băn khoăn không phải là Có nên tham gia các hoạt động của nhóm không? mà là Những đóng góp của bạn có mang lại thành công cho nhóm không? Mọi người đều biết làm việc nhóm là một điều tốt, thậm chí còn là điều thiết yếu Nhưng phải tổ chức làm việc nhóm như thế nào để đạt hiệu quả? Tại sao một số nhóm rất thành công, trong khi một vài nhóm khác lại làm việc rời rạc, thiếu liên kết? Khó có thể trả lời chính xác những câu hỏi này.Nhưng chúng ta đều biết rằng nếu mọi người có năng lực, trình độ, ưu thế, … như nhau thì đã không có những nhà vô địch thể thao thế giới và danh sách 500 công ty Fortune cũng sẽ không thay đổi qua các năm. Các cá nhân không thể gắn kết với nhau là nguyên nhân làm tan rã nhóm. Một số người nghĩ rằng chìa khoá để thành công là nguyên tắc làm việc rõ ràng.Nhưng trên thực tế, có nhiều người rất siêng năng, khả năng làm việc độc lập rất tốt nhưng lại không thể làm việc cùng nhau để phát huy hết tiềm lực của họ. Thực chất, nhóm phải là nhóm những cá nhân luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo động lực cho nhau phát triển. Giữa các cá nhân phải có sự tương tác với nhau như một chuỗi phản ứng hoá học.Đó là cách thức để xây dựng nhóm của riêng bạn. Trong 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, John C.Maxwell sẽ chia sẻ những nguyên tắc sống còn hữu ích trong mọi lĩnh vực đời sống của xây dựng nhóm hiệu quả như: lựa chọn thành viên nhóm, xác định mục tiêu chung của nhóm, lãnh đạo nhóm,…Hoàn toàn không phải là những lý thuyết sáo rỗng, cuốn sách này sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị: Cùng Thủ tướng Winton Churchill thực hành Nguyên tắc Toàn cảnh Chứng kiến sự vươn lên của IBM trở thành một trong những tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới (Nguyên tắc chiếc la bàn). Tìm hiểu bí quyết thành công của hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới Walt Disney (Nguyên tắc Bảng điểm) …Dù bạn là ai, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức nào, cuốn sách này cũng sẽ tiếp sức cho bạn và nhóm bạn của bạn tiến gần hơn đến thành công. 17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm Tác giả : John C Maxwell Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 11296 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Khi trở thành thành viên nhóm v ấn đề b ạn cần băn khoăn khơng ph ải "Có nên tham gia hoạt động nhóm khơng?" mà "Những đóng góp bạn có mang lại thành cơng cho nhóm khơng?" Mọi người biết làm việc nhóm điều tốt, chí điều thiết yếu! Nh ưng phải t ổ chức làm việc nhóm để đạt hiệu quả? Tại số nhóm thành cơng, m ột vài nhóm khác lại làm việc rời rạc, thiếu liên kết? Khó trả lời xác câu hỏi Nhưng biết người có lực, trình độ, ưu th ế, … nh khơng có nhà vơ địch thể thao giới danh sách 500 công ty Fortune c ũng s ẽ không thay đổi qua n ăm Các cá nhân gắn kết với nguyên nhân làm tan rã nhóm M ột s ố ng ười ngh ĩ r ằng chìa khố để thành cơng nguyên tắc làm việc rõ ràng Nhưng thực tế, có nhiều người siêng năng, kh ả làm vi ệc độc l ập r ất t ốt nh ưng l ại không th ể làm việc để phát huy hết tiềm lực họ Thực chất, nhóm phải nhóm nh ững cá nhân ln t ương tr ợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo động lực cho phát triển Giữa cá nhân ph ải có s ự t ương tác v ới nh m ột chuỗi phản ứng hố học Đó cách thức để xây dựng nhóm riêng bạn Trong "17 nguyên tắc vàng làm việc nhóm", John C.Maxwell chia sẻ nguyên tắc sống - hữu ích m ọi lĩnh v ực đời s ống - c xây d ựng nhóm hiệu như: lựa chọn thành viên nhóm, xác định mục tiêu chung nhóm, lãnh đạo nhóm,… Hồn tồn khơng phải lý thuyết sáo rỗng, cu ốn sách s ẽ đem đến cho b ạn nh ững tr ải nghi ệm thú vị: - Cùng Thủ tướng Winton Churchill thực hành Nguyên tắc Toàn cảnh - Chứng kiến vươn lên IBM trở thành t ập đồn máy tính l ớn nh ất th ế gi ới (Nguyên t ắc la bàn) - Tìm hiểu bí thành cơng hãng phim hoạt hình tiếng giới Walt Disney (Nguyên t ắc B ảng ểm) … Dù bạn ai, hoạt động lĩnh vực/ tổ chức nào, sách c ũng s ẽ ti ếp s ức cho b ạn nhóm b ạn c bạn tiến gần đến thành công ... trở thành t ập đồn máy tính l ớn nh ất th ế gi ới (Nguyên t ắc la bàn) - Tìm hiểu bí thành cơng hãng phim hoạt hình tiếng giới Walt Disney (Nguyên t ắc B ảng ểm) … Dù bạn ai, hoạt động lĩnh vực/... t ắc B ảng ểm) … Dù bạn ai, hoạt động lĩnh vực/ tổ chức nào, sách c ũng s ẽ ti ếp s ức cho b ạn nhóm b ạn c bạn tiến gần đến thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn