Khoảng cách từ nói đến làm

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:39

Cinque TerreKhoảng Cách Từ Nói Đến Làm Tác giả : Jeffrey Pfeffer Robert I. SuttonThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6657 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Tóm tắt cuốn sách Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm: Tại sao lại có quá nhiều khoảng cách giữa những điều mà các công ty biết là họ nên làm với những việc họ thực sự làm? Tại sao lại có quá nhiều các công ty không thể áp dụng những kinh nghiệm và kiến thức mà họ đã phải rất nỗ lực mới tích lũy được? Khoảng cách từ nói đến làm (The KnowingDoing Gap) là cuốn sách đầu tiên đối mặt với thách thức biến kiến thức về cách nâng cao hiệu suất hoạt động thành hành động thực sự tạo ra những kết quả có thể định lượng được.Trong cuốn sách này, Jeffrey Pfeffer và Robert Sutton, những tác giả và giảng viên nổi tiếng, đã xác định nguyên nhân của khoảng cách từbiếttớilàm và đưa ra cách lấp đầy khoảng cách đó. Thông điệp trong cuốn sách rất rõ ràng – các công ty muốn biến kiến thức thành hành động phải tránh xa “bẫy nói suông”(smart talk trap). Những kế hoạch, phân tích, cuộc họp, buổi trình bày của nhà điều hành để truyền cảm hứng cho công việc không thể thay thế cho hành động.Những công ty mà hành động dựa trên kiến thức sẽ loại bỏ được nỗi sợ hãi, sự cạnh tranh nội bộ, biết được cái gì quan trọng và củng cố vai trò người lãnh đạo, người vốn hiểu rõ công việc của từng nhân viên trong công ty.Các tác giả lấy ví dụ từ hàng tá công ty để chỉ ra tại sao một số có thể vượt qua khoảng cách từbiếtđếnlàm, một số dù cố nhưng không thể và một số khác tránh được ngay từ đầu. Khoảng cách từ nói đến làm chắc chắn là cuốn sách hữu ích đối với những giám đốc điều hành ở mọi nơi trên thế giới hàng ngày đang phải đấu tranh để giúp công ty của họ vừa biết lại vừa làm được những gì họ biết. Đây là một cẩm nang thực tế, hữu ích trong vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp ngày nay.Bình luận Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Tác giả : Jeffrey Pfeffer - Robert I Sutton Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6657 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Tóm tắt sách "Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm": Tại lại có nhiều khoảng cách ều mà công ty biết họ nên làm với việc h ọ th ực làm? T ại l ại có nhi ều công ty áp dụng kinh nghiệm kiến thức mà họ phải nỗ lực tích l ũy được? Khoảng cách từ nói đến làm (The Knowing-Doing Gap) sách đối mặt với thách thức biến kiến thức v ề cách nâng cao hiệu suất hoạt động thành hành động thực tạo k ết qu ả định lượng Trong sách này, Jeffrey Pfeffer Robert Sutton, nh ững tác gi ả gi ảng viên n ổi ti ếng, xác định nguyên nhân khoảng cách từ-biết-tới-làm đưa cách l ấp đầy kho ảng cách Thơng ệp cu ốn sách rõ ràng – công ty muốn biến kiến th ức thành hành động ph ải tránh xa “b ẫy nói sng”(smart talk trap) Những kế hoạch, phân tích, họp, buổi trình bày c nhà ều hành để truy ền c ảm h ứng cho công việc thay cho hành động Những công ty mà hành động dựa kiến thức s ẽ lo ại b ỏ n ỗi s ợ hãi, s ự c ạnh tranh n ội b ộ, bi ết quan trọng củng cố vai trò người lãnh đạo, người vốn hi ểu rõ công vi ệc c t ừng nhân viên cơng ty Các tác giả lấy ví dụ từ hàng tá công ty để m ột s ố có th ể v ượt qua kho ảng cách t ừ-bi ết- đến-làm, số dù cố số khác tránh t đầu Khoảng cách từ nói đến làm chắn sách hữu ích giám đốc điều hành nơi th ế gi ới hàng ngày ph ải đấu tranh để giúp công ty họ vừa biết lại vừa làm họ biết Đây c ẩm nang th ực tế, hữu ích vấn đề nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp ngày Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoảng cách từ nói đến làm, Khoảng cách từ nói đến làm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn