Mưu lược trong kinh doanh

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:40

Cinque TerreMưu Lược Trong Kinh Doanh Tác giả : Hoàng Văn TuấnThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8922 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Từ xưa tới nay, thương trường luôn là nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh không khoan nhượng. Để chiến thắng trên chiến trường không tiếng súng này, bên cạnh tiềm lực kinh tế và kiến thức chuyên môn, cần phải có bề dày kinh nghiệm điều mà các doanh nhân trẻ không thể có trong một sớm một chiều. Cách tích lũy nhanh nhất chính là tích lũy từ trong truyền thống, từ kho tàng kinh nghiệm quý báu mà tiền nhân đã đúc kết.Với mong muốn mở cánh cửa của kho tàng tri thức truyền thống vô giá, đưa chúng đến với đông đảo bạn đọc, đặc biệt là những doanh nhân tương lai, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Mưu Lược Trong Kinh Doanh. Trong cuốn sách này, kinh nghiệm của tiền nhân được đúc kết dưới dạng cô đọng đầy hình ảnh với những ví dụ sống động từ chính thương trường sôi động, chắc chắn sẽ hấp dẫn và mang lại cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích trong kinh doanh. Mưu Lược Trong Kinh Doanh Tác giả : Hoàng Văn Tuấn Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 8922 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Từ xưa tới nay, thương trường nơi diễn cạnh tranh không khoan nh ượng Để chi ến thắng chiến trường không tiếng súng này, bên cạnh ti ềm l ực kinh t ế ki ến th ức chun mơn, c ần ph ải có bề dày kinh nghiệm - điều mà doanh nhân trẻ khơng thể có sớm chiều Cách tích l ũy nhanh tích lũy từ truyền thống, từ kho tàng kinh nghiệm quý báu mà ti ền nhân đúc k ết Với mong muốn mở cánh cửa kho tàng tri thức truyền th ống vô giá, đưa chúng đến v ới đông đảo b ạn đọc, đặc biệt doanh nhân tương lai, xin gi ới thiệu cu ốn sách Mưu Lược Trong Kinh Doanh Trong sách này, kinh nghiệm ti ền nhân đúc kết d ưới d ạng đọng đầy hình ảnh v ới nh ững ví dụ sống động từ thương trường sơi động, chắn hấp d ẫn mang l ại cho b ạn đọc nhi ều ki ến thức bổ ích kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mưu lược trong kinh doanh, Mưu lược trong kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn