Lần đầu làm sếp

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:40

Cinque TerreLần Đầu Làm Sếp Tác giả : Loren B. Belker Gary S. TopchikThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 19312 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngVƯỢT QUA THỬ THÁCH, TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNGLỜI GIỚI THIỆUPhần I: VẬY LÀ BẠN SẮP TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ – 1. QUÁ TRÌNH DẪN ĐẾN VỊ TRÍ QUẢN LÝ2 . KHỞI ĐẦU3. XÂY DỰNG LÒNG TIN VÀ SỰ TÍN NHIỆM4. THỂ HIỆN SỰ ĐÁNH GIÁ CAO CỦA BẠN5. TRỞ THÀNH MỘT “THÍNH GIẢ” TÍCH CỰC6. CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN LÝ MỚI VÀ NHỮNG CẠM BẪY CẦN TRÁNH7. ỨNG PHÓ VỚI CẤP TRÊN8. LỰA CHỌN PHONG CÁCH QUẢN LÝ9. XÂY DỰNG TINH THẦN NHÓMPhần II: GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI – 10. QUẢN LÝ CÁC NHÂN VIÊN CÓ VẤN ĐỀ11. TUYỂN DỤNG VÀ PHỎNG VẤN12. ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN NHÓM13. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI: ĐỐI PHÓ VỚI SỰ KHÁNG CỰ14. ÁP DỤNG KỶ LUẬT15. “TRỜI Ạ, TÔI KHÔNG THỂ SA THẢI BẤT KỲ AI”16. HIỂU BIẾT PHÁP LUẬTPhần III: HỢP TÁC VÀ XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ – 17. CHIA SẺ THÔNG TIN18. BỘ PHẬN NHÂN SỰ19. LÒNG TRUNG THÀNH20. ĐỘNG LỰC21. KHOẢNG CÁCH THẾ HỆPhần IV. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, TUYÊN DƯƠNG THÀNH TÍCH VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG – 22. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC23. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH24. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNGPhần V: CẢI THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – 25. TRÍ TUỆ XÚC CẢM26. PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TỰ NHẬN THỨC TÍCH CỰC27. QUẢN LÝ THỜI GIAN28. NGÔN NGỮ VIẾT29. TIN VỊT30. SỰ ỦY THÁC31. KHIẾU HÀI HƯỚC32. QUẢN LÝ, THAM GIA VÀ DẪN DẮT CÁC CUỘC HỌP33. VAI TRÒ CỦA DIỄN THUYẾT TRONG SỰ NGHIỆP CỦA BẠNPhần VI: CON NGƯỜI HOÀN THIỆN – 34. ĐỐI MẶT VỚI CĂNG THẲNG35. CÂN BẰNG CUỘC SỐNG36. PHONG CÁCHTỔNG KẾTTrong thế giới của công việc, những người làm việc hiệu quả nhất sẽ được trao tặng một giải thưởng đáng ngưỡng mộ nhất, đó là được thăng chức trở thành nhà quản lý – dù họ đã hoặc chưa chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để đón nhận vị trí đó. Rất nhiều người lần đầu trở thành quản lý đều không biết rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình là gì, đồng thời cũng không hiểu rõ mình phải làm gì để có được một mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên nhằm tối đa hóa tiềm năng và hiệu quả công việc của họ.Cuốn sách bestseller của Loren Belker và Gary S. Topchik Lần đầu làm sếp đã đưa ra những lời khuyên hữu hiệu về cách thức quản lý, thúc đẩy, thực hiện các nguyên tắc, quản lý thời gian, kiềm chế nóng giận – những điều mà vị trí sẽ quản lý sẽ đòi hỏi, nhằm giúp các nhà quản lý chiếm được lòng tin của nhân viên, và thúc đẩy được tiềm năng, kiến thức của nhân viên, và đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Các nhà quản lý mới sẽ được cung cấp những ví dụ cụ thể, những cuộc hội thoại liên tục, những lời khuyên hữu hiệu cho những thách thức lớn trong việc quản lý tại các doanh nghiệp.Ngay từ ấn bản lần đầu tiên, Lần đầu làm sếp đã giúp hàng nghìn nhà tân quản lý nắm bắt và giải quyết những nhiệm vụ, trách nhiệm của mình – và giờ đây, cuốn sách cũng sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó.Được viết dưới một phong cách gợi mở, gần gũi, cuốn sách xây dựng kỹ năng quản lý kinh điển này thật sự là công cụ cần thiết cho bất kỳ ai muốn trở thành một nhà quản lý mới đầy tự tin và hiệu quả.“Cởi mở và thẳng thắn, Belker và Topchik đã đưa những kinh nghiệm 30 năm trong công việc của mình vào một cuốn sách đơn giản, dễ đọc và vô cùng thông minh. Không chỉ giá trị đối với những người lần đầu tiên bước vào một vị trí hết sức mới mẻ và đầy thử thách – làm sếp, mà còn dành cho các nhà quản lý tại bất cứ thời điểm nào.” The Miami HeraldVề tác giả: Loren B. Belker là nhà điều hành của một công ty bảo hiểm lớn trong gần 30 năm. Gary S. Topchik là nhà quản lý của tổ chức tư vấn phát triển lãnh đạo SilverStar Enterprises, Inc., đồng thời là tác giả của cuốn sách The Accidental Manager and Managing Workplace Negativity. Lần Đầu Làm Sếp Tác giả : Loren B Belker - Gary S Topchik Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 19312 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Danh sách chương VƯỢT QUA THỬ THÁCH, TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG LỜI GIỚI THIỆU Phần I: VẬY LÀ BẠN SẮP TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ – QUÁ TRÌNH DẪN ĐẾN VỊ TRÍ QUẢN LÝ KHỞI ĐẦU XÂY DỰNG LỊNG TIN VÀ SỰ TÍN NHIỆM THỂ HIỆN SỰ ĐÁNH GIÁ CAO CỦA BẠN TRỞ THÀNH MỘT “THÍNH GIẢ” TÍCH CỰC CƠNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN LÝ MỚI VÀ NHỮNG CẠM BẪY CẦN TRÁNH ỨNG PHÓ VỚI CẤP TRÊN LỰA CHỌN PHONG CÁCH QUẢN LÝ XÂY DỰNG TINH THẦN NHÓM Phần II: GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI – 10 QUẢN LÝ CÁC NHÂN VIÊN CÓ VẤN ĐỀ 11 TUYỂN DỤNG VÀ PHỎNG VẤN 12 ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN NHÓM 13 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI: ĐỐI PHÓ VỚI SỰ KHÁNG CỰ 14 ÁP DỤNG KỶ LUẬT 15 “TRỜI Ạ, TÔI KHÔNG THỂ SA THẢI BẤT KỲ AI!” 16 HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT Phần III: HỢP TÁC VÀ XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ – 17 CHIA SẺ THÔNG TIN 18 BỘ PHẬN NHÂN SỰ 19 LÒNG TRUNG THÀNH 20 ĐỘNG LỰC 21 KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ Phần IV BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC, TUN DƯƠNG THÀNH TÍCH VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG – 22 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 23 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 24 QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG Phần V: CẢI THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – 25 TRÍ TUỆ XÚC CẢM 26 PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TỰ NHẬN THỨC TÍCH CỰC 27 QUẢN LÝ THỜI GIAN 28 NGÔN NGỮ VIẾT 29 TIN VỊT 30 SỰ ỦY THÁC 31 KHIẾU HÀI HƯỚC 32 QUẢN LÝ, THAM GIA VÀ DẪN DẮT CÁC CU ỘC HỌP 33 VAI TRÒ CỦA DIỄN THUYẾT TRONG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN Phần VI: CON NGƯỜI HOÀN THIỆN – 34 ĐỐI MẶT VỚI CĂNG THẲNG 35 CÂN BẰNG CUỘC SỐNG 36 PHONG CÁCH TỔNG KẾT Trong giới công việc, người làm việc hi ệu qu ả nh ất s ẽ trao t ặng m ột gi ải th ưởng đáng ngưỡng mộ nhất, thăng chức trở thành nhà quản lý – dù họ ho ặc ch ưa chu ẩn b ị ki ến th ức, k ỹ để đón nhận vị trí Rất nhiều người lần đầu trở thành qu ản lý không bi ết rõ ngh ĩa v ụ trách nhiệm gì, đồng thời khơng hiểu rõ ph ải làm để có m ột m ối quan h ệ t ốt đẹp v ới nhân viên nhằm tối đa hóa tiềm hiệu công việc họ Cuốn sách best-seller Loren Belker Gary S Topchik Lần đầu làm sếp đưa lời khuyên hữu hiệu cách thức quản lý, thúc đẩy, thực nguyên tắc, qu ản lý th ời gian, ki ềm ch ế nóng gi ận – nh ững điều mà vị trí quản lý đòi hỏi, nhằm giúp nhà quản lý chi ếm lòng tin c nhân viên, thúc đẩy tiềm năng, kiến thức nhân viên, đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghi ệp Các nhà qu ản lý m ới s ẽ cung cấp ví dụ cụ thể, hội thoại liên tục, lời khuyên h ữu hi ệu cho nh ững thách thức lớn việc quản lý doanh nghiệp Ngay từ ấn lần đầu tiên, Lần đầu làm sếp giúp hàng nghìn nhà tân quản lý n ắm b gi ải quy ết nhiệm vụ, trách nhiệm – đây, sách giúp bạn thực hi ện điều Được viết phong cách gợi mở, gần gũi, sách xây dựng k ỹ n ăng qu ản lý kinh ển th ật s ự công cụ cần thiết cho muốn trở thành nhà quản lý đầy tự tin hiệu “Cởi mở thẳng thắn, Belker Topchik đưa nh ững kinh nghi ệm 30 n ăm công vi ệc c vào sách đơn giản, dễ đọc vô thông minh Không ch ỉ giá tr ị đối v ới nh ững ng ười l ần bước vào vị trí mẻ đầy thử thách – làm s ếp, mà dành cho nhà qu ản lý t ại b ất c ứ thời điểm nào.” - The Miami Herald Về tác giả: Loren B Belker nhà điều hành công ty bảo hi ểm lớn g ần 30 n ăm Gary S Topchik nhà quản lý tổ chức tư vấn phát triển lãnh đạo SilverStar Enterprises, Inc., đồng th ời tác gi ả sách The Accidental Manager and Managing Workplace Negativity ... lời khuyên h ữu hi ệu cho nh ững thách thức lớn việc quản lý doanh nghiệp Ngay từ ấn lần đầu tiên, Lần đầu làm sếp giúp hàng nghìn nhà tân quản lý n ắm b gi ải quy ết nhiệm vụ, trách nhiệm – đây,... nhằm tối đa hóa tiềm hiệu công việc họ Cuốn sách best-seller Loren Belker Gary S Topchik Lần đầu làm sếp đưa lời khuyên hữu hiệu cách thức quản lý, thúc đẩy, thực nguyên tắc, qu ản lý th ời gian,... th ức, k ỹ để đón nhận vị trí Rất nhiều người lần đầu trở thành qu ản lý không bi ết rõ ngh ĩa v ụ trách nhiệm gì, đồng thời khơng hiểu rõ ph ải làm để có m ột m ối quan h ệ t ốt đẹp v ới nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Lần đầu làm sếp, Lần đầu làm sếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn