Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế

8 149 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:32

\ \ • Para : Nowadays, credit cards are quite popular in our country Credit card is a small plastic card issued by a bank, business, etc, allowing the holder to purchase goods or services on credit Generally speaking, credit card have both pros and cons We should take care of these advantages and disadvantages before applying for credit cards to avoid risks • Dịch Đoạn 1: Ngày nay, thẻ tín dụng phổ biến nước ta Thẻ tín dụng thẻ nhựa nhỏ ngân hàng, doanh nghiệp, v.v., cho phép chủ sở hữu mua hàng hóa dịch vụ theo tín dụng Nói chung, thẻ tín dụng có ưu nhược điểm Chúng ta nên quan tâm đến lợi bất lợi trước đăng ký thẻ tín dụng để tránh rủi ro • • Para : The advantages of credit cards: there are a lot of advantages credit cards have The major advantages of credit cards is that they permit people to make large purchases , such as expensive semester textbooks or those for cars Also, credit card can help for emergencies like medical bills caused by accidents A responsible repayment of credit card would permit the card holders to fit into high class life and, the same time to develop quality spending habits Dịch Đoạn 2: Ưu điểm thẻ tín dụng: có nhiều lợi thẻ tín dụng có Những ưu điểm thẻ tín dụng chúng cho phép người mua hàng lớn, chẳng hạn sách giáo khoa học kỳ đắt tiền thứ cho xe Ngồi ra, thẻ tín dụng giúp cho trường hợp khẩn cấp hóa đơn y tế tai nạn Một khoản hồn trả có trách nhiệm thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ phù hợp với sống cao cấp đồng thời phát triển thói quen chi tiêu chất lượng • Para 3: The disadvantages of credit card : it is every easy for the card holder to buy excessively without paying attention whether they will be able or not to pay the debt accumulated when purchasing with credit cards In turn, this makes lot of people increase in debt and finally be unable to repay, causing problem with the economic balance and with personal credit , too The real problem with credit cards is that the owed amounts must be paid back , this way the higher cost accmulated since the initial purchase could be avoided as well as the high interest rates of credit cards • Dịch Đoạn 3: Nhược điểm thẻ tín dụng: người dễ dàng mua thẻ mức mà khơng cần ý liệu họ khơng trả khoản nợ tích lũy mua thẻ tín dụng Đổi lại, điều làm cho nhiều người gia tăng nợ cuối trả được, gây vấn đề với cán cân kinh tế tín dụng cá nhân Vấn đề thực với thẻ tín dụng số tiền nợ phải trả lại, cách này, chi phí cao tích lũy việc mua ban đầu tránh lãi suất cao thẻ tín dụng • Para : As a conclusion , credit cards can be the best friends as long as people use them in a right manner and without getting in debt • Dịch : -Đoạn 4: Kết luận, thẻ tín dụng người bạn tốt miễn người sử dụng chúng cách không mắc nợ ... tín dụng Đổi lại, điều làm cho nhiều người gia tăng nợ cuối trả được, gây vấn đề với cán cân kinh tế tín dụng cá nhân Vấn đề thực với thẻ tín dụng số tiền nợ phải trả lại, cách này, chi phí cao... giáo khoa học kỳ đắt tiền thứ cho xe Ngồi ra, thẻ tín dụng giúp cho trường hợp khẩn cấp hóa đơn y tế tai nạn Một khoản hoàn trả có trách nhiệm thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ phù hợp với sống cao... risks • Dịch Đoạn 1: Ngày nay, thẻ tín dụng phổ biến nước ta Thẻ tín dụng thẻ nhựa nhỏ ngân hàng, doanh nghiệp, v.v., cho phép chủ sở hữu mua hàng hóa dịch vụ theo tín dụng Nói chung, thẻ tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế, Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn